Літературне редагування: теорія і практика

Тип: На вибір студента

Кафедра: українського прикладного мовознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216доцент СТАНКЕВИЧ НінаФЛт-11м, ФЛу-11м, ФЛф-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ФЛт-11мдоцент СТАНКЕВИЧ Ніна
ФЛу-11мдоцент СТАНКЕВИЧ Ніна
ФЛф-11мдоцент СТАНКЕВИЧ Ніна

Опис курсу

Володіння фаховою метамовою передбачає уміння творити якісний текст, працювати з готовим текстом, віднаходити шляхи та способи його вдосконалення. Курс дає змогу закріпити теоретичні знання з усіх мовних рівнів і застосувати їх під час редагування текстів різних стилів і жанрів. Студенти на заняттях набувають практичних навичок володіння нормами сучасної української мови, розвивають «мовне чуття», вміння творчо поліпшити текст, вчаться саморедагування. Знання наукових видань інформаційно-довідкового характеру, вміння працювати зі словниками, аналіз сучасних інтернет-ресурсів, присвячених культурі української мови, зокрема, збагаченню лексичного запасу мовців, правильному слововживанню, пошуку відповідного слова чи його відтінку тощо, а також проблемам, які виникають під час редакторської роботи з текстом, допоможуть сформувати в майбутніх філологів фахову текстову компетентність.
Курс ознайомить студентів з основними теоретичними засадами літературного редагування, видами і галузями редагування, механізмами редакторського сприйняття тексту, етапами редагування, а також виробить у студентів-філологів практичні навички редакторської роботи з текстом. Студенти опанують методику аналізу та літературного редагування тексту, навчаться типізувати помилки, які трапляються в різного виду текстах, робити технічні та редакторські правки, необхідні для вдосконалення тексту, активізують самоконтроль та самоаналіз під час роботи з власним науковим текстом, зможуть відредагувати текст під час перекладу з іноземної мови на українську.

Рекомендована література

 1. Кришталовська Т. Бути автором. Потаємний світ редакторства. Київ, 2021. 143 с.
  Бацевич Ф. Основи комунікативної девіатології . Львів, 2000. 236 с.
  Зелінська Н.В. Теоретичні засади роботи редактора над літературною формою тексту (літературне опрацювання тексту). Київ : УМК ВО, 1989.
  Іванченко Р.Г. Адекватність розуміння і ясність тексту. Київ, 1991.
  Іванченко Р.Г. Літературне редагування. Київ, 1983. 247 с.
  Капелюшний А.О. Росіянізми в телевізійному мовленні і в газетному тексті. Телевізійна й радіожурналістика : зб. наук.-метод. праць. Львів : ЛНУ, 2000. Вип. 3. С. 359–368.
  Капелюшний А.О. Типологія журналістських помилок. Львів : ЛНУ, 2000.
  Крайнікова Т.С. Коректура. Київ : Наша культура і наука, 2005.
  Основи редагування перекладів / уклад. О. В. Ребрій. Харків, 2010. 88 с.
  Партико З.В. Загальне редагування: нормативні основи. Львів : Афіша, 2001. 416 с.
  Пентилюк М. Мовленнєві помилки та принципи їх класифікації. УМЛШ. 2003. №3. С. 26–29.
  Різун В.В. Літературне редагування. Київ : Либідь, 1996. 240 с.
  Серажим К. С. Літературне редагування: навч. посіб. Київ, 2012. 142 с.
  Терлак З. Словник-довідник з пунктуації. Львів, 2019.
  Тимошик М.С. Видавнича справа та редагування : навч. посіб. Київ : Наша культура і наука, 2004.
  Фаріон І. Мовна норма: знищення, пошук, віднова (культура мовлення публічних людей) : монографія. Івано-Франківськ, 2013. 332 с.
  Український правопис (2019). URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/05062019-onovl-pravo.pdf

Силабус:

Завантажити силабус