Основи методики викладання української мови як іноземної

Тип: На вибір студента

Кафедра: українського прикладного мовознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент МАЦЮК Зоряна (Каспришин)ФЛу-31, ФЛу-32, ФЛу-33, ФЛу-34

Опис курсу

Курс має на меті розкрити зміст основних понять методики викладання української мови як іноземної з метою підготувати студентів до сприйняття матеріалу наступних спецкурсів з методики викладання фонетики, лексики, граматики української мови як іноземної та різних видів мовленнєвої діяльності, а саме:

 • ознайомити з предметом і завданнями методики викладання української мови як іноземної, її проблеми та зв’язок з іншими науками;
 •  розкрити суть основних понять методики викладання УМІ (процес навчання, зміст та етапи навчання, мета і завдання процесу навчання, підхід до навчання, принципи, методи, форми та засоби навчання, мінімізація мовного матеріалу, рівні володіння українською мовою як іноземною, сертифікація знань).

Рекомендована література

 1. Бронська А. А. Модульна організація базового курсу методики викладання української та російської мов як іноземних // Новітні технології навчання: Науково-методичний збірник / Гол. ред. Б.І. Холод. – К., 2000. – Вип. 28. – С. 107.
 2. Бронська А. А. Формування методичної компетенції викладача української мови як іноземної (викладання граматики) // Іноземні мови. – 1997. – № 4. – С. 31–33.
 3. Бронська А.А. Теоретичні основи базової методичної підготовки викладачів української та російської мов як іноземних : монографія / А.А. Бронська. – К. : Толока, 2002. – 208 с.
 4. Інформаційно-довідкові матеріали щодо роботи з іноземними громадянами в галузі освіти України. – К., 2001.
 5. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. – К., 2003.
 6. Зайченко Н. Ф., Воробйова С. А. Навчальні мінімуми з української і російської мов для іноземців. – К., 1995.
 7. Грицковян Ярослав. Методика навчання української мови та літератури: Посібник для вчителів. – Warsczawa, 1998.
 8. Казачінер О. С. Авторські методики викладання іноземної мови. — Х. : Вид. група «Основа», 2014. — 93 c.
 9. Методика викладання іноземних мов у вищій школі: Посібник / За ред. Ю. О. Жлуктенка. – К., 1971.
 10. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. – 2-е вид., випр. і перероб. / Кол. авторів під керівн. С. Ю. Ніколаєвої. – К., 2002.
 11. Мова як іноземна: проблеми сертифікації за європейськими стандартами: Матеріали Міжнар. наук. конф. (Львів, 23–24 квітня 2009 р.) / За ред. О. Антонів, А. Кравчук, Й.Тамбор. – Львів, 2010.
 12. Паламар Л. М. Особливості вивчення української мови як іноземної // Проблеми вищої школи. – К., 1972. – Вип. 12. – С. 97 – 100.
 13. Присяжнюк Н. К. Проблеми викладання української мови іноземцям // Українська мова і сучасність. – К., 1991. – С. 124–130.
 14. Туркевич О. Становлення терміносистеми методики викладання української мови як іноземної : монографія / Оксана Туркевич. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 220 с.
 15. Українська мова як іноземна: Проблеми методики викладання: Зб. матер. Міжнар. наук. конф. Ялта, 1993. – Львів, 1994.
 16. Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006–2019. – Вип.1–14.

Матеріали

 1. Стандартизовані вимоги : рівні володіння українською мовою як іноземною А1–С2. Зразки сертифікаційних завдань : посібник / Данута Мазурик, Олександра Антонів, Олена Синчак, Галина Бойко. – К. : Фірма «ІНКОС», 2020. – 186 с.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус