Прикладна психолінгвістика

Тип: На вибір студента

Кафедра: загального мовознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
730ArrayФЛл-41
1

Опис курсу

Курс «Прикладна психолінгвістика» охоплює коло питань, пов’язаних із породженням та сприйняттям мови, а також розвитком мови та питаннями засвоєння рідної та нерідної мови. У програмі представлені теоретичні та експериментальні дослідження породження та сприйняття мовлення та мови як психологічних наук, так і мовознавчих. Розглянуто закономірності та механізми формування та здійснення мовленнєвої діяльності, процесів мовленнєвої комунікації, використання знаків мови. Значна увага в курсі приділяється історії розвитку психолінгвістичних ідей, що демонструє зміну лінгвістичного мислення протягом століть та поглиблює розуміння студентами особливостей формування понятійного апарату та наукової парадигми.
Цілі дисципліни: ознайомити студентів з основними положеннями та завданнями психолінгвістики, історією цієї наукової дисципліни, з конкретними психолінгвістичними дослідженнями в різних країнах, а також зіставити різні підходи та проаналізувати спірні проблеми. Сформувати у студентів знання, навички, компетенції, необхідні для психолінгвістичних досліджень, розробити інструментарій для аналізу базових понять та теорії психолінгвістики та теорії мовної діяльності з урахуванням низки етнолінгвістичних факторів

 

Рекомендована література

Основна

 1. Куранова С. І. Основи психолінгвістики : навч. посіб. – К. : ВЦ “Академія”, 2012 – 208 с.
 2. Куранова С. І. Проблеми дослідження мовної особистості у психолінгвістиці / С. І. Куранова // Вісник Маріупольського державного університету. – Маріуполь, 2017. – Серія: Філологія. – Вип. 16. – С. 90 – 97.
 3. Манакін В. М. Мова і міжкультурна комунікація : навч. посіб./ В. М. Манакін. – К. : ВЦ “Академія”, 2012. – 288 с.
 4. Свааб Д. Ми . – це наш мозок / Дік Свааб. – Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2019. – 496 с.
 5. Свааб Д. Наш творчий мозок / Дік Свааб. – Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2019. – 463 с.
 6. Фріт К. Формування розуму. Як мозок створює наш духовний світ / Фріт Кріс. – Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2019. – 271 с.
 7. Levelt W.J. A history of psycholinguistics: the pre-Chomskyan era. Oxford: Oxford University Press. – – 672 p. ISBN 9780199653669.
 8. Rueschemeyer Shirley-Ann, Gareth Gaskell The Oxford Handbook of Psycholinguistics. Oxford: Oxford University Press. – 2018. – 1080 p. ISBN 0191090433, 9780191090431

Додаткова

 1. Аристотель. Метафізика [пер. з д.гр. О. Юдін]. – Харків.: Фоліо, 2020. – 300 с.
 2. Вітгенштайн Л. Tractatus logico-philosophicus. Філософські дослідження / Людвіг Вітгенштайн; [пер. з нім. Є. Попович]. – К. : Основи, 1995. – 311 с.
 3. Гайдеґґер М. Дорогою до мови / Мартін Гайдеґґер; [пер. з нім. В. Кам’янець]. – Львів: Літопис, 2007. – 232 с.
 4. Дерида Ж. Письмо та відмінність / Жак Дерида; [пер. з фр. В. Шовкун]. – К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2004. – 602 с.
 5. Леві-Строс К. Структурна антропологія / Клод Леві-Строс; [пер з фр. З. Борисюк]. – К. : Основи, 2000. – 387 с.
 6. Фуко М. Археологія знання / Мішель Фуко; [пер. з фр. В. Шовкун]. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003. – 326 с.
 7. Fromkin V. Speech Errors as Linguistic Evidence. The Netherlands: Mouton & Co. N. V. – 1973 – pp. 157–163.

Інформаційні ресурси

 1. Лінгвістичний портал MOVA.info http://www.mova.info
 2. http://www.wikipedia.org
 3. Український лінгвістичний портал http://www.ulif.org.ua/ulif/
 4. Портал української мови та культури http://slovnyk.net/

 

Силабус:

Завантажити силабус