МАЦЮК Зоряна (Каспришин)

Посада: доцент кафедри українського прикладного мовознавства

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-43-55

Електронна пошта: zoriana.matsiuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Дериватологія, методика викладання української мови як іноземної, українська мова за професійним спрямуванням, культура української мови, історія української мови.

Курси

Публікації

 1. Лінгводидактичні особливості вивчення числівників у курсі української мови як іноземної // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – Вип. 14. – Львів, 2019.
 2. Образна основа ідіолекту публічних виступів Івана Франка // Міжнародний науковий конгрес «Іван Франко: Я єсть пролог…» (до 160-річчя від дня народження). Львів, 22–24 вересня 2016 року (у співавторстві з Н. Станкевич). – Львів, 2019. – С. 460–467.
 3. В обороні культури рідної мови // // У вимірах слова : збірник наукових праць на пошану професора Ірини Кочан / упоряд. Олександра Антонів, Оксана Туркевич, Іванна Фецко. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 405–415.
 4. Соціалізація іноземців засобами української мови // Мова і суспільство : збірник наукових праць. – Вип. 9. – Львів, 2018. – С. 14–20 (у співавторстві з О. Антонів).
 5. Деривати з коренем брат- у «Словнику української мови ХVI – першої половини XVII ст.» // Діалектологічні студії. 11: Слово – словник – корпус / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2018. – С. 225–236.
 6. Типи граматик та їхній зв’язок з методикою викладання української мови як іноземної // // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів, 2018. – Вип. 13 – С. 146–154.
 7. «І чужому научайтесь…» : Данута Мазурик. Українська мова для іноземців. Крок за кроком. – Харків : Фоліо, 2017. – 288 с. // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 69. Хорватистика : зб. наук. праць. – Львів : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – С. 341–354.
 8. Прислівник у структурі поетичних текстів Ліни Костенко // Серце чистеє, думка чесная… : зб. наук. праць і матеріалів на пошану Ірини Ощипко. – Львів : Левада, 2018. – С. 231–243 (у співавторстві з М. Скоробогата).
 9. Дієслівна категорія часу української мови як об’єкт вивчення в іншомовній аудиторії // Вісник Львівського університету. Серія філологічна : зб. наук. праць. – Вип. 64. – Ч. 1. – Львів : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – С. 491–498.
 10. Деривати словотвірного гнізда з коренем вір-: етимологія, історія, семантика // Збірник наукових праць «Українська мова в часо-просторовому континуумі» на пошану проф., д.ф.н. Лідії Коць-Григорчук (до 90-ліття від дня народження). – Львів, 2016. – С. 393–406.
 11. Вивчення термінолексики в курсі української мови за професійним спрямуванням // Наукова термінологія на початку нового століття: теоретичні і прикладні виміри : Зб. наук. праць / [відп. ред. Л. Д. Малевич]. – Рівне : НУВГП, 2016. – С. 285–289.
 12. Типологія форм словозміни іменників у курсі української мови як іноземної // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів, 2016. – Вип. 12. – С. 144–151.
 13. Українська мова за професійним спрямуванням : Збірник тестових завдань / укладачі: З. Мацюк, Д. Мазурик, Н. Станкевич та ін.; за заг. ред. проф. І. Кочан. – Львів, 2015. – 174 с.
 14. Тексти публічного мовлення як навчальний матеріал у курсі української мови як іноземної // Język ukraiński poza granicami Ukrainy (Українська мова поза межами України): Міжнар. наук. конф. : Комісія польсько-українських культурних зв’язків Відділу ПАН у Любліні. Заклад української філології Університету Марії Кюрі-Склодовської (Люблін, Польща 22‑23 жовтня 2015 року) // Teka Komisji polsko-ukraińskich związków kulturowych. – T. Х. – Lublin, 2015. – S. 18–23.
 15. Лінгводидактичні особливості вивчення службових частин мови в курсі української мови як іноземної // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів, 2014. – Вип. 9. – С. 150–161.
 16. Видові форми дієслів як об’єкт вивчення в курсі української мови як іноземної / З. О. Мацюк // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів, 2013. – Вип. 8. – С. 168–177.
 17. Лінгвометодичні основи укладання підручників з української мови як іноземної / І. М. Кочан, З. О. Мацюк // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів, 2013. – Вип. 8. – С. 315–323 (у співавторстві з Кочан І. М.).
 18. Українська мова професійного спілкування / З. О. Мацюк, Н. І. Станкевич. – 4-е вид. – К.: Каравела, 2013. – 352 с.
 19. Лінгводидактичні особливості вивчення прислівника в курсі української мови як іноземної / З.О. Мацюк // Теорія і практика викладання української мови як іноземної: Зб. наук. праць. – Вип. 7. – Львів, 2012. – С. 158–166.
 20. Методичне осмислення граматичного матеріалу української мови як іноземної / З.О. Мацюк // Теорія і практика викладання української мови як іноземної: Зб. наук. праць. – Вип. 6. – Львів, 2011. – С. 3 –10.
 21. Україна на шляху до сертифікації української мови як іноземної // Мова як іноземна: проблеми сертифікації за європейськими стандартами: Матеріали Міжнародної наукової конф. (Львів, 23–24 квітня 2009 року) / За ред О. Антонів, А. Кравчук, Й. Тамбор. – Львів, 2010. – С. 9–12.
 22. Мацюк З.О. Прикладні аспекти українського словотвору / З. О. Мацюк // Теорія і практика викладання української мови як іноземної: Зб. наук. праць. – Вип. 5. – Львів, 2010. – С. 120–127.

 23. Особова парадигма українського дієслова як лінгводидактична проблема // Teka Komisji polsko-ukraińskich związków kulturowych. – T. III. – Lublin, 2008. – 15–30.

 24. Методика викладання граматики української мови як іноземної: Програма спецкурсу для студентів філологічного факультету спеціалізації „Українська мова як іноземна”. – Львів, 2008. – 33 с.

 25. Риторика – наука чи мистецтво? // Сучасна педагогічна риторика: теорія, практика, між предметні зв’язки: Зб. наук. праць за матер. наук. семінару / За ред. Т.А. Космеди. – Львів, 2007. – С. 109-120.

 26. Лінгвокраїнознавчий словник власних назв української мови. Зошит 1. Географічні назви. – Львів, 2005. – 90 с. (у співавторстві з О.В. Кровицькою, Н.І. Станкевич).

 27. Формування лінгвістичної компетенції іноземців засобами словотвору української мови // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2004. –Вип. 34. – Ч. ІІ. – С. 445–449.

 28. Словотвір у курсі української мови як іноземної // Актуальні проблеми українського словотвору / За ред. В. Ґрещука. – Івано-Франківськ, 2002. – С. 638–642.

 29. До проблеми множинності словотвірної мотивації // Українська філологія: школи, постаті, проблеми: Збірник наукових праць Міжнародної конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті (Львів, 23-25 жовтня 1998 р.). – Ч. ІІ. – Львів, 1999. – С. 276–280.

 30. Полімотивовані іменники у словотвірній системі сучасної української мови // Slowótvorstwo, semantyka i składnia języyzków słowiańskich. – T. 1. – Katowice, 1999. – S. 62–67.

 31. Множинність словотвірної мотивації іменників у сучасній українській мові // Slavica Wratislaviensia C. Acta Universitatis Wratislaviensis. № 2039. – Wroclaw, 1998. – S. 47–49.

 32. Словотвірні типи прикметників в українській літературній мові другої половини ХІХ століття // Мовознавство: Третій міжнар. конгрес україністів. – Харків, 1996. – С. 192–196.

 33. Система морфологічних категорій в сучасній українській літературній мові: Тематика наукового спецсемінару для студентів 3 курсу філологічного ф-ту. – Івано-Франківськ, 1994. – 12 с.

 34. Види мовних розборів на уроках української мови в школі: Методичн. посібник. – Івано-Франківськ, 1994. – 39 с. (у співавторстві з О.А. Шараневич).

 35. Складні випадки словотвірного аналізу // Укр. мова і літ. в школі. – 1989. – № 11. – С. 53–58.

Біографія

Народилася 12 листопада 1959 року в селі Підгірки Калуського району Івано-Франківської області.

Закінчила філологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка (1983). У 1986–1989 роках навчалася в аспірантурі Інституту мовознавства імені О.О. Потебні АН УРСР. 1989 року захистила кандидатську дисертацію «Множинність словотвірної мотивації в сучасній українській мові», науковий керівник – кандидат філологічних наук Лілія Родніна. З 1989 до 1995 року – асистент, старший викладач, доцент кафедри української мови Івано-Франківського державного педагогічного інституту імені Василя Стефаника (Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника). З 1995 року – доцент кафедри української мови Львівського національного університету імені Івана Франка. З 1996 року до 2003 – завідувач, нині – доцент кафедри українського прикладного мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка.

Керівник науково-методичного семінару кафедри.

Заступник відповідального редактора збірника наукових праць «Теорія і практика викладання української мови як іноземної».

Читає такі основні курси:

· Українська мова (за професійним спрямуванням)
· Основи методики викладання української мови як іноземної
· Українська мова як іноземна

Методика викладання граматики української мови як іноземної

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!