ХІБЕБА Наталія

Посада: доцент кафедри українського прикладного мовознавства

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-43-55

Електронна пошта: nataliya.khibeba@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

діалектологія, лінгвістична географія, етнолінгвістика, лінгвокраїнознавство, українська мова як іноземна

Публікації

1. Хібеба Н. Номінація обрядодій дня шлюбу в бойківських говірках / Наталія Хібеба // Лінгвістика. Збірник наукових праць. – Луганськ. –2012. – № 3 (27). – Ч. І. – С. 107–116. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ling_2012_3(1)__15
2. Хібеба Н. Весільна лексика в бойківському й середньополіському етнокультурних ареалах ХХІ століття // Волинь–Житомирщина: Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. – Житомир, 2010. – Вип. 22 (ІІ). – С. 363–372. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/37541/46
3. Хібеба Н. До питання про північну межу бойківських говірок: говірка села Росохи Старосамбірського району Львівської області / Наталія Хібеба // Вісник Львівського університету: Серія філологічна. – Львів: Вид-во Львівського національного університету ім. І. Франка. – Львів, 2012. – Вип. 57. – С. 311–321. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_fil_2012_57_35.
4. Слово балець як етнолінгвістичний феномен обрядової лексики Бойківщини // Діалектологічні студії. 10.: Традиції та новаторство в сучасних діалектологічних студіях / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАНУ, 2013. – С. 270–283.
5. Бойківські весільні фразеологізми: етнокультурне прочитання // Słowiańska frazeologia gwarowa. Biblioteka “LingVariów” / Рod redakcją Macieja Raka i Kazimierza Sikory. – Kraków, 2016. – Т. 23. – С. 137–153. https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/31006/rak_sikora_slowianska_frazeologia_gwarowa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
6. Хібеба Н.Динаміка весільної лексики східнобойківських говірок Рожнятівщини (початок ХХ ст. – ХХІ ст.) // Діалекти в синхронії та діахронії. Трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. – Київ, 2017. – С. 428–449. http://lib.pnu.edu.ua/read.php?id=9846
7. Хібеба Н. Весільна лексика в “Галицько-руських народних приповідках” Івана Франка // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2017. – Вип. 64. – Ч. ІІ. – С. 204–214. http://dx.doi.org/10.30970/vpl.2017.64.9703
8. Хібеба Н. Традиційні засади створення сім’ї в паремійному вимірі “Галицько-руських народних приповідок” Івана Франка // Збірник матеріалів Міжнародного наукового конгресу “Іван Франко: я єсть пролог”. – Львів, 2018. – Т. 2. – С. 520–536.
9. Хібеба Н. Номінація весільного хліба в бойківських говірках // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2018. – Вип. 68. – С. 240–249. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vlnu_fil_2018_68_25.pdf
Хібеба Н. Слово коровай: діалектний текст та обрядовий контекст // Gwary Dziś. – Vol. 10. – Poznań: WydawnictwoPoznańskiegotowarzystwaprzyjaciół nauk, 2018. – S. 33–48.
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-755d352e-a4f1-4478-bb9c-86d47078bb90
11. Хібеба Н. Матеріали до словника говірки села Росохи Старосамбірського району Львівської області / Наталія Хібеба // Лінгвістика: зб. наук. пр.; за заг. ред. проф. К.Д. Глуховцевої. – Старобільськ: ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2019. – № 2(41). – С. 83–103.http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/ukrinos/article/view/2
12. Хібеба Н. Презентація як спосіб вивчення економічної термінолексики на заняттях з української мови як іноземної // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – 2017. – Вип. 13. – С. 228–239. http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/ukrinos/article/view/2
13. Хібеба Н. Бойківське весілля в текстах та світлинах: давнє й сучасне. – Київ: ТОВ “Новий друг”, 2019. – 200 с.
14. Хібеба Н. Бойківське весілля: обряд і слово / Наталія Хібеба // Діалектологічні студії. 12: Діалект і памʼятка / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАНУ, 2019. – C. 106–132. http://www.inst-ukr.lviv.ua/download.php?downloadid=588

Методичне забезпечення:
1. Хібеба Н.Українська мова за професійним спрямуванням: методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи студентів географічного факультету спеціальності 6.140103 “Туризм”. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 108 с.
2. Хібеба Н.Українська мова: посібник для студентів-іноземців факультету міжнародних відносин. – Львів: Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2014. – 146 с. (у співавторстві з Б. Соколом).
3. Хібеба Н.Українська мова за професійним спрямуванням: навчально-методичний посібник для практичних занять і самостійної роботи студентів біологічного факультету спеціальностей “Біологія” та “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване користування”/ Наталія
4. Хібеба Н. Лінгвокраїнознавчий словник власних назв української мови / Наталія Хібеба. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – Вип. 11: Назви сучасних політичних партій. – 52 с.
5. Хібеба Н. Українська мова за професійним спрямуванням: навчально-методичний посібник для практичних занять і самостійної роботи студентів географічного факультету спеціальності 106 “Географія”/ Наталія Хібеба. – Львів, 2017. – 126 с.

Біографія

Народилася 9 січня 1972 року в місті Львові

Закінчила філологічний факультет (спеціальність “українська мова та література”) Львівського державного університету імені Івана Франка (1995).

2005–2007 рр. – здобувач відділу української мови Інституту українознавства імені І. Крип’якевича НАН України. 2007 року захистила кандидатську дисертацію на тему “Структурно-семантична організація весільної лексики бойківських говірок” за спеціальністю 10.02.01 –– українська мова (науковий керівник – кандидат філологічних наук, завідувач відділу української мови Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України Наталія Хобзей).

У 1998–2007 роках – старший лаборант кафедри української фольклористики, з 2004 року – асистент, а з 2008 – доцент кафедри українського прикладного мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка.

З 2006 – член Наукового товариства ім. Шевченка (Львів).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!