Теорія і практика художнього перекладу

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216доцент ЛУЧУК ТарасФЛт-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ФЛт-11мдоцент ЛУЧУК Тарас

Опис курсу

Цей нормативний курс має своєю метою ознайомити студентів з основними теоретичними концептами науки про переклад, що можуть бути використані в процесі перекладу текстів різних жанрів (найперше художнього, але також наукового, науково-популярного, офіційно-ділового). Програма курсу передбачає знайомство студентів з літературознавчими та мовознавчими категоріями, вона певною мірою дотична до програми вступу до літературознавства, теорії літератури, історії української літературної мови, корелюючи ці дисципліни: з одного боку, розкриваючи основні літературознавчі та мовознавчі поняття через призму їх сприйняття і трансформації в контексті перекладознавства, а з іншого – акцентуючи методологічний аспект перекладознавчої думки в Україні. Курс складається із 16 лекцій, які охоплюють основні концепти перекладознавства: мова-джерело і цільова мова; типи та види перекладу; переклад як процес і переклад як результат процесу; індивідуальність перекладача і особа автора, інтертекстуальність тощо. На практичних заняттях передбачено працю над конкретними текстами різних жанрів. Обсяг курсу – від формування перекладознавчих концептів у період європейської античності до методологічного плюралізму у працях сучасних українських перекладознавців.

Результати навчання:
знати:
• основні концепти загальної та спеціальної теорії перекладу
• основні етапи розвитку науки про переклад від її формування в епоху європейської античності, через епоху бароко та класицизму, до модерних теорій «невидимості перекладача»
• основні аспекти функціонування перекладу в умовах інформаційного суспільства
• новаторські ідеї представників української школи перекладознавства ХХ – поч. ХХІ ст.

вміти:
• розмежовувати лінгвістичні та літературознавчі методи дослідження перекладу
• здійснювати порівняльний аналіз перекладів
• інтерпретувати давні тексти, зважаючи на історичний та національний колорит оригіналу та перекладу
• застосовувати набуті теоретичні знання в процесі перекладання текстів різних жанрів

Рекомендована література

Базова
1. Коптілов Віктор. Теорія і практика перекладу: Навчальний посібник. – Київ: Юніверс, 2003.
2. Лучук Ольга. Діалогічна природа літератури: Перекладознавчі та літературо¬знавчі нариси. – Львів: Видавництво УКУ, 2004.
3. Стріха Максим. Український художній переклад: між літературою і націє¬творенням. – Київ: Факт, 2006.
4. Тисячоліття: Поетичний переклад України-Русі / Упоряд. Михайло Москаленко. – Київ: Дніпро, 1995.
5. Українська література в загальнослов’янському і світовому літературному контексті: У п’яти томах. Т. 4: Літератури країн Центральної та Південно-Східної Європи на Україні: Матеріали до бібліографії (початок ХІХ ст. — 1980). – Київ: Наукова думка, 1991.
6. Франко Іван. Каменярі. Український текст і польський переклад: Дещо про штуку перекладання // Франко Іван. Зібрання творів: У 50 томах. – Київ: Наукова думка, 1979. – Т. 39. – С. 7–20.
7. Якимович Б. З. (упоряд.). Іван Франко і світова культура: Матеріали Міжнародного симпозіуму ЮНЕСКО (Львів, 11–15 вересня 1986): У трьох кн. / Упоряд. Б. З. Якимович. – Київ: Наукова думка, 1990. – Кн. 2. – С. 187–302 (Секція «Художня майстерність Івана Франка і проблеми сучасного перекладу»).

Допоміжна
1. Білецький Леонід. Основи української літературно-наукової критики. – Київ: Наукова думка, 1998.
2. Білецький Олександр. Завдання і перспективи розвитку українського літературознавства // Білецький Олександр. Зібрання праць: У п’яти томах. – Київ: Наукова думка, 1966. – Т. 3. – С. 122–146.
3. В іншому світлі = In a Different Light: Антологія української літератури в англомовних перекладах Вірляни Ткач і Ванди Фиппс та в театральних дійствах мистецької групи «Яра» / Упоряд. О. Лучук. – Львів: Срібне слово, 2008.
4. Гнатюк Михайло. Літературознавчі концепції в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ століття. – Львів: Видавничий центр Львівського університету, 2002.
5. Грабович Григорій. У пошуках великої літератури. – Київ: Критика, 1993.
6. Ласло-Куцюк Магдалина. Шукання форми. – Бухарест: Критеріон, 1980.
7. Лучук Тарас. Catullus versus Sappho: Переклад поза контекстом ґендерної лінгвістики // Сапфо: Збірник статей / Упоряд. О. Галета, Є. Гулевич. – Львів: Літопис, 2005. – С. 12–65.
8. Павличко Соломія. Дискурс модернізму в українській літературі. – Київ: Основи, 1999.
9. Содомора Андрій. Студії одного вірша. – Львів: Літопис, 2006.
10. Шевельов Юрій. Третя сторожа. – Київ: Дніпро, 1993.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус