ЯКИМОВИЧ-ЧАПРАН Дарія

Посада: доцент кафедри українського прикладного мовознавства

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Курси

Публікації

 1. Якимович-Чапран Д. Українська перекладознавча лексика XVI– першої половини XVII ст. / Дарія Якимович-Чапран // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2000. – Вип. 29. – С. 78 – 87.
 2. Якимович-Чапран Д. Лексика на позначення наукових понять з морфології у пам’ятках української мови XVI–XVII ст. (генетична характе­ристика назв частин мови) / Дарія Якимович-Чапран // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2003. – Вип. 30. – С. 78 – 86.
 3. Якимович-Чапран Д. Термінотворча діяльність М.Смотрицького / Дарія Якимович-Чапран // Українська термінологія і сучасність : зб. наук. пр.– Київ : КНЕУ, 2005. – Вип. VI. – С. 347 – 352.
 4. Якимович-Чапран Д. Деякі аспекти укладання лінгвокраїнознавчого словника власних назв (на матеріалі власних імен людей) / Дарія Якимович-Чапран // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук.  праць. – Львів : Видавничий  центр  ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – Вип. 1. – С. 242 – 246.
 5. Якимович-Чапран Д. Семантико-генетичні особливості та лінгвокраїнознавчий потенціал дублетів каварня / кав’ярня/ Дарія Якимович-Чапран // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – Вип. 3. – С.145-149.
 6. Якимович-Чапран Д. Калькування у термінотворенні (на матеріалі української мовознавчої термінолексики XVI-XVII ст. / Дарія Якимович-Чапран // Українська термінологія і сучасність : зб. наук. праць. – Київ : КНЕУ, 2009. – Вип. VIIІ. – С. 250-254.
 7. Якимович-Чапран Д. Лінгвокультурні конотації українських демономенів (на матеріалі лексеми чорт) / Дарія Якимович-Чапран // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – Вип. 4. – С. 118-131.
 8. Якимович-Чапран Д. Термінотворча діяльність Лаврентія Зизанія / Дарія Якимович-Чапран // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича / [гол. редколегії Микола Литвин ; упоряд. Олександр Седляр, Наталя Кобрин] ; Національнаакадемія наук України ; Інститутукраїнознавстваім. І.Крип’якевича. – Львів, – С. 833-838.
 9. Якимович-Чапран Д. Лінгвокультурні конотації демономена біс (на матеріалі української фраземіки та паремій) / Дарія Якимович-Чапран //  Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – Вип. 7. – С. 242 -249.
 10. Якимович-Чапран Д. Синонімія в українській мовознавчій термінолексиці XVI-XVII ст. / Дарія Якимович-Чапран // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми української термінології. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. – №765.– С. 124-131.
 11. Якимович-Чапран Д. Лінгвокраїнознавчий словник власних назв. Власні імена людей / Дарія Якимович-Чапран, Віра Кужелюк. – Львів, 2014 – 92 с.
 12. Якимович-Чапран Д. Конотативна семантика демономенів дідько, сатана і диявол як джерело лінгвокультурної інформації (на матеріалі українських фразем і паремій) / Дарія Якимович-Чапран // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 10. – С. 149-159.
 13. Якимович-Чапран Д. Микола Гоголь і Тарас Шевченко. Роздуми про українську культуру з верховин двох ювілеїв / Богдан Якимович, ДаріяЯкимович-Чапран // OmagiuprofesoruluiIoanRebuşapkă la 80 deani. –Bucureşti : RCR – Editorial, 2015. – С. 249 – 263.
 14. Якимович-Чапран Д. Лінгвокультурні конотації опозиції старість-молодість (на матеріалі українських фразем і паремій) / Дарія Якимович-Чапран // Україністика: минуле, сучасне, майбутнє ІІІ. Мова : колективна монографія, присвячена 20-річчю україністики на Філософському факультеті Університету імені Масарика в Брно. – Brno, 2015. –С. 527-535.
 15. Якимович-Чапран Д. Історія української літературної мови: курс лекцій зі спецкурсу / Дарія Якимович-Чапран. – Львів, 2016 – 168 с.

Біографія

Народилася 30 червня 1974 р. м. Городенка Івано-Франківської області.
Закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка у 1996 р. Захистила кандидатську дисертацію – “Лексика на позначення наукових понять у пам`ятках української мови 16 – 17 ст. (мовознавство)”. Науковий керівник кандидат філологічних наук, доцент Ощипко Ірина Йосипівна.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!