СЛОБОДЗЯНИК Олена

Посада: методист 2 категорії філологічного факультету, доцент кафедри українського прикладного мовознавства

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Електронна пошта: olena.slobodzyanyk@lnu.edu.ua

Публікації

1. Слободзяник О.З. Географічні загальні назви в діловій писемній мові Брацлавського воєводства другої половини XVI – початку XVII ст. [Електронний ресурс] / О.Слободзяник // Волинь – Житомирщина. – 2010. – № 22 (1). – С. 165-170. – – Режим доступу:http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/37468
2. Слободзяник О.З. Географічні апелятивні назви у староукраїнській писемній традиції [Електронний ресурс] / О.Слободзяник // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2011. – Вип. 52. – С. 382-387. – Режим доступу:http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vlnu_fil_2011_52_40
3. Слободзяник О. З. Географічні апелятиви – питомі й запозичені – в староукраїнській мові [Електронний ресурс] / О. З. Слободзяник // Лінгвістика. – 2012. – № 3(2). – С. 55-62. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/ling_2012_3(2)__9.
4. Слободзяник О.З. Староукраїнські назви лісу у пам’ятках ХVІ – ХVIІ століть [Електронний ресурс] / О.Слободзяник // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2012. – Вип. 57. – С. 343-350. – Режим доступу:https://docplayer.net/89585580-Staroukrayinski-nazvi-lisu-u-pam-yatkah-xvi-xvii-stolit-olena-slobodzyanik.html
5. Слободзяник О. Староукраїнські географічні апелятиви і їхні паралелі у словнику Стефана Рудницького [Електронний ресурс] / Олена Слободзяник // Тенденції розвитку української лексики та граматики. Ч ІІ, Варшава – Івано-Франківськ, 2015 – С. 307 – 314. –Режим доступу:http://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/tendencje-gramatyki-2.pdf

6. Слободзяник О.З. З історії староукраїнських географічних назв: об’єкти природного ландшафту за призначенням [Електронний ресурс] / О.Слободзяник // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2017. – Вип. 64 (1). – С. 398-404. – Режим доступу:http://journals.uran.ua/index.php/2308-4855/article/view/166957
7. Слободзяник О.З. З історії становлення староукраїнських назв об’єктів природного ландшафту за розташуванням [Електронний ресурс] / О.Слободзяник // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2018. – Вип. 68. – С. 137-146. – Режим доступу:http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/philology/article/view/8919
8. Слободзяник О.З. Формування географічної лексики в українській мові XVI–XVIII століть [Електронний ресурс] / О.Слободзяник // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук -https://chtyvo.org.ua/authors/Slobodzianyk_Olena/Formuvannia_heohrafichnoi_leksyky_v_ukrainskii_movi_XVIXVIII_stolit/
9. Слободзяник О.З. З історії староукраїнських географічних назв (об’єкти природного ландшафту, отримані у власність: лексикографічний аспект) [Електронний ресурс] / О.Слободзяник // Актуальні питання гуманітарнихнаук: мовознавство, літературознавство. – 2018. – Вип. 22 (2). – С. 53-59. – Режим доступу:file:///C:/Users/user/Downloads/166957-366929-1-SM%20(2).pdf
10. Слободзяник О. Українськікраєвиди XVI – XVIIIстоліть : слово, текст, словник (у співавторстві Ганна Дидик-Меуш)[Електронний ресурс] / О.Слободзяник.– вид-во «Коло», Львів, 2016 – 384 с. – Режим доступу:http://www.inst-ukr.lviv.ua/uk/publications/books/book/?newsid=609

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!