Основна слов’янська (польська) мова: лексикологія

Тип: Нормативний

Кафедра: польської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
740Стефанишин Ю.ФЛк-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
740ФЛк-41Біленька-Свистович Л., Стефанишин Ю.

Опис курсу

У результаті вивчення курсу студенти повинні

знати:

методи аналізу значення; аспекти значення слова (денотативний, сигніфікативний, конотативний); основні концепції значення слова; діахронічні типи значеннєвих змін; традиційні та нові типи словникових дефініцій лексем; типи полісемії; концепції омонімії та типи омонімів; природу семантичних зв’язків синонімії та антонімії; поділ лексики польської мови з точки зору активного і пасивного стану; типи архаїзмів та неологізмів, типи запозичень у польській мові; принципи поділу лексики за соціальним і територіальним критерієм.

вміти:

розрізняти синтагматичні та парадигматичні зв’язки слів; аналізувати лексику семантичних полів  польської та української мов; дефініювати значення лексем (за традиційними та новими типами дефініцій); розрізняти одно- та багатозначні слова, багатозначні слова та омоніми; добирати до запропонованих слів синоніми та антоніми; розрізняти архаїзми, застарілі слова, неологізми; визначати їхні типи; аналізувати запозичення в складі польської мови з огляду на різні критерії; аналізувати лексику польських діалектів і соціолектів; користуватися різними видами словників, придатних до вивчення лексичного складу польської мови; уміти правильно вживати синонімічні засоби польської мови, лексику різних стилів і мовних варіантів.

Рекомендована література

Основна література

 1. browska A. Język polski. Wrocław, 1998.
 2. Doroszewski W. Studia i szkice językoznawcze. Warszawa, 1962.
 3. Encyklopedia języka  Red. S. Urbańczyk  i M. Kucała. Wrocław, 1999.
 4. Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Red. K. Połański. Wrocław, 1993.
 5. Encyklopedia wiedzy o języku polskim. Red. S. Urbańczyk. Warszawa, 1957.
 6. Handke K., Rzetelska-Feleszko E. Przewodnik po językoznawstwie poskim. Wrocław, 1977.
 7. Jakobson R., Halle M. Podstawy języka. Wrocław еtc., 1964.
 8. Język i my. Podręcznik do języka polskiego dla szkół średnich. T I (S. Dubisz, M. Nagajowa, J. Puzynina). Warszawa, 1998; T. II (D. Buttler). Warszawa, 1999; III (B. Bartnicka). Warszawa, 1998; T. IV (D. Buttler, H. Satkiewicz) Warszawa, 1998.
 9. Język Red. S. Gajda. Opole, 2001.
 10. Język polski: Encyklopedia w tabelach. Red. W. Mizerski. Warszawa, 2000.
 11. Klemensiewicz Z. Historia języka polskiego. Warszawa, 1985.
 12. Klemensiewicz Z. Ze studiów nad językiem i stylem. Warszawa, 1969.
 13. Krawczuk A. Leksykologia i kultura języka polskiego. T.1-2. T.1: Leksyklogia, frazeologia, leksykografia. Kijów, 2011.
 14. Lubaś W. Społeczne uwarunkowania współczesnej polszczyzny. Kraków, 1979.
 15. Mańczak W. Z zagadnień językoznawstwa ogólnego. Wrocław etc., 1970.
 16. Milewski T. Językoznawstwo ogólne. Warszawa, 1983.
 17. Milewski T. Językoznawstwo.  Warszawa, 1969.
 18. Milewski T. Z zagadnień językoznawstwa ogólnego i historycznego. Warszawa, 1969.
 19. Nauka o języku dla polonistów: Wybór zagadnień. Red. S. Dubisz. Warszawa, 1999.
 20. Papierkowski S. K. Język polski na przestrzeni tysiąclecia // Papierkowski S. K. Z badań nad językiem i litereturą. Lublin, 1972.
 21. Podlawska D., Płóciennik I. Leksykon nauki o języku. Bielsko-Biała, 2002.
 22. Rospond S. Gramatyka historyczna języka polskiego. Warszawa, 1971.
 23. Szczupryczyńska M. Wstęp do językoznawstwa. Toruń, 1989.
 24. Współczesna Red. H. Kurkowska. Warszawa, 1981.
 25. Współczesny język polski. Red. J. Bartmiński. Lublin, 2001.
 26. Z problemów współczesnej  Red. H. Wróbel. Katowice, 1985.

 

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус