Перелік питань на державний іспит з японської мови

08.06.2020 | 18:02
 1. Походження японської мови та генетичні зв’язки з іншими мовами. Основні типологічні характеристики японської мови
 2. Фонетичні та фонематичні особливості японської мови. Система голосних. Дифтонги.
 3. Система приголосних в японській мові. Особливі приголосні (特殊音).
 4. Склад і мора. Наголос у японській мові.
 5. Вчення про частини мови у японській граматичній традиції.
 6. Структурні види простого речення. Порядок слів у реченні.
 7. Члени речення. Тематичний і рематичний підмет.
 8. Типи складного речення. Сурядний зв’язок.
 9. Складнопідрядні речення з допустовим зв’язком.
 10. Складнопідрядні речення з підрядними умови.
 11. Складнопідрядні речення з підрядними часу.
 12. Складнопідрядні речення з підрядними причини.
 13. Складнопідрядні речення з підрядними протиставними.
 14. Складнопідрядні речення з підрядними мети.
 15. Словосполучення в японській мові.
 16. Дієслово. Категорія часу.
 17. Дієслово. Категорія способу. Підвиди.
 18. Дієслово. Категорія стану.
 19. Дієслово. Категорія директиву.
 20. Дієслово. Категорія виду. Субвиди (багатократності, завершеної дії, результативу, розвитку дії)
 21. Дієслово. Граматична категорія соціально-увічливих відносин.
 22. Морфологічні та синтаксичні категорії іменника в японській мові.
 23. Суфікси відмінків. Основні значення відмінків.
 24. Формальні іменники в японській мові. Субстантивація дієслів та прикметників. Синтаксичні функції.
 25. Прикметник. Класи прикметника. Граматичні функції.
 26. Класифікація службових слів. Граматичні функції.
 27. Граматичні категорії числівника.
 28. Прислівник. Граматична характеристика.
 29. Сталі граматичні конструкції зі значенням припущення. Їх порівняння.
 30. Сталі граматичні конструкції зі значенням обов’язковості. Їх порівняння.
 31. Сталі граматичні конструкції зі значенням евіденційності. Їх порівняння.
 32. Класифікація лексики за походженням і сферами вживання. Стилістична та соціальна диференціація лексики.
 33. Повнозначні та неповнозначні класи лексики. Лексичне та граматичне значення слова.
 34. Ієрогліфи. Загальні правила написання. Кун та он. Ключі.常用漢字
 35. Виникнення кани. Види та застосування кани.仮名漢字混じり文
 36. Системи для передачі японської мови латинкою. Транслітерація українською.
 37. Синонімія. Види синонімів.
 38. Омонімія та полісемія в японській мові. Зіставлення омонімії та полісемії.
 39. Фразеологія японської мови. Структурні та семантичні види ФО.
 40. Класифікація і типи словників.
 41. Проблема визначення слова в японській мові.
 42. Морфологічна будова слова. Типи морфем.
 43. Словотвір як наука. Компонентно-структурна характеристика японського слова.
 44. Способи словотвору в японській мові.
 45. Характеристика функціональних стилів японської мови.
 46. Особливості чоловічого та жіночого варіантів мови.