Zoriana Huk

Position: Associate Professor, The Department of Slavic Philology named after Professor Ilarion Svientsitskyi

Scientific degree: Doctor of Philological Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 239 47 70

Email: zoriana.huk@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com.ua

LinkedIn profile: www.linkedin.com

Research interests

Literary theory, history of Slavonic literatures, literary translation studies.

Publications

Articles:

 1. Гук З. Постмодерністські експерименти у «Хозарському словнику» М. Павича[The Postmodernistic experimentsin «Dictionary of the Khazar’s» by Milorad Pavić] // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 2003. – Вип. 53. – С. 120-128.
 2. Гук З. Елементи постмодерністської поетики у «Хозарському словнику» М. Павича [Elements of postmodernist poetics in Milorad Pavić’s «Dictionary of the Khazar’s»] // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 2007. – Вип. 56. – С. 150-158.
 3. Гук З. Роман М. Павича «Краєвид, мальований чаєм» як постмодерний кросворд [«Landscape painted with tea» by Milorad Pavić as a postmodernist crossword] // Вісник Львівського університету: зб. наук. пр. Сер. філологічна. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – Вип. 40. Ч.І. – С. 204-211.
 4. Гук З. Постмодерністська реінтерпретація міфу про Геро і Леандра у романі М. Павича «Внутрішня сторона вітру»[The postmodern reinterpretation of myth about Hero and Leander in M. Pavić’s novel «Theinnersideofthewind»] // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур пам’яті акад. Леоніда Булаховського: Зб. наук. пр. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – Вип. 7. – С. 352-361.
 5. Гук З. Поетика постмодерністської гри в романі М. Павича «Остання любов у Царгороді» [The Poetics of Postmodernist game in the novel «Last Love in Constantinople» of Milorad Pavić] // Актуальні проблеми слов’янської філології “Лінгвістика і літературознавство”. Міжвуз. Зб. наук. ст. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф»», 2008. – Вип. ХVII: Лінгвістика і літературознавство. – С. 375-381.
 6. Гук З. Історичний та фантастичний компоненти у «Хозарському словнику» М. Павича [Historical and fantastic components in the novel «Dictionary of the Khazar’s» byMiloradPavić] // Мова і культура: Зб. наук. праць. – К.: Вид. Дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 11. – Т. І (113): Художня література в контексті культури. – С. 203-211.
 7. Гук З. Автоцитатність як основна складова інтертекстуальності у драмах М. Павича[Authorial citation as the main component of intertextuality in M. Pavić’s dramas] // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 2009. – № 58. – С. 133-139.
 8. Гук З. Особливості функціонування моделі енциклопедії в прозовій творчості Д. Кіша та М. Павича [Peculiarities of the encyclopaedia model in the works by D. Kiš and M. Pavić] // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Зб. наук. пр. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – Вип. 10. – С. 273-281.
 9. Гук З. Роман «Хозарський словник» у контексті жанрових пошуків М. Павича[«Dictionary of the Khazar’s» in the context of genre searches conducted by M. Pavić] // Вісник Львівського університету: зб. наук. пр. Сер. філологічна. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – Вип. 48: До 80-ліття професора кафедри слов’янської філології Львівського національного університету імені Івана Франка Володимира Моторного. – С. 162-168.
 10. Гук З. «Гра з читачем» як конструктивний принцип поетики в романі М. Павича «Скринька для писання» [«Game with the reader» as a constructive principle of poetics in the novel «WritingBox» by M. Pavić] // Слов’янський збірник: Зб. наук. пр. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2011. – Вип. ХІV-XV. – С. 103-111.
 11. Гук З.Художня своєрідність структури роману М. Павича «Зоряна мантія»[Artistic features of the structure in the novel «Starcape» by M. Pavić] // Вісник Львівського університету: зб. наук. пр. Сер. філологічна. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – Вип. 56. Част. 2. – С. 133-138.
 12. Гук З. Post-постмодерністські аспекти поетики “короткого любовного роману” “Мушка” М. Павича // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук.ст. ; [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Вип. ХХVІІ. – Ч. 1. – С. 24–32.
 13. Гук З. Інновативність структури як ключова особливість постмодерністського роману (І. Кальвіно «Замок перехрещених доль» та М. Павич «Остання любов у Царгороді») [Structural innovation as a key element in the postmodernist novel («The Castle of Crossed Destinies» by I. Calvino and «Last Love in Constantinople» by M. Pavić)] // Актуальні проблеми іноземної філології. Серія : лінгвістика та літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. ; [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Вип. VIII. – Ч. 2. – С. 159 167.
 14. Гук З. Поетикальні аспекти експериментального роману «УНІКУМ» М. Павича // Славянскія літаратуры ў кантэксцесусветнай : да 900 годдзя КірылыТураўскага і 200 годдзя Тараса Шаўчэнкі : матэрыялы ХІ Міжнар. навук. канф., Мінск, 24 26 кастр. 2013 г. У 2 ч. – Ч. 1 / падрэд. Т.П. Казаковай. Мінск :РІВШ, 2013. С. 177 182.
 15. Гук З. Роман М. Павича Друге тіло як інтелектуальна інтерпретація біблійного сюжету / Зоряна В. Гук // Савремена проучавања језика и књижевности. Зборник радова са Vнаучног скупа младих филолога Србије, 30. март 2013. – Крагујевац : Филолошко уметничкифакултет у Крагујевцу, 2014. – Година V/ Књ. 2. – С. 307 314.
 16. Гук З. Поетикальні вектори постмодерністського роману: художні експерименти Мілорада Павича : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.06 «Теорія літератури» / З. В. Гук. – Л., 2014. – 20 с.
 17. Гук З. Специфіка структурної моделі як художній ключ романів «Гра в класи» Х. Кортасара та «Хозарський словник» М. Павича / Зоряна Гук // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур пам’яті академіка Леоніда Булаховського: зб. наук. пр. – К. : Київ. ун-т, 2015. – Вип. 27. – С. 287-294.
 18. Гук З. Теоретичні розробки та художня практика Умберто Еко як орієнтири романістики Мілорада Павича [Umberto Eko`s theory and literary practice as the guidelines for Milorad Pavić`s novels] / Зоряна Гук // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови / [Гол. ред. Р.С. Помірко]. – Вип. 24. – Ч. 1. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – С. 34-41.
 19. Гук З. Семантика «Другого тіла» як ключовий аспект побожного роману М. Павича[Semantics of “the second body” as a key characteristic of the pious novel by M. Pavić] / Гук З.В. // Молодий вчений. – № 2 (42). – Лютий, 2017. – С. 375–379. (Index Copernicus).
 20. Гук З. Постмодерністська гра у «романі для дітей та інших» (М. Павич «Невидиме дзеркало – Барвистий хліб»)[Postmodernist game in “a novel for children and others” (“Invisible mirror – Multicolored bread“ by Milorad Pavić)] / Зоряна Гук // Проблеми слов’янознавства : зб. наук. пр. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – Вип. 66. – С. 185–191.
 21. Гук З. Оповідання М. Павича „Скляний слимак“ як формальний і наративний лабіринт[“Glass snail” by M. Pavić as formal and narrative labyrinth] / Гук З.В. // Молодий вчений. – № 1 (77). – Січень, 2020. – С. 102–106. (Index Copernicus).
 22. Гук З. Звонко Карановић. Презир према савремености је израз њеног неразумевањa / Зорјана Хук // Српска књижевност у украјинском литакценту / уред. зб. Дејан Ајдачић. – Кијев ; Београд : Темпора ; Алма, 2017. – С. 183-191.
 23. Huk Z. The image of an architect and masonic symbols in works by Milorad Pavić.Respectus Philologicus. Vilnius : Vilnius University Press. 2021. Vol. 39 (44). Р. 101-109. https://www.journals.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/22316 (Scopus).

Biography

Graduated from the Department of Slavonic Studies (the Philological faculty of the Ivan Franko National University of Lviv; Cum Laude). Candidate of Philology (PhD), Associate Professor of Serbian at the Department of Slavonic Studies, the Ivan Franko National University of Lviv, Interpreter.In 2015, she defended a dissertation and received Scholarly Degree of Candidate of Philology (comparable to the Academic Degree of Doctor of Philosophy). Topic of the dissertation: “Poetical vectors in postmodernist novel: artistic experimenting by Milorad Pavić”. Speciality 10.01.06 – Literary Theory. The scholarly degree of the Associate Professor of the Professor Ilarion Svientsitskyi Department of Slavonic Studies was awarded in 2021.

Foreign scholarly stays: University of Belgrade, University of Kragujevac, Belarusian State University (Minsk), St. Kliment Ohridski University of Sofia, Academia Istropolitana Nova (Slovak Republic). Lecturer in Ukrainian at the Department of Slavonic Studies, the University of Belgrade. Participant of the International school of humanities of East Central Europe: «Belarusian language, history, culture: between tradition and universalism», Belarusian State University (Minsk) and the International translation workshop «Translatorium», Ukrainian Catholic University (Lviv). Participant of conferences in Lviv, Kyiv, Odesa, Berdiansk, Bratislava (Slovak Republic), Kragujevac (Republic of Serbia), Minsk (Republic of Belarus), Sofia (Republic of Bulgaria).

Author of more than 20 articles and a textbook in Serbian grammar Noun and Adjective in Serbian:  (Lviv: PAIS, 2019, 136 pages). Published translations of short stories from Serbian and Croatian. Translated literary works by M. Pavić, D. Albahari, G. Petrović, M. Pantić, Z. Karanović, S. Srdić, M. Jergović, Z. Ferić and others.

Teaching materials

Noun and Adjective in Serbian:  (Lviv: PAIS, 2019, 136 pages)

Schedule

Page with teachers schedule not found!