Методика навчання лексики в курсі української мови як іноземної

Тип: На вибір студента

Кафедра: українського прикладного мовознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632АНТОНІВ ОлександраФЛу-31, ФЛу-32, ФЛу-33, ФЛу-34, , ФЛо-31,

Опис курсу

Опис курсу

Унаслідок засвоєння теоретичних основ спецкурсу з методики навчання лексики в курсі української мови як іноземної студенти мають

знати:

 • зміст методичної компетенції майбутніх викладачів щодо викладання лексики в іншомовній аудиторії;
 • особливості методичної організації роботи на занятті з іноземцями;
 • обсяг лексичного матеріалу та послідовність його введення залежно від мети, етапу навчання та рівня знань слухачів;
 • шляхи формування лексичних навичок у рецептивних та продуктивних видах мовленнєвої діяльності;
 • зв’язок навчання лексики з навчанням фонетики, граматики, стилістики і формуванням соціокультурної компетенції студентів-іноземців;
 • специфіку роботи над безеквівалентною, фоновою і конотативною лексикою;
 • шляхи розширення активного і пасивного словника студентів-іноземців; способи закріплення нової лексики.

уміти:

 • обирати способи семантизації лексики залежно від мети та етапу  навчання іноземного студента (наочність, підбір синонімів, антонімів, тлумачення, переклад, дефініція тощо)
 • відбирати та готувати лексичний  матеріал  культурологічного змісту;
 • використовувати різноманітні наочні, аудіовізуальні й технічні засоби для навчання лексики;
 • укладати систему вправ і завдань для вироблення практичних умінь та навичок оволодіння навчальним матеріалом;
 • укладати тестові завдання для діагностики й оцінювання лексичних знань студента-іноземця;
 • аналізувати лексичний матеріал підручників і посібників з української мови для іноземців;
 • творчо використовувати Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти в процесі навчання лексики.

Рекомендована література

Базова

 1. Гнаткевич Ю. Навчання лексичного аспекту чужоземної мови у вищих навчальних закладах. Київ, 1999. 317 с.
 2. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти : вивчення, викладання, оцінювання / Наук. ред. д-р пед. наук. проф. С.Ю. Ніколаєва. Київ : Ленвіт, 2003. 273с.
 3. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах : підручник для студентів вищих закладів освіти / Кол. авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої. Київ: Ленвіт, 2002.328 с.
 4. Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах : підручник. Київ: ВЦ «Академія», 2010. 328 с.
 5. Українська мова як іноземна: проблеми методики викладання: Зб. матеріалів міжнародної наукової конференції (Ялта, вересень 1993). Львів, 1994. 143 с.
 6. Seretny Anna. Kompetencja leksykalna uczących się języka polskiego jako obcego w świetle badań iloś Krakow, 2011. 343 s.
 7. Dellar Hugh, Walkley Andrew. Teaching Lexically. Principles and practice, Delta Publishing, 2020. 153 p.
 8. Nation I.S.P. Learning Vocabulary in Another Language. Cambridge University Press. 2022
 9. Schmitt Norbert.Vocabulary in Language Teaching. Cambridge University Press, 2000. 244 p.

 

 

 

 

 

 

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус