АНТОНІВ Олександра

Посада: старший викладач кафедри українського прикладного мовознавства

Телефон (робочий): (032) 239-43-55

Електронна пошта: oleksandra.antoniv@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Наукові інтереси – історія української мови, міжкультурна комунікація, методика навчання лексики української мови як іноземної, лінгвокраїнознавство, тестологія, навчання української мови як іноземної, стандартизація і сертифікація української мови.

Курси

Публікації

Публікації
Статті
1. “Розмова” як тип українського словника-розмовника // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 1997. – Вип.27. – С. 39-42.
2. Графіко-фонетичні особливості українського розмовника кінця 16 ст. // Матеріали міжнародної славістичної конференції пам’яті проф. Костянтина Трофимовича. – Львів, 1998. –Т.1. – С. 76-79.
3. Комунікативні норми українських розмовників // Українська мова: з минулого в майбутнє. – Київ, 1998. – С. 161-162.
4. Морфологічні особливості українського розмовника кінця 16 ст. // Міжнародна наукова конференція. Українська філологія: школи, постаті, проблеми. – Львів, 1998. – С. 52-55.
5. Лексичні запозичення в українському розмовнику кінця 16 ст. // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Семантика, синтактика, прагматика мовленнєвої діяльності. – Львів, 1999. – С.150-153.
6. Польська конверсаціонографія доби середньовіччя // Наука і сучасність. Зб. наук. праць Нац. пед. універ. ім. М. П. Драгоманова. – Київ: Логос, 1999. – Ч. IV. – С. 180-185.
7. Культурно-історична та лінгвістична цінність української пам’ятки кінця 16 ст. // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 29. – Львів, 1999. – С. 71-77.
8. До історії слов’янської конверсаціонографії (на матеріалі українських, російських та польських розмовників 15-17ст) // Мовознавство. – 1999. – №1. – С. 58-64.
9. Богословські терміни-словосполучення у Літургійному словнику // Вісник Державного університету “Львівська політехніка. Проблеми української термінології. – Львів, 2000. – С. 333-337.
10. Явище субстантивації у сфері релігійної лексики // Міжнародна наукова конференція. Християнство й українська мова. – Київ, 2001. – С. 111-117.
11. Середньовічна конверсаціонографія: теорія та практика слов’янських розмовників // Jezyk, literatura, kultura, historiaUkrainy: Materialymiedzynarodowejkonferencjinaukowej. – Kraków, 2001.
12. Складні випадки слововжитку: пароніми у сфері юридичної лексики // Комунікативна компетентність правників і їх зв’язки з громадськістю: Зб.наук. праць. – Львів, 2003. – С. 157-159.
13. Лексикографічна семантизація культурного компонента назв українських свят у лінгвокраїнознавчому словнику // Підготовчі факультети в сучасних умовах: традиції та новації в навчанні іноземних студентів та проблеми організації навчального процесу на підготовчому факультеті: Тези доповідей. – Харків, 2003. – С. 58-59.
14. Стійкі народні порівняння на позначення зовнішності людини: лінгвокраїнознавчий аспект // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 34. – Ч. 2. – Львів, 2004. – С. 471-480.
15. Лінгвокраїнознавчий словник в процесі вивчення української мови як іноземної // Материалы IV Международной конференции “Межкультурные коммуникации: традиции и новые парадигмы”.– Алушта, 2005. – С. 197-201.
16. Урахування національно-культурної специфіки мовних одиниць у процесі вивчення іноземної мови // Матеріали Міжнародного науково-практичного семінару “Теорія і практика викладання української мови як іноземної”. – Львів, 2006. – С. 180-185.
17. Тематична організація лексики в курсі української мови як іноземної // Матеріали Міжнародного науково-практичного семінару “Теорія і практика викладання української мови як іноземної”. – Львів, 2005. – С. 91-94.
18. Проблеми міжкультурної комунікації у сфері ділового мовлення // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – Львів, 2007. – Вип. 2. – С. 145-151.
19. Дистанційне вивчення мови: проблеми та методи// Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – Львів, 2007. – Вип. 2. – С. 48-54.
20. Дистанційне вивчення української мови як іноземної (тестовий контроль лексичної компетенції) // TekaKomisjiPolsko-Ukraińskichzwiązkό w kulturowych. – T.III. – Lublin, 2008. – S. 73-82.
21. Українська пісня як об’єкт вивчення в іншомовній аудиторії // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – Львів, 2009. – Вип. 4. – С. 206-211.
22. Мовнокраїнознавчий словник власних назв української мови як різновид навчальної лексикографії// Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. Зб.наук.праць. – Харків, 2009. – Вип. 14. – С.20-26.
23. Вивчаймо українську співаючи // TekaKomisjiPolsko-Ukraińskichzwiązkόwkulturowych.- Vol.V. – Lublin, 2010. – S. 202-211.
24. Назви релігійних свят як об’єкт навчальної лексикографії // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: Зб. наук. праць. – Чернівці, 2010. – Вип. 509-511. – С. 308-313.
25. Дистанційний культурологічний курс “Українське мистецтво” як об’єкт вивчення української мови в іншомовній аудиторії // Матеріали ІІІ Міжнародного конгресу “Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті: сучасний вимір, проекція в майбутнє” (22–25 червня 2010 р.). – Львів, 2010. – C. 356-362.
