ТЕПЛЯКОВ Іван

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-23-94

Наукові інтереси

Лексична і фразеологічна семантика; норма в лексиці і фразеології; лексикографічна обробка фразеології.

Публікації

1. Рец.: Л.И.Ройзензон. Лекции по общей и русской фразеологии: Учебное пособие. – Самарканд, 1973 // Проблеми слов’янознавства. Вип.13. Львів, 1976. – С.101–104.
2. Семантична структура компаративних фразеологізмів на позна-чення неозначено-великої кількості людей // Проблеми слов’янознавства. Вип.23. – Львів, 1981. – С.79–87.
3. Лінгво-гносеологічні аспекти фразотворення // Весник Беларускага дзяржаўнага университєта. Минск. – № 3. – 1982. – С.48–50.
4. Прийменникові фразеологічні звороти на позначення неозначено-великої кількості // Проблеми слов’янознавства. – Вип.27. – Львів, 1983. – С.84–91.
5. Варіантність фразеологічних одиниць на позначення неозначено-великої кількості // Проблеми слов’янознавства. – Вип.29. – Львів, 1984. – С.80–85.
6. Синонімія в чеській фразеології // Проблеми слов’янознавства. – Вип.31. – Львів, 1985. – С.61–66.
7. Структурно-семантичні особливості кількісних фразеоло-гізмів сучасної чеської мови // Проблеми слов’янознавства. – Вип.33. – Львів, 1986. – С.87–92.
8. Денотативний і сигніфікативний аспекти значення у смисловій структурі кількісних фразеологізмів чеської мови // Проблеми слов’яно-знавства. – Вип.35. – Львів, 1987. – С.82–87.
9. Типи смислової структури кількісних фразеологізмів та їх знакова функція у чеській мові // Проблеми слов’янознавства. – Вип.37. – Львів, 1988. – С.41–47.
10. Формально-граматичні моделі чеських компаративних фразеоло-гізмів з кількісною семантикою // Проблеми слов’янознавства. – Вип.39. – Львів, 1989. – С.90–97.
11. До питання розмежування системної функціональної фразеології // Проблеми слов’янознавства. – Вип.41. – Львів, 1990. – С.54–61.
12. Семантична характеристика чеської фразеології на позначення мовленнєвої діяльності // Проблеми слов’янознавства. – Вип.45. – Львів, 1993. – С.60–69.
13. Методичні вказівки до вивчення польської та чеської мов. – Львів, 1973. – 18 с.
Співавтори І.І.Гринів, Л.С.Гладка, О.М.Медовников.
14. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з чеської мови. – Львів: ЛДУ, 1988. – 14 с.
15. Методичні вказівки до виконання самостійних завдань з чеської мови. – Львів: ЛДУ, 1988. – 22 с.
Співавтор О.М.Медовников.
16. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з чеської орфографії. – Львів: ЛДУ, 1989. – 24 с.
Співавтор О.М.Медовников.
17. З історії розвитку чеської пареміології (ХІV–ХІХ ст.) // Х Всеукраїнська славістична конференція (тези доповідей). – Чернівці: ЧДУ, 1992. – С.29–30.
18. Архаїчні значення і форми в системі сучасної чеської мови // Проблеми слов’янознавства. – Вип.46. – Львів, 1994. – С.83–87.
19. Про національну цінність фразеологічних одиниць // Slavica Tarnopolensia. – Вип.1. – С.23–31.
Співавтор В.А.Вальчук.
20. Слов’янська фразеологія з компонентом “гріш” // Проблеми слов’янознавства. – Вип.48. – Львів, 1996. – С.101–108. Співавтор А.Альгерт.
21. Деякі теоретичні проблеми фразеологічної номінації // Актуальные проблемы славянской филологии (Материалы научн. конф.). – Москва, 1993. – С.34–35.
22. Традиції чеської пареміології // Проблеми слов’яно-знавства. – Вип.49. – Львів, 1996. – С.155–159.
23. Фразеологізм як одиниця семасіології та ономасіології // Провідні лінгвістичні концепції кінця ХХ ст. (Тези Всеукраїнської наук. конф.). – Львів, 1996. – С.236–237.
24. Славянская фразеология как предмет контрастивного исследования // Язык. Культура. Взаимопонимание (Материалы международной конфе-ренции). – Львов, 1997. – С.233–237.
25. Стан та особливості розвитку чеської літературної мови на сучасному етапі // Матеріали міжнародної славістичної конференції пам’яті проф. К.Трофимовича. – Львів, 1997. – Т.1. – С.238–246.
26. VІІ Міжнародний славістичний колоквіум // Проблеми слов’яно-знавства. – Вип.50. – Львів, 1999. – С.155–159.
Співавтори А.Татаренко, В.Чорній.
27. Семантизація значення у фразеологічних словниках слов’янських мов // Українська філологія: школи, постаті, проблеми. Збірник матеріалів Міжнародної наук. конф. – Львів, 1999. – С.214–219. Співавтор А.Кравчук.
28. Деякі нові тенденції у фразеографії слов’янських мов на сучасному етапі // Проблеми слов’янознавства. – Вип.51. – Львів, 2000. – С.252–255.
29. Чеська мова // Слов’янські народи: Довідник.
30. До питання про семантичну цінність фразеологічних одиниць на позначення неозначеної множини (на матеріалі чеської мови). Подано до друку: зб. “Проблеми слов’янознавства”.
31. Львівська богемістика: Програма теоретичних курсів для студентів богемістів. Подано до друку.
Співавтори – Моторний В.А., Лобур Н.В., Федик Л.С. 32. Методичні рекомендації до виконання контрольних завдань з морфології чеської мови для студентів слов’янського відділення. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 37 с.
33. Про семантично-пізнавальну цінність фразеологізмів на позна-чення неозначено великої множини (на матеріалі чеської мови) // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Т.Шевченка. – № 11(79). – Листопад 2004. – С.26–35.

Біографія

Народився 2 січня 1939 року у Тульській області (Російська Федерація)

У 1966 році закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка

У травні 1983 року захистив кандидатську дисертацію на тему “Фразеологічні засоби вираження поняття неозначено великої множини в сучасній чеській мові“; шифр – 10.02.03 – слов’янські мови.

Курси та спецкурси:

“Графіка і орфографія сучасної чеської мови”, „Морфологія сучасної чеської мови”, „Словотвір у сучасній чеській мові”, „Синтаксис сучасної чеської мови”, „Лексикологія сучасної чеської мови”, „Стилістика сучасної чеської мови”, „Старослов’янська мова”; Спецкурси: „Актуальні проблеми слов’янської фразеології”, „Граматичне керування у чеській і українській мові (зіставний аспект)”

Наукове керівництво аспірантами:

Захистили:

Вальчук В.А. “Аналіз компаративних фразеологізмів польської мови з компонентом-дієсловом руху (із залученням українського матеріалу)” – 1993р.; шифр – 10.02.03 – слов’янські мови
Кравчук А.М. “Польська фразеологія з ономастичним компонентом” – 1999р.; шифр – 10.02.03 – слов’янські мови
Ястремська З.І. „Словацька й українська фразеологія з компонентами-назвами метрологічних і грошових одиниць” – 2000р.; шифр – 10.02.03 – слов’янські мови
Крайчинська Г.В. „Функціонально-семантичний аналіз польських фразеологізмів з компонентами-назвами грошових одиниць” – 2004р.; шифр – 10.02.03 – слов’янські мови
Осташ Л.Р. „Чеські автохтонні власні імена” – 2005р.; шифр – 10.02.03 – слов’янські мови

 

Проекти

Член редколегії наукових збірників „Проблеми слов’янознавства” та „Питання сорабістики”.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!