Друга слов’янська мова (словенська)

Тип: На вибір студента

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
564
680

Опис курсу

Вибіркова навчальна дисципліна «Друга слов’янська мова (словенська)» рекомендована для студентів 3 курсу, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» і вивчають одну із західнослов’янських мов. Окрім вивчення сучасної словенської мови на середньому рівні, програма курсу передбачає короткий ввід в історію мови, знайомство із культурними та природними пам’ятками Словенії, традиціями, літературно-мистецькою сценою, особливостями політично-суспільного життя країни.

Мета: підготувати фахівців-філологів із компетентностями володіння словенською мовою, виробити уміння спілкуватися з носіями мови та сформувати навички роботи з текстами середнього рівня складності та різної тематики.

Завдання: подати студентам відомості про Республіку Словенію, ознайомити з базовим лексичним складом словенської мови, особливостями морфологічної та синтаксичної структури словенської мови, а також забезпечити засвоєння правил літературної вимови.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: норми словенської літературної вимови, способи словотворення, особливості морфологічної та синтаксичної структури, лексику найпоширеніших тематичних полів.

вміти: володіти усними та письмовими формами висловлення сучасної словенської мови, вести бесіду з її носіями, читати, розуміти, сприймати на слух тексти середньої складності.

Рекомендована література

  1. Pirih Svetina N., Ponikvar A. A, B, C — 1, 2, 3, gremo: učbenik za začetnike na kratkih tečajih slovenščine kot drugega ali tujega jezika. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2005.
  2. Jug-Kranjec H. Slovenščina za tujce: učbenik za začetne in prve nadaljevalne tečaje slovenskega jezika. Ljubljana: Seminar slovenskega jezika, literature in kulture pri Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete, 1999.
  3. Markovič, Halužan V., Pezdirc Bartol M., Škapin D., Vuga G. S slovenščino nimam težav (A2-B1). Učbenik za kratke tečaje slovenščine; nadaljevalna stopnja. Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2010.
  4. Toporišič, Jože: Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja, 2004.
  5. Slovenski pravopis. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2007.
  6. SJ ZRC SAZU: Slovar slovenskega knjižnega jezika // bos.zrczu.si/sskj.html
  7. http://centerslo.si/knjige/ucbeniki-in-prirocniki/e-gradiva/
  8. Проект «Амебіс» – правописи, словники, довідники

Матеріали

Дисципліна: Друга слов’янська мова (словенська, вибіркова)

Викладач: Климець М.Ю.
e-mail: maryana.klymets@lnu.edu.ua

20 березня 2020 року (2 год.)
Тема практичного заняття: Умовний спосіб. Узгодження неозначено-кількісних
числівників з іменниками і дієсловами (продовження).

23 березня 2020 року (2 год.)
Тема практичного заняття: Вирази на позначення модальності.

Підручник:
Gremo naprej. Učbenik za nadaljevalce na kratkih tečajih slovenščine kot drugega ali tujega jezika
(A2). / Ivana Petric Lasnik, Nataša Pirih Svetina, Andreja Ponikvar. – Ljubljana, 2009

24 березня 2020 року (4 год.)
27 березня 2020 року (2 год)
3 квітня 2020 року (2 год)
Тема практичного заняття: Сучасний світ

Підручник:
Gremo naprej. Učbenik za nadaljevalce na kratkih tečajih slovenščine kot drugega ali tujega jezika
(A2). / Ivana Petric Lasnik, Nataša Pirih Svetina, Andreja Ponikvar. – Ljubljana, 2009

Усі матеріали до занять додано у файлі