26. Komponentkulturowy w testach z językaukraińskiegojakoobcego // Językjakoobcy: problemycertyfikacjiwedługstandardόweuropejskich. Materiały z MiędzynarodowejKonferencjiNaukowej. – Lwόw, 23–24 kwietnia 2009 roku / Podred. J. Tambor, A. Krawczuk, O. Antoniw. – Lwόw: UkraińskaAkademiaDrukarstwa, 2010. – S. 57-66.
27. Граматичний матеріал у дистанційному курсі української мови як іноземної // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 128-136.
28. Метод проектів як один із способів активізації вивчення української мови в іншомовній аудиторії // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – Львів, 2011. – Вип. 6. – С. 272-276. Timvum_2011_6_41.
29. Культура в навчанні української мови як іноземної // Міжнародний науково-практичний семінар «Україністика: вчора, сьогодні, завтра», присвячений 20-річчю україністики в Університеті ім. А. Міцкевича, 4–5 листопада 2011 року . – Познань, 2011. – С. 210-218.
30. Українська народна казка як ефективний матеріал для навчання говоріння в іншомовній аудиторії // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – Львів, 2012. – Вип. 7. – С. 199-205. (у співавторстві) Timvum_2012_7_28
31. Навчально-методична практика студентів Львівського університету за кордоном // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – Львів, 2012. – Вип. 7. – С. 266-267.file:///C:/Users/anton/Downloads/Timvum_2012_7_37.pdf
32. «Жили були…», або казка в навчанні української мови як іноземної // TekaKomisjiPolsko-Ukraińskichzwiązkόwkulturowych.- Vol.VІ. – Lublin, 2012. – S. 7-12.
33. Репрезентативність української літератури у лінгвокраїнознавчому аспекті (на матеріалі історичного роману Ліни Костенко „Маруся Чурай”) // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – Львів, 2012. – Вип. 7. – С. 232-241. (у співавторстві)
34. На перехресті мови і культури: урок української мови як іноземної / О. Антонів // Зб. матеріалів ІІ Міжнародної наук.-практ. конференції «Українська мова у світі», 9 листопада 2012 року. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2012. – С.17-21.
35. Модульний курс української мови для іноземців: з досвіду укладання навчального посібника / О. Антонів // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Українсько-угорські міжмовні контакти: минуле і сучасність»( 18-19 жовтня 2012), Берегове.
36. Навчальний лінгвокраїнознавчий словник як об’єкт вивчення української мови в іншомовній аудиторії // VI Оломоуцький симпозіум україністів Середньої і Східної Європи (23.–25. серпня 2012 р.). Матеріали симпозіуму. – Оломоуц, 2012.
37. Україна – Польща: діалог культур, або про нову концепцію підручника з української мови для поляків / О. Антонів, О. Синчак // StudiaUcrainicaVarsoviensis.- Warszawa, 2013. – S.15-24. (у співавторстві)
38. Культура в навчанні української мови як іноземної /Олександра Антонів // // StudiaUkrainicaPoznaniensaZeszyt 1. – Poznań, 2013. – С. 192– 198.
39. Історичний роман Ліни Костенко «Маруся Чурай» як об’єкт вивчення в іншомовній аудиторії / О. Антонів, Н. Фарина // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – Вип. 8. – Львів, 2013. – С.209-217.file:///C:/Users/anton/Downloads/Timvum_2012_7_32.pdf
40. Телефонна розмова як навчальний матеріал для вивчення діалогічного мовлення в іншомовній аудиторії / О. Антонів, А. Смерека // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – Вип. 8. – Львів, 2013. – С.246-254.file:///C:/Users/anton/Downloads/Timvum_2013_8_32.pdf
41. Нові підручники з української мови як іноземної : данина традиції чи пошук нових ідей / Олександра Антонів // Мова. Культура. Взаєморозуміння : зб. наук. праць. – Вип.2. – Дрогобич : ДДПУ ім. І.Франка, 2013. – С. 263-269.
42. Мова про мову, або мовна тематика на заняттях з української мови як іноземної / Олександра Антонів // Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті «Землякам моїм в Україні і не в Україні…». Четверта міжнароднанауково-практична конференція, 23-24 серпня 2013 року, м. Львів : зб. матеріалів. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. – С. 26-29.
43. Роман Ліни Костенко ” Записки українського самашедшого” як навчальний матеріал для читання в іншомовній аудиторії / Олександра Антонів, Ірина Телюх // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – Вип. 9. – Львів, 2014. – С.226-234. (у співавторстві). file:///C:/Users/anton/Downloads/Timvum_2014_9_30.pdf
44. «Яблука доспіли, яблука червоні», або ще один здобуток для навчання іноземців української // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – Вип.11. – Львів, 2015. – С.201-203.file:///C:/Users/anton/Downloads/Timvum_2015_11_28.pdf
45. Антонів О. Вивчай українську. Відчувай Україну! / Олександра Антонів // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – Вип. 13.– С. 257-258.
46. Антонів О., Мацюк З. Соціалізація іноземців засобами української мови // Мова і суспільство : збірник наукових праць. – Вип. 9. – Львів, 2018. – С. 14–20.
47. Антонів О. Українською про культуру для поляків // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2019. – Вип. 14.– С. 227-229.

Програми і методичні вказівки
48. Програма до вивчення спецкурсу „Лінгвокраїнознавство” для студентів українського відділення філологічного факультету спеціалізації „Українська мова як іноземна”.– Львів, 2003. – 36 с.
49. Програма з української мови як іноземної (у співавторстві). – Львів, 2004. – 27 с.
50. Методичні вказівки до написання курсових (дипломних і магістерських робіт) для студентів філологічного факультету спеціалізації “Українська мова як іноземна”.– Львів, 2004. – 48 с.
51. Підручники та посібники з української мови як іноземної. Серія: Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – Вип. 1. – Львів, 2005. – 20с. (у співавторстві).
52. Василь Симоненко. Кукурікали півні на рушниках. Серія: Читаймо українською. – Львів, 2006. – 19 с.
53. Солом’яний бичок. Серія: На допомогу іноземному студенту. Методичні розробки для розвитку видів мовленнєвої діяльності студентів-іноземців. – Львів, 2012. – Вип. 1. – 20 с. (у співавторстві).
Словники
54. Лінгвокраїнознавчий словник власних назв української мови. Назви релігійних свят. – Вип.3. – Зош.2. – Львів, 2005. – 63 с.
Підручники та навчальні посібники
55. Українська мова для іноземців. Модульний курс: Навч. посібн. – Київ: Фірма «ІНКОС», 2012. – 268 с. (у співавторстві).
56. Мій Львів : навч. посібн. для вивчення української мови як іноземної (В2) / О. Антонів, О.Туркевич, П. Луньо та ін. – Львів : Дон Боско, 2012. – 79 с.
57. Антонів О., Романюк С., Синчак О. Україна-Польща : DialogKultur. PodręcznikdonaukijęzykaUkraińskiego. C1. – Warszawa, 2014. – 195 s. (у співавторстві)
Інше
58. Термінологічно-правописний порадник для богословів та редакторів богословських текстів для видань Українського Католицького Університету (у співавторстві). – Львів, 2003. – 90 с.
59. Українська мова за професійним спрямуванням : зб. тестових завдань / уклад.З.Мацюк, Д.Мазурик, Н.Станкевич та ін.: за заг. ред. проф. І. Кочан. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 174 с. (у співавторстві)
60. Стандарт Львівського університету «Українська мова як іноземна»: рівні загального володіння(у співавторстві).http://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/02/Standart-L-vivs-koho-universytetu-ukrains-ka-mova-iak-inozemna-.pdf
61. Українська мова як іноземна. Стандартизовані вимоги. Рівні володіння українською мовою як іноземною А1–С2. Зразки сертифікаційних завдань: посібник.– К.: Фірма «ІНКОС», 2020.–186 с. (у співавторстві).

Наукова біографія

Народилася 25 лютого 1973 р., м. Львів.
Закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка, філологічний факультет у 1995р.
Тема кандидатської дисертації: “Українська пам’ятка кінця 16 ст. “Розмова” на тлі російської і польської конверсаціонографії”. Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Ф.С. Бацевич.

Проекти

Координатор Міжнародної літньої школи “Українська мова і країнознавство”

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!