ГУК Зоряна

Посада: доцент кафедри слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-70

Електронна пошта: zoriana.huk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

Літературознавство, історія слов’янських літератур, проблеми художнього перекладу.

Курси

Публікації

Навчальний посібник:

Гук З. Сербський іменник та прикметник: словозміна. Навчальний посібник. – Львів, 2017. – 104 с.
Гук З. Сербський іменник та прикметник: словозміна. Навчальний посібник. Вид. 2-ге, доповн. та виправл. – Львів: ПАІС, 2019. – 136 с.

Статті:

 1. Гук З. Постмодерністські експерименти у «Хозарському словнику» М. Павича [The Postmodernistic experimentsin «Dictionary of the Khazar’s» by Milorad Pavić] // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 2003. – Вип. 53. – С. 120-128.
 2. Гук З. Елементи постмодерністської поетики у «Хозарському словнику» М. Павича [Elements of postmodernist poetics in Milorad Pavić’s «Dictionary of the Khazar’s»] // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 2007. – Вип. 56. – С. 150-158.
 3. Гук З. Роман М. Павича «Краєвид, мальований чаєм» як постмодерний кросворд [«Landscape painted with tea» by Milorad Pavić as a postmodernist crossword] // Вісник Львівського університету: зб. наук. пр. Сер. філологічна. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – Вип. 40. Ч.І. – С. 204-211.
 4. Гук З. Постмодерністська реінтерпретація міфу про Геро і Леандра у романі М. Павича «Внутрішня сторона вітру» [The postmodern reinterpretation of myth about Hero and Leander in M. Pavić’s novel «Theinnersideofthewind»] // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур пам’яті акад. Леоніда Булаховського: Зб. наук. пр. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – Вип. 7. – С. 352-361.
 5. Гук З. Поетика постмодерністської гри в романі М. Павича «Остання любов у Царгороді» [The Poetics of Postmodernist game in the novel «Last Love in Constantinople» of Milorad Pavić] // Актуальні проблеми слов’янської філології “Лінгвістика і літературознавство”. Міжвуз. Зб. наук. ст. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф»», 2008. – Вип. ХVII: Лінгвістика і літературознавство. – С. 375-381.
 6. Гук З. Історичний та фантастичний компоненти у «Хозарському словнику» М. Павича [Historical and fantastic components in the novel «Dictionary of the Khazar’s» byMiloradPavić] // Мова і культура: Зб. наук. праць. – К.: Вид. Дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 11. – Т. І (113): Художня література в контексті культури. – С. 203-211.
 7. Гук З. Автоцитатність як основна складова інтертекстуальності у драмах М. Павича [Authorial citation as the main component of intertextuality in M. Pavić’s dramas] // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 2009. – № 58. – С. 133-139.
 8. Гук З. Особливості функціонування моделі енциклопедії в прозовій творчості Д. Кіша та М. Павича [Peculiarities of the encyclopaedia model in the works by D. Kiš and M. Pavić] // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Зб. наук. пр. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – Вип. 10. – С. 273-281.
 9. Гук З. Роман «Хозарський словник» у контексті жанрових пошуків М. Павича [«Dictionary of the Khazar’s» in the context of genre searches conducted by M. Pavić] // Вісник Львівського університету: зб. наук. пр. Сер. філологічна. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – Вип. 48: До 80-ліття професора кафедри слов’янської філології Львівського національного університету імені Івана Франка Володимира Моторного. – С. 162-168.
 10. Гук З. «Гра з читачем» як конструктивний принцип поетики в романі М. Павича «Скринька для писання» [«Game with the reader» as a constructive principle of poetics in the novel «WritingBox» by M. Pavić] // Слов’янський збірник: Зб. наук. пр. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2011. – Вип. ХІV-XV. – С. 103-111.
 11. Гук З. Художня своєрідність структури роману М. Павича «Зоряна мантія» [Artistic features of the structure in the novel «Starcape» by M. Pavić] // Вісник Львівського університету: зб. наук. пр. Сер. філологічна. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – Вип. 56. Част. 2. – С. 133-138.
 12. Гук З. Post-постмодерністські аспекти поетики “короткого любовного роману” “Мушка” М. Павича // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук.ст. ; [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Вип. ХХVІІ. – Ч. 1. – С. 24–32.
 13. Гук З. Інновативність структури як ключова особливість постмодерністського роману (І. Кальвіно «Замок перехрещених доль» та М. Павич «Остання любов у Царгороді») [Structural innovation as a key element in the postmodernist novel («The Castle of Crossed Destinies» by I. Calvino and «Last Love in Constantinople» by M. Pavić)] // Актуальні проблеми іноземної філології. Серія : лінгвістика та літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. ; [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Вип. VIII. – Ч. 2. – С. 159 167.
 14. Гук З. Поетикальні аспекти експериментального роману «УНІКУМ» М. Павича // Славянскія літаратуры ў кантэксцесусветнай : да 900 годдзя КірылыТураўскага і 200 годдзя Тараса Шаўчэнкі : матэрыялы ХІ Міжнар. навук. канф., Мінск, 24 26 кастр. 2013 г. У 2 ч. – Ч. 1 / падрэд. Т.П. Казаковай. Мінск :РІВШ, 2013. С. 177 182.
 15. Гук З. Роман М. Павича Друге тіло як інтелектуальна інтерпретація біблійного сюжету / Зоряна В. Гук // Савремена проучавања језика и књижевности. Зборник радова са Vнаучног скупа младих филолога Србије, 30. март 2013. – Крагујевац : Филолошко уметничкифакултет у Крагујевцу, 2014. – Година V/ Књ. 2. – С. 307 314.
 16. Гук З. Поетикальні вектори постмодерністського роману: художні експерименти Мілорада Павича : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.06 «Теорія літератури» / З. В. Гук. – Л., 2014. – 20 с.
 17. Гук З. Специфіка структурної моделі як художній ключ романів «Гра в класи» Х. Кортасара та «Хозарський словник» М. Павича / Зоряна Гук // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур пам’яті академіка Леоніда Булаховського: зб. наук. пр. – К. : Київ. ун-т, 2015. – Вип. 27. – С. 287-294.
 18. Гук З. Теоретичні розробки та художня практика Умберто Еко як орієнтири романістики Мілорада Павича [Umberto Eko`s theory and literary practice as the guidelines for Milorad Pavić`s novels] / Зоряна Гук // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови / [Гол. ред. Р.С. Помірко]. – Вип. 24. – Ч. 1. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – С. 34-41.
 19. Гук З. Семантика «Другого тіла» як ключовий аспект побожного роману М. Павича [Semantics of “the second body” as a key characteristic of the pious novel by M. Pavić] / Гук З.В. // Молодий вчений. – № 2 (42). – Лютий, 2017. – С. 375–379. (Index Copernicus).
 20. Гук З. Постмодерністська гра у «романі для дітей та інших» (М. Павич «Невидиме дзеркало – Барвистий хліб») [Postmodernist game in “a novel for children and others” (“Invisible mirror – Multicolored bread“ by Milorad Pavić)] / Зоряна Гук // Проблеми слов’янознавства : зб. наук. пр. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – Вип. 66. – С. 185–191.
 21. Гук З. Оповідання М. Павича „Скляний слимак“ як формальний і наративний лабіринт [“Glass snail” by M. Pavić as formal and narrative labyrinth] / Гук З.В. // Молодий вчений. – № 1 (77). – Січень, 2020. – С. 102–106. (Index Copernicus).
 22. Гук З. Звонко Карановић. Презир према савремености је израз њеног неразумевањa / Зорјана Хук // Српска књижевност у украјинском литакценту / уред. зб. Дејан Ајдачић. – Кијев ; Београд : Темпора ; Алма, 2017. – С. 183-191.
 23. Huk Z. The image of an architect and masonic symbols in works by Milorad Pavić. Respectus Philologicus. Vilnius : Vilnius University Press. 2021. Vol. 39 (44). Р. 101-109. https://www.journals.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/22316
 24. Гук З. Поетикальні домінанти постмодерністського роману (на матеріалі романістики М. Павича) [Poetical dominants in postmodernist novels by Milorad Pavić] / Зоряна Гук // Studia methodologica. Ternopil’, 2015. № 41. S. 117-121.

 25. Гук З. Нушич Бранислав // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [онлайн] / гол. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=73872

 26. Гук З. Марія Башкирцева та Божидар Карагеоргієвич: своєрідність творчого діалогу митців-універсалів [Marie Bashkirtseff and Bojidar Karageorgevitch: the uniqueness of a creative dialogue between universalist artists]. Іноземна філологія. № 135. Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2022С. 135-145. (Index Copernicushttp://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/foreighnphilology/issue/view/263

Художні переклади:
З сербської мови:

 1. Йокич-Каспар Л. Шанувальник // Дам’янов С. Антологія сербської постмодерної фантастики [ AnAnthologyofSerbianPostmodernisticsciens-fiction]/ Перекл. з сербської З. Гук. – Львів: Піраміда, 2004. – С.156-160.
 2. Пиштало В. (Павич М.) Обранець // Дам’янов С. Антологія сербської постмодерної фантастики / Перекл. з сербської З. Гук. – Львів: Піраміда, 2004. – С. 232-242.
 3. Вуксанович Д. Сире м’ясо // Дам’янов С. Антологія сербської постмодерної фантастики / Перекл. з сербської З. Гук. – Львів: Піраміда, 2004. – С. 268-269.
 4. Вуксанович Д. Лист для двох голосів // Дам’янов С. Антологія сербської постмодерної фантастики / Перекл. з сербської З. Гук. – Львів: Піраміда, 2004. – С. 269-270.
 5. Вуксанович Д. Мінерва у будинку на розі // Дам’янов С. Антологія сербської постмодерної фантастики / Перекл. з сербської З. Гук. – Львів: Піраміда, 2004. – С. 270-271.
 6. Ромчевич Н. Провина // Новітня сербська п’єса / Перекл. з сербської З. Гук. – Київ: ДЦТМ ім. Леся Курбаса, 2006. – С. 415-454.
 7. Петрович Г. Місяць над круглою сунією // Острів та інші видіння / Перекл. з сербської З. Гук. – Харків: Фоліо, 2007. – С. 24-38.
 8. Петрович Г. Богородиця та інші видіння // Острів та інші видіння / Перекл. з сербської З. Гук. – Харків: Фоліо, 2007. – С. 269-294.
 9. Пантич М. Чому я одружуся з фольк-співачкою // Потяг 76. Балканський експрес / Перекл. з сербської З. Гук. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2007. – С. 88-96.
 10. Павич М. Третій // Нездоланний ерос оповіді / Перекл. з сербської З. Гук. – Львів: Кальварія, 2009. – С. 15-22.
 11. Пантич М. Передсвядковий вечір // Нездоланний ерос оповіді / Перекл. з сербської З. Гук. – Львів: Кальварія, 2009. – С. 127-132.
 12. Албахарі Д. Хтось третій // Нездоланний ерос оповіді / Перекл. з сербської З. Гук. – Львів: Кальварія, 2009. – С. 89-95.
 13. Йовичич Й. Як підготувати дитину до дитячого садка / Перекл. з сербської З. Гук. – Харків: Вид. група «Основа», 2010. – 96 с.
 14. Ловринчевич Н. Навчіть дитину спати. Запобігання та усування проблеми зі сном (від немовлятка до дошкільнятка) / Перекл. з сербської З. Гук. – Харків: Вид. група «Основа», 2009. – 108 с.
 15. Секулич В. Будьте гарними батьками для своєї дитини і для себе / Перекл. з сербської З. Гук. – Харків: Вид. група «Основа», 2009. – 95 с.
 16. Проданович М. Гіркі плоди / Перекл. з сербської З. Гук. Український тиждень № 3 (116). 22.01.2010.
 17. Срдич С. Зозобра // Espirando/ Перекл. з сербської З. Гук. – Львів: Літопис, 2013. – С. 150 162.
 18. Каранович З. Три картини перемоги : роман / Звонко Каранович, переклад із сербської Зоряни Гук. – К.: КОМОРА, 2016. – 224 с.
 19. Татаренко А. Подорож на край роману Три картини перемоги Звонка Карановича / переклад із сербської Зоряни Гук. – К.: КОМОРА, 2016. – С. 219-223.
 20. Каранович З. Світ, який виявився бульбашкою / переклад із сербської Зоряни Гук. – День, № 110-111, 2017. – С. 31.

З хорватської мови:

 1. Єрґович М. Кактус // Хорватська мозаїка / Перекл. з хорв. З. Гук. – Харків: Фоліо, 2006. – С.251-256.
 2. Кляйн К. Напрочуд захоплююча казка про післямову (і передмова) // Хорватська мозаїка / Перекл. з хорв. З. Гук. – Харків: Фоліо, 2006. – С.202-213.
 3. Ферич З. Ангел в офсайді // Хорватська мозаїка / Перекл. з хорв. З. Гук. – Харків: Фоліо, 2006. – С.150-169.

З білоруської мови:

 1. Шевченкова дорога в Білорусь [ T. Shevchenko’spathtoBelarus] (упорядник Р. Лубківський). – Львів: Світ, 2004. –С. 36-88, 136-143, 156-166, 201-208, 211-225.

На білоруську мову:

 1. Франко І. Борис Граб. BorysHrab. Барыс Граб / Перекл.білор. З. Гук. – Львів: Видавничий ценр ЛНУ імені І.Франка. 2006. – С. 31-43.

Біографія

Закінчила з відзнакою відділення слов’янської філології філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Кандидат філологічних наук, доцент катедри слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького.

30 січня 2015 року захистила кандидатську дисертацію «Поетикальні вектори постмодерністського роману: художні експерименти Мілорада Павича» за спеціальністю 10.01.06 – теорія літератури. 2021 року присвоєно вчене звання доцента катедри слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького.
Викладає курси: «Сербська мова», «Сучасна слов’янська мова (білоруська, сербська)», «Історія сербської літератури» (практичний курс), «Теорія і практика перекладу» (практичний курс).
Закордонні стажування: Університет у Белграді, Університету в Крагуєвці, Білоруський державний університет (Мінськ).
Учасниця Міжнародної школи гуманітарних наук Центральної та Східної Європи: «Білоруська мова, історія, культура: між традицією та універсалізмом», Білоруський державний університет (Мінськ) та Міжнародної перекладацької школи «Translatorium», Український католицький університет (Львів).
Працювала лекторкою української мови на катедрі славістики Університету в Белграді (Сербія). Викладала дисципліни: комунікативний курс, практична граматика української мови, ділова українська мова.
Переймала досвід викладання сербської мови як іноземної під час стажування на катедрі славістики Софійського університету імені святого Климента Охридського (Республіка Болгарія).
Учасниця 47 Зібрання славістів та курсу підвищення кваліфікації викладачів сербської мови при Міжнародному славістичному центрі (Університет у Белграді, Республіка Сербія).

Підвищувала кваліфікацію у рамках програми дослідницької мобільності для докторів філософії на філологічно-мистецькому факультеті Університету в Крагуєвці (Республіка Сербія).

Підвищувала кваліфікацію на курсах підвищення викладацької майстерності при ЛНУ імені Івана Франка та отримала сертифікати про зарахування двох модулів:

 • ІІІ модуля «Професійні комунікації викладача: психолого-педагогічні засади» (3-5.12.2020). За виконання практичної частини (розробила заняття з використанням інтерактивних методів навчання) отримала 1 кредит.
 • IV модуля «Медіаграмотність, інформаційна гігієна та можливості міжнародної комунікації» (21-23.2021). За виконання практичної частини отримала 1 кредит.

Підвищувала кваліфікацію на кафедрі іноземних мов Львівського торговельно-економічного університету (1.03-11.04.2021), отримавши 6 кредитів ЄКТС.

Учасниця низки вітчизняних та міжнародних наукових конференцій(Львів, Київ, Одеса, Бердянськ), Братислава (Словацька Республіка), Краґуєвац (Республіка Сербія), Мінськ (Республіка Білорусь), Софія (Республіка Болгарія).
У своєму доробку має понад 20 наукових публікацій та художні переклади із сербської, хорватської та білоруської мов.

Проекти

7.02.2020 взяла участь у тренінгу “Працевлаштування студентів. Труднощі та виклики”, який організувала компанія “Нестле Бізнес Сервіс Львів”. Участь у тренінгу засвідчує отриманий сертифікат. Важливою частиною зустрічі була дискусія, присвячена пошукам стратегій профорієнтації та працевлаштування студентів, упродовж якої учасники спільно шукали нових ефективних шляхів побудови взаємин між зво та стейкхолдерами.

Взяла участь у дистанційній зустрічі викладачів та студентів із працедавцями «Кар’єрні можливості в Нестле Бізнес Сервіс Львів” (19.04.2021).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!