Мова і культура Польщі

Тип: На вибір студента

Кафедра: польської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416Стефанишин Ю.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416Винниченко С.
Біленька-Свистович Л.
Євчук У.
Левицька-Хома А.
Стефанишин Ю.

Опис курсу

Курс «Мова і культура Польщі» є складовою циклу дисциплін вільного вибору студентів (гуманітарного та соціально-економічного спрямування) 2-го року навчання студентів усіх факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка (бакалаврат). Курс дає студентам змогу ознайомитися з основами польської мови та культури, забезпечує розуміння студентами нескладних текстів польською мовою, уміння формулювати власні базові усні та письмові висловлювання на різноманітну тематику та використовувати здобуті вміння і навички у різних комунікативних ситуаціях, знайомить студентів з основними елементами польської культури.

Метою курсу є формування у студентів мовної, мовленнєвої, соціокультурної та функціонально-комунікативної компетенцій.

Мета передбачає виконання низки завдань:

 • забезпечити засвоєння студентами правил польської літературної вимови,
 • ознайомити студентів із основами орфографії,
 • навчити студентів читати і писати по-польськи,
 • забезпечити розуміння студентами усних та письмових текстів початкового рівня складності,
 • забезпечити засвоєння студентами у функціональному аспекті правил польської словозміни (іменник, прикметник, займенник, дієслово),
 • забезпечити засвоєння студентами лексики найпоширеніших тематичних полів,
 • розвинути навички спілкування в типових комунікативних ситуаціях,

ознайомити студентів з основами культури Польщі.

 

В результаті вивчення курсу

Студенти повинні знати:

 • правила польської літературної вимови;
 • основні правила орфографії сучасної польської мови;
 • основні правила польської словозміни (іменник, прикметник, займенник, дієслово);
 • лексику найпоширеніших тематичних полів;
 • базові поняття культури Польщі.

 

Студенти повинні вміти:

 • читати й розуміти польські тексти різних стилів початкового ступеня складності (відповідно до вимог для рівня А2 за міжнародною класифікацією рівнів знання іноземної мови);
 • розуміти на слух польські тексти різних стилів початкового ступеня складності (відповідно до вимог для рівня А2 за міжнародною класифікацією рівнів знання іноземної мови);
 • говорити польською мовою на різні теми, відповідно до певної комунікативної ситуації (відповідно до вимог для рівня А2 за міжнародною класифікацією рівнів знання іноземної мови);

 

Рекомендована література

Основна:

1.     Garncarek P. Czas na czasownik. – Kraków, 2001.

2.     Lipińska E. Z polskim na ty. Podręcznik do nauczania języka polskiego dla stopnia progowego. – Kraków, 2003.

3.     Małolepsza M., Szymkiewicz A. Hurra po polsku 1. – Kraków, 2006.

4.     Pasieka M. Język polski dla cudzoziemców. Ćwiczenia dla początkujących. – Wrocław, 2001.

5.     Serafin B., Achtelik A. Miło mi panią poznać. Język polski w sytuacjach komunikacyjnych. – Katowice, 2001.

6.     Stempek I., Stelmach A., Dawidek S., Szymkiewicz A. Polski krok po kroku. Poziom A1. – Kraków, 2012.

7.     Stempek I., Stelmach A. Polski krok po kroku. Poziom A2. – Kraków, 2012.

8.     Szelc-Mays M., Rybicka E. Słowa i słówka. – Kraków, 2003.

9.     Кравчук А. Читаємо польською, або Практична фонетика польської мови. – Львів, 2005.

10.  Лозинська О.Г. Польська мова для початківців. Навчальний посібник. – Львів, 2004.

 

Додаткова література:

11.  Bartnicka B. (i inni). Uczymy się polskiego. Podręcznik języka polskiego dla cudzoziemców. Cz. I. – Warszawa, 1996 (wersja: rosyjska).

12.  Bileńka-Swystowycz Ł., Jarmoliuk M. Uczę się polskiego. – Kijów, 1998.

13.  Gałyga D. Ach, ten język polski! Ćwiczenia komunikacyjne dla początkujących. – Kraków, 2001.

14.  Gołkowski M. (i inni). Gdybym znał dobrze język polski… (wybór tekstów z ćwiczeniami do nauki gramatyki polskiej dla cudzoziemców). – Warszawa, 1991.

15.  Izdebska-Długosz D. Po polsku bez błędu. Zbiór ćwiczeń z gramatyki języka polskiego dla studentów ukraińskojęzycznych (A1-B1). – Rzeszów, 2017.

16.  Kowalewska M., Kowalewski J. Co nas łączy (Część I). – Kraków, 2008.

17.  Lechowicz J., Podsiadły J. Ten, ta, to. Ćwiczenia nie tylko gramatyczne dla cudzoziemców. – Łódź,  2001.

 

Інформаційні ресурси

Вивчення дисципліни студентами передбачає вміння використовувати різні інформаційні ресурси, у тому числі інтернет-джерела та комунікацію з носіями мови, яку вони вивчають.

Мультимедійний курс вивчення польської мови як іноземної: http://e-polish.eu/

Словник польської мови PWN он-лайн: http://sjp.pwn.pl/

Орфографічний словник польської мови он-лайн: http://so.pwn.pl/

http://poradnia.pwn.pl/ – «мовна консультація», сайт, на якому компетентні мовознавці вирішать сумніви стосовно вживання словоформ, фразеологізмів, написання слів тощо.

http://encyklopedia.pwn.pl/ – енциклопедія PWN он-лайн.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус