Неологія і неографія

Тип: На вибір студента

Кафедра: українського прикладного мовознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216доцент МАЗУРИК ДанутаФЛу-11м, ФЛф-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ФЛу-11мдоцент МАЗУРИК Данута
ФЛф-11мдоцент МАЗУРИК Данута

Опис курсу

Вибіркова дисципліна «Неологія і неографія» призначена для здобувачів другого (магістерського) рівня першого року навчання та  відіграє особливу роль у підготовці спеціаліста-словесника, бо у процесі вивчення розвивається критичне мислення і формується усвідомлене ставлення до динамічних процесів у словниковому складі мови. Майбутній викладач чи науковець-дослідник набуває навичок відстежувати зміни на всіх рівнях мовної системи, критично аналізувати тенденції та напрацьовувати рекомендації щодо правильного слововживання.

Завданням навчальної  дисципліни  є ознайомлення магістрантів із динамічними процесами в сучасній українській мові, історією досліджень інновацій на всіх мовних рівнях, українською неологічною традицією, теорією і практикою лексикографічного опрацювання неологізмів, сучасними словниками лексичних інновацій.

У процесі вивчення курсу магістранти зможуть набути теоретичні знання і сформувати практичні навички, необхідні для аналізу, систематизації та нормативної оцінки інноваційних явищ в українській мові, що дасть змогу інтерпретувати вияви динаміки на різних мовних рівнях і в різних стилях мови, лексикографічно їх опрацьовувати, залучати до індивідуального словника, розуміти мотивованість, доцільність чи недоцільність уведення до активного лексикону окремих інновацій і надавати рекомендації щодо їхнього вживання.

Мета курсу «Неологія і неографія»   – допомогти магістрантові усвідомити основні причини й передумови змін в лексичному складі сучасної української мови, поглибити розуміння комунікативної, репрезентативної, націєтворчої та культуроносної функцій мови, сформувати навички фіксації та наукового аналізу лексичних інновацій у текстах різних стилів, набути уміння нормативного оцінювання мовних інновацій.

Загальнотеоретичні цілі спецкурсу полягають в тому, щоб знати:

 • об’єкт і предмет вивчення неології як галузі мовознавства, її завдання і значення;
 • термінологічний апарат неології та неографії;
 • історію формування світових центрів неологічної науки;
 • історію формування і основні етапи розвитку української неологічної школи;
 • об’єкт і предмет вивчення неографії як розділу лексикографії;
 • основні теоретичні праці та видання прикладного характеру (словники), присвячені інноваційним процесам у мові;
 • принципи добору матеріалу, його аналізу та систематизації;
 • прийоми укладання словників нових слів;
 • словники неологізмів різних видів, їхнє призначення.

Практичні цілі курсу «Неологія і неографія» полягають у формуванні вмінь:

 • виявляти лексичні та семантичні неологізми у художніх, публіцистичних та наукових текстах;
 • пояснювати значення лексичних та семантичних неологізмів;
 • з’ясовувати джерела запозиченої лексики, а також встановлювати причини, що привели до появи в мові нового слова чи значення;
 • диференціювати загальномовні неологізми та індивідуально-авторські оказіоналізми;
 • розрізняти неологізми, що виникли внаслідок словотворення на національному мовному ґрунті, і нові слова, що ввійшли в українську мову як запозичення;
 • визначати спосіб творення нового слова, тип переносу найменування при формуванні нового значення;
 • виявляти системні відношення, в які вступає новотвір у межах лексичної системи української мови;
 • прогнозувати здатність нового слова входити у склад стійких синтаксичних сполучень;
 • створювати словникові статті до лексикографічних праць різного типу.

Рекомендована література

Основна

 1. Зацний, Юрій Антонович. Основи неології та проблеми перекладу неологізмів : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Юрій Антонович Зацний,Санія Маратівна ЄнікєєваОльга Леонідівна КлименкоДВНЗ “Запоріз. нац. ун-т”. Запоріжжя: Запорізький нац. ун-т, 2013. 349 с.
 2. Клименко Н.Ф., Карпіловська Є.А., Кислюк Л.П. Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі: Монографія. / Ніна Клименко, Євгенія Карпіловська, Лариса Кислюк. — Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2008. — 336 с. https://shron1.chtyvo.org.ua/Kysliuk_Larysa/Dynamichni_protsesy_v_suchasnomu_ukrainskomu_leksykoni.pdf
 3. Стишов О. А.Українська лексика кінця ХХ століття [Текст] : на матеріалі мови засобів масової інформації / Олександр Анатолійович Стишов; Київський національний лінгвістичний ун-т.  2-ге вид., перероб.  Київ: Пугач, 2005.  388 с.
 4. Личук Марія, Навальна Марина, Молоткіна Юлія. Динаміка запозичень в українській мові початку ХХІ століття: монографія. Київ: Видавництво «Компринт», 2021. 228 с.
 5. Таран А. А. Конкурування номінацій у сучасній українській літературній мові: тенденції стабілізації нової лексики / Алла Таран. Черкаси: Видавець Ю. Чабаненко, 2011.  232 с.

 

Додаткова

 1. Валюх З. О. Неозапозичення як база сучасного словотворення/ З. О. Валюх, І. О. Коробова // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія : Філологія.    Т. 20, № 2.  С. 9-16.  Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknlu_fil_2017_20_2_3
 2. Віняр Г. М. Словник новотворів української мови кінця ХХ століття / Г. М. Віняр, Л. Р. Шпачук. Кривий Ріг, 2002.  Вип. 2.  232 с.
 3. Возний Т.М. Словотвір дієслів в українській мові у порівнянні з російською та білоруською. Львів,1981  207 с.
 4. Городенська К. Г., Кравченко М. В. Словотвірна структура слова. К.,1981.  199 с.
 5. Городенська К. Українська неологія / К. Городенська // Українська мова. — 2009. — № 3. — С. 137-141. Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/6059
 6. Дятчук В. В., Пустовіт Л. О. Семантична структура і функціонування лексики української літературної мови К.,1983.
 7. Ємчура Н. Р. Теоретичні засади визначення неологізмів у сучасному слов’янському мовознавстві / Н. Р. Ємчура // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті академіка Леоніда Булаховського: Спеціальний випуск. К., 2010.  С. 33–40.
 8. Іванова О. В. Основи укладання галузевих глосаріїв: підручник / О. В. Іванова. К.: ЦП «Компринт», 2017.  246 с.
 9. Караванський С. Секрети української мови: Hауково-популярна розвідка з додатком словничків репресованої та занедбаної лексики. К.,1994.  152 с.
 10. Клименко О. С. Динаміка французької літературної норми та нормотворення в лінгвокультурному аспекті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.05 «Романські мови» / Олександр Сергійович Кли менко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. К., 2011. 35 с.
 11. Клименко О. С. Прескриптивна лінгвістика. Французький досвід мовного внормування впродовж ХХ століття : [монографія] / О. С. Клименко. Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. 499 с.
 12. Колоїз Ж. В. До питання про диференціацію основних понять неології // Вісник Запорізького ун-ту: Філологічні науки. Запоріжжя, 2002. №3.  С.78–83.
 13. Колоїз Ж. В. Оказіоналізми в лексикографії / Ж. В. Колоїз // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького національного університету. Вип. 8.    С. 97–114.
 14. Колоїз Ж. В. Оказіональні деривати та їх лексикографічна розробка (матеріали до тлумачно-словотвірного словника лексичних оказіоналізмів) // Мандрівець.  №3.  С.46–51.
 15. Колоїз Ж. В. Оказіональні складні номеми як різновид компресивної комунікативної номінації // Мандрівець.  №4.  С.67–72.
 16. Колоїз Ж. В. Оказіональність / узуальність як концептуальна лінгвістична категорія // Українська мова.  №1.  С.71–81.
 17. Колоїз Ж. В. Поняття про оказіоналізм, його диференційні ознаки // Вісник ХНУ: Серія: Філологія. Х., 2006.  Вип.49.  №745.   С.10–16.
 18. Колоїз Ж. В. Тлумачно-словотвірний словник оказіоналізмів. Кривий Ріг: ТОВ „ЯВВА”, 2003.  168 с.
 19. Колоїз Ж. Українська неологія: здобутки і перспективи // Наукові праці : Науково-методичний журнал. Т. 105.  Вип. 92 : Філологія. Мовознавство : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009.  С. 56–61. [Електронний ресурс].  Режим доступу: http://www.chdu.edu.ua/um/praci/92%28105%29/92-11.pdf.
 20. Колоїз Ж.В. Семантичні неологізми як результат семантичної деривації // Вісник ХНУ: Серія: Філологія. Х., 2005.  Вип.44.  №659.   С.6–11.
 21. Колоїз Ж.В. Українська оказіональна деривація: Монографія. К.: Акцент, 2007.  311с.
 22. Косович О. В. До питання про суть неологізму в сучасній лінгвістиці / О. В. Косович // Записки з романо-германської філології. Вип. 2.  С. 71–79.  Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zrgf_2012_2_12
 23. Кочан І. М. Динаміка і кодифікація термінів з міжнародними компонентами у сучасній українській мові [Текст] / І. М. Кочан ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Львів : ВЦ ЛНУ ім. І.Франка, 2004. 520 с.
 24. Кочан І. М. Кодифікація термінів з міжнародними компонентами в українській мові/ І. Кочан // Вісник Львівського університету. Серія філологічна.  Вип. 68.  С. 3-10.
 25. Кровицька О. Українська лексикографія : теорія і практика. — Львів, 2005. — 174 с.
 26. Лещук Т. Словництво і науково-технічний поступ: Hа основі німецько-українських лексичних порівнянь. Львів,1993.
 27. Мазурик Д. Інноваційні процеси в лексиці сучасної української літературної мови (90-і роки ХХ ст.) Автореферат дис. … канд. філол. наук. Львів, 2002. 20 с.
 28. Мазурик Д. Лексичні інновації 90-х років ХХ ст. в системі української мови // Українська філологія. Школи, постаті, проблеми. Збірник наукових праць Міжнародної конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті. Ч. ІІ. Львів, 1999.  С.156–163.
 29. Мазурик Д. Нове в українській лексиці : [словник-довідник] / Данута Мазурик. Львів : Світ, 2002. 130 с.
 30. Мазурик Д. Нові джерела українського мовотворення // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 63. Львів, 2016. С. 317–320.
 31. Мазурик Д. Новітні запозичення в сучасній українській літературній мові (питання доцільності та способи адаптації) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 30. Львів, 2003.  С.205–212.
 32. Мазурик Д. Нормативне оцінювання нових слів у сучасній українській літературній мові // Збірник праць і матеріалів на пошану професора Івана Ковалика. Львів, 2003. С. 161–165.
 33. Мазурик Д. Поетичні оказіоналізми сучасності // Культура слова. Вип. 53–54. К., 2000.  С.103–107.
 34. словотвору. Зб. статей. / За ред. Василя Грещука. Івано-Франківськ: Плай, 2002.  С.292–302.
 35. Мазурик Д. Сучасні тенденції в оновленні лексики української літературної мови // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 29.  Львів, 2000.  С.177–182.
 36. Мазурик Д. Українська неологічна традиція // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 34.  Ч.І.  Львів, 2004.  С.219–225.
 37. Мазурик Д. Українська неологія (від традиції до школи) // Україноцентризм наукового сумління. Збірник праць на пошану професора Зеновія Терлака. Львів. 2014  С. 264–280.
 38. Максимчук В. В. Особливості лексикографічного представлення авторських лексичних новотворів у сучасних неологічних словниках / В. В. Максимчук // Наукові записки : Серія : Філологічна.  Острог : Вид-во Національного ун-ту «Острозька академія», 2010.  Вип.17.  С. 256–264.
 39. Муромцева О. Г. Розвиток лексики української літературної мови в другій половині ХІХ на початку ХХ ст.  Харків,1985  152 с.
 40. Hаціональні та інтернаціональні компоненти в сучасних терміносистемах К.,1993.  234 с.
 41. Нелюба А. Лексико-словотвірні інновації (1983–2003) : [словник] / А. Нелюба ; Харків. нац. ун-т ім. Василя Каразіна ; Харків. історико-філол. товариство. Харків : ХНУ, 2004.  136 с.
 42. Нелюба А. Осново і словоскладання в контексті словотвірної номінації / Анатолій Нелюба // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. Вип. 2.    С.169–184.
 43. Нелюба А. Лексико-словотвірні інновації (2004–2006) : [словник] / А. Нелюба, С. Нелюба. Харків : Майдан, 2007. 144 с.
 44. Огієнко І. Примхи словотвору // Рідна мова. Варшава,1936. Ч.8.
 45. Огієнко І. Словник слів у літературній мові не вживаних Нью-Йорк, 1973 154 с.
 46. Огієнко І. Смілі новотвори сучасних письменників // Рідна мова. Ч.7–8.  С.334.
 47. Пашинська Л.М. Особливості творення й функціонування неофразем у сучасному українському мас-медійному дискурсі/ Л.М.Пашинська // Вісник КНЛУ. Серія Філологія. Том 19. № 1. 2016. С. 95–101.
 48. Сікорська З.С. Словотвірна структура похідних слів з різною формально-семантичною співвідносністю // УМЛШ, 1986. № 6. С.20–24.
 49. Ткаченко О. Функціонування і розвиток сучасних слов’янських мов // Мовознавство. № 1.
 50. Туровська Л.В. Нові слова і значення: словник / Л. В. Туровська, Л. М. Ва­силькова; відп. ред. Л. О. Симоненко. К.: Довіра, 2008. 271 с.
 51. Цигвінцева, Ю. О. (2021). Джерела та способи неосемантизації сучасної української лексики [дис. доктора філософії, Інститут української мови НАН України]. Інститут української мови НАН України. https://iul-nasu.org.ua/wp-content/uploads/2022/01/Dysertat-siya_TSygvintseva.pdf
 52. Швидка H. І. Абстрактні іменники на -ість у сучасній мові і словнику // Слово і фразеологізм у словнику К.,1980 С.138–157.
 53. Martincová O. a kol. Nová slova v češtině. Slovník neologismů 1. Praha: Academia, 1998. 380 s.;
 54. Martincová O. Problematika neologismů v současné spisovné češtině. Praha: Univerzita Karlova, 1983. 160 s.;
 55. Savický N. Neologie jako singulární bod jazykovědy // Česká slavistika 2003. České přednášky pro XIII. Mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15. 8.2003. P.: Academia, 2003.  S. 135–145.

Силабус: Неологія і неографія

Завантажити силабус