Методика викладання граматики української мови як іноземної (україністи)

Тип: На вибір студента

Кафедра: українського прикладного мовознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
730доцент МАЦЮК Зоряна (Каспришин)ФЛу-41, ФЛу-42, ФЛу-43, ФЛу-44

Опис курсу

Курс має на меті з’ясувати місце і роль граматики в практичному курсі української мови як іноземної;

 • вивчити особливості методичної організації граматичного матеріалу в системі навчання української мови як іноземної;
 • дослідити способи подання граматичного матеріалу в програмах, підручниках та посібниках з української мови як іноземної;
 • ознайомити з принципами та критеріями відбору граматичного матеріалу української мови як іноземної, способами його організації і прийомами роботи в іншомовній аудиторії;
 • розкрити лінгводидактичні особливості вивчення частин мови.

Рекомендована література

Література

  1. Бронська А.А. Модульна організація базового курсу методики викладання української та російської мов як іноземних // Новітні технології навчання: Науково-методичний збірник / Гол. ред. Б.І. Холод. – К., 2000. – Вип. 28. – С. 107.
  2. Бронська А.А. Формування методичної компетенції викладача української мови як іноземної (викладання граматики) // Іноземні мови. – 1997. – № 4. – С. 31-33.
  3. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. – К., 2003.
  4. Зайченко Н.Ф., Воробйова С.А. Навчальні мінімуми з української і російської мов для іноземців. – К., 1995.
  5. Глухов Б.А., Щукин А.Н. Термины методики преподавания русского языка как иностранного. – М., 1989.
  6. Грицковян Ярослав. Методика навчання української мови та літератури: Посібник для вчителів. – Warsczawa, 1998.
  7. Демьяненко М.Я. и др. Основы общей методики обучения иностранным языкам. – К., 1984.
  8. Иевлева З.Н. Методика преподавания грамматики в практическом курсе русского языка для иностранцев. – М., 1981.
  9. Костомаров В.Г., Митрофанова О.Д. Методическое руководство для преподавателей русского языка иностранцам. – М., 1984.
  10. Лінгводидактика слов’янських мов як феномен культури / Ред. кол. Н.Ф. Зайченко та ін. – К., 1990.
  11. Лінгводидактична організація навчального процесу з іноземних мов у вузі. – Львів, 1996.
  12. Мацюк З. О. Лінгвістичні основи методики викладання граматики української мови як іноземної // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – Вип. 2. – Львів, 2007. – С. 31–39.
  13. Мацюк З. О. Методичне осмислення граматичного матеріалу української мови як іноземної / З.О.Мацюк // Теорія і практика викладання української мови як іноземної: Зб. наук. праць. – Вип. 6. – Львів, 2011. – С. 3 –10.
  14. Методика викладання іноземних мов у вищій школі: Посібник / За ред. Ю.О. Жлуктенка. – К., 1971.
  15. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. – 2-е вид., випр. і перероб. / Кол. авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої. – К., 2002.
  16. Остапенко В.И. Обучение русской грамматике иностранцев на начальном этапе. – М., 1983.
  17. Паламар Л.М. Особливості вивчення української мови як іноземної // Проблеми вищої школи. – К., 1972. – Вип. 12. – С. 97 – 100.
  18. Присяжнюк Н.К. Проблеми викладання української мови іноземцям // Українська мова і сучасність. – К., 1991. – С. 124–130.
  19. Українська мова як іноземна: Проблеми методики викладання: Зб. матер. Міжнар. наук. конф. Ялта, 1993. – Львів, 1994.
  20. Черемних О.В. До питання вивчення української мови як іноземної // Українська мова: Теорія і практика: Матер. міжвуз. наук.-практ. конф. – Донецьк, 1997. – С. 56 – 58.
  21. Шкандрій Б. Нарис методики викладання української мови. – Лондон, 1970.
  22. Hryckowian J. Jak uczyc jezyka ukrainskiego. Poradnik metodyczny do nauczania jezyka ukrainskiego w szkolach polskich. – Waszawa, 1968.
  23. Seretny Anna, Lipińska Ewa. Nauczanie gramatyki // Їхнє ж: ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego. – Kraków, 2005. – S. 111–133.

24. Безпояско О.К. Іменні граматичні категорії: Функціональний аналіз. – К., 1991.

25. Вихованець І.Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови. – К., 1992.

26. Загнітко А.П. Теоретична граматика української мови: Морфологія. – Донецьк, 1996.

27. Загнітко А.П. Основи функціональної морфології української мови: Навч. посібник. – К., 1991.

28. Бондарко А.В. Функциональная грамматика. – Л., 1984.

 

Матеріали

Мацюк З. О.

 1. Методика викладання граматики української мови як іноземної: Програма спецкурсу для студентів філологічного факультету спеціалізації „Українська мова як іноземна”. – Львів, 2008. – 33 с.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус