Основна слов’янська (польська) мова: фонетика і фонологія

Тип: Нормативний

Кафедра: польської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632Стефанишин Ю.ФЛк-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФЛк-31Наконечна А.

Опис курсу

Курс «Основна слов’янська (польська) мова: фонетика і фонологія» висвітлює основні теоретичні проблеми та аспекти цього розділу лінгвістичної науки. Розглядаються як загальномовознавчі питання, так і проблеми правильної вимови, зміни та тенденції розвитку фонетичної системи сучасної польської мови.

Програма курсу «Основна слов’янська (польська) мова: фонетика і фонологія» укладена із урахуванням програм таких навчальних дисциплін як «Основна слов’янська (польська) мова: орфографія», «Основна слов’янська (польська) мова: морфологія», «Сучасна українська літературна мова: фонетика і фонологія».

У частині лексико-комунікативного циклу студенти набувають навичок усної та писемної комунікації в різних ситуаціях, засвоюючи всі типи мовленнєвої діяльності (читання, розуміння на слух, говоріння, письмо).

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

основні теоретичні положення дисципліни (поняття звуку як явища на рівні артикуляції, акустики та перцепції; принципи класифікації звуків сучасної польської мови; типи позиційних асиміляцій звуків у мовленнєвому потоці; природу польського наголосу та правила наголошування слів у сучасній польській мові; поняття складу та правила поділу слів на склади; принципи чергування приголосних і голосних у польській мові; основні положення фонології) норми правильної вимови у сучасній польській мові та основні відмінності польської фонетичної системи від української.

вміти:

проводити фонетичний аналіз та здійснювати фонетичний запис (транскрипцію) текстів;

читати й розуміти польські тексти різних стилів та різного ступеня складності (відповідно до вимог для рівнів В2-С1 за міжнародною класифікацією рівнів знання іноземної мови); розуміти на слух польські тексти різних стилів та різного ступеня складності (відповідно до вимог для рівнів В2-С1 за міжнародною класифікацією рівнів знання іноземної мови); говорити польською мовою на різні теми, відповідно до певної комунікативної ситуації (відповідно до вимог для рівнів В2-С1 за міжнародною класифікацією рівнів знання іноземної мови); створювати писемні тексти різних стилів, відповідно до певної комунікативної ситуації (відповідно до вимог для рівнів В2-С1 за міжнародною класифікацією рівнів знання іноземної мови); перекладати тексти з польської мови українською та навпаки.

Рекомендована література

До Модуля 1 («Сучасна польська мова: фонетика і фонологія»)

Основна:

 1. Bąk P. Gramatyka języka polskiego. Warszawa, 1977.
 2. Derwodejowa M., Gałczyńska A. i in. Język polski. Kompendium. Warszawa, 2005.
 3. Dłuska M. Fonetyka polska: artykulacje  głosek  Warszawa – Kraków, 1983.
 4. Dłuska M. Fonetyka polska. Warszawa, 1981.
 5. Dunaj B. Rozwój systemu fonetyczno-fonologicznego polszczyzny XX wieku // Polszczyzna XX wieku. Ewolucja i perspektywy rozwoju / pod red. S. Dubisza i S. Gajdy. – Warzszwa, 2001. – S. 75-83.
 6. Essen O. Fonetyka ogólna i stosowana. Warszawa, 1967.
 7. Jassem W. Podstawy fonetyki akustycznej. Warszawa, 1973.
 8. Karpowicz T. Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja. – Warszawa, 2009.
 9. Klebanowska B. Interpretacja fonologiczna zjawisk fonetycznych w języku polskim. Warszawa, 1990.
 10. Klebanowska B., Kochański W., Markowski A. O dobrej i złej polszczyźnie. – Warszawa, 1985. S. 19-71.
 11. Klemensiewicz Z. Prawidła poprawnej wymowy poskiej. Wrocław, 1973.
 12. Klemensiewicz Z., Urbańczyk S. Prawidła poprawnej wymowy polskiej. Kraków, 1995.
 13. Krawczuk A. Wybrane zagadnienia poprawności fonetycznej. Tendencje rozwojowe w zakresie polskiej fonetyki. [W:] А. Кравчук Лексикологія і культура польської мови. Т.ІI: Культура мови. Київ, 2011. С. 141-172.
 14. Maciołek M. Przejawy tendencji do ekonomiczności środków językowych w zakresie wymowy i podsystemu fonologicznego // Linguarum Silva, 2015, 4, s. 185-207.
 15. Madelska L., Witaszek-Samborska M. Zapis fonetyczny. Zbiór ćwiczeń. Poznań, 1988.
 16. Nagórko A. Podręczna gramatyka języka polskiego. Warszawa, 2010.
 17. Ostaszewska D., Tambor J. Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. Warszawa,
 18. Rocławski B. System fonetyczny współczesnego języka polskiego. Wrocław etc., 1981.
 19. Rutkiewicz-Hanczewska M. Błąd wymowy czy wada wymowy? O nowej artykulacji głosek szeregu ciszącego //Język Polski, 2009, T. 89, z. 4–5, s. 353–364.
 20. Stieber Z. Historyczna i współczesna fonologia języka polskiego. Warszawa, 1968.
 21. Strutyński J. Gramatyka Kraków, 1998.
 22. Szober S. Gramatyka języka polskiego. Warszawa, 1969.
 23. Szpyra-Kozłowska J. Wprowadzenie do współczesnej fonologii. Lublin, 2002.
 24. Wierzchowska B. Fonetyka i fonologia języka polskiego. Wrocław, 1980.
 25. Wierzchowska B. Opis fonetyczny języka polskiego. Warszawa, 1967.
 26. Wierzchowska B. Wymowa polska. Warszawa, 1971.
 27. Wróbel H. Gramatyka języka polskiego. Kraków, 2001.
 28. Кравчук А. Польська вимова з елементами правопису (для українців, що вивчають польську мову): навчальний посібник. Київ, 2015.

 До Модуля 2 («Лексико-комунікативний цикл»)

 Основна:

 1. Burkat A., Jasińskа A. i In. Hurra po polsku Kraków, 2009.
 2. Lewiński P. Oto polska mowa. Wrocław, 200
 3. Lipińska E. Dąbska E.G. Kiedуś wrócisz tu. Część 1. Kraków, 1997.
 4. Madeja A. Marcinek B. Polski mniej obcy. Część 1. Katowice, 2007.
 5. Seretny A. Kto czyta – nie błądzi. Kraków, 2007.

Інформаційні ресурси:

https://sjp.pwn.pl/poradnia/lista/wymowa;2.html

https://www.youtube.com/watch?v=WnqJxR04TCQ

https://www.youtube.com/watch?v=FFQLWccTukQ

https://www.youtube.com/watch?v=w1VSwHDwwko&t=769s

https://www.youtube.com/watch?v=VFmkX6DXhms

https://www.youtube.com/watch?v=-rKsVgrky6M

https://www.youtube.com/watch?v=1MbVd5Ew8LY

https://www.ted.com/talks/julian_treasure_the_4_ways_sound_affects_us/transcript?language=pl

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус