Друга слов’янська мова (сербська)

Тип: На вибір студента

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Немає
83.5Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
740ФЛчес-41доцент ГУК Зоряна
828ФЛчес-31доцент ГУК Зоряна

Опис курсу

Програма курсу розрахована на перший (64 години) та другий (80 годин) семестри ІІІ курсу. Завдання курсу – висвітлити головні проблеми зазначеної дисципліни, дати загальні відомості про фонетику, орфографію, граматику, лексику сербської мови.

Робота спрямовується на те, щоби студент міг вести бесіду з носіями мови, читати та розуміти тексти різної складності, реферувати усний і письмовий текст сербською мовою, перекладати тексти.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • предмет та методи вивчення предмету “Друга слов’янська мова (сербська)”;
 • понятійний апарат дисципліни “Друга слов’янська мова (сербська)”;
 • теоретичний матеріал зазначених тем;
 •  основні правила сербської граматики;
 • норми літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній діяльності;
 • знати й розуміти систему мови, вміти застосовувати ці знання у професійній діяльності;
 • розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності.

  вміти:

 • читати і розуміти тексти сербською мовою;
 • вести бесіду з носіями сербської мови;
 • перекладати з сербської мови та на сербської;
 • організовувати процес свого навчання й самоосвіти;
 • використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної  діяльності;
 • збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови й  мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання.

Рекомендована література

Література

Основна:

 • Бјелаковић И., Војновић Ј. Научимо српски 1. Let`s learn Serbian. Нови Сад: Филозофски факултет, 2004. – 166 с.
 • Бјелаковић И., Војновић Ј. Научимо српски 1. Let`s learn Serbian. Радна свеска. – Нови Сад: Филозофски факултет, 2004. – 54 с.
 • Гук З. Сербське дієслово: словозміна. Навчально-методичне видання. – Львів, 2019. Електронна версія.
 • Дешић М. Српски акценат с лакоћом. – Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1992. – 74 с. CD1, CD2, CD3.
 • Зенчук В, Йоканович-Михайлова Е., Киршова М., Маркович М. Учебник сербохорватского языка. – Москва: Изд. Москов. у-та, 1986. – 195 с.
 • Клајн И. Граматика српског језика за странце. – 1 изд. – Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2006. – 282 с.
 • Danilović M. Step By Step = Srpski korak po korak. 1. – Beograd : Kornet, 2011. – 274 s.
 • Ćosić P. Srpski za strance: testovi, vežbanja, igranja. – Poznań: Wydawnictwo naukowe, 2004. 154 с.

Словники

 • Васильєва Л. Українсько-сербський тематичний словник = Ukrajinsko-srpski tematski rečnik / Людмила Васильєва, Богдан Сокіл. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 350 с.
 •  Иванович С., Петранович И. Русско-сербохорватский словарь. – Москва: Русский язык, 1976. – 712 с.
 • Речник српскога језика / [израдили Милица Вујанић и др.]. – Нови Сад: Матица српска, 1998. – 1561 с.
 • Речник српског језика, страних речи и израза [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.vokabular.org
 • Станковић Б. Руско-српски речник: 55.000 речи. – 2. изд. – Нови Сад: Матица српска, 1998. – 1000 с.
 • Толстой И. Сербохорватско-русский словарь. – 5 изд. – Москва: Русский язык, 1982. – 735 с.
 • Menac A., Koval A. Ukrajinsko-hrvatski ili srpski rječnik. – Zagreb: SNL, 1979. – 688 s.

 

Додаткова:

 

 • Јокановић-Михајлов Ј., Ломпар В. Говоримо српски: уџбеник српског језика за странце. – 4. изд. – Београд: Међународни славистички центар, 2007. – 96 с.
 • Лекторске вежбе: приручник за српски језик као страни / [редактор Јелица Јокановић-Михајлов]. – 2. изд. – Београд: Међународни славистички центар, 2015. – 165 с.
 • Менкаджиева В., Савова-Сааведра Д. Српски језик (основи граматике и вежбе) / Викторица Менкаджиева, Димка Савова-Сааведра. – Изд. „Св. Кл. Охридски“, 2007. – 152 с.
 • Петровић В., Дудић К. Речник глагола са допунама. – Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1989. – 123 с.
 • Симић Р., Јовановић Ј. Мала српска граматика. – Београд: Јасен – Донат Граф. – 295 с.
 • Станојчић Ж. Граматика српског језика. – 1 изд. – Београд: Креативни центар, 2010. – 418 с.
 • Bajac P. Serbian for foreigners: with a short grammar. – 4th ed. – Beograd: A.Nikolić, 2007. – 239 s. CD.

Електронні ресурси:

Интернет сајт посвећен српском језику   [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.srpskijezickiatelje.com/

Интернет сајт посвећен српском језику  [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.srpskijezik.com/

Интернет сајт посвећен српском језику  [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://jezikofil.rs

Украјински интернет сајт посвећен српском језику, књижевности и култури  [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.rastko.rs/rastko-ukr/

 

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус