АНТОНІВ Леся

Посада: старший викладач кафедри українського прикладного мовознавства

Телефон (робочий): (032) 239-43-55

Наукові інтереси

Наукові інтереси: історія української мови, міжкультурна комунікація, вивчення української мови як іноземної, лінгвокраїнознавство.

Курси

Публікації

1. “Розмова” як тип українського словника-розмовника // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 1997.Вип. – С. 39–42.
2. Морфологічні особливості українського розмовника кінця 16ст. // Міжнародна наукова конференція. Українська філологія: школи, постаті, проблеми. – Львів, 1998. – С. 52–55.
3. Культурно-історична та лінгвістична цінність української пам’ятки кінця 16 ст. // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 29. – Львів, 1999. – С. 71–77.
4. До історії слов’янської конверсаціонографії (на матеріалі українських, російських та польських розмовників 15–17ст.) // Мовознавство. – 1999. – №1. – С. 58–64.
5. Богословські терміни-словосполучення у Літургійному словнику // Вісник Державного університету “Львівська політехніка”. Проблеми української термінології. – Львів, 2000. – С. 333–337.
6. Явище субстантивації у сфері релігійної лексики // Міжнародна наукова конференція. Християнство й українська мова. – Київ, 2001. – С. 111–117.
7. Середньовічна конверсаціонографія: теорія та практика слов’янських розмовників // Język, literatura, kultura, historia Ukrainy: Materialy międzynarodowej konferencji naukowej. –Kraków, 2001. – S. 47–60.
8. Термінологічно-правописний порадник для богословів та редакторів богословських текстів для видань Українського Католицького Університету (у співавторстві з Г. Дидик, Г. Наконечною, Л. Петрович, М. Приходою). – Львів, 2003. – 90 с.
9. Програма до вивчення спецкурсу “Лінгвокраїнознавство” для студентів українського відділення філологічного факультету спеціалізації “Українська мова як іноземна”.– Львів, 2003. – 36 с.
10. Програма з української мови як іноземної (у співавторстві з Б.Соколом, Н.Станкевич).- Львів, 2003. – 27 с.
11. Методичні рекомендації для написання курсових (дипломних і магістерських робіт) для студентів філологічного факультету спеціалізації “Українська мова як іноземна”.– Львів, 2004. – 47 с.
12. Підручники та посібники з української мови як іноземної. Серія: Теорія і практика викладання української мови як іноземної (у співавторстві із З. Мацюк). – Вип. 1. – Львів, 2004. –12 с.
13. Лінгвокраїнознавчий словник в процесі вивчення української мови як іноземної // Материалы IV Международной конференции “Межкультурные коммуникации: традиции и новые парадигмы”.– Алушта, 2005. – С. 197–201.
14. Лінгвокраїнознавчий словник власних назв української мови. Назви релігійних свят.- Вип.3. – Зош. 2. – Львів, 2005. – 63 с.
15. Урахування національно-культурної специфіки мовних одиниць у процесі вивчення іноземної мови // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – Львів, 2006. – Вип. 1. – С. 180–185.
16. Проблеми міжкультурної комунікації у сфері ділового мовлення // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – Львів, 2007. – Вип. 2. – С. 145 – 151.
17. Дистанційне вивчення української мови як іноземної (тестовий контроль лексичної компетенції) // Teka Komisji Polsko-Ukraińskich związkό w kulturowych. – T.III. – Lublin, 2008. – S. 73– 82.
18. Вивчаймо українську співаючи // Teka Komisji Polsko-Ukraińskich związkόw kulturowych.- Vol.V. – Lublin, 2010. – S. 202–211.
19. Назви релігійних свят як об’єкт навчальної лексикографії // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: зб. наук. праць. – Чернівці, 2010. – Вип. 509–511. – С. 308–313.
20. Дистанційний культурологічний курс “Українське мистецтво” як об’єкт вивчення української мови в іншомовній аудиторії // Матеріали ІІІ Міжнародного конгресу “Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті: сучасний вимір, проекція в майбутнє” (22–25 червня 2010 р.). – Львів, 2010. – C. 356–362.
21. Komponent kulturowy w testach z języka ukraińskiego jako obcego // Język jako obcy: problemy certyfikacji według standardόw europejskich. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej. – Lwόw, 23–24 kwietnia 2009 roku / Pod red. J. Tambor, A. Krawczuk, O. Antoniw. – Lwόw: Ukraińska Akademia Drukarstwa, 2010. – S. 57–66.

Наукова біографія

Народилася 25 лютого 1973 р., м. Львів.
Закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка, філологічний факультет у 1995р.
Тема кандидатської дисертації: “Українська пам’ятка кінця 16 ст. “Розмова” на тлі російської і польської конверсаціонографії”. Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Ф.С. Бацевич.

Проекти

Координатор Міжнародної літньої школи “Українська мова і країнознавство”

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!