Лінгвокраїнознавство в курсі української мови як іноземної

Тип: На вибір студента

Кафедра: українського прикладного мовознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332АНТОНІВ ОлександраФЛу-21, ФЛу-22, ФЛу-23, ФЛу-24

Опис курсу

Унаслідок засвоєння теоретичних основ спецкурсу з методики навчання лінгвокраїнознавства  в курсі української мови як іноземної студенти мають

знати:

 • роль і місце лінгвокраїнознавчого підходу в системі навчання мови як іноземної;
 • зміст методичної компетенції майбутніх викладачів щодо викладання лінгвокраїнознавства в чужомовній аудиторії;
 • особливості методичної організації роботи у сфері теоретичного і практичного лінгвокраїнознавства;
 • обсяг лінгвокраїнознавчого матеріалу та послідовність його введення залежно від мети, етапу навчання та рівня знань слухачів;
 • шляхи формування лінгвокраїнознавчих навичок у рецептивних та продуктивних видах мовленнєвої діяльності.

уміти:

 • вибирати форми і методи навчання лінгвокраїнознавства залежно від мети та етапу навчання іноземного студента;
 • відбирати та готувати текстовий матеріал культурологічного змісту;
 • використовувати різноманітні наочні засоби для навчання лінгвокраїнознавства;
 • укладати систему вправ і завдань для вироблення практичних умінь та навичок оволодіння навчальним матеріалом.

Рекомендована література

Базова

 1. Багмут А. Й. Семантика й інтонація в українській мові. Київ : Наукова думка, 1991. 167 с.
 2. Богдан С. К. Мовний етикет українців. Київ, 1998. 475 с.
 3. Бугай Н. Український етикет: у 3 кн. Київ, 2000.
 4. Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. Москва, 1990. 251 с.
 5. Винницький В. Українська акцентна система: становлення, розвиток. Львів : Бібльос, 2002. 578 с.
 6. Волошина А. В. Безеквівалентна і фонова лексика у східнослов’янських мовах: автореф. дис. … канд філол. наук.  Київ, 2001. 20 с.
 7. Гаджієв Р. Лінгвістика на карті світу. Непорозуміння, кримінал та інтриги в різних мовах. Київ : Віхола, 2022. 384 с.
 8. Гапонів А.Б., Возна М.О. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни : підручник для студентів ВНЗ. Вінниця : Нова книга, 2005.464 с.
 9. Данилюк Н. Лексика з національно-культурним змістом у сучасній українській мові. Науковий вісник Волинського держ.ун-ту ім. Лесі Українки : Філол. науки. 2001. №9. С.14-17.
 10. Дубчак О. Бачити українською. Слово в мовній картині світу. Київ : Віхола, 2021. 336 с.
 11. Дубчак О. Чути українською. У світі звукі[у] і букв. Київ : Віхола, 2022. 192 с.
 12. Дяченко Л. М. Фольклорна символіка як засіб відображення національного світобачення. Мовознавство. № 2–3. С.67-71.
 13. Дяченко Л. М. Функціонально-семантична характеристика безеквівалентної та фонової лексики сучасної української літературної мови: автореф. дис. … канд філол. наук. Київ, 1997. 18 с.
 14. Євгененко Д.А. Кучинський Б.В., Білоус О.М., Воронкова Н.Р. Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн: посібник для студентів ВНЗ. Вінниця : Нова книга, 2008. 416 с.
 15. Євграфова А.О. Лінгвокраїнознавство як об’єкт соціолінгвістики. Філологічні науки: зб. наук. праць. Суми, 1999. С.46-53.
 16. Єрмоленко С. С, Харитонова Т. А., Ткаченко О. Б. та ін. Мова в культурі народу (план-проспект). Мовознавство. 1998. № 4-5.
 17. Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація. Дрогобич : Відродження, 1994. 218 с.
 18. Кісь Р. Мова, думка і культурна реальність (від Олександра Потебні до гіпотези мовного релятивізму). Львів, 2002. 302 с.
 19. Ключковський Б. Г. Національно-культурний аспект української орфоепічної норми. Мова і культура нації. Тези доповідей регіональної науково-практичної конференції. Львів, 1990. С. 85-86.
 20. Кононенко І. В. Національно-мовна картина світу: зіставний аспект (на матеріалі української та російської мов). Мовознавство. 1996. № 6. С.39-46.
 21. Кубрак О. В. Манери поведінки, пози, жести – невербальна мова. Кубрак О. В. Етика ділового та повсякденного спілкування. Суми, 2002. С. 181-189.
 22. Кудіна О.Ф. Країни, де говорять німецькою: навч.посібник з лінгвокраїнознавства. Вінниця : Нова книга, 2002. 344 с.
 23. Левченко О. П. Безеквівалентна російська і українська фразеологія: автореф. дис. …канд філол. наук. Київ, 1995. 23 с.
 24. Лисиченко Л. Мовна картина світу та її рівні. Зб. Харків. істор.-філолог. т–ва. Т.6. Харків, 1998. С.129-144.
 25. Лінгвокраїнознавство. Українська мова. Енциклопедія. Київ, 2000. С.292.
 26. Мельник Л. В. Культурно-національна конотація українських фразеологізмів: автореф. дис. … канд філол. наук. Донецьк, 2001. 20 с.
 27. Михайлишин Б. П. Етнокультурне співзначення термінів у курсі української мови як іноземної. Матеріали міжнародної славістичної конференції пам’яті професора Костянтина Трофимовича. Т.1. Львів, 1998. С. 422-424.
 28. Михайлова О.Г., Шмиголь Н.В. Лінгвокраїнознавство. Франкомовні країни : посібник для студентів ВНЗ. Вінниця : Нова книга, 2009. 216 с.
 29. Назаренко О. В. Українська фразеологія як вираження національного менталітету: автореф. дис. … канд філол. наук. – Дніпропетровськ, 2001. 18 с.
 30. Онкович Г.В. Сторінки українознавства: книга для читання та розвитку мовлення студентів, які вивчають українську мову як іноземну: навч.посібник. Київ : ІСДО, 1994. Ч. 1. 96 с.
 31. Онкович Г. В. Українознавство й лінгводидактика. Київ : Логос, 1997. 105 с.
 32. Павлушенко О. А. Екзотична лексика сучасної української літературної мови: джерела, семантика, функції: автореф. дис. … канд філол. наук.  Київ, 1995. 24 с.
 33. Плющ М. Я. Зональний простір. Київ, 1989. 248 с.
 34. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. Львів, 2001. 224 с.
 35. Слободянюк Н. Ю. Український національно-культурний компонент у мові художньої історичної прози Пантелеймона Куліша: автореф. дис. … канд філол. наук. Київ, 2001. 20 с.
 36. Федик О. Мова як духовний адекват світу. Львів :Місіонер, 2000. 300 с.
 37. Byram M., Grundy P. Cotext and Culture in Language Teaching. Clevedon • Buffalo • Toronto • Sydney 105 p.
 38. Garncarek P. Polonistyczna glottodydaktyka kulturowa – interdyscyplinarnosc i modele przestrzenne. Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2022. 270 s.
 39. Krawczuk A, Kowalewski J., Metodyka nauczania języka polskiego. Język i kultura w dydaktyce polonistycznej na Ukrainie, Kijów 2017. 324 s.

 

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус