КОЧАН Ірина

Посада: завідувач кафедри українського прикладного мовознавства

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-43-55

Електронна пошта: iryna.kochan@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Наукові інтереси – термінологія, методика викладання української мови, культура мови і стилістика, лінгвістика тексту.

 

Курси

Публікації

Підручники. Посібники

 

 1. Українська мова фахового спрямування для юристів : підручник. – К. : Знання, 2008. – 415 с. (у співавторстві з А. Токарською).
 2. Лінгвістичний аналіз тексту : навч. посібн. – К. : Знання, 2008. – 419 с.
 3. Українська наукова лексика. Міжнародні компоненти в термінології : навч. посібн. – К. : Знання, 2013. – 296 с.
 4. Культура української мови : навч.-метод. практикум для студентів філологічних факультетів. – Львів, 2014. – 107 с.
 5. Практичний курс української мови (для польських студентів-україністів першого року навчання: рівень А1–А1+. – Познань, 2015. – 392 с. (у співавторстві з Т. А. Космедою та колективом польських викладачів Університету імені Адама Міцкевича).
 6. Практичний курс української мови (для польських студентів-україністів другого року навчання: рівень А2–B1. – Познань ; Львів, – 404 с. (у співавторстві з Т. А.  Космедою та колективом польських викладачів Університету імені Адама Міцкевича).

 

Автореферат дисертації

 

 1. Системність, динаміка, кодифікація слів з міжнародними кореневими компонентами в сучасній українській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук. : спец. 10.02.01 „Українська мова” / Ірина Кочан – К., 2006. – 40 с.

Словники

 

 1. Цивільний захист. Ч. 1: Пожежно-рятувальна справа : ілюстративний словник-довідник. – Львів : Сполом, 2006. – 548 с. (у співавторстві з М. М. Козярем, А. А. Шадріним).
 2. Українські лінгводидакти крізь призму часу : словник-довідник. – Львів : ПАІС, 2009. – 168 с. (у співавторстві з Н. Захлюпаною).
 3. Українська лінгводидактика в іменах : словник-довідник. – Львів, – 237 с. (у співавторстві з Н. Захлюпаною).
 4. Українське термінознавство в іменах. – Львів : Літопис, 2012. – 290 с.

 

Статті

 

 1. Динаміка термінів з міжнародними кореневими компонентами // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. Серія „Проблеми української термінології”. – Львів, 2006. – № 559. – С. 18–22.
 2. Дослідження іншомовних запозичень в українській мові (історія, проблеми, здобутки) // Вісник Львівського національного університету. Серія філологічна. – Львів, 2006. – Вип. 38. – С. 97–104.
 3. Слова-терміни з міжнародними префіксами // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. Сковороди. – Х., 2006. – Вип. 20. – С. 48–58.
 4. До проблеми викладання риторики в середній школі // Сучасна педагогічна риторика: теорія, практика, міжпредметні зв’язки : зб. наук. праць. – Львів : ПАІС, 2007. – С. 103–109.
 5. Ідіостиль науковця – ідентифікаційна ознака вченого // Ритми сучасної філології : зб наук. статей до 50-річчя професора Т. А. Космеди. – Львів : ПАІС, 2007. – С. 7–15.
 6. Особливості вживання слів з міжнародними компонентами у слов’янських мовах // Есперанто у ХХI столітті: стан і перспективи розвитку (До 100-річчя книги Михайла Юрківа „Підручник міжнародного язика ЕСПЕРАНТО” : матеріали наук.-практ. конф. – Тернопіль, 2007. – С. 42–49.
 7. Інтернаціональні компоненти у структурі слів-термінів // Вивчаємо українську. – Х., 2007. – № 15 (127). – С. 2–5.
 8. Терміни та професійна лексика кінця ХХ – початку ХХI століття // Українська термінологія і сучасність : зб. наук. праць. – К., 2007. – С. 69–73.
 9. Нові слова з міжнародними компонентами в газетному тексті // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць Харків. пед. ун-ту ім. Г. Сковороди. – Х., 2007. – Вип. 23. – С. 18–24.
 10. Складні терміни з постпозиційними компонентами -від, -вод, -хід, -ход у сучасній українській мові (щодо нормалізації) // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. Серія „Проблеми української термінології”. – Львів, 2007. –  № 593. – С. 3–7.
 11. Слова з міжнародними терміноелементами у слов’янських мовах // Język. Człowiek. Dyskurs. – Szczecin, 2007. – S. 306–312.
 12. Термінологічна норма і неоніми // Мовознавство. Кн. 5: Шостий міжнародний конгрес україністів (Київ-Донецьк, 2005). – Київ ; Донецьк, 2007. – С. 119–130.
 13. Варіанти і синоніми термінів з міжнародними компонентами // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. Серія „Проблеми української термінології”. – Львів, 2008. – № 620. – С. 14–20.
 14. Ксенізми як елементи міжкультурної комунікації // Вісник Львівського університету. Серія „Іноземні мови”. – Львів, 2007. – Вип. 14. – С. 299–305.
 15. Нові освітні технології в практиці викладання української мови як іноземної // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 14–20.
 16. Нова лексика з міжнародними компонентами та побутове мовлення // Лінгвістична палітра : зб. наук. праць з актуальних проблем лінгвістики. – Х., 2009. – С. 141–153.
 17. Українські терміни в парадигмі сучасних наукових учень // Українська термінологія і сучасність : зб. наук. праць. – К., 2009. – Вип. VIII. – С. 30–35.
 18. Слово про вченого // Магістр гри слова : Філологічні дослідження, присвячені 60-річчю проф. Ф. С. Бацевича. – Львів, 2009. – С. 197–202.
 19. Слова з компонентом -метр- у сучасній українській мові // Гуманітарна освіта в технічних навчальних закладах : зб. наук праць Нац. авіаційного ун-ту. – К., 2009. – Вип.17. – С. 3–14.
 20. Текстові категорії: проблема виокремлення та трактування в сучасній науці // Науковий вісник Херсон. держ. ун-ту. Серія „Лінгвістика”. – Херсон, 2009. – Вип. 9. – С. 20–26.
 21. Термінологія: національна чи міжнародна? // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. Серія „Проблеми української термінології”. – Львів, 2009. – № 648. – С. 3–8.
 22. Проблема текстових категорій у сучасній науці // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. Сковороди. – Х., 2009. – Вип. 27. – С. 112–120.
 23. Числівники в художньому тексті // Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. Серія філологічна. – Львів, 2009. – Вип. 46. – Ч. 2. – С. 197–207.
 24. Запозичена лексика в сучасних терміносистемах // Лінгвістичні студії : зб. наук. праць Донецьк. нац. ун-ту. – Донецьк, 2010. – Вип. 20. – С. 158–161.
 25. Іншомовні слова, кальки чи національні відповідники? // Українська наукова термінологія : зб. матеріалів наук.-практ. конф. „Українська наукова термінологія. Проблеми перекладу”. – К. : Наук. думка, 2009. – № 2. – С. 9–26.
 26. Іван Франко та іншомовні слова // Іван Франко: дух, наука, думка, воля : матеріали Міжнар. наук. конф., присвяченої 150-річчю від дня народження Івана Франка. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Т. 2. – С. 287–298.
 27. Слово про Вчителя // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2010. – Вип. 50. – С. 10–14.
 28. Терміносистема права в навчальному процесі // Матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. „Проблеми комплексного підходу до вивчення термінологічної лексики у спеціалізованому навчальному закладі (термінологічне словотворення)”. – Дніпропетровськ, 2010. – С. 84–90.
 29. Мовна норма і термін // Дослідження з лексикології і граматики української мови. – Дніпропетровськ : Літограф, 2010. – Вип. 9. – С. 138–150.
 30. Сучасне українське термінознавство: проблеми і перспективи розвитку // Українська мова в національному просторі України : матеріали наук.-практ. конф. (Львів, 15 грудня 2010 р.). – Львів, – С. 40–47.
 31. Українські термінологічні словники 20-х років ХХ століття з позицій сьогодення // Термінологічний вісник. – К., 2011. – Вип. 1. – С. 156–163.
 32. СловоСвіт: 2010 (обговорення проблем української термінології // Стандартизація, сертифікація, якість : наук.-техн. журнал. – 2011. – № 1 (68). – С. 29–31. (у співаторстві з Б. Рицарем).
 33. Запозичена лексика у сучасному мовленні // Мова. Культура. Взаєморозуміння. – Дрогобич : Коло, 2011. – Вип. 1. – С. 34–
 34. Українське термінонавство 1940–1950-х років // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. Серія „Проблеми української термінології”. – 2011. – №709. – С. 74–79.
 35. Терміни-словосполучення і фразеологізми // ”Wort – text –zeit” Greifswalder Betrage zur Slawistik X: Materialen der Gemeinsammenn wissenschaftischn Konferenz des Instituts für Slawische Philologie der Universitat Szczecin und des Lehrstuhls für Fremdsprachliche Philologien der Universitat Greifswald. – Greifswald, 2011. – S. 52–54.
 36. Українське термінознавство 1920-х років: погляд з позицій ХХI століття // Вісник Львівського університету: Серія філологічна (Загальне мовознавство). – Львів, 2011. – Вип. 52. – С. 108–122.
 37. Проблема національного і запозиченого в термінології // Вісник Запорізьк. нац. ун-ту: Філологічні науки. – 2012. – № 1. – С. 268–272.
 38. Терміни з міжнародними соматичними компонентами в сучасній українській мові // Мова. Культура. Взаєморозуміння : зб. наук. праць. –Дрогобич, 2012. – Вип. 2. – С. 169–180.
 39. Становлення і розвиток методики викладання української мови як іноземної // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів, 2012. – Вип. 7. – С. 17–24.
 40. Специфіка термінів з інтернаціональними компонентами в сучасній українській мові // Ucrainica V: soucasná ukrainistika: Problemy jazyka, literatury a kultury : sbornik prispevku z mezinarodni conference VI. Olomoucke symposium ukrajinistu stredni a vychodni Evropy (Olomouc, 23–25.8.2012 / Univerzita Palackeho v Olomouci. –  Olomouc, 2012. – 97–102.
 41. Вільні та стійкі словосполучення у науковому тексті // Słowo. Tekst. Czas XI: Frazeologia słowiańska w aspekcie onomazjologicznym, lingwokulturologicznym i frazeograficznym / pod red. M. Hordy, W. Mokijenki, T. Szutkowskiego, Harrego Waltera. – Szczecin ; Greifswald, 2012. – 679–686.
 42. Біобібліографічні словники – скарбниця національної культури // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2012. – Вип. 57. – С. 117–124.
 43. Галліцизми в українській науково-технічній термінології // Пристрасть науки. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 358–365.
 44. СловоСвіт: 2012 // Стандартизація, сертифікація, якість : наук.-техн. журнал. – 2012. – № 6 (79). – С. 42–45. (у співавторстві з Б. Рицарем).
 45. Українське термінознавство і сьогодення // Українська наукова термінологія. – 2012. – № 4. – С. 86–93.
 46. Лігвометодичні основи укладання підручників з української мови як іноземної // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів, 2013. – Вип. 8. – С. 314–324. (у співавторстві із З. Мацюк).
 47. Словотвірні норми і термінологія // Термінологічний вісник. – К., 2013. –Вип. 2 (1). – С. 202–210.
 48. Міжнародна лексика в термінології // Мова. Культура. Взаєморозуміння : зб. наук. праць. – Дрогобич, 2013. – Вип. 3. – С. 11–
 49. Терміни з компонентом фіто-…-фіт в українському науковому мовленні // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. Серія „Проблеми української термінології”. – Львів, 2013. – № 765. – С. 43–48.
 50. Місто Лева в лінгвокультурознавчому аспекті // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів, 2014. – Вип. 9. – C. 196–201.
 51. Правнича термінологія крізь призму лінгвістики // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. Серія „Проблеми української термінології”. – Львів, 2014. – № 791. – С. 112–118.
 52. Трактування моделі та структури тексту в сучасній науці // Мовний простір граматики: Актуальні студії : зб. наук. праць на честь 60-річчя член-кореспондента НАН України Анатолія Загнітка. – Донецьк : ДонНУ, 2014. – С. 285–290.
 53. Слова з міжнародними компонентами дендро-, ксило- в сучасній українській мові // Україноцентризм наукового сумління : зб. наук. праць на пошану професора Зеновія Терлака. – Львів, 2014. – С. 225–240.
 54. Нові освітні технології у викладанні української мови як іноземної // Українська мова у світі : зб. матеріалів III Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 6–7 листопада 2014 р.). – Львів, 2014. – С. 49–60.
 55. Методика професора Г. Лозанова у вивченні мови як іноземної // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів, 2015. – Вип. 11. – С. 3–9.
 56. Термінологічні питання на сторінках часопису „Рідна мова”   // Термінологічний вісник : зб. наук. праць : у 2 ч.  – К. : Ін-т укр. мови НАН України, 2015.  – Вип. 3 (1).  – С. 53–59.
 57.  Динаміка термінів із міжнародними компонентами в сучасній українській мові (слова з компонентом гідро-) // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. Серія „Проблеми української термінології”. – № 817. – 2015. – С. 28–36.
 58. Медична термінологія крізь призму лінгвістики // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. „Сучасна українська нація: мова, історія, культура”. –  Львів, 2016. – С. 158–160.

 

Рецензії

 

 1. Нова сторінка фінансово-економічної термінографії // Поступ. – – 10 січ. – С. 6.
 2. Видатна постать українського термінознавства (до виходу у світ біобібліографії „Олекса Горбач” (Львів : Ліга-Прес, 2004) // „Проблеми української термінології”: зб. наук. праць учасників 9-тої Міжнар. наук. конф. ун-ту „Львівська політехніка”, 2006. – С. 204–205.
 3. Новітні обшири синтаксичної теорії // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2006. – Вип. 38. – С. 190–195. (у співавторстві із З. Терлаком).
 4. Мовна особистість українського генія крізь призму сучасної лінгвістики [рец. на:] Космеда Т. Комунікативна компетенція Івана Франка. – Львів : ПАІС, 2006. – 328 с.) // Лінгвістичні дослідження: зб. наук. праць Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. Сковороди. –  Х., 2006. – Вип. 20. – С. 168–173.
 5. Подія у фінансово-економічній термінографії // Вища школа. – –  № 4. –  С. 84–89.
 6. Комунікативна компетенція Івана Франка: міжкультурні, інтерперсональні, риторичні виміри [рец. на:] Космеда Т. Комунікативна компетенція Івана Франка. – Львів : ПАІС, 2006. – 328 с.)  // Тетяна Космеда :  біобібліографічний покажчик. – Львів : ПАІС, 2007. – С. 92–98.
 7. Вивчаймо хорватську! // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів, 2007. – Вип. 2. – С. 292–296.
 8. Книжка, написана болем серця // Дзвін. – 2007. – № 10. – С. 152–156.
 9. Завжди у творчих пошуках / Михайло Шкільник: З методичної спадщини. –Львів, – С. 351–355.
 10. До вершин економічної термінографії [рец. на:] Загородній А. Г. Фінансово-економічний словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2011. – 3-тє вид., допов. і переробл. – 844 с. // Вісник НБУ: наук.-практ. журнал. – – № 5 (195), трав. – С. 56–57.
 11. Велика подія в біологічній термінології [рец. на:] Словник української біологічної термінології // Вісник НАН України. – 2013. – № 10. – С. 86–89.

 

Навчально-методичні матеріали

 

 1. Українська мова за проф. спрямуванням: зб. тестових завдань / уклад. : З. Мацюк, Д. Мазурик, Н. Станкевич та ін.; за заг. ред. проф. І. Кочан. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 174 с.

 

 

Інші публікації

 

 1. Етика поведінки та мовленнєвий етикет студента в академічному середовищі. – Львів, 2011. – 51 с. (у співавторстві з О. Сербенською, З. Терлаком, М. Білоус та ін.).

Наукова біографія

Народилася 3 березня 1949 року в м. Львові.

У 1966-1971 роках – студентка українського відділення філологічного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка. З 1971 по 1975 рік працювала вчителем української мови та літератури у середній школі. З 1975 року – на кафедрі української мови Львівського державного університету імені Івана Франка. У 1987 році захистила кандидатську дисертацію “Іменний словотвір в системі українських технічних термінів”. У 2006 році захистила докторську дисертацію. З 2006 року обіймає посаду завідувача кафедри українського прикладного мовознавства.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!