«УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА В ПРОСТОРІ КУЛЬТУРИ І ЦИВІЛІЗАЦІЇ»

06.02.2023 | 12:18

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

Шановні студенти, аспіранти, молоді вчені!

 

Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській інтернет-конференції «УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА В ПРОСТОРІ КУЛЬТУРИ І ЦИВІЛІЗАЦІЇ», яка відбудеться 24–26 лютого 2023 року.

Роботу конфренції плануємо за такими напрямками:

 1. Генерико-генологічні параметри творчості українських письменників.
 2. Інтермедіальність й інтертекстуальність у літературі XX–XXI ст.
 3. Автор – герой – читач: література й антропологія.
 4. Мікро- та макропоетика художнього тексту.
 5. Художні архетипи й культурологічні аспекти творів літератури.
 6. Духовний простір української літератури.
 7. Традиції і новаторство в літературі.
 8. Мережева література як складник сучасного літературного процесу.
 9. Дидактичний і розважальний потенціал дитячої літератури.
 10.  Література й діалог культур.
 11.  Простір тексту й дискурсу.
 12.  Актуальні проблеми методики викладання філологічних дисциплин.

Для участі в конференції просимо до 15 лютого 2022 року надіслати заявку (за поданою нижче формою) в електронному вигляді, оформлену прикріпленим файлом у форматі *.doc, *.docх, названим прізвищем автора (наприклад, Петренко.doc), на електронну адресу lithist2018@gmail.com.

Після отримання підтвердження про відповідність теми одному з напрямків конференції до 20 лютого 2022 року необхідно надіслати тези доповіді.

Електронні збірник та сертифікат учасника конференції буде надіслано упродовж березня 2023 року.

Участь у конференції безкоштовна.

Вимоги до оформлення тез:

          Обсяг тез – 2–3 повні сторінки. Стандарти: папір формату А4, шрифт набору Times New Roman Cyr, кегль 14 pt, міжрядковий інтервал – 1,0, всі поля – 2 cм. Сторінки без нумерації. Параметри абзацу: перший рядок – відступ 1,25 cм, відступи зліва і справа – 0 мм.  Текст набирається без переносів, на всю ширину сторінки. Необхідно використовувати кутові лапки («…»). При наборі тексту потрібно розрізняти символи дефісу (-) та тире (–).

          Матеріали розташовуються в такій послідовності:
1) прізвище та ініціали автора / авторів (окремий абзац із вирівнюванням по правому краю);

2) студент / магістрант / аспірант / молодий вчений (окремий абзац із вирівнюванням по правому краю);

3) місце навчання або роботи: повна назва установи, населеного пункту (якщо його назва не входить до складу назви установи);

4) прізвище, ініціали, науковий ступінь та вчене звання наукового керівника (для студентів, магістрантів, аспірантів);

5) заголовок (великими літерами, напівжирний шрифт, окремий абзац без відступів першого рядка з вирівнюванням по центру);

6) основний текст; бібліографічні посилання беруться у квадратні дужки. Перша цифра – номер джерела в списку літератури, друга – номер сторінки, що розділяються комою з інтервалом, номера джерел – крапкою з комою.

7) список використаних джерел оформлюється відповідно до Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015. Джерела подаються в алфавітному порядку. У списку допускається не більше 5 джерел.

Ознайомитися з матеріалами конференції попередніх років можна за посиланням: http://ukrlit-2017.blogspot.com

          Зразок оформлення тез:

Донцова О. О.
студентка 3 курсу
Запорізький національний університет

Наук. кер.: Кравченко В. О., к. філол. н., професор

МЕНТАЛІТЕТ УКРАЇНСЬКИХ КОЗАКІВ

У РОМАНІ Є. ГРЕБІНКИ «ЧАЙКОВСЬКИЙ»

 

          [Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст]

Література

 1. Савчинський В. Феномен свободи й «волі» як компонент мілітарної культури й менталітету українського козацтва. Гілея. Історія. Політологія. Філософія : зб. наук. праць. Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2007. Вип. 10. С. 274–283.

Телефони для довідок:

(061) 289-12-75 – кафедра української літератури Запорізького національного університету

(097) 541-74-98 – Горбач Наталія Вікторівна, к. філол. наук, доцент, завідувач кафедри української літератури Запорізького національного університету, координатор конференції.

(095) 409-28-32 – Ніколаєнко Валентина Миколаївна, к. філол. наук, доцент кафедри української літератури Запорізького національного університету, координатор конференції.

Оргкомітет

 

 

ЗАЯВКА

на участь у Всеукраїнській інтернет-конференції

студентів, аспірантів і молодих вчених

«УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

В ПРОСТОРІ КУЛЬТУРИ І ЦИВІЛІЗАЦІЇ»

 

Прізвище, імя, по батькові  
Місце навчання (роботи)  
Факультет  
Курс  
Назва статті  
Науковий керівник  
Email  
Номер моб. тел  

джерело