Другий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із соціолінгвістики

11.02.2022 | 13:26

Другий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із соціолінгвістики відбудеться 27 квітня 2022 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка, базовому вищому навчальному закладі з проведення Конкурсу (Наказ № 1179 Міністерства освіти і науки України від 05.11.2021 р. «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році та внесення змін у додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.11 № 1457» https://imzo.gov.ua/2021/11/12/nakaz-mon-vid-05-11-2021-1179-pro-provedennia-vseukrains-koho-konkursu-students-kykh-naukovykh-robit-z-haluzey-znan-i-spetsial-nostey-u-2021-2022-navchal-nomu-rotsi-ta-vnesennia-zmin-u-dodatok-do-naka/).

Запрошуємо студентів Вашого ЗВО взяти участь у ІІ турі Конкурсу (за результатами проведення І туру на базі Вашого навчального закладу).

Для участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із соціолінгвістики необхідно надіслати оформлені за вимогами (Наказ № 605 від 18.04.2017 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0620-17#Text):

 1. Наукову роботу (прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, назва вищого навчального закладу в конкурсних роботах, а також в інших документах замінюються відповідним шифром , ШИФР – не більше двох слів);
 2. АНОТАЦІЮ (див. Додатки наказу);
 3. В окремому закритому пакеті під тим самим шифром – ВІДОМОСТІ про автора (авторів) та наукового керівника за встановленим зразком (див. Додатки наказу);
 4. Рішення Вченої ради вищого навчального закладу про представлення роботи на Конкурс (якщо перший тур не проводився).

Звертаємо увагу, що:

 1. На конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів з актуальних проблем соціолінгвістики, які є пошуковими за своїм характером, мають наукове й прикладне значення (не більше 3 досліджень з одного університету);
 2. На конкурс не приймаються роботи, які подавалися на інші конкурсні змагання, були удостоєні премій НАН України, галузевих академій або спеціальних премій відомств і установ;
 3. Видрукований варіант роботи в PDF форматі і всі супровідні матеріали потрібно надіслати на адресу університету: Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська 1, ауд. 343. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з соціолінгвістики м. Львів, 79000;
 4. Електронну версію конкурсної роботи і всі супровідні матеріали до 1 квітня 2022р. надіслати на адресу: sociolinguistics.konkurs@gmail.com ( Бутковській Оксані Степанівні);
 5. Електронні адреси та телефони подати у ВІДОМОСТІ про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи (для ефективної комунікації);
 6. Наукові роботи написані державною мовою;
 7. Наукові роботи оформлені за зразком: шрифт Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль – 14, з одного боку аркуша паперу формату А 4 (210 х 297 мм). Текст зброшурованої конкурсної роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування літератури, джерел чи/та додатків. Наукова робота обов’язково повинна мати назву і зміст, список використаної літератури та/чи джерел.

Якщо наукову роботу подано з порушенням вимог, галузева конкурсна комісія повертає її до вищого навчального закладу.

Контактні телефони:
097-155-63-47 – доктор філол. наук, проф. Галина Мацюк
093-626-43-81 – канд. філол. наук, ас. Оксана Бутковська

Електронна адреса конкурсу: sociolinguistics.konkurs@gmail.com