Чорновик 4

Тип: Нормативний

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93.5Іспит

Опис курсу

Мета: розглянути тенденції розвитку літератури російського зарубіжжя, приділяючи при цьому особливу увагу характеру формування художньої прози та мемуаристики; ознайомити студентів з проблемами художньої творчості російських письменників – представників літературної еміграції; поглибити та розширити знання, здобуті при вивченні нормативного курсу з “Історії російської літератури ХХ ст.”

Завдання:

1)   надати студентам необхідні теоретичні та історико-літературні знання, пов’язані з розвитком російської літератури ХХ ст. на чужині;   

2) навчити студентів аналізувати особливості літературних явищ  у їх взаємозвязках;

3) поглиблювати розуміння літературного процесу на прикладі творчих доль  письменників-емігрантів;

4)  сформувати системний підхід до аналізу явищ літературного процесу ХХ ст.

В результаті вивчення даного курсу cтудент повинен знати:

 • об’єкт, предмет та завдання курсу;
 • базові поняття, що використовуються при вивченні літератури російського зарубіжжя як навчальної дисципліни;
 • методи і методику вивчення курсу;
 • передумови виникнення основних потоків літературної еміграції, характеристику кожного із них;
 • концепції провідних літературознавців еміграції щодо майбутнього літературних творів, написаних на чужині;
 • основні закономірності розвитку російської літератури в еміграції, її ідейні та естетичні напрямки, літературні центри;
 • особливості функціонування періодичних видань в еміграції, їх роль у згуртуванні літературних сил;
 • дослідницькі праці вчених, які вивчали особливості розвитку російської літератури ХХ ст. в еміграції;
 • творчі біографії авторів, характерні особливості індивідуального стилю;
 • зміст та проблематику основних художніх творів представників різних хвиль російської літературної еміграції;
 • обсяг викладання літератури російського зарубіжжя в школі;
 • особливості розвитку російської літератури сучасної доби в еміграції.

Студент повинен уміти:

 • вільно користуватися системою знань з історії російської літератури ХХ ст.;
 • орієнтуватися у складності та закономірностях російського літературного процесу ХХ ст. і зумовлених ним явищ розвитку літератури на чужині;
 • аналізувати художні твори вказаного літературного періоду;

    користуватися літературно-критичною термінологією;

 • оцінювати ідейні та естетичні особливості творів, написаних представниками різних хвиль російської літературної еміграції;
 • з’ясовувати взаємозв’язок світоглядних позицій та творчості письменника;
 • аналізувати твір з урахуванням його художньої своєрідності; давати самостійну оцінку твору;
 • об’єктивно оцінювати значущість дослідницьких праць з проблем розвитку російської еміграційної літератури;
 • зіставляти різні точки зору в ході полеміки і відстоювати свій погляд на те чи інше явище у літературі;
 • усвідомлювати об’єктивну цінність творчості того чи іншого письменника, представника літературної еміграції, для сучасного українського читача;
 • порівнювати та знаходити спільні риси та відмінності у розвитку російської та української літератур на чужині.

                                                              Рекомендована література

                                                                               Базова

 1. Аверинцев С.С. Поэты. М., 1996.
 2. Альберт И.Д. И.Бунин: завещанное и новое. Львов, 1995.
 3. Афанасьев А.Л. Неутоленная любовь //Литература руського зарубежья. Т.1.
 4. Анастасьев Н.А.Феномен Набокова. М., 1992.
 5. Баевский В.С. Русская литература ХХ века. Компендиум. М., 1999.
 6. Бербероа Н. Курсив мой. Автобиография. М., 1995. 
 7. Борев Ю.Б. Художественный процесс (проблемы теории и методологии) // Анализ литературного процесса. М., 1989.
 8. Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. Л., 1979.
 9. Зубарева Е.Ю. Проза русского зарубежья (1970-1980-е годы). М., 2000.
 10. Костиков Вяч. Не будем проклинать изгнанье /Пути и судьбы русской эмиграции. М., 1990. 
 11. Кривин Ф. Доля шутки – доля правды // Мелочи жизни. Русская сатира и юмор второй половины ХIХ –начала ХХ в. М., 1989.
 12. Лейтес Н.С. Роман как художественная система. Пермь, 1985.
 13. Ласунский О. Крестник Камы // Осоргин М. Мемуарная проза. М., 1991.
 14. Корецкая И. Над страницами русской поэзии и прозы. М., 1995.
 15. Михайлов О. Литература русского зарубежья. От Мережковского до Бродского. М., 2001.
 16. Моклиця М. Модернізм у творчості письменників ХХ ст. Луцьк, 1999.
 17. Никоненко С. Гайто Газданов возвращается на родину // Газданов Г. Вечер у Клэр. Романы и рассказы. М., 1990.
 18. Одоевцева И. На берегах Сены. М.,1991.
 19. Соколов А.Г. Судьбы русской литературной эмиграции  1920-х гг. М., 1991.
 20. Стрелков Л.А. Под знаком Бальмонта. М.,1997.
 21. Русская литература ХХ века /Под ред Л.П.Кременцова : В 2-х т. М., 2002.
 22. Русская литература ХХ века: школы, направления. Методы творческой работы /В.Н.Альфонсов, В.Е.Васильев и др.:Под ред. С.И.Тиминой. М., 2002. 
 23. Русские писатели ХХ века. Биографический словарь /Сост. П.А.Николаев. М., 2000.
 24. Чернец Л. Литературные жанры. Проблемы типологии и поэтики. М., 1982. 
 25. Шаховская З. В поисках Набокова: Отражения. М., 1991.
 26. Янская И., Кардин В. Пределы достоверности. М., 1989.

                                                                        Допоміжна

 1. Ильин И.А. Творчество Мережковского //Ильин И.А. Одинокий художник. Статьи. Речи. Лекции. М., 1993.
 2. Михайлов О.Н. Бунин: Жизнь и творчество. Тула, 1987.
 3. Михайлов О.Н. Куприн. М., 1981.
 4. Очерки литературы русского зарубежья /Под ред. А.Г.Соколова. М., 2001.
 5. Черников А.П. Проза И.С.Шмелева. Калуга, 1995.

                                                                                 Інформаційні ресурси

 1. books.google.com.ua/books?isbn=5948482456

Cкатов Н.Н. Русская литература ХХ века: прозаики, поэты, драматурги.

 1. books.google.com.ua/books?isbn=5948482626…..
 2. 3. www.twirpx.com/file/119234/

 

Програмними результатами навчання мають стати:

1) знання передумов виникнення основних потоків літературної еміграції, характеристики кожного із них;

знання концепцій провідних літературознавців еміграції щодо майбутнього літературних творів, написаних на чужині;

знання основних закономірностей розвитку російської літератури в еміграції, її ідейних та естетичних напрямків, літературних центрів еміграції;

знання особливостей функціонування періодичних видань в еміграції, визначення їх ролі у згуртуванні літературних сил;

знання концепцій і праць сучасних провідних дослідників літератури російського зарубіжжя;

знання змісту та проблематики основних художніх творів представників різних хвиль російської літературної еміграції;

володіння логікою наукового дослідження та науковим стилем його викладу;

розуміння естетики художнього твору, його поетологічної специфіки та новаторського характеру;

2) уміння орієнтуватися у складності та закономірностях літературного процесу ХХ ст. і зумовлених ним явищ розвитку літератури на чужині;

уміння аналізувати та оцінювати ідейні та естетичні особливості творів, написаних представниками різних хвиль російської літературної еміграції;

уміння аналізувати твори представників зарубіжжя, пояснюючи їхню жанрову специфіку, художню своєрідність, новаторство автора;

уміння користуватися літературно-критичною термінологією;

володіння теоретичними основами вивчення творів представників єміграції;

3) здатність до аналізу, системного мислення та концептуалізацій;

уміння визначати методологію дослідження художніх творів представників літературної еміграції;

уміння характеризувати основні тенденції розвитку літератури зарубіжжя;

здатність формувати нове бачення художніх явищ із погляду їхнього становлення;

4) здатність проводити аналіз літературних явищ у середовищі еміграції, використовуючи сучасний термінологічний інструментарій;

висловлювання і обґрунтування власних думок в контексті поглибленого аналізу художніх творів представників різних хвиль російської літературної еміграції;

готовність брати участь у роботі дослідницьких груп із обраної сфери філологічних досліджень;

здатність фахово провадити наукову дискусію та обґрунтовувати власну позицію;

вміння зіставляти різні точки зору в ході полеміки і відстоювати свій погляд на те чи інше явище у літературі;

5) уміння систематизувати й узагальнювати проблематику обраного дослідження;

здатність формувати власне професійне бачення художніх явищ;

вміння робити узагальнення та висновки, визначати дослідницькі перспективи.