Про проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році з української мови, літератури (з методикою їх викладання)

05.01.2022 | 08:39

Міністерство освіти і науки України
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Факультет української філології та літературної творчості
імені Андрія Малишка

Інформаційний лист
про проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році
з української мови, літератури (з методикою їх викладання)

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 05.11.2021 р. № 1179 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році» Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова призначено базовим закладом вищої освіти у 2020-2023 роках з проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з української мови, літератури (з методикою їх викладання) .
Відповідно до чинного Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2017 № 605, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.05.2017 (далі – Положення), до участі у Конкурсі запрошуються студенти, які здобувають вищу освіту за освітнім ступенем бакалавра, магістра у закладах вищої освіти України незалежно від форм власності та підпорядкування, у тому числі іноземці та особи без громадянства, що навчаються у цих навчальних закладах, студенти закладів вищої освіти інших країн.

ІІ тур Конкурсу проводитиметься у два етапи:
перший етап (16 лютого – 15 березня 2022 р.) – рецензування наукових робіт галузевою конкурсною комісією та відбір робіт для участі у другому етапі;
другий етап (13-15 квітня 2022 р.) – захист наукових робіт буде проведений з дотриманням законодавства в частині запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у режимі відеоконференції (покликання на відеоконференцію буде розіслане всім учасникам)

Підведення підсумків та оголошення переможців Конкурсу відбудеться 15 квітня 2022 року (покликання на відеоконференцію буде розіслане всім учасникам).
На конкурс подаються наукові роботи, оформлені за вимогами, визначеними у ІІІ Розділі Положення: текст друкується шрифтом TimesNewRoman, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль – 14, аркуш формату А4, поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм. Обсяг зброшурованої роботи не повинен перевищувати 30 сторінок (без урахування додатків та переліку літературних джерел). Наукова робота обов’язково повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр та назва роботи), зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи.
Прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування вищого навчального закладу замінюються шифром (шифр – не більше двох слів).

Конкурсні наукові роботи обов’язково надсилати у 2-х абсолютно ідентичних варіантах (електронний та друкований) з 15 січня по 15 лютого 2022 року (дата відправлення встановлюється за поштовим штемпелем) з поміткою «Конкурс з української мови, літератури (з методикою їх викладання)»:
на електронну пошту slovo2022@ukr.net просимо надсилати оцифрований варіант роботи, де вказується назва файлу: шифр роботи; друкований варіант роботи (а також заклеєний конверт під шифром наукової роботи з відомостями про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи (згідно Додатку 1 Положення), копії публікацій за проблематикою дослідження (тез виступів на конференціях, наукових статей), в яких прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування вищого навчального закладу замінюються тим самим шифром, що і назва роботи), довідки про впровадження результатів дослідження необхідно надіслати на поштову адресу: м. Київ, вул. Тургенєвська, 8/14, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка, каб. 7-4.
Наукові роботи виконуються українською мовою.
На Конкурс не приймаються наукові роботи, які подавалися на інші конкурсні змагання, мають відзнаки НАН України та органів державної влади.
Наукові роботи, подані на Конкурс з порушенням вимог Положення, до участі у Конкурсі не допускаються та за рішенням галузевих конкурсних комісій знімаються з розгляду (із зазначенням причини).
Студентам закладів вищої освіти, наукові роботи яких за результатами першого етапу ІІ туру претендують на нагородження, будуть надіслані запрошення на електронну пошту автора до 26 березня 2022 року для участі у другому етапі ІІ туру (підсумковій науково-практичній конференції). Для наукової доповіді та захисту роботи необхідно підготувати презентацію.
Інформація щодо умов проведення ІІ туру Конкурсу розміщена на сайті факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка: https://fuf.npu.edu.ua/
Довідки за електронною адресою: slovo2022@ukr.net
та за телефонами:
+380661808780– координатор Конкурсу, заступник декана факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка з наукової роботи професор Ліпницька Інна Миколаївна.
+380505383783- кандидат філологічних наук, професор кафедри української мови Гальона Наталія Павлівна
+380508151508- доктор філологічних наук, професор кафедри української літератури Бикова Тетяна Валеріївна
+380990315894- кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання української мови та літератури Строганова Ганна Миколаївна

Інформаційний лист