Майстерність педагогічної діяльності

Тип: Нормативний

Кафедра: педагогіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916ФЛо-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФЛо-11м

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Майстерність педагогічної діяльності» набуття студентами теоретичних знань й первинних практичних навичок ефективної організації навчального процесу.

Основні завдання вивчення дисципліни є:
засвоєння студентами теоретичних знань про правила, принципи, шляхи організації продуктивного освітнього середовища;
 формування практичних умінь і навичок педагогічної майстерності, а також мотивації щодо подальшого професійного вдосконалення і розвитку;
застосуванні набутих теоретичних знань у конкретних видах практичної діяльності під час проходження педагогічної практики

Лектор – доц, Калагурка Х. І.  

Рекомендована література

Основна література:

 • Основи педагогічної майстерності та етика викладача вищої школи : підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.М.Теслюк, І.В. Зайченко, А.А. Каленський. Київ : Видавництво Ліра-К, 2018. – 484 с.
 • Основи педагогічної майстерності: практикум / Холковська І., Л., Волошина О. В., Губіна С. І. Вінниця: «Твори», 2019. – 240 с. http://psychology.univer.kharkov.ua/dist2020/materialy/Shvedova/Prakt.pdf
 • Ковальчук Л.О. Основи педагогічної майстерності. Львів: Видав. центр Львівсь- кого національного університету імені Івана Франка, 2007. 608 с.
 • Педагогічна майстерність: підручник. За ред. І. Зязюна. К., 2008. 376 с. або https://www.pedagogic-master.com.ua/public/PM_Zyazyun.pdf

Додаткова література:

 1. Абрамович С.Д., Чікарькова М.Ю. Мовленнєва комунікація: підручник. К., 2004. 472 с.
 2. Бутенко Н.Ю., Приходько А.М., Федоренко Н.І. Комунікативні процеси у навчанні: навч.-метод. посібник. К., 2004. 334 с.
 3. Васянович Г.П. Педагогічна етика. Львів, 2005. 344 с.
 4. Волкова Н.П. Професійно-педагогічна комунікація: навч. посібник. К., 2006. 276 с. https://library.udpu.edu.ua/library_files/412009.pdf
 5. Гірник А.М. Основи конфліктології. К., 2010. 222 с.
 6. Грабовська С., Равчина Т. Конфлікти без насильства. Львів, 2001.276 с.
 7. Кушнір Р.О. Великий оратор, або як говорити так, щоб Вам аплодували стоячи.
 8. Дрогобич: Коло, 2013. 258 с.
 9. Отич О. М. Основи педагогічної майстерності викладача професійної школи :
 10. підручник Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. 208 с.
 11. Розвиток і саморозвиток педагогічної майстерності майбутніх учителів: колективна монографія. К., 2015. http://ipood.com.ua/data/NDR/Pedmaister/monograph_pedmaister2015.pdf
 12. Волкова Н. П. Педагогіка. Київ: Академвидав, 2012. 616 с. або https://pedagogy.lnu.edu.ua/departments/pedagogika/library/volkova.pdf
 13. Основи педагогічної майстерності (для студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта) : навч.-метод. посібник / упоряд. Наталія Мачинська, Анна Федорович, Наталія Яремчук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 286 с. https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/Osnovy-ped-maysternosti- Navch.-posibnyk.pdf2020.pdf
 14. Філатова Л. С. Педагогічна майстерність : навчальний посібник для здобувачів вищої освіти педагогічних університетів за спеціальностями 013 Початкова освіта; 016 Спеціальна освіта. Харків : ХНПУ, 2021. 90 с. або https://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/pdf

Інтернет-джерела:

 • Витоки педагогічної майстерності. http://sources.pnpu.edu.ua/
 • Заучу все для роботи. http://journal.osnova.com.ua/
 • Педагогічна майстерня. http://journal.osnova.com.ua/
 • Школа. http://www.osvitaua.com/shop/red-pp/jl-pp/shj/
 • Управління школою. http://journal.osnova.com.ua/
 • Професійний стандарт за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)» Наказ_2736.pdf

Силабус:

Завантажити силабус