МАЦЮК Зоряна (Каспришин)

Посада: доцент кафедри українського прикладного мовознавства

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-43-55

Наукові інтереси

Дериватологія, лінгводидактика.

Курси

Публікації

 1. Українська мова професійного спілкування: Навч. посібник. – К., 2010. – 3-тє вид., доповн. і перероб. – 352 с. (у співавторстві з Н.І. Станкевич).

 2. Мацюк З.О. Прикладні аспекти українського словотвору / З. О. Мацюк // Теорія і практика викладання української мови як іноземної: Зб. наук. праць. – Вип. 5. – Львів, 2010. – С. 120–127.

 3. Особова парадигма українського дієслова як лінгводидактична проблема // Teka Komisji polsko-ukraińskich związków kulturowych. – T. III. – Lublin, 2008. – 15–30.

 4. Методика викладання граматики української мови як іноземної: Програма спецкурсу для студентів філологічного факультету спеціалізації „Українська мова як іноземна”. – Львів, 2008. – 33 с.

 5. Риторика – наука чи мистецтво? // Сучасна педагогічна риторика: теорія, практика, між предметні зв’язки: Зб. наук. праць за матер. наук. семінару / За ред. Т.А. Космеди. – Львів, 2007. – С. 109-120.

 6. Лінгвокраїнознавчий словник власних назв української мови. Зошит 1. Географічні назви. – Львів, 2005. – 90 с. (у співавторстві з О.В. Кровицькою, Н.І. Станкевич).

 7. Формування лінгвістичної компетенції іноземців засобами словотвору української мови // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2004. –Вип. 34. – Ч. ІІ. – С. 445–449.

 8. Словотвір у курсі української мови як іноземної // Актуальні проблеми українського словотвору / За ред. В. Ґрещука. – Івано-Франківськ, 2002. – С. 638–642.

 9. До проблеми множинності словотвірної мотивації // Українська філологія: школи, постаті, проблеми: Збірник наукових праць Міжнародної конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті (Львів, 23-25 жовтня 1998 р.). – Ч. ІІ. – Львів, 1999. – С. 276–280.

 10. Полімотивовані іменники у словотвірній системі сучасної української мови // Slowótvorstwo, semantyka i składnia języyzków słowiańskich. – T. 1. – Katowice, 1999. – S. 62–67.

 11. Множинність словотвірної мотивації іменників у сучасній українській мові // Slavica Wratislaviensia C. Acta Universitatis Wratislaviensis. № 2039. – Wroclaw, 1998. – S. 47–49.

 12. Словотвірні типи прикметників в українській літературній мові другої половини ХІХ століття // Мовознавство: Третій міжнар. конгрес україністів. – Харків, 1996. – С. 192–196.

 13. Система морфологічних категорій в сучасній українській літературній мові: Тематика наукового спецсемінару для студентів 3 курсу філологічного ф-ту. – Івано-Франківськ, 1994. – 12 с.

 14. Види мовних розборів на уроках української мови в школі: Методичн. посібник. – Івано-Франківськ, 1994. – 39 с. (у співавторстві з О.А. Шараневич).

 15. Складні випадки словотвірного аналізу // Укр. мова і літ. в школі. – 1989. – № 11. – С. 53–58.

Біографія

Народилася 12 листопада 1959 року в селі Підгірки Калуського району Івано-Франківської області.

Закінчила філологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка (1983). У 1986–1989 роках навчалася в аспірантурі Інституту мовознавства імені О.О. Потебні АН УРСР. 1989 року захистила кандидатську дисертацію «Множинність словотвірної мотивації в сучасній українській мові», науковий керівник – кандидат філологічних наук Лілія Родніна. З 1989 до 1995 року – асистент, старший викладач, доцент кафедри української мови Івано-Франківського державного педагогічного інституту імені Василя Стефаника (Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника). З 1995 року – доцент кафедри української мови Львівського національного університету імені Івана Франка. З 1996 року до сьогодні – завідувач (1996 – 2003), доцент кафедри українського прикладного мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка.

Керівник науково-методичного семінару кафедри.

Заступник відповідального редактора збірника наукових праць «Теорія і практика викладання української мови як іноземної».

Читає такі основні курси:

· Українська мова (за професійним спрямуванням)
· Культура української мови
· Культура усного мовлення
· Риторика
· Українська мова як іноземна.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!