ЯКИМОВИЧ-ЧАПРАН Дарія

Посада: доцент кафедри українського прикладного мовознавства

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: dariya.yakymovych-chapran@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Курси

Публікації

1. Якимович-Чапран Д. Семантико-генетичні особливості та лінгвокраїнознавчий потенціал дублетів каварня / кав’ярня / Дарія Якимович-Чапран // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – Вип. 3. – С.145-149. Режим доступу: http://old.philology.lnu.edu.ua/teoria_praktyka_ukr_mova/vyp_03_2008/24.%20Yakymovych-Chapran.pdf.
2. Якимович-Чапран Д. Лінгвокультурні конотації демономена “біс” (на матеріалі української фраземіки та паремій) / Дарія Якимович-Чапран // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – 2012. – Вип. 7. – С. 242-249. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Timvum_2012_7_33
3. Якимович-Чапран Д. Конотативна семантика демономенів дідько, сатана, диявол як джерело лінгвокультурної інформації (на матеріалі українських фразем і паремій) / Дарія Якимович-Чапран // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – 2014. – Вип. 10. – С. 149-159. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Timvum_2014_10_22.
4. Якимович-Чапран Д. Лінгвокультурні конотації українських демономенів (на матеріалі лексеми чорт) / Дарія Якимович-Чапран // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – Вип. 4. – С. 118-131. Режим доступу: http://old.philology.lnu.edu.ua/teoria_praktyka_ukr_mova/vyp_04_2009/17_jakymovycz_czapran.pdf.
5. Якимович-Чапран Д. Синонімія в українській мовознавчій термінолексиці XVI–XVII ст. / Дарія Якимович-Чапран // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Проблеми української термінології. – 2013. – № 765. – С. 124-131. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPUT_2013_765_30
6. Якимович-Чапран Д. Внесок авторської спілки Адельфотес в українське термінотворення кінця XVI–XVII ст. / Дарія Якимович-Чапран // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Проблеми української термінології. – 2016. – № 842. – С. 165-170. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPUT_2016_842_36.
7. Якимович-Чапран Д. З досвіду викладання української мови за професійним спрямуванням: синтаксичні норми (для студентів хімічного факультету) / Дарія Якимович-Чапран // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – Львів : Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – Вип. 13- С. 133-145 – Режим доступу: http://dx.doi.org/10.30970/ufl.2018.13.1990
8. Якимович-Чапран Д. Етноніми як компоненти українських паремій (лінгвокультурні конотації) / Дарія Якимович-Чапран // Славянские языки: системно-описательный и социокультурный аспекты исследования : Сборник научных трудов VIII Международной научной конференции (Брест 23-24 ноября 2017 года) – Брест : БрГУ имени А. С. Пушкина, 2018. – Ч. І. – С. 115-122. – Режим доступу: http://www.brsu.by/sites/default/files/ruslingv/ch._1._sbornik_slavyan._yaz._2018_isprav.pdf.
9. Якимович-Чапран Д. Лінгвокультурні конотації етноніма циган / Дарія Якимович-Чапран // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – Вип. 68. – С. 307-318. – Режим доступу: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/philology/article/viewFile/8967/8944
10. Якимович-Чапран Д. Етнонім москаль як компонент українських фразем і паремій: лінгвокультурний аспект / Дарія Якимович-Чапран // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – Вип. 72. – С. 200-210. – Режим доступу: http://dx.doi.org/10.30970/vpl.2020.72.10922

Біографія

Народилася 30 червня 1974 р. м. Городенка Івано-Франківської області.
Закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка у 1996 р. Захистила кандидатську дисертацію – “Лексика на позначення наукових понять у пам`ятках української мови 16 – 17 ст. (мовознавство)”. Науковий керівник кандидат філологічних наук, доцент Ощипко Ірина Йосипівна.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!