ХІБЕБА Наталія

Посада: доцент кафедри українського прикладного мовознавства

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-43-55

Наукові інтереси

діалектологія, лінгвістична географія, етнолінгвістика, лінгвокраїнознавство, українська мова як іноземна

Публікації

Посібники

 1. Українська мова : посібник для студентів-іноземців факультету міжнародних відносин. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2014. – 146 с. (у співавторстві з Б. Соколом).

Автореферат дисертації

 1. Структурно-семантична організація весільної лексики бойківських говірок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.02.01 – українська мова / Наталя Хібеба.– Львів, 2007. – 20 с.

 

 

Статті

 1. Бойківське весілля: стан і перспективи мовознавчих досліджень // Діалектологічні студії. 4: Школи, постаті, проблеми / відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей.– Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2004. – С. 480–502.
 2. Весільна лексика бойківського говору: матеріали до Словника // Діалектологічні студії. 5: Фонетика, морфологія, словотвір / відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей.– Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2005. – С. 299–308.
 3. Номінація весільних атрибутів чоловіків у бойківському говорі // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів : Вид-во Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2006. – Вип. 38, Ч. І. – С.157–172.
 4. Назви головного убору нареченої в бойківських говірках // Діалектологічні студії. 6: Лінгвістичний атласи – від створення до інтерпретації / відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2006. – С.205–241.
 5. Придане і його назви у весільній лексиці бойківських говірок // Матеріали ХV Міжнар. наук. конф. „Мова і культура” ім. проф. С. Бураго. – Т. IV (92): Лінгвістична інтерпретація тексту. – К., 2006. – С.277–288.
 6. Реалізація семантичних рядів “викуп” та “подарунки” у весільній лексиці бойківських говірок // Вісник Прикарпатського університету ім. В. Стефаника. Філологія. – Вип. 15–18: На пошану сторіччя від дня народження професора І. Ковалика. – Івано-Франківськ, 2007.– С. 698–704.
 7. До весільної лексики бойківських говірок: номінація післявесільних обрядодій // Лінгвістика : зб. наук. праць. – Луганськ : Альма-матер, 2007. – №1 (11). – С. 199–208.
 8. Бойківсько-поліські етнокультурні ареали на матеріалі назв етапів весільного дійства // Нове життя старих традицій: Традиційна українська культура в сучасному мистецтві і побуті (у рамках V Міжнар. фестивалю українського фольклору „Берегиня”). – Луцьк, 2007. – С.409–422.
 9. Периферія обрядової лексики бойківських говірок: назви “звичаїв, що завмерли” // Українська історична та діалектна лексика : зб. наук. праць. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2007. – Вип. 5. – С. 503–518.
 10. Номінація музичного оформлення весільного обряду в бойківських говірках // Науковий часопис Нац. педагог. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Сер. 10. Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. праць / відп. ред. М. Я. Плющ. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. – Вип. 3, Кн. 2. – С. 136–145.
 11. Структура тематичної групи весільної лексики бойківських говірок // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : зб. наук. праць. Вип. 12. Українська діалектна лексика як об’єкт словникарства та лінгвогеографії. До 100-річчя М. А. Грицака / відп. ред. І. В. Сабадош. – Ужгород, 2008. – С. 200–202.
 12. Етнокультурний аспект весільних фразем (на матеріалі бойківських говірок) // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 135–144.
 13. Номінація вагітної жінки з погляду морально-етичних канонів мешканців Бойківщини // Діалектологічні студії. 7: Традиції і модерн / відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2008. – С. 153–170.
 1.  Весільні агентиви в бойківських та поліських говірках: етнолінгвістичний аспект // Волинь–Житомирщина: Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. – Житомир, 2009. – Вип. 18. – С. 75–89.
 2.  Бойківсько-лемківські паралелі у весільній лексиці // Лемківський діалект у загальноукраїнському контексті. Studia methodologica. –Тернопіль, 2009. – Вип. 27. – С. 129–134.
 1. „Дай, Боже, щастя і щасливу долю” (повір’я та звичаї бойківського весілля) // Діалектологічні студії. 8: Говори південно-західного наріччя / відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2009. – С. 333–340.
 2. Номінація довесільних етапів у бойківських говірках // Діалектологічні студії. 8: Говори південно-західного наріччя / відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2009. – С. 14–35.
 3. Агентивне поле весільної лексики бойківських говірок: загальні назви // Вісник Львівського університету: Серія філологічна. – Львів : Вид-во Львівського національного університету ім. І. Франка. – Львів, 2009. – Вип. 46, Ч. 2. – C. 121–130.
 4. Назви обрядодій передшлюбного вечора в бойківських говірках // Rozprawy komisji językowej. – Łódź : Łódzkie towarzystwo naukowe, 2009. – T. LVI. – S. 17–29.
 5. Українські ергоніми в аспекті лінгвокраїнознавчих студій // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів, 2010. – Вип. 5. – C. 102–110.
 6. Весільна лексика в бойківському й середньополіському етнокультурних ареалах ХХІ століття // Волинь–Житомирщина : Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. – Житомир, 2010. – Вип. 22 (ІІ). – С. 363–372.
 7. Іншомовні нашарування у весільній лексиці бойківських говірок // Діалектологічні студії. 9: Запозичення та інтерференція / відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2010. – С. 141–158.
 8. Повір’я та звичаї бойківського весілля // Діалектологічні студії. 9: Запозичення та інтерференція / відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2010. – С. 548–553.
 9. Весільна лексика в „Наддністрянському регіональному словнику” Гаврила Шила // Мовознавчі студії. Вип. 3. Діалект у лінгвокультурологічному просторі (За матеріалами Міжнар. наук. конф. на пошану 100-річчя від дня народження професора Гаврила Шила). – Дрогобич : Швидкодрук, 2010. – С. 350–358.
 10. Назви приданого в пам’ятках староукраїнської мови // У силовому полі мови. Інні Петрівні Чепізі / Ін-т укр. мови НАН України ; упорядк. : Г. В. Воронич. – К. : КММ, 2011. – С. 195–199.
 11. Етнолінгвістичні паралелі у весільній лексиці бойківських та гуцульських говірок // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Івано-Франківськ, 2012. – Вип. ХХХІІ–ХХХІІІ. – С. 94– 98.
 12. Лінгвокраїнознавчий аспект вивчення історичних антропонімів у чужомовній аудиторії // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів, 2012. – Вип. 6. – С. 223–231.
 13. До питання про північну межу бойківських говірок: говірка села Росохи Старосамбірського району Львівської області  // Вісник Львівського університету: Серія філологічна. – Львів : Вид-во Львівського національного університету ім. І. Франка. – Львів, 2012. – Вип. 57. – С. 311–321.
 14. Номінація обрядодій дня шлюбу в бойківських говірках // Лінгвістика : зб. наук. праць. – Луганськ, 2012. – № 3 (27), Ч. І. – С. 107–116.
 15. Мовно-культурний аспект звичаєвого права бойків (шлюбні угоди) // Мовні обрії : зб. пам’яті Левка Полюги / відп. ред. О. Сімович. – Львів : Ін-т українознавства ім.  І. Крип’якевича НАНУ, 2013. – С. 160–171 (Серія „Історія мови”).
 16. Весільні агентиви у бойківських говірках: назви заміжньої жінки // Region Karpacki. Historia, język, kultura  / pod red. W. Hojsak, J. Stępnik-Szeptyńskiej, A. Zię – Kraków, 2013. – S. 69–84.
 17. Назви понять “весілля” та “шлюб” в аспекті синтагматики (за матеріалами пам’яток староукраїнської мови) // Писемні пам’ятки: від картотеки до словника / Ін-т українознавства НАН України ім. І. Крип’якевича / відп. ред. Г. Дидик-Меуш. – Львів, 2013. – С. 250–272.
 18. Словник весільної лексики бойківських говірок: способи тлумачення назв // Тенденції розвитку української лексики та граматики / за ред. І. Кононенко, І. Митнік, С. Романюк. – Варшава ; Івано-Франківськ, 2014. – Ч. І. – С. 134–147.
 19. Диференціація назв наречених відповідно до етапів у текстах про весілля на Бойківщині // Badania dialektologiczne: stan, perspektywy, metodologia. Materiały konferencji naukowej „Gwara i tekst” (Kraków, 27–28 wreśnia 2013 r.) / рod red. M. Raka i K. Sikory / Biblioteka „LingVariów”. – Kraków, 2014. – Т. 17. – С. 267–282.
 20. Угорські запозичення у весільній лексиці бойківських говірок // Українсько-угорські міжмовні контакти: минуле і сучасність : матеріали міжнар. наук. конф. / ред. Є. Барань, С. Черничко. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2014. – С. 304–313.
 21. Мотиваційні моделі у весільній лексиці бойківських говірок // Spheres of culture: Branch of Ukrainian studies of M. Curie-Sklodovska University  in Lublin. – Lublin, 2014. – Vol. ІХ. – S. 179–186.
 22. Слово балець як етнолінгвістичний феномен обрядової лексики Бойківщини // Діалектологічні студії. 10 : Традиції та новаторство в сучасних діалектологічних студіях / відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2013. – С. 197–210.
 23. Архаїзація весільної лексики Бойківщини // Ukrajinistika: Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost III; Україністика: минуле, сучасне, майбутнє III. Jazyk; Мова.  – Brno,  – С. 475–483.
 24. Родинно-обрядова лексика гуцульських говірок // Мандрівець. – 2015. – № 4. – С. 84–93.

 

 

Тези доповідей

 1. Лексикографическое описание свадебного обряда // История и культура славян в зеркале языка: славянская лексикография. ІІІ чтения памяти академика О. Н. Трубачева из цикла „Славяне: язык, история” (Москва, 21–25 октября 2005 г.) // Тезисы докл. и выступлений / под ред. Г. А. Богатовой и М. И. Чернышевой / Ин-т русск. языка им. В. В. Виноградова РАН.– М., 2005. – С. 129–130.
 2. Номінація весільних гостей у бойківських говірках // Тези стендових доповідей семінару „Мовне й культурне явище в діалектному просторі” (Львів, 26–27 квітня 2007 р.)– Львів, 2007. – С. 21–22.
 3. Свадебная лексика бойковского говора як объект лексикографии// Славянская диалектная лексикография : материалы конференции / отв. ред. С. А. Мызников, О. Н. Крылова, И. В. Бакланова ; Ин-т лингв. исслед. РАН. – СПб. : Наука, 2011. – С. 97–98.
 4. Бойківсько-закарпатські лексико-семантичні паралелі (весільна лексика)// Мовне і культурне розмаїття у Східній та Центральній Європі: цінності та виклики : тези доп. Міжнар. інтердисциплінарної конференції. – Берегове, 2015. – С. 119.

Навчально-методичні матеріали

 1. Українська мова за професійним спрямуванням : методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи студентів географічного факультету спеціальності 6.140103 „Туризм”. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2011. – 108 с.
 2. Українська мова за професійним спрямуванням : навч.-метод. посіб. для практичних занять і самостійної роботи студ. біолог. ф-ту спеціальностей „Біологія” та „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване користування”. – Львів : НВФ „Українська технології”, 2014. – 144 с.
 3. Українська мова за проф. спрямуванням: зб. тестових завдань / уклад. : З. Мацюк, Д. Мазурик, Н. Станкевич та ін.; за заг. ред. проф. І. Кочан. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 174 с. (у співавторстві).

 

Рецензії

 1. За велінням часу [рец. на:] Кушнір В. Г., Петрова Н. О. Традиційна весільна обрядовість українців Одещини (20–80-ті рр. ХХ ст.). – Одеса : Гермес, 2008. – 256 с. // Діалектологічні студії. 8: Говори південно-західного наріччя / відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2009. – С. 343–348.
 2. У полоні міфології та фольклору [рец. на:] Міфологія і фольклор: Загальноукраїнський науково-освітній журнал. – № 1. – 2008. – 152 с. // Діалектологічні студії. 8. / відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2009. – С. 348–352.
 3. Сторінками Великої книги гуцулів [рец. на:] Ястремська Т. Традиційне гуцульське пастухування. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2008. – 421 с. // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал. – 2010. – № 2 (6). – С. 121–123.
 4. Говірки, збережені в часі: Словник Миколи Матіїва [рец. на:] Матіїв Микола. Словник говірок центральної Бойківщини. – К. ; Сімферополь : Вид-во „Ната”, 2013. – 602 с. // Діалектологічні студії. 10: Традиції та новаторство в сучасних діалектологічних студіях / відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2015. – С. 430–443.

Біографія

Народилася 9 січня 1972 року в місті Львові

Закінчила філологічний факультет (спеціальність “українська мова та література”) Львівського державного університету імені Івана Франка (1995).

2005–2007 рр. – здобувач відділу української мови Інституту українознавства імені І. Крип’якевича НАН України. 2007 року захистила кандидатську дисертацію на тему “Структурно-семантична організація весільної лексики бойківських говірок” за спеціальністю 10.02.01 –– українська мова (науковий керівник – кандидат філологічних наук, завідувач відділу української мови Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України Наталія Хобзей).

У 1998–2007 роках – старший лаборант кафедри української фольклористики, з 2004 року – асистент, а з 2008 – доцент кафедри українського прикладного мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка.

З 2006 – член Наукового товариства ім. Шевченка (Львів).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!