Польська стилістика

Тип: Нормативний

Кафедра: польської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116Стефанишин Ю.ФЛк-21м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ФЛк-21мСтефанишин Ю.

Опис курсу

Результати навчання:

знати:

визначення основних понять та категорій стилістики; основні критерії класифікації стилів; загальні та специфічні ознаки стилів польської мови; основні етапи формування, становлення й розвитку функціональних стилів польської мови в різних сферах спілкування, роль інтра- та екстралінгвістичних чинників; особливості жанрового наповнення кожного зі стилів.

вміти:

розрізняти нормативні і ненормативні елементи на всіх рівнях мовної системи в текстах різних стилів; визначати мовленнєву системність стилів польської мови, що утворюється в процесі мовленнєвої діяльності з мовного матеріалу під дією позамовних чинників; виділяти й пояснювати стилістичні ознаки мовних одиниць у текстах усіх стилів; застосовувати стилістичні прийоми, способи використання мовного матеріалу відповідно до умов і цільової настанови; оцінювати стилістичні можливості мовних засобів; свідомо добирати найдоцільніші фонетичні, лексичні, фразеологічні і граматичні засоби в усному та писемному мовленні відповідно до задуму, стилю й експресивно-емоційної спрямованості висловлювання; редагувати тексти з помилками й  конструювати стилістично довершений текст будь-якого стилю та жанру.

Рекомендована література

Основна:

 1. Bajerowa I. Aktualne problemy polityki językowej, w: Socjolingwistyka. Nr 1. 1977.
 2. Bańko M., Krajewska M. Słownik wyrazów kłopotliwych. Warszawa, 2000.
 3. Beńkowska D. Polski styl biblijny. Łódź. 2002.
 4. Bralczyk J. Język na sprzedaż. Gdańsk, 2204.
 5. Bralczyk J. Język polityki i polityków, w: O zagrożeniach i ogactwie polszczyzny, red. J. Wrocław, 1996.
 6. Bralczyk J., Gruszczyński W., Kłosińska K. Wiem, co mówię, czyli o odbrej komunikacji. Z tekstami Michała Ogórka napisanymi specjalnie do tej książki. Bydgoszcz – Warszawa, 2011.
 7. Dejna K. Dialekty polskie. Wrocław, 1973.
 8. Encyklopedia języka polskiego. Red. S. Urbańczyk i M. Kucała. Wrocław etc., 1999.
 9. Gajda S. Przewodnik po stylistyce polskiej. Opole, 1995.
 10. Gajda S. Systematyzacja pojeć w stylistyce. Opole, 1992.
 11. Gajda S. Współczesna polszczyzna naukowa – język czy żagon? Wrocław, 1990.
 12. Gołąb Z., Heinz A., Polański K. Słownik terminologii językoznawczej. Warszawa, 1968
 13. Grzenia J. Komunikacja językowa w Internecie. Warszawa, 2006.
 14. Inny słownik języka polskiego. Red. M. Bańko. T. I, II. Warszawa, 2000.
 15. Kaczmarek L., Skubalanka .T, Grabias S. Słownik gwary studenckiej. Lublin, 1994.
 16. Krawczuk A. Leksykologia i kultura języka polskiego. Tom 1. Leksykologia, frazeologia, leksykografia. Kijów, 2011.
 17. Kopertowska D. Analiza stylistyczno-językowa tekstu. Kielce, 1992.
 18. Kurkowska H., Skorupka S. Stylistyka polska. Warszawa, 1959.
 19. Makowski A. Polszczyzna końca XX wieku. Warszawa, 1992.
 20. Malinowska E. Styl urzędowy, w: Przewodnik po stylistyce polskiej, red. S. Gajda. Opole, 1995.
 21. Marcjanik M. Etykieta językowa, we: Współczesny język polski pod red. J.Bartmińskiego. Lublin, 2001.
 22. Markowski A. Leksyka wspólna różnym odmianom polszczyzny. Wrocław, 1992.
 23. Pędzich B. Język polski. 365 ćwiczeń ze słownictwa. Leksyka, semantyka, stylistyka. Warszawa, 2007.
 24. Pisarkowa K. O spójności tekstu mówionego, w: Tekst i język. Problemy semantyczne, red. M.R. Mayenowa. Wrocław, 1974.
 25. Skudrzyk A., Urban K. Znaleźć słowo trafne… Stylistyczno-komunikacyjny obraz współczesnej polszczyzny. Katowice, 2007.
 26. Skubalanka T. Historyczna stylistyka języka polskiego. Przekroje. Wrocław, 1984.
 27. Skudrzykowa A., Urban K. Mały słownik terminów z zakresu socjolingwistyki i pragmatyki językowej. Kraków – Warszawa, 2000.
 28. Słownik poprawnej polszczyzny. Red. W. Doroszewski i H. Kurkowska. Warszawa, 1973
 29. Słownik synonimów polskich. Red. Z. Kurzowa i in. – Warszawa, 2002.
 30. Słownik współczesnego języka polskiego. Red. B. Dunaj. Warszawa, 1996.
 31. Tokarski R. Znaczenie słowa i jego modyfikacje w tekście. Lublin, 1987.
 32. Wojtak M. Styl w pespektywie struktury tekstu, w: Styl a tekst, red. M. Balowski, S. Opole, 1996.
 33. Zdunkiewicz-Jedynak D. Ćwiczenia ze stylistyki. Warszawa, 2010.
 34. Zdunkiewicz-Jedynak D. Wykłady ze stylistyki. Warszawa, 2008
 35. Zwiefka-Chwałek A. Słowo Internetu – współczesne hieroglify, cyberforum.pl/teksty.php

 

Інформаційні ресурси:

https://sjp.pwn.pl/poradnia/lista/wszystkie;18.html

https://www.youtube.com/watch?v=TG4ZAGnlPOY&t=187s

https://www.youtube.com/watch?v=OT0bPy3zC3Q

http://retoryka-media.uw.edu.pl/zaklad-retoryki-i-mediow/prace-uczestnikow-fdm/

https://www.youtube.com/channel/UCjl1G2CAPFgBlRPOLe2q1CQ

http://leksykografia.uw.edu.pl/

http://wszedukacja.pl/content/uploads/2012/04/Stylistyka-i-kultura-wyklad-4.pdf

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус