Засідання підсекції українського прикладного мовознавства Звітної наукової конференції Університету за 2021 рік

03.02.2022 | 19:29
3 лютого 2022 року відбулося засідання підсекції українського прикладного мовознавства Звітної наукової конференції Університету за 2021 рік.
На засіданні заслухали доповіді викладачів та аспірантів кафедри українського прикладного мовознавства. Тематика виступів охоплювала проблеми термінології, історії української мови, лінгводидактики, соціолінгвістики.
Проф. Кочан І.М. окреслила місце та роль термінів у поезії Анатолія Мойсієнка. Терміни, які належать до різних тематичних груп, в поетичному тексті виконують важливу стилістичну функцію. На численних прикладах було видно, як по-особливому вона виявляється в структурі поезій Анатолія Мойсієнка.
Про розвиток українського шкільництва Галичини в міжвоєнний період та специфіку шкільної лексики цього періоду повідомила доц. Мацюк З.О. Відзначено, що розвиток українського шкільництва відбувався на тлі полонізаційний процесів згаданого періоду. Вказано на роль підручників, написаних українською мовою, словників, а також науково-педагогічних товариств у боротьбі за українську школу.
Шкільна лексика публіцистичних текстів Івана Франка у контексті українсько-польських міжмовних контактів була охарактеризована у виступі асп. Галуги О.В. Однією з причин появи полонізмів у шкільній лексиці, зокрема публіцистичних текстів Івана Франка, було домінування польської мови у внутрішньому шкільництві Галичини поч. ХХ ст.
Лінгвістична термінологія, використана в Граматиці Лаврентія Зизанія, стала об’єктом дослідження доц. Якимович-Чапран Д. Б. Тяглість української лінгвістичної традиції, формування мовних понять і термінів для їх позначення – це запорука розвиненої сучасної лінгвістичної термінології.
Правила успішної телефонної комунікації у сфері обслуговування розкрила ст. викл. Антонів Л.В. Було обґрунтовано важливість знань як загальних, так і спеціальних правил спілкування, а також умінь умотивованого відбору спеціальних слів і висловів.
Проблемам екології мови в межах українського ономастикону була присвячена доповідь доц. Юрси Л.В. Констатовано, що в системі фірмонімів, антропонімів, зоонімів відбуваються значні відступи від норм сучасного правопису, а також порушення вимог щодо використання державної мови в публічному просторі.
Про порушення мовних прав українців у часи існування Радянського Союзу розповіла доц. Дуда Л.Є. Аналізуючи численні юридичні документи, дослідниця дійшла висновку про те, що мовне право не було складником прав людини в СРСР.
Спостереженнями про сучасні виклики та їхній вплив на формування мовної особистості студента поділилася доц. Щепанська Х.А. У результаті опитування студентів вдалося простежити особливості мовної ідентифікації та самоідентифікації, встановити роль мовних знань та засобів українізації мовного простору в процесі формування національно свідомої мовної особистості.
Текст очима редактора – тема виступу доц. Станкевич Н.І. Знання основних редакційних правил та вміння редактора працювати з текстами різних стилів стають запорукою підвищення їхнього змістового та мовного рівня. Саме цим навичкам потрібно навчати студентів, зокрема майбутніх філологів.
З особливостями функціонування біологічної термінології в текстах ЗМІ ознайомила асист. Кухарчишин М.І. Біологічні терміни функціонують у текстах ЗМІ як в прямому, так і в переносному значенні. Переносне значення вони реалізують у текстах суспільно-політичної тематики, розширюючи у такий спосіб виражальні можливості термінологічної лексики.
Дякуємо всім доповідачам за представлені результати наукової праці – сил та натхнення у новому семестрі!