Музейно-архівна практика

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44.5Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
4135ФЛхрв-21доцент ГУК Зоряна
ФЛчес-21БРИЛИНСЬКА Надія

Опис курсу

Метою музейно-архівної практики є розширення фахового кругозору студентів, поглиблення
їх гуманітарної освіти, підготовка до роботи в архівній та музейній галузях, самостійної
наукової роботи, роботи екскурсовода-перекладача, формування усвідомлення унікальності
культурного спадку, відповідальності за нього, необхідності промоції української культури у
світі, інтеграції українського культурного простору у світовий. Під час проходження практики
студенти під керівництвом керівників практики знайомляться з музейними установами різного
типу і підпорядкування, системою роботи музеїв та архівів, із типами екскурсій та
екскурсійними матеріалами та мають змогу під наглядом спеціалістів оволодіти початковими
навичками діяльності в архівній та музейній галузях.
Досягнення мети практики передбачає виконання наступних завдань: формування у студентів
загальних знань про законодавство України в галузі архівної і музейної справи, про права та
обов’язки користувача; ознайомлення зі специфікою роботи музейних установ різних типів і
форм, напрямками та формами їх роботи, особливостями комплектування, обробки,
систематизації, обліку, зберігання та використання фондів та експонатів; оволодіння
навичками раціонального пошуку, відбору архівних документів і матеріалів музеїв,
методикою їх використання у науково-дослідній (пошук документів і їх опрацювання) роботі;
оволодіння навичками пошуку матеріалів, пов’язаних із науковими, літературними, мовними,
історичними та мистецькими зв’язками України з іншими слов’янськими народами, зокрема,
Болгарією, Чехією, Хорватією та з’ясування можливості їх використання при написанні різних
кваліфікаційних робіт (рефератів, курсових і магістерських робіт); опрацювання теоретичних
досліджень для виконання індивідуальних завдань про історико-архітектурні пам’ятки Львова
і Львівщини, формування навичок майбутнього екскурсовода та екскурсовода-перекладача.
Матеріали, зібрані студентами під час виконання індивідуальних завдань у музеї та
архіві, можуть бути використані для підготовки тез доповідей на студентських конференціях,
написанні курсових робіт.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
 систему поділу і диференціації музеїв та архівів.
 систему науково-довідкового апарату архівних документів і музейних фондів: каталоги,
путівники, карти і т.ін.
 методи фондової, експозиційної та екскурсійної роботи.
вміти:
 ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з архівних джерел, та
електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й
систематизувати;
 організовувати процес свого навчання.
 застосовувати філологічні знання для розв’язання завдань, пов’язаних із музейно-архівною
справою, зокрема скласти план тематичних екскурсій (літературних, мистецьких, історичних
тощо)
 використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних задач і
проблем в музейній та архівній діяльності.
 використовувати українську мову як державну в усіх сферах суспільного життя, зокрема у
професійному спілкуванні.

Рекомендована література

1. Архівістика: Термінологічний словник. Посібник для студ. вузів України. – К., 1998. – 106 с.
2. Архівознавство: Підручник для студ. істор. ф-тів нав. закладів. – К., 2002. – 353 с.
3. Бабарицька В., Короткова А., Малиновська О. Екскурсознавство і музеєзнавство. – Київ, 2007.
4. Власюк І. М. Музеєзнавство та архівна справа. Навчально-методичний посібник / І. М. Власюк, О. Ю. Зосимович, М. В. Хадарова. – Житомир, 2006. – 76 с.
5. Енциклопедія Львова / За ред. А. Козицького та І. Підкови. – Т. I–III. – Львів : Літопис, 2007–2010.
6. Історія Львова. У трьох томах / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів : Центр Європи, 2006.
7. Свєнціцький І. Про музеї та музейництво: Нариси і замітки / Свєнціцький Іларіон. – Львів, 1920. – 79 с.
8. Крип’якевич І. Історичні проходи по Львові / І. Крип’якевич.
– Львів : Каменяр, 1991. – 165 с.
Додаткова:
9. Львівський національний університет імені Івана Франка. Історична довідка. – Режим доступу: http://www.lnu.edu.ua/general/aboutu.htm
10. Львівський університет. 1661–1986 / [Л. Г. Баїк, О. І. Бобик, М. М. Волянюк та ін.; редкол.: В. П. Чугайов (відп. ред.) та ін.]. – Львів
: Вища шк. Вид-во при ЛДУ, 1986. – 144 с.
11. Мельник І. Довкола Високого Замку шляхами та вулицями Жовківського передмістя та північних околиць Львова / Ігор Мельник.
– Львів : Апріорі, 2010. – 288 с.
12. Мельник І. Львівський Новий Світ та південні околиці Королівського столичного міста Галичини від Святого Юра до Наварії
/ Ігор Мельник. – Львів : Центр Європи, 2009. – 288 с.
13. Мельник І. Львівські вулиці і кам’яниці, закамарки, передмістя та інші особливості Королівського столичного міста Галичини / Ігор Мельник. – Львів : Центр Європи, 2008. – 384 с.

14. Фецко І. Музеї Львова крізь століття: віч-на-віч з історією: лінгвокраїнознавчий словник-довідникю Дрогобич-Львів: Посвіт, 2020. – 588 с.
15. Хода Л.Д. Пізнаймо Словаччину разом: збірник текстів і завдань зі словацької мови з міжкультурної комунікації / Львів: ПАЇС, 2017. – 168 с.
16. Хрестоматія з архівознавства: Навч. посібник для студ. істор. спец. вузів. – К., 2003. – 407 с.
Інформаційні ресурси https://archive.lnu.edu.ua/ , http://lvivgallery.org.ua/, http://www.lhm.lviv.ua/, http://nm.lviv.ua/, http://ethnology.lviv.ua/ https://www.muzeum.sk/
http://zms.sk/ – Zväz múzeí na Slovensku.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус