Культура української мови (славісти, сходознавці)

Тип: Нормативний

Кафедра: українського прикладного мовознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
814професор КОЧАН ІринаФЛблг-41, ФЛк-41, ФЛсрб-41, ФЛслц-41, ФЛхрв-41, ФЛчес-41, ФЛслн-41, ФЛа-41, ФЛх-41, ФЛп-41, ФЛч-41, ФЛя-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ФЛблг-41
ФЛк-41
ФЛсрб-41
ФЛслц-41
ФЛхрв-41
ФЛчес-41
ФЛслн-41
ФЛа-41
ФЛх-41
ФЛп-41
ФЛч-41
ФЛя-41

Опис курсу

Метарозглянути  норми кожного функціонального  стилю сучасної української літературної мови, сприяти формуванню у студентів мовленнєвої майстерності, мовного чуття.

Завдання

1) допомогти студентам досконало оволодіти мовними нормами сучасної української літературної мови;

2) розвивати у майбутніх філологів мовне чуття і мовний смак;

3) виробити у студентів навички доцільно використовувати мовні засоби відповідно до цільових настанов та загальної експресивної спрямованості текстів  різного функціонального призначення.

Рекомендована література

 1. Антисуржик / За ред. О.А. Сербенської. − Львів, 1994.
 2. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо /Б. Антоненко-Давидович. − К., 1991.
 3. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення / Н.Д. Бабич. −Львів, 1990.
 4. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура мови /Н.Д. Бабич. – Львів,2003.
 5. Білоус М. П. Мовленнєвий етикет українського народу / М,П. Білоус // Культура мови і культура в мові. – К.,1991. – С.74 – 81.
 6. Білоус М.П. Фатичне спілкування українців /М.П. Білоус // Мова і культура нації. – Львів, 1991. –С.18-23.
 7. Богдан С. Мовний етикет українців: традиції і сучасність / С. Богдан. – К., 1998.
 8. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови: Навч. посібник / Н.В. Ботвина. – К., 1999.
 9. Винницький В.М. Наголос у сучасній українській мові /В.Винницький. – К., 1984.
 10. Винницький В.М. Українська акцентна система: становлення, розвиток / В. Винницький. – Львів, 2002. –576 с.
 11. .Вовк П.С. Сучасна українська літературна мова :рухомий наголос в іменниках і дієсловах / П. С. Вовк.− К., 1996.
 12. Волкотруб Г.Й. Практична стилістика сучасної української мови: Використання морфологічних засобів мови : навч. посіб / Г.Й. Волкотруб. − К., 1998.
 13. Грищенко Т. Українська мова та культура мовлення /

Т. Грищенко. – Вінниця, 2003. – С. 49-75.

 1. Дорошенко С.І. Граматична стилістика української мови / С.І. Дорошенко. − К., 1985.
 2. Дудик П.С. Синтаксис сучасного українського розмовного літературного мовлення / П.С. Дудик. − К., 1973.
 3. Єрмоленко С.Я. Нариси з української словесності: стилістика і культура мови / С.Я. Єрмоленко. − К.,1999..
 4. Іванишин В. Мова і нація / В. Іванишин, Я. Радевич-Винницький. − Дрогобич, 1992.
 5. . Караванський С. Секрети української мови / С. Караванський.− К., 1994.
 6. Коваль А.П. Культура ділового мовлення / А.П. Коваль. − К.,1990.
 7. Коваль А.П. Культура української мови / А.П. Коваль.− К., 1970.
 8. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української мови / А.П. Коваль. – К.,1978.
 9. Кочан І.М. Культура рідної мови / І.М. Кочан, А.С. Токарська – Львів, 1996.
 10. Леонова М.В. Стилістичні помилки та їх характер /М.В. Леонова // Українська мова і література в школі. −1972. − № 5.
 11. Мельничайко В.Я. Про порядок слів у простому реченні /
 12. В. Я. Мельничайко // УМЛШ. – 1969. – №10. – С. 60-69.
 13. Микитюк О. Культура мовлення: особливості, завдання, цікавинки,Львів,Вид-во Львівської політехніки, 2017 – 240 с
 14. Мішеніна Т.М. Культура мовлення: навч.-метод. посібник. / Т.М. Мішеніна − Кривий Ріг, 2009.
 15. Мова і культура. − К., 1986.
 16. Мова і час: Розвиток функціональних стилів сучасної

української літературної мови. − К., 1977.

 1. . Пазяк О. Українська мова і культура мовлення / О. Пазяк, Г. Кисіль. − К., 1995.
 2. Панько Т. Слово в духовному житті нації / Т. Панько, М. Білоус. – К.: Знання, 1995.
 3. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика: пробний підручник для гімназій гуманітарного профілю / М.І. Пентилюк. − К., 1994
 4. Пилинський М.М. Мовна норма і стиль / М.М. Пилинський. − К., 1976.
 5. Пилинський М.М. Літературні норми. Типи та їх класифікація / М.М. Пилинський // Мовознавство. −1974. − № 3.
 6. Плющ Н.В. Формули ввічливості в системі українського мовного етикету / Н.В. Плющ //Українська мова і сучасність. – К., 1996. – С. 96-98.
 7. Пономарів О.Д. Культура слова : мовностилістичні поради / О.Д. Пономарів. – К., 2001.
 8. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української літературної мови / О.Д. Пономарів. − К., 1992.
 9. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування

/ Я. Радевич-Винницький. – Львів : Сполом, 2001.

 1. Редько Ю.К. Відмінювання, правопис і наголос українських прізвищ / Ю.К. Редько // Про культуру мови. − К., 1964.
 2. Русанівський В.М. Чи правильно це написано? /В.М. Русанівський. − К., 1972.
 3. . Русанівський В.М. Запозичені особові імена і прізвища: складні питання сучасного українського правопису / В.М. Русанівський. – К., 1980.
 4. . Сербенська О. Культура усного мовлення /О. Сербенська. – Львів, 2003.
 5. Стельмахович М. Український мовленнєвий етикет / М. Стельмахович // Урок української. – 2001. – № 3. – С. 14-15.
 1. Український правопис. − К., 1995.
 2. У якій формі вжити присудок? // Культура слова. –1986. – Вип. – С. 44-50.
 3. Чак Є. Складні випадки українського слововживання /Є. Чак. − К., 1979.
 4. Чак Є. Складні випадки вживання слів / Є. Чак. − К.,1984.
 5. Чередниченко І.Г. Нариси із загальної стилістики сучасної української мови / І.Г. Чередниченко. − К., 1962.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус