Стефанишин Юлія Миронівна

Посада: асистент кафедри польської філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Електронна пошта: yuliia.stefanyshyn@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Фразеологія (функціональний аспект), норма та інновації, соціолінгвістика, корпусна лінгвістика, культура польської мови, викла­дання польської мови як іноземної українцям.

Курси

Публікації

Статті:

 1. Dilna J. Funkcjonowanie innowacji frazeologicznych w utworze literackim (na materiale utworów Izabeli Sowy) / J. Dilna // Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych / Pod red. M.Czermińskiej, K.Meller, P.Flicińskiego. – Poznań, 2007. – S. 761-767.
 2. Дільна Ю. Фразеологія у творах Ізабелли Сови / Ю. Дільна // Вісник Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника. – Вип. XV-XVIII. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 595-599.
 3. Дільна Ю. Фразеологічні модифікації та новотвори у молодіжній прозі Ізабелли Сови / Ю. Дільна // Проблеми слов’янознавства. – Вип. 56. – Львів, 2007. – С. 283-290.
 4. Дільна Ю. Концепції фразеологічних інновацій у працях польських та східнослов’янських мовознавців/ Ю. Дільна // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 40. – Ч. ІІ. – Львів, 2007. – С. 127-134.
 5. Дільна Ю. Польські та східнослов’янські мовознавці про явище семантичної трансформації фразеологізмів / Ю. Дільна // Проблеми слов’янознавства. – Вип. 57. – Львів, 2008. – С. 269-276.
 6. Dilna J. Frazeologizmy w polskiej prozie młodzieżowej. Problemy z recepcją odbiorcy ukraińskiego uczącego się polszczyzny / J. Dilna // W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku / Pod. red. Władysława T. Miodunki i A. Seretny. – Kraków, 2008. – S. 143-149.
 7. Дільна Ю. Фразеологічні модифікації з додаванням компонентів – функції в польській молодіжній прозі / Ю. Дільна // Проблеми слов’янознавства. – Вип. 58. – Львів, 2009. – С. 176-183.
 8. Дільна Ю. Трансформація фразеологізмів як засіб створення сатирично-гумористичного ефекту у творах Йоанни Фабіцької / Ю. Дільна // Компаративні дослідження слов’янських мов та літератур. – Вип. 10. – Київ, 2009. – С. 47-54.
 9. Дільна Ю. Типи та функції семантичної трансформації фразеологізмів у сучасній польській прозі / Ю. Дільна // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. – Т. 22 (61). – № 4 (1). – Сімферополь, 2009. – С.148-153.
 10. Dilna J. Frazeologia polskich młodzieżowych tekstów literackich w nauczaniu Ukraińców / J. Dilna // Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego – 2 / Pod red. G. Zarzyckiej i G. Rudzińskiego. – Łódź, 2010. – S. 439-445.
 11. Дільна Ю., Сагата Ю. Фразеологія в програмі полоністичних студій Львівського університету та в матеріалах сертифікаційних екзаменів з польської мови як іноземної / Ю. Дільна, Ю. Сагата // Мова як іноземна: проблеми сертифікації за європейськими стандартами. – Львів, 2010. – С. 136-143.
 12. Dilna J., Sahata J. Frazeologia w programie studiów polonistycznych na Uniwersytecie Lwowskim oraz w materiałach egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego / J. Dilna, J. Sahata // Język jako obcy: problemy certyfikacji według standardów europejskich. – Lwów. – 2010, S. 136-143.
 13. Dilna J. Frazeologia a kreowanie językowego obrazu świata we współczesnej polskiej prozie młodzieżowej / J. Dilna // Polonistyka bez granic / Pod red. R. Nycza, W. Miodunki, T. Kunza. – T. 2. – Kraków, 2011, S.409-416.
 14. Dilna J. Współczesny tekst literacki jako źródło polskiej frazeologii potocznej na zajęciach z języka polskiego jako obcego / J. Dilna // Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. T. 18. Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego – 3 / Pod red. B. Grochali i M. Wojenki-Karasek. – Łódź, 2011. – S. 129-134.
 15. Dilna J. Po nitce do szczęścia… Polskość a wielokulturowość, inwencja a konwencja we frazeologii polskich nagłówków prasowych (aspekt glottodydaktyczny) / J. Dilna // Tożsamość na styku kultur / Pod red. I. Masojć, H. Sokołowskiej . – Vilnius, 2011. – S. 495-506.
 16. Стефанишин (Дільна) Ю. Фразеологічні модифікації у прозі Томаша Пйонтека / Ю. Стефаниншин (Дільна) // Проблеми слов’янознавства. – Вип. 61. – Львів, 2012. – С. 166-176.
 17. Dilna J. Inwencja a konwencja we frazeologii odmiany artystycznej współczesnej polszczyzny / J. Dilna // Rozprawy komisji językowej. T. LIX. / Pod red. S. Gali. – Łódź, 2013. – S. 33-43.
 18. Андрунів Б., Стефанишин Ю. Функції поширювачів у структурі фразеологічних інновацій (на матеріалі сучасної польської прози) / Андрунів Богданна, Стефанишин Юлія // Słowo. Tekst. Czas XII. Frazeologia w idiolekcie i systemach języków słowiańskich. W 200 rocznicę urodzin Tarasa Szewczenki; pod red. M. Aleksiejenki, H. Bіłowus, M. Hordy, W. Mokijenki i H. Waltera: W 2 t. – Szczecin-Greifswald, 2014. – T.2. – S. 209-216.
 19. Stefanyszyn J. Semantyczna i syntaktyczno-semantycznа derywacja frazeologiczna w tekstach (na materiale współczesnej prozy polskiej) // Z bliska i z daleka. Język polski w badaniach językoznawców lwowskich i toruńskich / pod red. M. Gębki-Wolak, A. Krawczuk. – Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019. – S. 169–181.

Тези:

 1.  Фразеологія як засіб художнього опису людини (на матеріалі творів Ізабелли Сови) // Проблеми слов’янознавства. – Вип. 56. – Львів, 2007. – С. 318.
 2. Frazeologia a kreowanie językowego obrazu świata we współczesnej polskiej prozie młodzieżowej // Polonistyka bez granic. – Kraków, 2008 – C. 100.
 3. Andruniv B., Stefanyšin J. Функції поширювачів у структурі фразеологічних інновацій (на матеріалі сучасної польської прози)/ Andruniv B., Stefanyšin J.//Die Phraseologie im idiolekt und im System der slawischen Sprachen. Wort – Text – Zeit XII. Zum Geburstag von taras Grigor’evič Ševčenko. Szczecin-Greifswald, 2013. – S. 4-5.

Переклади:

 1. Чайковський А. Норма поведінки литовських ромів // Народознавчі зошити Інституту народознавства НАН України / За ред. С. Павлюка. – № 3-4 (63-64). – Львів, 2005. – С. 347-356 (переклад українською Юлії Дільної, Лесі Король).
 2. Козера Й. Цигани з білоруського села Ружана // Народознавчі зошити Інституту народознавства НАН України / За ред. С. Павлюка. – № 3-4 (63-64). – Львів, 2005. – С. 357-366 (переклад українською Юлії Дільної, Лесі Король).
 3. Цьвірко-Годицька Й. Зміна ролі та становища циганської жінки в Сороках (Молдова) // Народознавчі зошити Інституту народознавства НАН України / За ред. С. Павлюка. –№ 3-4 (63-64). – Львів, 2005. – С. 367-382 (переклад українською Юлії Дільної, Лесі Король).
 4. Мільчарчик Е. Музеї та виставки, що презентують циганську культуру // Народознавчі зошити Інституту народознавства НАН України / За ред. С. Павлюка. – № 3-4 (63-64). – Львів, 2005. – С. 416-423 (переклад українською Юлії Дільної, Лесі Король).
 5. Мруз Л. Відкритися чужому // Народознавчі зошити Інституту народознавства НАН України / За ред. С. Павлюка. – № 3-4 (63-64). – Львів, 2005. – С. 435-438 (переклад українською Юлії Дільної, Лесі Король).
 6. Danuta Mazuryk. Standard państwowy z języka ukraińskiego jako obcego: od teorii do praktyki Język jako obcy: problemy certyfikacji według standardów europejskich. – Lwów. – 2010, S. 34-38.

Біографія

2005 р. – закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка.

2005–2008 рр. – навчалася в аспірантурі при кафедрі польської філології.

12 жовтня 2016 року – захистила кандидатську дисертацію на тему „Фразеологічні інновації в сучасній польській мові”.

Методичні матеріали

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Дисципліна «Польська мова» (факультет міжнародних відносин, магістратура І курс)

1) 13.03-03.04.2020

Частина 1 Стефанишин, Туз, Євчук

2) 06.04-24.04.2020

Частина 2 Стефанишин, Туз, Євчук

3) 27.04-29.05.2020

Частина 3 Стефанишин, Туз, Євчук

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!