Лінгвокраїнознавство в курсі української мови як іноземної

Тип: На вибір студента

Кафедра: українського прикладного мовознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332АНТОНІВ ЛесяФЛу-21, ФЛу-22, ФЛу-23, ФЛу-24

Опис курсу

Мета спецкурсу – ознайомити з основними теоретичними засадами лінгвокраїнознавства, із його предметом та об’єктом, суттю навчання української мови іноземців крізь призму української культури, лінгводидактичними особливостями викладання, а також сформувати навички самостійного, творчого підходу до роботи з культурологічними текстами у практичному курсі української мови як іноземної.
Досягнення цієї мети передбачає розв’язання таких завдань:
• з’ясувати теоретичні засади лінгвокраїнознавства;
• подати характеристику понять «мовна» і «концептуальна» картини світу;
• визначити суть теоретичного і практичного лінгвокраїнознавства;
• охарактеризувати мовні одиниці як об’єкт опису лінгвокраїнознавства;
• охарактеризувати лінгвокраїнознавчі словники, описати методику їхнього використання у процесі навчання;
• визначити особливості використання лінгвокраїнознавчих текстів, з’ясувати критерії підбору лінгвокраїнознавчих коментарів;
• охарактеризувати типи вправ для вироблення лінгвокраїнознавчих умінь і навиків;
• визначити національно-культурну специфіку стійких мовних одиниць;
• вказати на способи подання лінгвокраїнознавчого матеріалу у підручниках і посібниках з української мови як іноземної;
• активізувати самостійну роботу студентів, пов’язану зі створенням системи вправ і завдань для практичної роботи з іноземцями.
Унаслідок засвоєння теоретичних основ спецкурсу з методики навчання лінгвокраїнознавства курсі української мови як іноземної студенти мають:
знати:
1) роль і місце лінгвокраїнознавчого підходу в системі навчання мови як іноземної;
2) зміст методичної компетенції майбутніх викладачів щодо викладання лінгвокраїнознавства в чужомовній аудиторії;
3) особливості методичної організації роботи у сфері теоретичного і практичного лінгвокраїнознавства;
4) обсяг лінгвокраїнознавчого матеріалу та послідовність його введення залежно від мети, етапу навчання та рівня знань слухачів;
5) шляхи формування лінгвокраїнознавчих навичок у рецептивних та продуктивних видах мовленнєвої діяльності.
У результаті навчання щодо вироблення практичних навичок роботи з навчальним матеріалом з різних видів мовленнєвої діяльності у чужомовній аудиторії студенти мають
уміти:
1) вибирати форми і методи навчання лінгвокраїнознавства залежно від мети та етапу навчання іноземного студента;
2) відбирати та готувати текстовий матеріал культурологічного змісту;
3) використовувати різноманітні наочні засоби для навчання лінгвокраїнознавства;
4) укладати систему вправ і завдань для вироблення практичних умінь та навичок оволодіння навчальним матеріалом.
Теоретичний матеріал спецкурсу „Лінгвокраїнознавство в курсі української мови як іноземної” призначений для вивчення впродовж 90 годин.
До всього спецкурсу і до кожної теми зокрема подано список літератури, який висвітлює визначений програмою навчальний матеріал. Він допоможе студентам самостійно здобути знання про різноманітні методичні явища, стане джерелом важливої лінгводидактичної інформації, необхідної для написання рефератів, а також курсових чи дипломних (магістерських) робіт з проблем навчання лінгвокраїнознавства в курсі української мови як іноземної.
Навчальна дисципліна складається з трьох змістових модулів:
1. Лінгвокраїнознавство в аспекті взаємодії мови і культури: історія, теорія, практика.
2. Одиниці мови як об’єкт вивчення лінгвокраїнознавства.
3.Національно-культурна специфіка мовленнєвої поведінки і невербальних засобів спілкування

Рекомендована література

ТЕМА 1. Проблеми взаємозв’язку мови і культури
Список основної літератури
1. Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов. – М., 2001.
2. Вежбицкая А. Сопоставление культур через посредство лексики и прагматики. – М., 2001.
3. Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. О лингвострановедческой интерференции // Rustina v teorii a praxi. – 1976. – №4.
4. Голубовська І. О. Душа і серце в національно-мовних картинах світу // Мовознавство. – 2002. – № 4–5.
5. Гумбольдт В. Язык и философия культуры / Пер. с нем. – М., 1985.
6. Дяченко Л. М. Фольклорна символіка як засіб відображення національного світобачення // Мовознавство. – 1997. – № 2–3.
7. Єрмоленко С. С, Харитонова Т. А., Ткаченко О. Б. та ін. Мова в культурі народу (план-проспект) // Мовознавство. – 1998. – № 4–5.
8. Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація. – Дрогобич, 1994.
9. Каганець І. Що каже мова про народ // Вечірній Київ. – 1993. – 24 червня.
10. Кононенко І. В. Національно-мовна картина світу: зіставний аспект (на матеріалі української та російської мов) // Мовознавство. – 1996. – № 6.
11. Лисиченко Л. Мовна картина світу та її рівні // Зб. Харків. істор.-філолог. т–ва. – Т.6. – Х., 1998.
12. Масенко Л. Мова і культура // Масенко Л. Мова і політика. – К., 1999.
13. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация. – М., 2000.
14. Федик О. Мова як духовний адекват світу. – Львів, 2000.
15. Федорова Л. Л. К понятию коммуникативной компетенции: Автореф. дисс.… канд. филол.наук. – М., 1980.
16. Фурманова В. П. Межкультурная коммуникация и лингвокультуроведение в теории и практике обучения иностранным языкам. – Саранск, 1993.
17. Шейман Л. А. К проблеме межэтнокультурной интерференции // Психолингвистика и межкультурное взаимодействие. Тез. докл. Х Всесоюз. симп. по психолингв. и теор. коммуник. – М., 1991.
18. Шейман Л. А. Межэтнокультурная интерференция: сущность, проблемы, профилактика: к постановке вопроса // Совершенствование подготовки учителей словесников в условиях национально-русского и русско-национального двуязычия. Тез. докл. и сообщений. – Ч.1. – Фрунзе, 1991.
Список додаткової літератури
1. Арутюнова Н. Д. Аномалии и язык (К проблеме языковой «картины мира») // Вопр. языкознания. – 1987. – № 3.
2. Богданов В. В. Некоторые критерии оценки культур и отражение культурных признаков в языке // ІІІ Междунар. науч. конф. Язык и социум. – Минск, 2000.
3. Ботвина Н. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділового спілкування. – К., 2000.
4. Гейхман Л. К. Интерактивное обучение общению как модель межкультурной коммуникации // Вестник МГУ. Сер.19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2003. – № 2.
5. Кісь Р. Мова, думка і культурна реальність (від Олександра Потебні до гіпотези мовного релятивізму). – Львів, 2002.
6. Корнилов О. А. Языковые картины мира как отражение национальных менталитетов: Автореф. дисс. … д-ра культурол. наук. – М., 2000.
7. Михайлишин Б. П. Питання взаємозв’язку мови та культури у працях І.С.Свєнціцького // Мова і культура нації. Тези доп. регіон. наук.-практ. конф. – Львів, 1990.
8. Панько Т. І. Культурологічний і етнолінгвістичний підхід до вивчення мови // Мова і культура нації. Тези доп. регіон. наук.-практ. конф. – Львів, 1990.
9. Салеев В. А. Языки и взаимодействие национальных культур // Мова і культура. – Вип. 2. Т.1. – К., 2000.
10. Соколовская Ж. П. Картина мира в значениях слов. “Семантические фантазии” или “катехизис семантики”. – Симферополь, 1993.
11. Соколовская Ж. П. Картина світу та ієрархія сем // Мовознавство. – 2002. – №6.
12. Тарасов Е. Язык как средство трансляции культуры // Фразеология в контексте культуры. – М., 1999.
13. Шапкина О.Н. Образ неба в польской языковой картине мира // Вестник МГУ. Сер.19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2003. –№ 2.
14. Язык и культура. Первая междунар. конф. Материалы. – Киев, 1982.
15. Язык и культура. Вторая междунар. конф. Тезисы. – Ч.1–2. – Киев, 1993.
16. Язык и культура. Третья междунар. конф. Доклады. – Киев, 1994.
17. Язык. Культура. Этнос. – М., 1994.
ТЕМА 2.Історія і теоретичні основи лінгвокраїнознавства
Список основної літератури
2. Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. – М., 1990.
3. Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. О предмете, объеме и функциях лингвострановедения // Лингвострановедческий аспект в преподавании русского языка как иностранного. – Воронеж, 1984.
4. Костомаров В. Г. Американская версия лингвострановедения (обзор концепции «литературной грамотности») // Рус. яз. за рубежом. – 1989. – №62.
5. Лінгвокраїнознавство // Українська мова. Енциклопедія. – К., 2000.
6. Лингвострановедческий аспект в обучении // Методика преподавания русского языка как иностранного (для зарубежных филологов-русистов). –М., 1990.
7. Морковкин В. В. О лингвострановедении и некоторых смежных вопросах // Лингвострановедческий аспект в преподавании русского языка как иностранного. – Воронеж, 1984.
8. Онкович Г. В. Українознавство й лінгводидактика. – К., 1997.
9. Прохоров Ю. Е. Лингвострановедение. Культуроведение. Страноведение. Теория и практика обучения русскому языку как иностранному. – М., 1995.
Список додаткової літератури
1. Ассиметрия в лингвострановедении // Гак В. Г. Языковые преобразования. – М., 1998.
2. Воробьев В. В. Лингвокультурологические принципы презентации учебного материала (проблемы концентризма). – М., 1993.
3. Євграфова А. О. Лінгвокраїнознавство як об’єкт соціолінгвістики // Філол. науки: Зб. наук. праць. – Суми, 1999.
4. Маслова В. А. Лингвокультурология: Учеб. пос. – М., 2001.
5. Ощепкова В. В. Культурологические, эгнографические и типологические аспекты лингвострановедения: Автореф. дисс. … д-ра филол. наук. – М., 1995.
6. Прохоров Ю. Е. Лингвострановедение в обеспечении межкультурного общения на русском языке // Рус. яз. за рубежом. – 1995. – №2.
ТЕМА 3 – 4. Лінгвокраїнознавство в сучасній практиці навчання іноземних мов
Список основної літератури
1. Алексеенко С. П., Северин Н. В., Парамонова В. Ю. О некоторых проблемах отбора материала при создании пособий по культурологии (в практике обучения русскому языку) // Подготов. фак–ты в соврем. условиях: традиции и новации в обучении иностранных студентов и проблемы организации учебного процесса на подготовительном факультете: Матер. междунар. науч.-метод. конф. 29-30 мая 2003 г. – Харьков, 2003.
2. Из опыта создания лингвострановедческих пособий по русскому языку. – М., 1977.
3. Ендольцев Ю. А. Вопросы теории и практики в преподавании лингвострановедения. – Л., 1988.
4. Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. – М., 1979.
5. Лингвострановедческий аспект преподавания русского языка иностранцам. – М., 1974.
6. Лингвострановедческий аспект в преподавании русского языка как иностранного. – Воронеж, 1984.
7. Навчальні мінімуми з української і російської мов для іноземців / Укл. Н.Ф.Зайченко, С. А. Воробйова. – К., 1995.
8. Прохоров Ю. Е. Лингвострановедение в учебном комплексе русского языка для зарубежных студентов-нефилологов // Рус. яз. за рубежом. – 1980. – №6.
9. Прохоров Ю. Е. Лингвострановедение и теория учебника русского языка как иностранного // Шестой междунар. конгресс препод. русс. яз. и л–ры. Секция 7. Страноведческий и лингвострановедческий аспекты в системе аудиторной работы по русскому языку. Сб. тезисов. – Будапешт, 1986.
Список додаткової літератури
1. Брагина А. А. Киноурок: лингвострановедческий аспект // Из опыта создания лингвострановедческих пособий по русскому языку. – М., 1977.
2. Вятютнев М. Н. Теория учебника русского языка как иностранного. – М., 1984.
3. Дешпанде С. А. Реализация лингвострановедческого аспекта национально-ориентированного учебника русского языка для иностранцев (на материале преподавания индийским студентам): Автореф. дисс. … канд. пед. наук. –М., 1985.
4. Зиновьева М. Д., Златкина С. И., Князева В. П. К проблеме создания лингвострановедческого минимума для начального этапа // Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. – М., 1979.
5. Савицкая Т. А. Многоплановая сюжетная фотография как источник лингвострановедческой информации на занятиях по русскому языку // Лингвострановедческий аспект в преподавании русского языка как иностранного. – Воронеж, 1984.
6. Страноведение на начальном этапе обучения // Методика преподавания русского языка как иностранного на начальном этапе. – М., 1986.
7. Страноведческая и лингвострановедческая аспектизация обучения русскому языку как иностранному // Практическая методика преподавания русского языка на начальном этапе. – М., 1990.
8. Чернявская Т. Н. Приемы создания и использования текстовых материалов учебника русского языка для иностранцев в лингвострановедческих целях: Автореф. дисс. … канд. пед. наук. – М, 1983.

ТЕМА 5. Предмет та об’єкт лінгвокраїнознавства
Список основної літератури
1. Багмут А. Й. Семантика й інтонація в українській мові. – К., 1991.
2. Винницький В. Українська акцентна система: становлення, розвиток. – Львів, 2002.
3. Інтонація // Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. – Львів, 2001.
4. Ключковський Б. Г. Національно-культурний аспект української орфоепічної норми // Мова і культура нації. Тези доповідей регіональної науково-практичної конференції. – Львів, 1990.
5. Кубрякова Е. С. Роль словообразования в формировании языковой картины мира // Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира. – М., 1988.
6. Реляционные единицы языка как носители и источники национально-культурной информации // Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. – М., 1990.

ТЕМА 6. Лінгвокраїнознавчий аналіз лексики
Список основної літератури
1. Брагина А. А. Лексика языка и культура страны: Изучение лексики в лингвострановедческом аспекте. – М., 1986.
2. Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Лингвострановедческая теория слова. –М., 1980.
3. Волошина А. В. Безеквівалентна і фонова лексика у східнослов’янських мовах: Автореф. дис. … канд філол. наук. – К., 2001.
4. Дяченко Л. М. Функціонально-семантична характеристика безеквівалентної та фонової лексики сучасної української літературної мови: Автореф. дис. … канд філол. наук. – К., 1997.
5. Михайлишин Б. П. Етнокультурне співзначення термінів у курсі української мови як іноземної // Матер. міжнар. славіст. конф. пам’яті проф. Костянтина Трофимовича. – Т.1. – Львів, 1998.
6. Михайлишин Б. П. Українські терміни образотворчого мистецтва з конотативним компонентом і культура нації // Мова і культура нації. Тези доповідей регіональної науково-практичної конференції. – Львів, 1990.
7. Павлушенко О. А. Екзотична лексика сучасної української літературної мови: джерела, семантика, функції: Автореф. дис. … канд філол. наук. – К., 1995.
8. Семантическая специфика национальных языковых систем. – Воронеж, 1985.
9. Онкович Г. М. Слово-тема як конденсат культурологічних знань і підходи до його актуалізації // Онкович Г. М. Українознавство і лінгводидактика. – К., 1997.
Список додаткової літератури
1. Бацевич Ф. С. Національно-культурний аспект семантики мови і деякі проблеми теорії мовленнєвої діяльності // Мова і культура нації. Тези доп. регіон. наук.-практ. конф. – Львів, 1990.
2. Богуцька Г. І. Орнітологічні назви як відображення культурно-етичних поглядів українського народу // Мова і культура нації. Тези доп. регіон. наук.-практ. конф.– Львів, 1990.
3. Волкова Н. А. Жаргонізми у мовленні сучасної молоді в аспекті культури мови // Мова і культура нації. Тези доп. регіон. наук.-практ. конф. – Львів, 1990.
4. Воскресенская Л. Б. К лингвострановедческому использованию безэквивалентной и фоновой лексики на начальном этапе обучения русскому языку // Из опыта создания лингвострановедческих пособий по русскому языку. – М., 1977.
5. Галсан С. К лингвострановедческим особенностям русского и монгольского языков // Лингвострановедческий аспект в преподавании русского языка как иностранного. – Воронеж, 1984.
6. Гурская Ю. А. Культурогенные возможности лингвистического знака: ключевые имена в русском и белорусском языках: Автореф. дисс. … канд. филол. наук. – Минск, 1995.
7. Демська О. М. Іменникова омонімія староукраїнської мови XIV – XV ст. в лінгвокраїнознавчому аспекті // Мова і культура нації. Тези доп. регіон. наук.-практ. конф. – Львів, 1990.
8. Космеда Т. А. Проблема усвоения безэквивалентной лексики русского языка иноязычными студентами // Теория и практика обучения языкам. – Печ, 1994.
9. Кушина Н. І. Відтворення етномовного компонента українських народних казок в англомовних перекладах: Автореф. дис. … канд філол. наук. – К., 1998.
10. Крюков А. Н. Фоновые знания и языковая коммуникация // Этнопсихолингвистика. – М., 1988.
11. Микулина Л. Т. Национальное своебразие русской коннотативной лексики // Из опыта создания лингвострановедческих пособий по русскому языку. – М., 1977.
12. Митрофанова О. Д. Лингвострановедческое содержание специальной лексики и методики работы с нею в нефилологической аудитории // Лингвострановедческий аспект в преподавании русского языка как иностранного. – Воронеж, 1984.
13. Мокиенко В. М. Русская бранная лексика как объект лингвострановедения // IV Междунар. симп. по лингвострановед. Тез. докл. и сообщ. – М., 1994.
14. Писанова Т. В. Национально-культурные аспекты оценочной семантики. (Эстетическая и этическая оценки): Автореф. дисс. … д-ра филол наук. – М., 1997.
15. Русское слово в лингвострановедческом аспекте. Межвуз. сб. науч. работ. – Воронеж, 1987.
16. Стернин И. А. Национально-культурные компоненты в структуре значения слова // Лингвострановедческий аспект в преподавании русского языка как иностранного. – Воронеж, 1984.
17. Стойкова-Гигова А. К вопросу о культурном компоненте терминов // Лингвострановедческий аспект в преподавании русского языка как иностранного. – Воронеж, 1984.
18. Томахин Г. Д. Безэквивалентная лексика (реалии) как источники страноведческой информации // Лингвострановедческий аспект в преподавании русского языка как иностранного. – Воронеж, 1984.
19. Усачева О. И. Русская безэквивалентная лексика в языке современной газеты (на фоне чешского и французского языков): Автореф. дисс. … канд. филол. наук. – Л., 1989.
20. Філак І. Я. Евфемізми і табу як відображення духовності народу // Мова і культура нації. Тези доп. регіон. наук.-практ. конф. – Львів, 1990.
21. Фоновые особенности терминологической лексики // Язык и культура. Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. – М., 1990.
22. Шейман Л. А. О формах предварительного анализа этнокультуроведческой лексики учебных текстов // Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. – М., 1979.
ТЕМА 7. Ономастичні назви як об’єкт лінгвокраїнознавчого опису
Список основної літератури
1. Байрамова Л. К. Номинации «чужих» этносов в разных языках // Проблеми зіставної семантики. – Вип. 6. – К., 2003.
2. Бучко Д. Г. Принципи номінації в топонімії України // Українське мовознавство. – Вип.18. – 1991.
3. Гореликова М. И. Имена собственные (антропонимы) как самостоятельный клас безэквивалентной лексики // Лингвострановедческий аспект в преподавании русского языка как иностранного. – Воронеж, 1984.
4. Кравчук А. Этнонимы в составе польских устойчивых оборотов // Язык. Культура. Взаимопонимание: Матер. междунар. конф. – Львов, 1997.
5. Майорова Т. М. Ономастика в лингвострановедческой работе // Русский язык в школе. – 2000. – № 4.
6. Павлюк Е., Томилина Г. Из истории древнеримских теонимов // Язык. Культура. Взаимопонимание: Материалы международной конференции. – Львов, 1997.
7. Пасік Н. М. Власні назви в українській фразеології та пареміології: Автореф. дис. … канд. філол. наук. – К., 2000.
8. Онкович Г. М. Персоналії – мовні знаки національної культури // Онкович Г. В. Українознавство і лінгводидактика. – К., 1997.
9. Підвойний В. М. Ісламська антропоніміка та етнолінгвістика (власні імена у мовній картині світу) // Мовні та концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. – №7. – К., 2002.
10. Пурпуліт О. О. Ономастичний простір українських чарівних казок у зіставленні з російськими казками: Автореф. дис. … канд філол. наук. – Одеса, 2000.
11. Фоновые особенности ономастической лексики // Язык и культура. Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. – М., 1990.
Список додаткової літератури
1. Аркушин Г. Л. Варіанти імені, жартівливі прізвиська, псевдоніми та криптоніми Лесі Українки // Дивослово. – 1995. – №2.
2. Глинський І. В. Твоє ім’я – твій друг. – К., 1980.
3. Коваль А. П. Життя і пригоди імен. – К., 1988.
4. Коваль А. П. Знайомі незнайомці. – К., 2003.
5. Мизецкая В. Я. Вторичные антропонимы в свете изучения проблем лингвострановедения // Мова і культура. – Вип.5. – Т.І/1. – К., 2002.
6. Никонов В. А. Имя и общество. – М., 1974.
7. Системы личных имен у народов мира. – М., 1989.
ТЕМА 8. Національно-культурна специфіка стійких мовних одиниць
Список основної літератури
1. Ажнюк Б. М. Національна фразеологія в іншомовному зіставленні // Укр. мова і літ. в шк. – 1990. – № 5.
2. Вернер А. В. Семантическая и функционально-коммуникативная характеристика фразеологических единиц с культурным компонентом значения: Автореф. дисс. … канд.филол.наук. – М., 1998.
3. Грдличка М. Лингвострановедение и эквивалентность устойчивых словосочетаний // Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. – М., 1979.
4. Денисенко С. Н., Хлівний В. А. Національно-культурна своєрідність фразеологізмів з погляду взаємозв’язку мови і культури // Мова і культура: Матер. ІІ Міжнар. конф. Доповіді. – К., 1993.
5. Добровольский Д. О. Национально-культурная специфика во фразеологии // Вопр.языкознания. – 1997. – №6.
6. Етнічні стереотипи в українській фразеології // Третій міжнар. конгрес українців. 26-29 серпня 1996р. Мовознавство. – Х., 1996.
7. Коробка П. Л. Идиоматическая фразеология как лингвистическая и культурологическая проблема: Автореф. дисс. … канд.филол. наук. – М., 1999.
8. Кузь Г. Т. Вигукові фразеологізми української мови: етнолінгвістичний та функціональний аспект: Автореф. дис. … канд філол. наук. – Івано-Франківськ, 2000.
9. Левченко О. П. Безеквівалентна російська і українська фразеологія: Автореф. дис. …канд філол. наук. – К., 1995.
10. Мельник Л. В. Культурно-національна конотація українських фразеологізмів: Автореф. дис. … канд філол. наук. – Донецьк, 2001.
11. Назаренко О. В. Українська фразеологія як вираження національного менталітету: Автореф. дис. … канд філол. наук. – Дніпропетровськ, 2001.
12. Сологуб Ю. П. Этнокультурные параллели во фразеологии различных языков // Collegium. – К., 1993. – №2.
13. Телия В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. – М., 1996.
14. Онкович Г. М. Фразеологія як національно-культурний компонент українознавства // Онкович Г. В. Українознавство і лінгводидактика. – К., 1997.
18. Орлянская Т. Г. Национальная культура через призму пословиц и поговорок (на материале японского, русского и английского языков) // Вестник МГУ. Сер.19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2003. – № 2.
15. Шахсуварова Э. М. Лингвистические и методические аспекты описания фразеологии русского языка в целях обучения иностранных учащихся на начальном этапе: Автореф. дисс. … канд. пед наук. – М., 1983.
16. Ягер И. Лингвострановедческое комментирование культурного компонента русских фразеологизмов // Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. – М., 1979.
Список додаткової літератури
1. Даниленко Л. Українська та чеська фразеологія в контексті етнічної культури // Третій міжнар. конгрес українців. 26–29 серпня 1996р. Мовознавство. – Х., 1996.
2. Івченко А. Українська народна фразеологія: Ономасіологія, ареали, етимологія. – Х., 1999.
3. Каракуца О. М. Фразеологізми української мови з компонентом “душа” (структурно-семантичний, ідеографічний, лінгвокультурологічний аспекти: Автореф. дис…. канд філол. наук. – Х., 2002.
4. Кузнецова И. В. Устойчивые сравнения русского языка (в сопоставлении с украинским и сербохорватским): Дисс. … канд филол. наук. – СПб., 1995.
5. Леонидова М. Фразеологизмы со страноведческим компонентом в русском и болгарском языках // Лингвострановедческий аспект в преподавании русского языка как иностранного. – Воронеж, 1984.
6. Логинова Л. А., Прохоров Ю. Е. Страноведческий аспект русской фразеологии и афористики в обучении студентов–нефилологов // Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. –М., 1979.
7. Марусенко Г. А., Хеко-ахо А. С. Обучение русской фразеологии иностранцев (Опыт учета типологии фразообразования в разноструктурных языках) // Рус. яз. за рубежом. – 1991. – № 5.
8. Мокиенко В. М. Учебная идеография и русская фразеология // Лингвострановедческий аспект в преподавании русского языка как иностранного. – Воронеж, 1984.
9. Национально-культурная семантика русской фразеологии // Язык и культура. Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. – М., 1990.
10. Национально-культурная семантика языковых афоризмов // Язык и культура. Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. – М., 1990.
11. Никипоров А. Лингвострановедческое значение фразеологии в преподавании русского языка иностранным студентам-филологам // Рус. яз. за рубежом. – 1989. – №4.
12. Ройзензон Л. И. Заметки по русской компаративной фразеологии. – М., 1975.
13. Скрипник Л. Г. Власні назви в українській народній фразеології // Мовознавство. – 1970. – №2.
14. Скрипник Л. Г. Фразеологія української мови. – К., 1973.
15. Сологуб Ю. П. Этнокультурные паралели во фразеологии различных языков // Collegium. – 1993. – №2.
16. Телия В. Н. Первоочередные задачи и методологические проблемы исследования фразеологического состава языка в контексте культуры // Фразеология в контексте культуры. – М., 1999.
17. Эккерт Р. Историческая фразеология и лингвострановедение // Russistik.-1990. – № 2.
18. Яранцев Р. И. Справочник по русской фразеологии для иностранцев. – М., 1976.
Радимо прочитати
1. Мокієнко В. М. Груші на вербі // Укр.мова і літ. в шк. – 1984. – № 5.
2. Мокієнко В. М. Ні роду ні племені // Укр.мова і літ. в шк. – 1984. – № 10.
3. Мокієнко В. М. Ні кола ні двора // Укр.мова і літ. в шк. – 1985. – № 8.
4. Мокієнко В. М. Класти зуби на полицю // Укр.мова і літ. в шк. – 1987. – № 2.
5. Скрипник Л. Г. Розбити горщика (глека) з кимось //Мовознавство. – 1968. – № 3.
6. Скрипник Л. Г. Видно (знати, пізнати) пана по халявах // Мовознавство. –1968. – № 4.
7. Скрипник Л. Г. Стрибати в гречку // Мовознавство. – 1968. – № 5.
8. Скрипник Л. Г. Не бачити смаленого вовка // Мовознавство. – 1969. – № 1.
9. Скрипник Л. Г. Хоч тури гони, зглядається (ззирається, видивляється) як на тура // Мовознавство. – 1969. – № 3.
10. Скрипник Л. Г. Із таємниць фразеології (Руський місяць) // Питання мовної культури. – К., 1969. – Вип.3.
11. Ужченко В. Д. Якому катюзі по заслузі? // Культура слова. – К., 1980. –Вип.18.
12. Ужченко В. Д. Вискочити як Пилип з конопель // Укр.мова і літ. в шк. –1983. – №10.
13. Ужченко В. Д. Водою не розіллєш // Укр.мова і літ. в шк. – 1985. – №12.
14. Ужченко В. Д. Далеко куцому до зайця! // Культура слова. – К., 1987. – Вип.32.
15. Ужченко В. Д. Народження і життя фразеологізму. – К., 1988.
16. Ужченко В. Д. Весільні фразеологізми // Укр.мова і літ. в шк. – 1991. – № 5.
ТЕМА 9. Лексикографічний опис фонової та безеквівалентної лексики
Список основної літератури
1. Андрейчина К. Компарация семантических долей фона слова как прием в написании ориентированных статей лингвострановедческого словаря // Из опыта создания лингвострановедческих пособий по русскому языку. – М., 1977.
2. Антонів О. В. Лексикографічна семантизація культурного компонента назв українських свят у лінгвокраїнознавчому словнику // Подготовительные факультеты в современных условиях: традиции и новации в обучении иностранных студентов и проблемы организации учебного процесса на подготовительном факультете: Матер. междунар. науч.-метод. конф. 29-30 мая 2003 г. – Харьков, 2003.
3. Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Об учебном лингвострановедческом словаре безэквивалентной лексики // Лингвострановедческий аспект преподавания русского языка иностранцам. – М., 1974.
4. Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Состав семейства учебных лингвострановедческих словарей: ономастический словарь // Актуальные вопросы учебной лексикографии. – М.,1977.
5. Верещагин Е. М., Тамм Э. И. К дальнейшему развитию теории и практики лингвострановедческой компарации лексики в преподавании русского языка иностранцам // Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. – М., 1979.
6. Григорьева С. А., Григорьев Н. В., Крейдлин Г. Е. О новом экспериментальном словаре русских жестов, мимики и поз // Гуманитарная наука в России: Соросовские лауреаты (Сб. раб. – участн. конкурса фонда Дж. Сороса). – М., 1997.
7. Григорьева С. А., Григорьев Н. В., Крейдлин Г. Е. Словарная статья в новом экспериментальном словаре русских жестов, мимики и поз // Москов. Лингвист. журн. – 1996. – №2.
8. Григорьева С. А., Григорьев Н. В., Крейдлин Г. Е. Экспериментальный словарь русских жестов, мимики и поз (идеология и структура словарных статей) // Москов. лингвист. журн. – 1996. – №2.
9. Денисова М. А. Из опыта работы над учебным лингвострановедческим словарем русского литературного языка // Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. – М.,1979.
10. Морковкин В. В. Учебная лексикография как особая лингвометодическая дисциплина // Актуальные проблемы учебной лексикографии. – М., 1977.
11. Прохоров Ю. Е., Фелицына В. П. Опыт создания учебного словаря русских пословиц // Из опыта создания лингвострановедческих пособий по русскому языку. – М., 1977.
12. Словари и лингвострановедение: Сб. статей / Под ред. Е. М. Верещагина. – М., 1982.
13. Чернявская Т. Н. Лингвострановедческий словарь и задачи формирования культурного тезауруса студента-гуманитария // Междунар. науч. конф. «Итоги и перспективы развития методики: теория и практика преподавания русского языка и культуры России в иностранной аудитории.» Тез. докл. и сообщ. – М., 1995.

ТЕМА 10 – 11. Текст як об’єкт лінгвокраїнознавства
Список основної літератури
1. Акишина А. А., Акишина Т. Е. Лингвострановедение и стуктура текста // Русский язык для студентов-иностранцев: Сб. методических статей. – № 22. – М., 1983.
2. Антипов Г. А., Донских О.А., Марковина И.Ю., Сорокин Ю.А. Текст как явление культуры. – Новосибирск, 1989.
3. Кулибина Н. В. Методика лингвострановедческой работы над художественным текстом. – М., 1987.
4. Лингвострановедение и текст: Сб. статей. – М., 1987.
5. Марковина И. Ю. Лакуны как инструмент описания специфики локальных культур // Проблемы организации речевого общения. – М., 1981.
6. Марковина И. Ю., Сорокин Ю. А. Способы элиминирования лакун // Текст как явление культуры. – М., 1989.
7. Мехедькина Т. А. О лингвокультурологическом подходе к созданию учебных текстов для студентов-иностранцев // Вісн. Харків. ун–ту. Сер. Філологія. 491. – Х., 2000.
8. Миронеско-Белова Е. М. “Здесь нет отечества и отчеств тоже нет”: К вопросу о страноведческих лакунах // Мова і культура. – Вип.5. – Т.І/1. – К., 2002.
8. Муравьев В. Л. Лексические лакуны. – Владимир, 1981.
9. Онкович Г. В. Засоби масової інформації у формуванні образно-емоційної культурної пам’яті // Лінгводидактика слов’янських мов як феномен культури / Ред кол. Н. Ф. Зайченко та ін. – К., 1990.
10. Онкович Г. В. Слово-тема як розгорнутий національно-культурний текст і методика його актуалізації в аудиторії студентів-іноземців // Текст і методика його аналізу: Матер.VII Міжнар. наук. конф. – Ч.ІІІ. – Х., 1994.
11. Онкович Г. В.Сторінки українознавства: Книга для читання та розвитку мовлення студентів, які вивчають українську мову як іноземну: Навч.посібник. – К., 1994.
12. Слободянюк Н. Ю. Український національно-культурний компонент у мові художньої історичної прози Пантелеймона Куліша: Автореф. дис. … канд філол. наук. – К., 2001.
13. Чернявская Т. Н. Приемы создания и использования текстовых материалов учебника русского языка для иностранцев в лингвострановедческих целях: Автореф. дисс. …канд. пед. наук. – М., 1983.
14. Шаклеин В. М. Лингвострановедческие вопросы интерпретации художественных текстов: Автореф. дисс. … канд. филол. наук. – М, 1983.
15. Турчанинова Э. М. К вопросу о типологии лингвострановедческих учебных текстов на начальном этапе обучения русскому языку // Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. – М., 1979.
Список додаткової літератури
1. Волнянская А. А. К вопросу о лингвострановедческой подготовке иностранных студентов-нефилологов к адекватному восприятию произведений художественной литературы // Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. – М., 1979.
2. Горожанкина Л. В. Проблемы создания и организации лингвострановедческого текста // Лингвострановедческий аспект в преподавании русского языка как иностранного. – Воронеж, 1984.
3. Диденко Л. А. Лингвострановедческая организация работы над текстами произведений художественной и публицистической литературы // Лингвострановедческий аспект в преподавании русского языка как иностранного. – Воронеж, 1984.
4. Жельвис В. И. К вопросу о характере русских и английских лакун // Национально-культурная специфика речевого поведения. – М., 1977.
5. Костомаров В. Г., Бурвикова Н. Д. Как тексты становятся прецендентными // Рус. яз. за рубежом. – 1994. – №1.
6. Максимчук Ю. В., Рязанова Т. В. Национально-культурный потенциал художественного текста // Мова і культура. – Вип.2. – Т.1. – К., 2000.
7. Мустонен Л. К вопросу об усилении обучающего потенциала лингвострановедческих текстов (при опоре на параллельное включение сведений о родной стране) //Рус. яз. за рубежом. – 1983. – №6.
8. Невідомська Л. М. Про особливості передачі національно-мовної специфіки художнього тексту при його перекладі (на матеріалі новели В.Стефаника “Стратився”) // Мова і культура нації. Тези доп. регіон. наук.-практ. конф. – Львів, 1990.
9. Онкович Г. М. Періодика – феномен національної культури. Роль періодики в розширенні “культурної пам’яті”// Онкович Г. В. Українознавство і лінгводидактика. –К., 1997.
10. Ростова Е. Г. Лингвострановедческий анализ и интерпретация художественного текста в практическом курсе русского языка для зарубежных студентов-филологов: Автореф. дисс. … канд. пед. наук. – М., 1989.
11. Сорокин Ю. А. Лакуны как сигналы специфики лингвокультурной общности // Аспекты изучения текста. – М., 1981.
12. Сорокин Ю. А. Метод установления лакун как один из способов выявления специфики локальных культур (художественная литература в культурологическом аспекте) // Национально-культурная специфика речевого поведения. – М., 1977.
13. Сорокин Ю. А., Марковина И. Ю. Опыт систематизации лингвистических и культуроведческих лакун. Методологические и методические аспекты. // Лексические единицы и организация структуры литературного текста: Сб. науч. тр. – Калинин, 1983.
14. Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Текст в лингвострановедческом рассмотрении // Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура. Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. – М., 1990.
15. Трошина Н. П. Концептуальный и лингвокультурный аспект в описании внешности персонажа художественного произведения // Реферативный журнал. – 2001. – №3.

ТЕМА 12. Національно-культурна специфіка мовленнєвої поведінки
Список основної літератури
1. Азнаурова З. С. Нормы речевого общения, языковая и коммуникативная компетенция // Нормы человеческого общения. – Горький, 1990.
2. Білоус М. П. Мовленнєвий етикет українського народу // Мова і духовність нації: Тези доп. регіон. наук.-практ.конф. – Львів, 1989.
3. Богдан С. К. Мовний етикет українців. – К., 1998.
4. Бугай Н. Український етикет. – К.,2000.
5. Заикин Г. С. Уровни коммуникативной компетенции // Нормы человеческого общения. – Горький, 1990.
6. Миронюк О. М. Найуживаніші форми мовного етикету // Культура слова. – Вип. 33. – К., 1987.
7. Национально-культурная специфика речевого общения народов СССР. – М., 1982.
8. Национально-культурная специфика речевого поведения. – М., 1977.
9. Орлова Л. А., Снегурова Т. А. Культурологическая компетенция как важнейшая составляющая межкультурной коммуникации // Подготовительные факультеты в современных условиях: традиции и новации в обучении иностранных студентов и проблемы организации учебного процесса на подготовительном факультете: Матер. междунар. науч.-метод. конф. 29-30 мая 2003 г. – Харьков, 2003.
10. Панько Т. І. Мовленнєвий етикет // Мова і нація в естетичній концепції І.Франка. – Львів, 1992.
11. Прохоров Ю. Е. Национальные социокультурные стереотипы речевого общения и их роль в обучении русскому языку иностранцев. – М., 1996.
12. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. – Львів, 2001.
13. Федорова Л. Л. К понятию коммуникативная компетенция: Автореф. дисс. … канд. филол. наук. – М., 1980.
14. Формановская Н. И. Речевой этикет и культура общения. – М., 1989.
15. Чак Є. Мовний етикет: «Дорогий друже!», «Бажаю щастя!» // Дивослово. – 1998. – №1.
16. Чак Є. Мовний етикет: «Щасливенько!» // Дивослово. – 1998. – №10.
Список додаткової літератури
1. Балаян А. Р., Шабанов А. Ш. Некоторые особенности коммуникативного поведения азербайджанцев // Национально-культурная специфика речевого общения народов СССР. – М., 1982.
2. Воловик А. В. О некоторых особенностях современного английского речевого поведения // Этнопсихолингвистика. – М., 1988.
3. Гак В. Г. Вопросы национально-культурной специфики речевого поведения // Русский язык и современность. Проблемы и перспективы развития русистики. Доклады. – Ч.1. – М., 1991.
4. Гак В. Г. Отношение носителей языка к своему языку как проявление национально-культурной специфики речевого поведения // Национально-культурная специфика речевого поведения (на материале романских и арабского языка). Тез. докл. – М., 1991.
5. Жельвис В. И. Инвективная стратегия как национально-специфическая характеристика // Этнопсихолингвистика. – М., 1988.
6. Инал-ипа Ш.Д. Очерки об абхазком этикете. – Сухуми, 1984.
7. Калимова Г. А., Чирикба В. А. Фрагменты речевого этикета абхазов // Этнопсихолингвистика. – М., 1988.
8. Корніяка О. Мистецтво гречності: Чи вміємо ми себе поводити? – К., 1995.
9. Моцюк П. Звичаї, приписи доброї поведінки (Поради молодим і старшим). – Львів, 1994.
10. Неверов С. В. Позиция слушающего и говорящего в речевой деятельности японцев // Этнопсихолингвистика. – М., 1988.
11. Поуст Е. Американський етикет. – К. – Тернопіль, 1991.
12. Сорокин Ю. А., Тарасов Е. Ф., Шахнарович А. М. Теоретические и прикладные аспекты речевого общения. – М., 1979.
13. Стельмахович М. Г. Мовний етикет // Культура слова. – К., 1987. – Вип.20.
14. Стандарти комунікативної поведінки у США. – К., 2000.
15. Султанов Ф. Ф. Некоторые особенности коммуникативного поведения татар и башкир // Национально-культурная специфика речевого общения народов СССР. – М., 1982.
16. Траоре Л. Русские типовые речевые ситуации в лингвострановедческом рассмотрении (на материале преподавания русского языка малийцам, говорящим на языке бамана): Автореф. дисс. …канд. филол. наук. – М., 1985.
17. Формановская Н. И. Вы сказали: «Здравствуйте!»: Речевой этикет в нашем общении. – М., 1987.
18. Формановская Н. И. Русский речевой этикет: лингвистический и методический аспекты. – М., 1982.
19. Формановская Н. И., Соколова Г. Г. Речевой этикет. Русско-французские соответствия. Справочник. – М., 1989.
20. Фомирование коммуникативной компетенции на русском языке у иностранных учащихся. Тез. докл. Всесоюз. науч.-метод. конф. (25-27 января 1990). – Львов, 1990.
14. Ху Фэнхуа. Речевой и неречевой этикет. Русские и китайские традиции // Подготовительные факультеты в современных условиях: традиции и новации в обучении иностранных студентов и проблемы организации учебного процесса на подготовительном факультете: Матер. междунар. науч.-метод. конф. 29-30 мая 2003 г. – Харьков, 2003.
21. Шмелева Т. В. Кодекс речевого поведения // Рус. яз. за рубежом. – 1983. – №1.
22. Этикет у народов Передней Азии. – М., 1989.
23. Этнические стереотипы мужского и женского поведения. – Спб., 1991.
24. Этнические стереотипы поведения. – Л., 1985.
ТЕМА 13. Національно-культурна специфіка невербальних засобів спілкування
Список основної літератури
1. Акишина А. А. Жесты и мимика в русской речи. Лингвострановедческий словарь. – М., 1991.
2. Григорьева С. А., Григорьев Н. В., Крейдлин Г. Е. Семантические типы русских жестов // Лики языка. Сб.статей в честь Е.А. Земской. – М., 1998.
3. Григорьева С. А., Григорьев Н.В., Крейдлин Г. Е. Словарь языка русских жестов. – М., 2001.
4. Красильникова Е. В. Жесты и языковые фразеологизмы (к соотношению вербального и жестового кодов) // Из опыта создания лингвострановедческих пособий по русскому языку. – М., 1977.
5. Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Лингвострановедческое значение невербальных языков // Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. – М., 1990.
6. Кубрак О. В. Манери поведінки, пози, жести – невербальна мова // Кубрак О. В. Етика ділового та повсякденного спілкування. – Суми, 2002.
7. Радевич-Винницький Я. Невербальні засоби спілкування // Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. – Львів, 2001.
8. Николаева Т. М. Невербальные средства человеческой коммуникации и их место в преподавании языка // Роль и место страноведения в преподавании русского языка как иностранного. – М., 1969.
9. Плющ М. Я. Зональний простір. – К., 1989.
10. Смирнова Н. И. Сопоставительное описание элементов русской и английской кинетической коммуникации // Национально-культурная специфика речевого поведения. – М., 1977.
11. Фролов Г., Шумилин А., Коттак К. Жесты в культурах мира // Кравченко А.И. Культурология. Хрестоматия для высшей школы. – М., 2000.
Список додаткової літератури
1. Аленикова С. Язык жестов // Наука и жизнь. – 1985. – №7.
2. Андрианов М. С. Анализ процессов невербальной коммуникации как паралингвистики // Психологический журнал. – 1995. – №5.
3. Горелов И. Н., Невербальные компоненты коммуникации. – М., 1980.
4. Крейдлин Г. Е. Национальное и универсальное в семантике жеста // Логический анализ языка. Образ человека в культуре и языке. – М., 1999.
5. Крейдлин Г. Е., Чувилина Е. А. Улыбка как жест и как слово (к проблеме внутриязыковой типологии невербальных актов) // Вопр. языкознания. – 2001. – №4.
6. Невербальные средства общения // Деловой этикет /Под ред. И. Афанасьева. – Киев, 2001.
7. Пиз А. Язык телодвижений / Пер. с англ. – М., 2001.
8. Рюкле Х. Ваше тайное оружие в общении. Мимика, жест, движение. – М., 1996.
9. Сабадырь Г. И., Лухина М. Ю. Сопоставительное описание русских и китайских жестов при речевом общении // Подготовительные факультеты в современных условиях: традиции и новации в обучении иностранных студентов и проблемы организации учебного процесса на подготовительном факультете: Матер. междунар. науч.-метод. конф. 29 – 30 мая 2003 г. – Харьков, 2003.
10. Славова Л. Л. Особенности невербального общения в межкультурной коммуникации // Мова і культура. – Вип.2. – Т.1. – К., 2000.
11. Смирнова Н. И. Специфика русского и английского невербального поведения // Проблемы психолингвистики. – М., 1975.
12. Уэйнрайт Г. Язык тела. – М., 1999.
13. Фаст Дж. Язык тела; Холл Э. Как понять иностранца без слов. – М., 1995.
14. Хачатрян А. А., Тохманян Р. М. Невербальные средства общения в армянской среде // Национально-культурная специфика речевого общения народов СССР. – М., 1982.
15. Чанышева З. З. Взаимодействие языковых и неязыковых факторов в процессе речевого общения. – Уфа, 1984.
16. Якобсон Р. Да и нет в мимике // Язык и человек: Сб. статей памяти проф.П. С.Кузнецова. – М., 1970.
Словники
1. Акишина А. А. Жесты и мимика в русской речи. Лингвострановедческий словарь. – М., 1991.
2. Григорьева С. А., Григорьев Н. В., Крейдлин Г. Е. Словарь языка русских жестов. – М., 2001.
3. Денисова М. А. Народное образование в СССР. Лингвострановедческий словарь. – М., 1978.
4. Еськов Г. С., Кузнецов В. Г. Советское общество. Лингвострановедческий словарь (для говорящих на фр. яз.). – М., 1988.
5. Карпенко В. Федько Ю. Франція. Мовно-країнознавчий словник. – К., 2002.
6. Керлот Э. Словарь символов. – М., 1994.
7. Леонтович О. А. Жизнь и культура США: Лингвострановедческий словарь. – Волгоград, 1998.
8. Лингвострановедческий словарь. Румыния. – М., 2001.
9. Маковский М. М. Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских языках // Образ мира и миры образов. – М., 1996.
10. Мальцева Д. Г. Германия: страна и язык. Лингвострановедческий словарь. – М., 1998.
11. Мальцева Д. Г. Учебный лингвострановедческий словарь немецкой фразеологии. – М., 1990.
12. Манликова М. Х. Ассоциативный словарь русской этнокультурной лексики. – Фрунзе, 1989.
13. Муравлева Н. В. Австрия. Лингвострановедческий словарь. – М., 1997.
14. Николау Н. Г. Греция. Лингвострановедческий словарь. – М., 1995.
15. Огольцев В. М. Устойчивые сравнения русского языка: Иллюстрированный словарь для говорящих на англ. яз. – М., 1984.
16. Потапенко О. І., Дмитренко М. К., Потапенко Г. І. та ін. Словник символів / За заг.ред. О. І. Потапенка, М. К. Дмитренка. – К., 1997.
17. Потапенко О. І., Кузьменко В. І. Шкільний словник з українознавства. – К., 1995.
18. Рум А.Р.У. и др. Великобритания. Лингвострановедческий словарь. – М., 1999.
19. Словник символів культури України / За заг. ред. В. П.Коцура, О. І.Потапенка, М. К. Дмитренка. – К., 2002.
20. Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. – М., 1997.
21. Страны Соединенного Королевства. Лингвострановедческий справочник / Сост. Г. Д. Томахин. – М., 1999.
22. Томахин Г. Д. США. Лингвострановедческий словарь. – М., 1999.
23. Фелицына В. П., Мокиенко В. М. Русские фразеологизмы. Лингвострановедческий словарь. – М., 1990.
24. Фелицына В. П., Прохоров Ю. Е. Русские пословицы, поговорки и крылатые выражения. Лингвострановедческий словарь. – М., 1979.
25. Франция. Лингвострановедческий словарь /Под ред. Л.Г. Ведениной – М., 1997.
26. Чернявская Т. Н. Художественная культура СССР. Лингвострановедческий словарь. – М., 1984.
27. Amerikana. Англо-русский лингвострановедческий словарь /Под ред. Н.В.Чернова. – Смоленск, 1996.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус