Теорія і практика перекладу

Тип: Нормативний

Кафедра: польської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
52Немає
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Сливинський О. Т.ФЛк-31
648доцент Сливинський О. Т.ФЛк-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ФЛк-31доцент Сливинський О. Т.
616ФЛк-31Галайко М. В.

Опис курсу

Курс „Теорія і практика перекладу” призначений для студентів третього року навчання спеціалізації „словʼянські мови та літератури (переклад включно), перша – польська”. Курс передбачає опанування теоретичних основ перекладу, а також розвиток практичних навичок здійснення письмового та усного перекладу текстів різного типу.

Метою курсу є ознайомлення студентів із основними аспектами перекладознавчої науки, системою термінів та понять, що використовуються в теорії і практиці перекладу, стратегіями та техніками здійснення перекладу, розвиток вмінь та навичок студентів здійснювати польсько-український та українсько-польський письмовий та усний переклад текстів різного виду.

Для досягнення мети навчальної дисципліни „Теорія і практика перекладу” в процесі її викладання необхідно виконати такі завдання:

 • ознайомити із історією перекладу та перекладацької думки в різні епохи, а також з розвитком перекладацької діяльності в Польщі та Україні;
 • представити історію виникнення окремих видів і типів перекладу та історію виникнення перекладознавства як самостійної наукової дисципліни;
 • показати місце перекладознавчої науки серед інших дисциплін;
 • ознайомити студентів з поняттям перекладу, еквівалентності, неперекладності, класифікацією перекладів, особливостями перекладів різного типу;
 • представити стратегії і техніки перекладу текстів з культурними реаліями, власними назвами, мовною грою тощо;
 • ознайомити студентів з перекладацькими трансформаціями та навчити застосовувати їх при здійсненні перекладу;
 • розвинути навички виконання польсько-українського та українсько-польського письмового та усного перекладу;
 • ознайомити з особливостями професійної діяльності перекладача.

Рекомендована література

 Основна:

 1. Bednarczyk A. Wybory translatorskie. Modyfikacje tekstu literackiego w przekładzie i kontekst asocjacyjny, Łask, 2005.
 2. Dąmbska-Prokop U. Nowa encyklopedia przekładoznawstwa, Kielce, 2010.
 3. Dydaktyka tłumaczenia ustnego, pod. red. A. Chmiel, P. Janikowskiego, Katowice, 2015.
 4. Korunets I. V. A Course in the Theory and Practice of Translation = Корунець І. В. Теорія і практика перекладу. Київ, 1986.
 5. Korunets I. V. Theory and Practice of Translation = Корунець І. В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): підручник. Вінниця, 2000.
 6. Przekład artystyczny a współczesne teorie translatologiczne, pod red. M. Jurkowskiego, Katowice, 1998.
 7. Алексеева И. С. Введение в переводоведение: Учебное пособие для студ. филол. и лингв. фак. высш. учеб. заведений. Санкт-Петербург, Москва, 2004.
 8. Виноградов В. С. Перевод: Общие и лексические вопросы: Учебное пособие. Москва, 2004.
 9. Гаврилів Т. Текст між культурами. Перекладознавчі студії. Київ: Критика, 2005.
 10. Зорівчак Р. П. Реалія і переклад. Львів, 1989.
 11. Кияк Т. Р., Огуй О. Д., Науменко А. М. Теорія та практика перекладу. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. Вінниця, 2006.
 12. Коптілов В. В. Теорія і практика перекладу. Посібник. Київ, 2003.
 13. Корунець І. В. Вступ до перекладознавства. Підручник. Вінниця, 2008.
 14. Корунець І. В. Теорія і практика перекладу. Вінниця, 2003.
 15. Мамрак А. В. Вступ до теорії перекладу: навчальний посібник. Київ, 2009.

Інформаційні ресурси

Польсько-український електронний словник, http://www.domeczek.pl/~polukr/pus/index_ua.php

Електронні багатомовні словники Lingea, https://www.dict.com/

Лабораторія української, корпус паралельних текстів, https://mova.institute/

Генеральний регіонально анотований корпус української мови (ГРАК), http://uacorpus.org/

Український веб-корпус Лейпцизького університету, https://corpora.uni-leipzig.de/en?corpusId=ukr_mixed_2014

Polsko-rosyjski i rosyjsko-polski korpus równoległy, http://pol-ros.polon.uw.edu.pl/index.php?id=01&lang=pl

Polsko-ukraiński korpus równoległy, http://www.domeczek.pl/~polukr/index.php?option=search

 

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус