Методи і практика сучасного мовознавчого дослідження

Тип: На вибір студента

Кафедра: польської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік
82Курсова робота

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
730ФЛк-41Стефанишин Ю. М.
828ФЛк-41Стефанишин Ю. М.

Опис курсу

Курс «Методи і практика сучасного мовознавчого дослідження» є вибірковою навчальною дисципліною з циклу професійної і практичної підготовки і призначений для студентів четвертого курсу бакалаврського рівня спеціальності 035 Філологія. Курс ознайомлює студентів з основними напрямками сучасних досліджень у галузі філології, науковими методами, які використовують у мовознавчих студіях; дає змогу обрати тему та окреслити методологію дослідження; допомагає зрозуміти мовознавчі теорії та проблеми, а також використати їх на практиці.

Метою курсу є ознайомлення студентів з сучасною методологією наукових досліджень у галузі філології, вироблення у них вмінь та навичок опрацьовувати наукову літературу, структурувати, аналізувати та описувати зібраний мовний матеріал, робити науково обґрунтовані висновки та узагальнення.

 

Мета передбачає виконання низки завдань:

– висвітлити теоретичні основи, питання методики, технології та організації науково-дослідницької діяльності у галузі філології;
– поглибити теоретичну базу та практичні вміння студентів для ефективного, кваліфікованого проведення наукових досліджень студентами;
– допомогти студентам окреслити структуру власного наукового дослідження та вибрати методи його проведення;
– ознайомити студентів з методичними рекомендаціями стосовно написання курсових робіт на 4 курсі (вимоги до вступу, висновків, резюме, технічне оформлення та обсяг роботи, способи посилань тощо);
– удосконалити навички опису позицій використаної у дослідженні літератури та джерел.

Рекомендована література

  1. Албул О.А., Кравчук А.М., Петрухінa Л.Е. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсових і кваліфікаційних робіт для студентів напряму „Філологія” (слов’янські мови та літератури). Львів, 2011.
  2. Бірта Г.О., Бургу Ю.Г., Методологія і організація наукових досліджень : навч. посіб. Київ, 2014.
  3. Етичний кодекс ученого України, https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0002550-09#Text
  4. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. Київ, 2004.
  5. Eco U. Jak napisać pracę dyplomową Poradnik dla humanistów. Warszawa, 2007.
  6. Gambarelli G., Łucki Z. Jak przygotowac pracę dyplomową lub doktorską. Wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie. Kraków, 1996.
  1. Kozłowski H. Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu. Warszawa, 2009.
  2. Oliver P. Jak pisać prace uniwersyteckie. Poradnik dla studentów. Kraków, 2000.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус