ЧУЧВАРА Адріана

Посада: доцент кафедри українського прикладного мовознавства

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-43-55

Електронна пошта: adriana.chuchvara@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Соціолінгвістика, ономастика, методи аналізу політичного дискурсу.

Курси

Публікації

Автореферат

Чучвара А. П. Соціокогнітивні чинники формування прізвиська школяра (на матеріалі неофіційного іменника́ учнів Львівської області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 “Українська мова” / А. П. Чучвара. –  Львів, 2013. – 20 с.

Розділи в колективних монографіях (українських і закордонних)

 

Чучвара А. Сутнісні ознаки стратегічних наративів у різномовних мас-медіа. Мова в суспільстві: семантика, синтактика, прагматика. Частина І. / за ред. Г. Мацюк, І. Митнік, О. Новікової. Wydawnictwo KUL. Варшава–Львів–Мюнхен. Lublin, 2019. С. 117–130.

Чучвара А. Комунікація в суспільстві. Стратегічний наратив “війна на Сході України” в посланнях Глави УГКЦ Святослава (Шевчука). Соціолінгвістика: Інтеграційний напрям досліджень. Навчальна дисципліна : монографія / [Г. Мацюк, О. Горда, А. Чучвара та ін.] ; за ред. Г. Мацюк. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2021. С. 172–188.

Струганець Л., Чучвара А. Лінгводидактичний аспект формування соціолінгвістичної компетентності філолога. Соціолінгвістика: Інтеграційний напрям досліджень. Навчальна дисципліна : монографія / [Г. Мацюк, О. Горда, А. Чучвара та ін.] ; за ред. Г. Мацюк. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2021. С. 191–201.

Чучвара А. Засоби реалізації стратегічного наративу “війна на Сході України” в посланнях Глави УГКЦ Святослава (Шевчука). Мова в суспільстві: семантика, синтактика, прагматика. Частина ІІ. / за ред. Г. Мацюк, І. Митнік, П. Юзвікевича. Wydawnictwo IKRiBL. Warszawa – Lwów – Wrocław. Siedlce, 2022. С. 163–179.

Статті у фахових виданнях України:

 1. Чучвара А. Неофіційний іменник сім’ї: мотиваційні ознаки / Адріана Чучвара // Наукові записки. Сер. : Філологічні науки (мовознавство) / [редкол. : Олег Семенюк (відп. ред.) та ін.]. – Кіровоград, 2011. – Вип. 100. – С. 205–209.
 2. Чучвара А. П. Порівняльна характеристика прізвиськ сільського та міського школяра / А. П. Чучвара // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика : зб. наук. пр. / голов. ред. Л. І. Шевченко. – К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2012. – Вип. 24. – С. 175–183.
 3. Чучвара А. Стать респондента і формування семантики твірної основи прізвиська (на матеріалі неофіційного іменника школяра) / Адріана Чучвара // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : зб. наук. пр. / відп. ред. І. В. Сабадош. – Ужгород, 2012. – Вип. 17. – С. 80–84.
 4. Чучвара А. П. Неофіційний іменник сім’ї: лексичні ознаки / А. П. Чучвара // Λογος όνομαστική / гол. ред. Євген Отін. – 2012. – № 4. – С. 14–18.
 5. Чучвара А. Когнітивні чинники формування неофіційного найменування сільського школяра (на матеріалі опитування учнів загальноосвітніх шкіл Львівської області) / Адріана Чучвара // Українознавство / гол. ред. П. Ко­ноненко. – – № 2 (47). – С. 127–131.
 6. Чучвара А. П. Діалектний вплив на формування прізвиськ у соціогрупі “школяр” / А. П. Чучвара // Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana . – 2013. – Вип. 20. – С. 161–168.
 7. Чучвара А. Формування методології дослідження політичного дискурсу в Україні: практика використання контент-аналізу / А. Чучвара // Мова і суспільство / гол. ред. Галина Мацюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – Вип. 6. – С. 23–34.
 8. Чучвара А. Опозиція літературна мова – нелітературні форми в тексті кіноповісті Богдана Жолдака “УКРИ” / А. Чучвара // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. пр. – Вип. дев’ятий / гол. ред. М. Є. Скиба ; відп. за вип. М. М. Торчинський. – Хмельницький, ФОП Бідюк Є. І., 2015. – С. 198–203.
 9. Чучвара А. П. Комунікація в соціогрупі “школяр”: опозиція літературна мова – нелітературні форми (на матеріалі роману Андрія Кокотюхи “Зоопарк, або Діти до 16”). Актуальні проблеми філології та перекладознавства : Хмельницький національний університет, 2022. № 26. С. 10–16. URL: http://apfp.khnu.km.ua/wp-content/uploads/sites/5/2023/03/apfp-2022-n26.pdf 
 10. Чучвара А. Мова і війна: перспективи міжкультурної комунікації в іншомовній авдиторії. Теорія і практика викладання української мови як іноземної. 2023. Вип. 17. С. 3–14. URL:http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/ukrinos/article/view/3904
 11. Чучвара А. П. Неофіційний іменник школяра: літературна норма чи відхилення від неї? Закарпатські філологічні студії. 2023. Вип. 32. Т. 2. С. 38–44. URL: http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/archive/32/part_2/8.pdf

 

Статті в інших виданнях України:

 1. Чучвара А. Кореляція мова – вік: нові аспекти опису на матеріалі неофіційного іменника́ школяра / Адріана Чучвара // Мова і суспільство / гол. ред. Галина Мацюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – Вип. 3. – С. 59–67.
 2. Чучвара А. Про нові ознаки змісту поняття ‘прізвисько школяра’ в соціолінгвістиці / Адріана Чучвара // Мова і суспільство / гол. ред. Галина Мацюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Вип. 4. – С. 58–66.

 

Статті в закордонних виданнях:

Чучвара А. Індивідуальний когнітивний досвід учня: знання про прізвиська / А. Чучвара // Studia Ucrainica Varsoviensia / pod red. I. Mytnik. – Warszawa, 2013. – № 1. – S. 34–45.

Чучвара А. Особливості взаємодії мови і статі, або про нові аспекти аналізу неофіційного іменника́ школяра / А. Чучвара // Тенденції розвитку української лексики та граматики / за ред. І. Кононенко, І. Митнік, С. Романюк. – Частина ІІ. – Варшава – Івано-Франківськ, 2015. – С. 199–209.

 

Тези доповідей на конференціях:

 1. Чучвара А. П. Прізвисько як маркер соціогрупи “школяр” / Адріана Петрівна Чучвара // Українська словесність та культура у контексті формування духовно-моральних цінностей українського суспільства : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., (Ірпінь, 24 лют. 2011 р.) / [упоряд. : І. Зайцева, О. Калита, А. Павлова]. – Ірпінь, 2011. – С. 230–231.
 2. Чучвара А. Прізвисько в соціогрупі “школяр”: лексико-семантична група (ЛСГ) “зовнішні ознаки людини” / Адріана Чучвара // Ономасіологія, мотивологія: сучасні парадигми дослідження : матер. Всеукр. наук.-метод. Інтернет-семінару, (Умань, 24–25 берез. 2011 р.). – Умань, 2011. – С. 91–94.
 3. Чучвара А. П. Неофіційний іменник членів сім’ї школяра / Адріана Петрівна Чучвара // Сучасна сім’я: погляд молоді : матер. Міжнар. міждисц. наук.-практ. конф., (Одеса, 7–8 квіт. 2011 р.) / Південноукр. нац. педаг. ун-т ім. К. Д. Ушин­ського; ф-т укр. філол. ін-ту мов світу. – Одеса, 2011. – С. 60–61.
 4. Чучвара А. Діалектний вплив на формування неофіційного іменника́ сучасних школярів / Адріана Чучвара // Діалектна мова: сучасний стан і перспектива дослідження : програма, матер. та тези доп. Всеукр. наук. читань, присвячених пам’яті діалектолога Валентини Прокопенко, (Чернівці, 22 черв. 2011 р.) / відп. за вип. Н. В. Гуйванюк. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2011. – С. 151.

Біографія

У 2010 р. закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка (філологічний факультет, спеціальність “Українська мова та література”). У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію “Соціокогнітивні чинники формування прізвиська школяра (на матеріалі неофіційного іменника́ учнів Львівської області)” (спеціальність 10.02.01 – українська мова). Науковий керівник – доктор філол. наук, проф. Галина Мацюк.

Упродовж 2013–2014 рр. – асистент кафедри українського прикладного мовознавства.

Із 2014 р. – обіймає посаду доцента кафедри українського прикладного мовознавства.

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!