Мовні стандарти і питання сертифікації української мови

Тип: Нормативний

Кафедра: українського прикладного мовознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент МАЗУРИК ДанутаФЛу-21м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ФЛу-21мдоцент МАЗУРИК Данута

Опис курсу

Курс “Мовні стандарти і питання сертифікації української мови” орієнтований на теоретичну і практичну підготовку. Цьому курсові належить особлива роль у підготовці фахівців-україністів у галузі мовної політики та мовної освіти, здатних забезпечити потреби громадян щодо підвищення рівня володіння державною мовою. Філологи-україністи у професійній діяльності насамперед виконують завдання поширення мовних знань, підвищення рівня комунікативної майстерності мовців, адже точне, правильне, логічне та доцільне мовлення є запорукою успіху в будь-якій професійній галузі. Курс сприяє поглибленню знань із функціональної граматики, лексики, фразеології та синтаксису сучасної української офіційної мови, а також розвиткові та удосконаленню вмінь і навичок роботи з текстами наукового та офіційно-ділового стилів.

У процесі вивчення курсу “Мовні стандарти і питання сертифікації української мови” магістранти ознайомлюються із концепцією мовної державної політики, із законами, постановами та іншими нормативно-правовими документами, які в Україні регламентують роль української мови як визначального чинника й головної ознаки ідентичності української нації. Отримають інформацію про роль Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», про завдання та форми діяльності Національної комісії зі стандартів державної мови,  про функції Уповноваженого із захисту державної мови.

Матеріали курсу передбачають систематизацію знань про норми усної і писемної сучасної офіційної української мови, узагальнення  знань зі стилістики української мови, формування стійких умінь щодо застосування заходів із підвищення рівня культури мовлення та ділового спілкування.

Завданням курсу “Мовні стандарти і питання сертифікації української мови” є ознайомлення магістрантів із суспільними фунціями мови, із трактуваннями понять «національна мова», «літературна мова», «державна мова»; з історією функціонування української мови як державної.

Мета курсу – допомогти магістрантові

 • сформувати аргументаційну базу щодо функціонування української мови як державної,
 • удосконалити власний стиль ефективної комунікації, який презентує високу культуру мовлення і ґрунтується на досконалому володінні нормами усної і писемної української мови,
 • розширити горизонти застосування набутих знань для підвищення мовної компетенції осіб, які зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків, а також осіб, які мають намір набути громадянство України;
 • підвищити загальний освітній рівень у сфері застосування мови.

Курс «Мовні стандарти і питання сертифікації української мови» має загальнотеоретичні і практичні цілі.

Загальнотеоретичні цілі курсу полягають в тому, щоб знати:

 • основні функції мови та роль мови в житті суспільства;
 • загальну теорію підходів до визначення поняття «володіння мовою»;
 • мовне законодавство України та заходи щодо його впровадження;
 • усі мовні норми сучасної української літературні норми (фонетичні, орфоепічні, орфографічні, лексичні, граматичні, стилістичні
 • функціональні стилі, їхні особливості, сферу використання та мовні засоби ефективного досягнення комунікативних намірів.

Практичні цілі курсу «Мовні стандарти і питання сертифікації української мови» вбачаємо у формуванні вмінь:

 • майстерно спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, застосовуючи мовні норми;
 • у межах професійної діяльності забезпечувати реалізацію вимог мовного законодавства України;
 • ефективно використовувати мовні засоби в різних сферах спілкування, різних комунікативних ситуаціях та з різною метою;
 • критично оцінювати мовну компетентність інших осіб та застосовувати методи її удосконалення;
 • шукати потрібну інформацію у словниках і довідниках різного типу;
 • створювати навчальні й довідкові матеріали для підвищення рівня володіння українською мовою.

Рекомендована література

Основна

Додаткова:

 • Антисуржик: Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити : навч. посібник / За заг. ред. Олександри Сербенської. Львів : “Апріорі”, 2017.
 • Ботвина Н. В. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділового спілкування. Київ, 2000.
 • Забужко О. Мова і право. Урок української, 2003, №2. С.11-13.
 • Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація: Тези про місце і роль мови в національному відродженні України. Дрогобич, 1994.
 • Костусяк Наталія. Академічна риторика та письмо : методичні рекомендації. Луцьк : Надстир’я. 2022. 44 с.
 • Кравчина Т. В. Класифікація міжнародних іспитів та сертифікатів з англійської мови. Молодий вчений. № 3 (43). – URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/3/95.pdf
 • Мазурик Данута. Державна мова як чинник консолідації української нації (до річниці ухвалення закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»). Теорія і практика викладання української мови як іноземної.  Львів, 2023. – Вип. 17. – С. 286–293. URL: http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/ukrinos/article/view/3939/4335
 • Міжнародні мовні тести: американські, британські та іспанські іспити [Електронний ресурс]. – URL: http://osvita.ua/languages/article/6720
 • Паращенко Л. І., Леонський В. Д., Леонська Г.І. Тестові технології у навчальному закладі: Метод. Посібник. Київ : “Майстерня книги”, 2006. 217 с.
 • Пахльовська Оксана. Мова влади і влада мови в пострадянському задзеркаллі. Світогляд : наук.-попул. журн. № 2; НАН України. Київ : ВД “Академперіодика” НАН України, 2008 : C.24–28. URL: https://www.mao.kiev.ua/biblio/jscans/svitogliad/svit-2008-10-2/svit-2008-10-2-24-pahlovska.pdf
 • Різників Олекса. Шендеровський Василь. В обороні українського слова (до 100-річчя від дня народження Святослава Караванського). Світогляд : наук.-попул. журн. № 4 (84); НАН України. Київ: ВД “Академперіодика” НАН України, 2020 : 37–40. URL: https://www.mao.kiev.ua/biblio/jscans/svitogliad/svit-2020-15-4/svitoglyad-2020-4-riznikov-shenderovskiy-09.pdf
 • Селігей П. О. Науковий стиль української мови: ресурси оновлення. Мовознавство. 2006. № 2–3. С. 174–186.
 • Селігей П. О. Сказати багато небагатьма словами (стислість як норма наукового стилю). Мова і культура. 2015. Вип. 18, т. 4. С. 56–62. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2015_18_4_11
 • “Словники України” URL: http://lcorp.ulif.org.ua/dictua
 • Старченко Наталія. Україна повинна не лише перемогти в цій війні, а назавжди витравити «чужого» в нашій культурі. Світогляд 2022,17(3). С.17–23. Режим доступу до ресурсу: https://www.mao.kiev.ua/biblio/jscans/svitogliad/svit-2022-17-3/svit-3-2022-starchenko-09.pdf
 • Струганець Л. Диференційні ознаки норми літературної мови. Культура слова. 2011. Вип. 74. С. 34–
 • Ткаченко Орест. Український мовно-національний розвиток. Світогляд : наук.-попул. журн. № 2; НАН України. Київ : ВД “Академперіодика” НАН України, 2008. С.14– Режим доступу до ресурсу: https://www.mao.kiev.ua/biblio/jscans/svitogliad/svit-2008-10-2/svit-2008-10-2-14-tkachenko.pdf
 • Томан Іржі. Мистецтво говорити [пер. з чеськ.] Київ, 1989.

Силабус:

Завантажити силабус