Форми і засоби навчання української мови як іноземної

Тип: На вибір студента

Кафедра: українського прикладного мовознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
65Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
664доцент МАЗУРИК ДанутаФЛу-31, ФЛу-32, ФЛу-33, ФЛу-34, ФЛо-31,

Опис курсу

Завданням спецкурсу «Форми і засоби навчання української мови як іноземної» є навчити студентів-україністів на практиці застосовувати основні поняття методики викладання української мови як іноземної (планувати роботу, обирати методи і прийоми навчальної діяльності, застосовувати рекомендовані й готувати власні навчальні матеріали, обирати ефективну форму аудиторної й позааудиторної навчальної роботи, організовувати й спрямовувати самостійну іншомовних слухачів), підготувати студентів до самостійної роботи в іншомовній аудиторії, ознайомити із основними формами і засобами організації навчальної роботи в іншомовній аудиторії.
У процесі вивчення курсу студенти зможуть набути теоретичні знання щодо змісту методичної компетенції майбутніх викладачів української мови як іноземної та особливостей методичної організації роботи щодо вивчення української мови в чужомовній аудиторії; засвоїти основні поняття методики викладання української мови як іноземної (теорія навчання, зміст і процес навчання, принципи, методи, підходи, способи, прийоми навчання); ознайомитися з еволюцією форм навчання іноземних мову європейській та американській освітніх парадигмах; ознайомитися з основними засобами та формами навчання української мови як іноземної, засвоїти базові підходи до навчання української мови як іноземної (лінгводидактичний, лінгвокраїнознавчий, комуніка¬тивний) і сформувати практичні навички, необхідні для роботи в іншомовній аудиторії.
Лекції спрямовані на ознайомлення з традиційним й новаторськими методами, прийомами, формами і засобами навчання іноземних мов взагалі та української мови як іноземної зокрема; розкриття суті основних форм та засобів навчання; узагальнення лінгводидактичних основ викладання різних видів мовленнєвої діяльності (говоріння, аудіювання, читання, письмо) відповідно до рівня володіння українською мовою як іноземною.
Самостійна проєктна робота студентів стимулює уміння застосовувати набуті теоретичні відомості на практиці, планувати роботу, укладати профайли групи і окремого студента, створювати навчально-методичні комплекси для вивчення певних тем, аналізувати підручники й посібники з української мови як іноземної.
Спецкурс «Форми і засоби навчання української мови як іноземної» призначений для студентів-україністів третього року навчання. Спецкурс орієнтований на теоретичну і практичну підготовку з фаху. Цей спецкурс відіграє особливу роль у підготовці спеціаліста-словесника, бо у процесі вивчення розвивається критичне мислення і формується усвідомлене ставлення до явищ, фактів і закономірностей української мови, які впливають на успішне оволодіння нею з боку іноземних студентів/ слухачів. Майбутній викладач української мови набуває навичок навчати її осіб, для яких вона є нерідною (не першою, не успадкованою).
Мета спецкурсу «Форми і засоби навчання української мови як іноземної»– допомогти студентові усвідомити основні причини й передумови змін в лексичному складі сучасної української мови,поглибити розуміння комунікативної, репрезентативної, націєтворчої та культуроносної функцій мови, сформувати навички фіксації та наукового аналізу лексичних інновацій у текстах різних стилів, набути уміння нормативного оцінювання мовних інновацій.
Спецкурс «Форми і засоби навчання української мови як іноземної»є однією зі складових професійної підготовки фахівців зі спеціалізації «українська мова і література» і має загальнотеоретичні і практичні цілі.
Загальнотеоретичні цілі спецкурсу полягають в тому, щоб:
• знати об’єкт і предмет навчальної дисципліни «методика навчання української мови як іноземної» , її завдання і значення;
• засвоїти термінологічний апарат методики навчання української мови як іноземної;
• сприяти розвитку методичного мислення і методичної рефлексії шляхом перенесення теоретичних знань на уявні і реальні педагогічні ситуації в навчальному процесі з урахуванням конкретної ситуації навчання: труднощів навчального матеріалу, вікових та індивідуальних особливостей студентів, рівня підготовки, етапу навчання та типу навчального закладу;
• сформувати вміння шукати потрібну інформацію на основі друкованих та електронних носіїв;
• навчити ефективно працювати з науковою літературою: аналізувати, узагальнювати і самостійно інтерпретувати професійно значущу інформацію;
• сприяти формуванню та розвитку пізнавальної потреби, мотивів навчальної діяльності, професійно-педагогічної спрямованості особистості майбутнього викладача української мови як іноземної.
Практичні цілі курсу «Форми і засоби навчання української мови як іноземної»полягають у формуванні вмінь:
• аналізувати навчальну ситуацію з позиції педагогічних, психологічних, лінгвістичних, методичних чинників;
• вибирати одиниці навчального матеріалу, прийоми навчання, засоби навчання, режими роботи;
• дозувати навчальний матеріал, кількість і обсяг вправ, мовних ситуацій, текстів і т. д .;
• контролювати розуміння з боку студентів навчального матеріалу і рівня сформованості їхніх навичок і вмінь;
• здійснювати оперативний контроль і корекцію мовної діяльності студентів у процесі групової, парної та індивідуальної форм роботи;
• коригувати результати своєї навчальної діяльності та навчальної діяльності студентів;
• оцінювати процес навчання і перебудовувати намічений план уроку, з огляду на навчальну ситуацію на занятті;
• давати лінгвокультурологічний коментар до національно-маркованої лексики, явищ граматики, фраземіки, невербальних засобів спілкування;
• моделювати мовні ситуації і формулювати навчальні мовні завдання різних типів (інформаційні, регулятивні, емоційно-оціночні, етикетні); складати вправи, діалоги-зразки, тести;
– використовувати сучасні мультимедійні засоби навчання для створення іншомовного середовища та активізації комунікативної діяльності студентів;
– використовувати сучасні технології навчання (ігрову, навчання у співпраці, проєктну, драматизацію, мовний портфель та ін.).
– аналізувати матеріально-технічні умови навчання.
• володіти сучасними технологіями розробки і проектування навчальних матеріалів для навчання УМІ; прийомами планування і організації навчання в традиційних, дистанційних і комбінованих формах навчання.

Рекомендована література

Основна:

1. Бігич О. Б. та інші. Електронні засоби навчання іноземних мов студентів: досвід розробки й апробації : Колективна монографія. – K. : Вид. центр КНЛУ, 2012. – 160 с. (колектив авторів)
2. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. кол. авторів під кер. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с./ст.40-58;
3. Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах : підруч. / Л. С. Панова, І. Ф. Андрійко, С В. Тезікова [та ін.]. – Київ : Академія, 2010. – 327 с.
4. Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах: теоретичні засади : навч. посіб. у схемах і табл. для студентів ф-ту інозем. філології освітньо-кваліфікац. рівня «бакалавр» / Запорізьк. нац. ун-т ; уклад.: К. М. Ружин – Запоріжжя : Вид-во ЗНУ, 2012. – 115 с.
5. Туркевич О. Становлення терміносистеми методики викладання української мови як іноземної : монографія / Оксана Туркевич. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 220 с.

Додаткова

1. Алєксєєнко І. В. Типологія уроків іноземної мови у старшій школі та її реалізація у змісті підручників / І. В. Алєксєєнко // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць [ред. кол.; наук. ред. – О. М. Топузов]. – К. : Пед. думка, 2013. – Вип. 13.
2. Антонів О. Підручники та посібники з української мови як іноземної. Серія: Теорія і практика викладання української мови як іноземної (у співавторстві із З. Мацюк). – Вип. 1. – Львів, 2004. –12 с.
3. Антонів О. Лінгвокраїнознавчий словник в процесі вивчення української мови як іноземної // Материалы IV Международной конференции “Межкультурные коммуникации: традиции и новые парадигмы”.–Алушта, 2005. – С. 197–201.
4. Антонів О. Лінгвокраїнознавчий словник власних назв української мови. Назви релігійних свят.- Вип.3. – Зош. 2. – Львів, 2005. – 63 с.
5. Антонів О. Урахування національно-культурної специфіки мовних одиниць у процесі вивчення іноземної мови // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – Львів, 2006. – Вип. 1. – С. 180–185.
6. Антонів О. Дистанційне вивчення української мови як іноземної (тестовий контроль лексичної компетенції) // Teka Komisji Polsko-Ukraińskich związkό w kulturowych. – T.III. – Lublin, 2008. – S. 73– 82.
7. Бєй Л. Б. Проблеми викладання української мови різним категоріям іноземних студентів / Л. Б. Бей, О. М. Тростинська // Вісник Харківського Національного університету ім В. Н. Каразіна № 12. – С. 42−49.
8. Бігич О. Б. Електронні засоби навчання іноземних мов студентів немовних спеціальностей // Наука і освіта : [спецвипуск] : проект д. пед. н. проф. Е.Е.Карпової «Вища освіта в сучасному суспільстві: шляхи оновлення та засоби реформування». – 2011. – № 6 / СІІ. – С. 26-30.(Співавтори М.М.Волошинова, О.М.Метьолкіна, Я.В.Окопна).
9. Бігич О. Б. Методика формування іншомовної компетентності в аудіюванні // Іноземні мови. – 2012. – № 2. – С. 19-30.
10. Бігич О. Б. Мультимедійний наочний посібник як засіб формування у студентів-філологів лінгвосоціокультурної компетентності // Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов: Матеріали УІ міжнародної науково-практичної конференції. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2018. – С. 48-51http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/654
11. Бігич О. Б. Мультимедійні засоби і прийоми професійно орієнтованого навчання іноземної мови: сінквейн-колаж і цифрове розповідання // Матеріали У наукової конференції з міжнародною участю «Когнітивно-прагматичні дослідження професійних дискурсів»: Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 15-18.
12. Бігич О. Б. та інші. Теорія і практика формування професійно орієнтованої іншомовної компетентності в говорінні у студентів нелінгвістичних спеціальностей : Колективна монографія. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2013. – 383 с. (колектив авторів).
13. Бронська А. А. Модульна організація базового курсу методики викладання української та російської мов як іноземних // Новітні технології навчання: Науково-методичний збірник / Гол. ред. Б.І. Холод. – К., 2000. – Вип. 28. – С. 107.
14. Бронська А. А. Формування методичної компетенції викладача української мови як іноземної (викладання граматики) // Іноземні мови. – 1997. – № 4. – С. 31-33.
15. Вишневський О. І. Методика навчання іноземних мов : навч. посіб. / О. І. Вишневський. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2011. – 206 с.
16. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / наук. ред. укр. вид. С. Ю. Ніколаєва. – Київ : Ленвіт, 2003. – 273 с.
17. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. – К., 2003.
18. Зайченко Н. Ф., Воробйова С. А. Навчальні мінімуми з української і російської мов для іноземців. – К., 1995.
19. Захлюпана Н.М., Кочан І.М. Словник-довідник з методики викладання української мови. – Львів, 2002.
20. Касярум К. В. Специфіка комунікативної компетенції майбутнього викладача вищої школи / К. В. Касярум // Вісник Черкаського університету. — 2010. — Вип. 189, Ч. 1. — С. 18—22.
21. Коджаспірова Г.М., Петров К.В. Технічні засоби навчання і методика їх використання: Навчальний посібник. – М.: Видавничий центр “Академія”, 2001. -256 с.
22. Лінгводидактична організація навчального процесу з іноземних мов у вузі. – Львів, 1996.
23. Мазурик Д. Державний іспит з української мови як іноземної: вимоги та результати / Данута Мазурик // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – Львів, 2015. – Вип.11. С.65–70.
24. Мазурик Д. Державний стандарт з української мови як іноземної в термінах/ Данута Мазурик // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – Львів, 2016. – Вип. 12. – С. 121–125.
25. Мазурик Д. Способи визначення рівня володіння українською мовою як іноземною/ Данута Мазурик // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. Ч.ІІ . Львів, 2006. – с.111–115.
26. Мазурик Д. Комплексний тест як різновид проміжного контролю знань/ Данута Мазурик // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. Львів, 2006. Вип.1. С.39–41.
27. Мазурик Д. Використання ілюстративних дескрипторів Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (РРЄ) в курсі УМІ / Данута Мазурик // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. Львів, 2007. Вип. 2. С.66–71.
28. Мацюк З. Методика викладання граматики української мови як іноземної: Програма спецкурсу для студентів філологічного факультету спеціалізації „Українська мова як іноземна”. – Львів, 2008. – 33 с.
29. Мацюк З. Лінгвокраїнознавчий словник власних назв української мови. Зошит 1. Географічні назви. – Львів, 2005. – 90 с. (у співавторстві з О.В. Кровицькою, Н.І. Станкевич).
30. Мацюк З. Формування лінгвістичної компетенції іноземців засобами словотвору української мови // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2004. –Вип. 34. – Ч. ІІ. – С. 445–449.
31. Методика викладання іноземних мов у вищій школі: Посібник / За ред. Ю. О. Жлуктенка. – К., 1971.
32. Мінчак Г. Б. Інтерактивні технології викладання української мови як іноземної // Науково-методичні проблеми мовної підготовки іноземних громадян : Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції. – 2017. – С. 10–12.
33. Мова як іноземна: проблеми сертифікації за європейськими стандартами: Матеріали Міжнар. наук. конф. (Львів, 23–24 квітня 2009 р.) / За ред. О. Антонів, А. Кравчук, Й.Тамбор. – Львів, 2010.
34. Ніколаєва С. Ю. Практикум з методики тестування іноземної лексичної компетенції. – К., 1996.
35. Ніколаєва С. Ю. Цілі навчання іноземних мов в аспекті компетентнісного підходу // Іноземні мови. – 2010. – №2. – С. 11–17.
36. Ніколаєва С. Ю. Зміст навчання іноземних мов і культур у середніх навчальних закладах / С. Ю. Ніколаєва // Іноземні мови. – 2010. – № 3. – С. 3-10. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/im_2010_3_2
37. Ніколаєва С. Ю. Сучасні підходи до викладання іноземних мов / С.Ю. Ніколаєва, О. М. Шерстюк // Іноземні мови.– 2001. – №1. – С.50-57.
38. Ніколаєва С. Ю. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах : Підруч. для студ. вузів / С. Ю. Ніколаєва, О. Б. Бігич, Н. О. Бражник, С. В. Гапонова, Г. А. Гринюк, Т. І. Олійник, К. І. Онищенко, О. П. Петращук, Л. А. Сажко; ред.: К. І. Онищенко. – К. : Ленвіт, 1999. – 319 c. – Бібліогр.: с. 306-316. – укp.
39. Паламар Л. М. Особливості вивчення української мови як іноземної // Проблеми вищої школи. – К., 1972. – Вип. 12. – С. 97 – 100.
40. Присяжнюк Н. К. Проблеми викладання української мови іноземцям // Українська мова і сучасність. – К., 1991. – С. 124–130.
41. Сучасні технології навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах: Колективна монографія / С.Ю. Ніколаєва, Г.Е. Борецька, Н.В. Майєр, О.М. Устименко, В.В. Черниш та інші; [за ред. С.Ю. Ніколаєвої; техн.. ред. І. Ф. Соболєвої]. – К. : Ленвіт, 2015. – 444 с.
42. Тарнопольський О. Б. Методика навчання іншомовної мовленнєвої діяльності у вищому мовному закладі освіти : навч. посіб. / О. Б. Тарнопольський. – Київ : Інкос, 2006. – 248 с.
43. Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць за матеріалами міжнародної наукової конференції. – Львів, 2006 – 2015. – Вип. 1–14.
44. Туркевич О. Методика викладання української мови як іноземної: розвиток науки і становлення терміна / О. Туркевич // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. 2009. Вип. 4. С. 137–144.
45. Туркевич О. Основні принципи укладання навчального словника з української мови як іноземної / Оксана Туркевич // Тези Міжнардноїінтердисциплінарної конференції «Мовне і культурне розмаїття у Східній та Центральній Європі: цінності та виклики (Берегово 26-27 березня 2015 року). – Берегово, 2015. – С. 123-124.
46. Туркевич О. Вправи і завдання на сучасному етапі викладання української мови як іноземної: які, коли, як? / Оксана Туркевич // Тези Міжнародної практичної конференції «Українська мова у світі» (Львів, 6-7 листопада 2014 року). – Львів, 2014. – С.15-16.
47. Туркевич О. Лексичний мінімум з української мови як іноземної: принципи укладання з урахуванням польського досвіду / Оксана Туркевич // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – Львів : Видавництво Львівського університету, 2015. – Вип.11. – С.80-90.
48. Черемних О. В. До питання вивчення української мови як іноземної // Українська мова: Теорія і практика: Матер. міжвуз. наук.-практ. конф. – Донецьк, 1997. – С. 56–58.
49. Черниш В. В. Засоби формування іншомовної комунікативної компетенції у діалогічному мовленні / Валентина Василівна Черниш // Іноземні мови.– 2011. – № 3. – С. 15–22.
50. Черниш В. В. Навчання іншомовного діалогічного мовлення в аспекті компетентнісного підходу / Валентина Василівна Черниш // Іноземні мови.–2012. – № 4. – С. 11–27.
51. Aleksander Szulc Slownik dydaktyki jezykow obcych.. – Warszawa, 1997.
52. Hryckowian J. Jak uczyc jezyka ukrainskiego. Poradnik metodyczny do nauczania jezyka ukrainskiego w szkolach polskich. – Waszawa, 1968.
53. Seretny Anna, Lipińska Ewa. ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego. – Kraków, 2005. – S. 111–133.
54. Thaine C. Teacher Training Essentials : Workshops for Professional Development / Craig Thane. – Cambridge : Cambridge University Press ; Cambridge Copy Collection, 2010. – 127 p. 6. Harmer J. How to Teach English : An Introduction to the Practice of English Language Teaching (With DVD) / Jeremy Harmer. – 2-nd ed. – London : Pearson Education Ltd., 2001. – 190 p.

Силабус:

Завантажити силабус