ЄЩЕНКО Тетяна

Посада: професор кафедри загального мовознавства

Телефон (робочий): (032) 2394756

Веб-сторінка: philology.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): www.webofscience.com

Наукові інтереси

Наукові зацікавлення: текстолінгвістика, прикладна лінгвістика, психолінгвістика, когнітивна лінгвістика, мовленнєва комунікація, лінгвоперсонологія.

 

Публікації

Монографії

 1. Єщенко Т. Феномен художнього тексту: комунікативний, семантичний і прагматичний аспекти: монографія. Львів: Друкарня ЛНМУ, 2021. 470 с. https://dlib.kiev.ua/items/show/800#?c=0&m=0&s=0&cv=0
 1. Єщенко Т. Текстово-антропоцентричний вимір метафори українських поетів 1990-х: монографія. Київ: Академвидав, 2018. 352 с. (серія: «Монограф»). https://chtyvo.org.ua/authors/Yeschenko_Tetiana/Tekstovo-antropotsentrychnyi_vymir_metafory_ukrainskykh_poetiv_1990-kh/

 Підручники, посібники

 1. Єщенко Т.  Лінгвістичний аналіз тексту: навч. пос. Київ: Академвидав, 2009. 264 с. (Гриф МОН України, лист № 14 / 18 – Г – 2954 від 30.12.2008 р.). https://chtyvo.org.ua/authors/Yeschenko_Tetiana/Linhvistychnyi_analiz_tekstu/
 2. 4. Єщенко Т. Українська мова фахового спілкування: навч. пос. Донецьк: ТОВ «Цифрова типографія», 2011. 244 с. (Гриф МОНМС України, Лист № 1/11 – 11227 від 01.12.2011 р.)

 

Статті у міжнародних наукових виданнях, зареєстрованих у наукометричних базах Webofscience, Scopus

 1. Yeshchenko T. Linguo-pragmatic parameters of English and Ukrainian literary mini-texts. Apuntes Universitarios, 2022. 12 Núm. 4. P. 40 – 61. DOI: https://doi.org/10.17162/au.v12i4.1234

 Статті у наукових виданнях України,  зареєстрованих у міжнародних наукометричних базах

 1. Єщенко Т. Художній образ як репрезентант текстової категорії «антропоцентричність» (на прикладі поетичних текстів) Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство). 2021. № 15. С. 51–57. https://doi.org/10.24919/2663-6042.15.2021.9
 2.  Єщенко Т. А. Текстова категорія зв’язності у комунікативному аспекті. Теорія і практика викладання української мови як іноземної. 2023. Вип. 17. С. 237-245.

http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/ukrinos/article/view/3933

 1. Єщенко Т. Художній образ як репрезентант текстової категорії «антропоцентричність» (на прикладі поетичних текстів). Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство). 2021. № 15. С. 51–57. DOI https://doi.org/10.24919/2663-6042.15.2021.9
 2. Єщенко Т. Категорія діалогічності в тексті: комунікативно-прагматичний аспект. Міжнародний науковий журнал «International journal of philology». Київ: Міленіум, 2021. Вип. 12. № 3. С. 10–18. DOI: http://dx.doi.org/10.31548/philolog2021.03.013.
 1. Єщенко Т. Колективний адресант поетичного тексту: комунікативно-прагматичний аспект. Мова. 2021. № 35. С. 85–92.http://mova.onu.edu.ua/article/view/237790
 1. Єщенко Т. Категорія діалогічності в тексті: комунікативно-прагматичний аспект. Міжнародний науковий журнал «International journal of philology». Київ: Міленіум, 2021. Вип. 12. № 3. С. 10–18. http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Filol/article/view/15678

Статті в закордонних наукових виданнях

 1. Yechshenko T. Poetic Communication and Antropocentrizm. EESJ. East European Science Journal. 2021. Vol. 5 (69). P. 33–37.
 2. 1 Єщенко Т. Текстові категорії у поезії (на прикладі віршованих творів Володимира Качкана). KELM (Knowledge, Education, Law, Management): Rocznik naukowy i praktyczny. 2021. 1 (37). P. 34–45. http://kelmczasopisma.com/ua/jornal/52
 1. Yechshenko T. Дискурсивна маніфестація адресата. Humanities and Social Scienceson. 2021. Sun. IX (45). Issue: 253. Budapest. С. 62‒66. https://seanewdim.com/wp-content/uploads/2021/09/Discursive-manifestation-of-the-addressee-T.-A.-Yeshchenko.pdf
 1. 15. Yechshenko T. Асоціативно-смислова зв’язність текстів засобів масової інформації. Slovak international scientific journal. 2021. № 53. Vol. 2. 38–39.
 2. 16. Yechshenko T. Poetic discourse as an act of communicative interactions between addresser and addressee. Scientific Journal of Polonia University Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej. PNAP. 43 (2020), nr. 6. 153–157. http://pnap.ap.edu.pl/index.php/pnap/article/view/629
 1. Єщенко Т. Ботанометафора в українській поезії 90-х років ХХ ст.: лінгвостилістичний аспект. Conversatoria linguistica: Międzynarodowy Rocznic Naukowy. Roc I: 2007. Sedlce: Instytut Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej, 2008. S. 93–107.

Статті у фахових наукових виданнях України

 1. Єщенко Т. Гра в стихії мови, або Граматичні експерименти творчої молоді. Лінгвістичні студії: зб. наук. пр. Донецьк: ДонНУ, 2003. Вип. 11. Ч. ІІ. С. 483–491.
 2. Єщенко Т. Словотвірні оказіоналізми мовлення: система і норма Лінгвістичні студії: зб. наук. пр. Донецьк: ДонНУ, 2004. Вип. 12. С. 247–252.
 3. Єщенко Т. Український жарґон спортивних уболівальників. Лінгвістичні студії: зб. наук. пр. Донецьк: ДонНУ, 2005. Вип. 13. С. 250–255.
 4. Єщенко Т. Зоометафора в українській поезії кінця ХХ ст.: семантико-стилістичний аспект. Вісник Донецького інституту соціальної освіти. Серія: Філологія. Журналістика. 2007. Т. ІІІ. Вип. 3. С. 22–33.
 5. Єщенко Т. Лінгвокультурема «Місто» у мовній картині світу поетів-«дев’яностівців». Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах: зб. наук. пр. Донецьк: ДонНУ, 2007. Вип. 16. С. 170–179.
 6. Єщенко Т. Структурно-граматичні моделі і типологічні вияви простих метафор (на матеріалі української поезії 90-х років ХХ ст.). Лінгвістичні студії: зб. наук. пр. Донецьк: ДонНУ, 2007. Вип. 16. С. 260–266.
 7. Єщенко Т. Структурно-граматичні типи метафор: теоретичний аспект. Вісник Донецького інституту соціальної освіти. Серія: Філологія. Журналістика. 2008. Т. ІV. Вип. 4. С. 20–28.
 8. Єщенко Т. Сучасне розуміння тексту у лінгвістиці. Науковий вісник Херсонського державного університету: зб. наук. пр. Серія: Лінгвістика. Херсон: Вид-во ХДУ, 2009. Вип. ІХ. С. 9–13.
 9. Єщенко Т. Вивчення лінгвістичного аналізу тексту у вищій школі за кредитно-модульною системою навчання. Лінгвістичні студії: зб. наук. пр. Донецьк: ДонНУ, 2009. Вип. 19. С. 310–314.
 10. Єщенко Т. Антропометафора як стильова домінанта української поезії 90-х років ХХ ст. Вісник Донецького інституту соціальної освіти. Серія: Філологія. Журналістика. 2009. Том V. Вип. 5. С. 41–50.
 11. Єщенко Т. Метафора-опредмечування як стильова домінанта української поезії 90-х років ХХ ст. Вісник Донецького інституту соціальної освіти. Серія: Філологія. Журналістика. 2010. Т. VІ. Вип. 6. С. 30–36.
 12. Єщенко Т. Категорія антропоцентричності: адресантність і адресатність у тексті.Лінгвістика: зб. наук. пр. Луганськ: Вид-во ВНЗ «ЛНУ ім. Тараса Шевченка», 2011. № 3 (24). С. 137–143.
 13. Єщенко Т. Категорія «інформативність» («змістовність»), її вираження в тексті. Філологічні студії: науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. 2011. Вип. 6. С. 172–180.
 14. Єщенко Т. Культурний концепт «місто» в поетичному тексті 90-х років ХХ ст. Українське мовознавство: міжвід. наук. зб. 2012. Вип. 42 / 1. С. 127–134.
 15. Єщенко Т. Проблема класифікації текстів у сучасному мовознавстві. Лінгвістичні студії: зб. наук. пр. Донецьк: ДонНУ, 2013. Вип. 27. С. 185–189.
 16. 33. Єщенко Т. Прецедентне ім’я в аспекті інтертекстуальності (на прикладі поетичного мовлення Василя Стуса). Рідний край. 2015. № 1 (32). С. 79–83.
 17. 34. Єщенко Т. Текстові категорії у практиці викладання української мови як іноземної. Теорія і практика викладання української мови як іноземної: зб. наук. пр. Вип. 14. С. 149–158.
 18. Єщенко Т. Сучасна метафора: концепції, підходи. Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. Вип. 6.Донецьк: ДонДУ, 1999. С. 122 – 127.

Статті в інших наукових виданнях

 1. 36. Єщенко Т. Мовна картина світу дитини. Українська мова і література. 2002. вересень. Число 34 (290). С. 3
 2. 37. Єщенко Т. Мовний стиль українських графіті кінця ХХ початку ХХІ ст. Східнослов’янська філологія: зб. наук. пр. Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2003. Вип. 3. С. 40–47.
 3. 38. Єщенко Т. Структурно-граматичні моделі експліцитних метафор. Вісник Донецького інституту соціальної освіти. Серія: Філологія. Журналістика. 2005. Т. 1. Вип. 1. С. 113–120.
 4. Єщенко Т. Антропоніми в українській поезії 90-х років ХХ ст. Традиційне і нове у вивченні власних імен: матеріали міжнар. ономаст. конф. (м. Святогірськ, 12 жовтня 2005 р.). Донецьк – Горлівка – Святогірськ: Вид-во ГДПІІМ, 2005. С.161–163.
 5. Єщенко Т. Дитячі новотвори в аспекті лінгвістичної прогностики. Филологические исследования: сб. науч. тр. Вып. VІІ. Донецк: Юго-Восток, 2005. С. 174–184.
 6. Єщенко Т. Своєрідність метафори синестезії у мовному стилі поетів 90-х років ХХ ст. Літературознавчі та лінгвістичні студії. Донецький інститут соціальної освіти. Akademia Polaska w Siedlcach. Донецьк – Сєдльце – Дрогобич, 2006. С. 213–223.
 7. 41. Єщенко Т. Складна метафора: структурно-граматичний аспект. Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Т. 11. Мова. Література. Донецьк: Український культурологічний центр, 2006. С. 32–42.
 8. 42. Єщенко Т. Синестезія як феномен психолінгвістики та культурології. Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Т. 16. Мова. Донецьк: Український культурологічний центр, 2007. С. 194–207.
 9. 43. Єщенко Т. Мовна особистість і психопоетика. Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди: наук.-теор. зб. Переяслав-Хмельницький, 2007. Вип. 12. С. 271–280.
 10. 44. Єщенко Т. Характеристика мовних особистостей поетів-дев’яностівців. Лінгвостилістика: об’єкт – стиль, метод – оцінка: зб. наук. пр. з нагоди 70-річчя професора Єрмоленко С. Я. Київ: Вид-во НПУ, 2007. С. 234–244.
 11. 45. Єщенко Т. Сенсорна метафора в українській поезії 90-х років ХХ ст.: психолінгвістичний аспект. Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди: наук.-теор. зб. Переяслав-Хмельницький, 2008. Вип. 13. С. 271–280.
 12. 46. Єщенко Т. Індивідуально-авторська метафора як виразник ідіостилю письменника. Українська мова – мова державна: зб. наук. пр. Донецьк: ДІППО, 2009. С. 144–152.
 13. 47. Єщенко Т. Метафора-опредмечування в українській поезії 90-х років ХХ ст. Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Т. 18. Мова. Донецьк: Український культурологічний центр, 2009. С. 184–193.
 14. 48. Єщенко Т. Семантико-стилістичні типи метафор: теоретичний аспект. Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Т. 18. Мова. Донецьк: Український культурологічний центр, 2010. С. 224–240.
 15. 49. Єщенко Т. Концептуальні виміри тексту, дискурсу і твору. Філологічний вісник Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини: зб. наук. пр. Умань: ВПЦ «Візаві», 2011. С. 357–363.
 16. 50. Єщенко Т. Концепт Сумління / Совість в етнокогнітивному та біблійному аспектах. Наука. Релігія. Суспільство. 2011. № 2. С. 156–161.
 17. 51. Єщенко Т. Вивчення української фахової мови у вищій школі за кредитно-модульною системою Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Педагогіка, психологія, соціологія. 2011. № 10. С. 150–156.
 18. 52. Єщенко Т. Метафори-соматизми в українському поетичному тексті 90-х років ХХ ст. Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Т. 31. Мовознавство. Донецьк: Східний видавничий дім, 2011. С. 130–141.
 19. 53. Єщенко Т. Теонім «Бог» у мовнокультурному дискурсі українців. Роль науки, релігії і суспільства у формуванні моральної особистості. Розвиток засобів комунікації як чинник трансформації сучасного релігійного життя: матеріали ХХХ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Донецьк, 9 грудня 2011 р.). Донецьк: ІШІ «Наука і освіта», 2011. С. 306–309.
 20. 54. Єщенко Т. Переклад науково-технічних текстів як лінгводидактична проблема. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Педагогіка, психологія, соціологія. 2012. № 11 (202). С. 217–222.
 21. 55. Єщенко Т. Церковнослов’янізми і бібліїзми як ознака ідіостилю Василя Стуса. Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Т. 35. Мовознавство. Донецьк: Східний видавничий дім, 2013. С. 229–236.
 22. 56. Єщенко Т. Роль тексту і дискурсу у формуванні професійного мовлення студентів технічних спеціальностей. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Педагогіка, психологія, соціологія. 2013. № 13 (204). С. 217–221.
 23. 57. Єщенко Т. Текстові категорії у лінгводидактичному аспекті. Методичні студії: зб. наук.-метод. пр. Донецьк: ДонНУ, 2013. Вип. 3. С. 141–151.

58. Єщенко Т. Сакральний мовний дискурс. Роль науки, релігії і суспільства у формуванні моральної особистості. Релігійні та позарелігійні стратегії розвитку культури: глобалізація, секуляризація, раціоналізація: матеріали ХХХІІ міжнар. наук-практ. конф. (м. Донецьк, 26 квітня 2013 р.). Донецьк: ІШІ «Наука і освіта», 2013. С. 306–309.

 1. Єщенко Т. Діалогічний зв’язок текстів Василя Стуса із семіотичним універсамом української культури (на прикладі діалектної лексики). Художнє слово Василя Стуса в контексті української та світової літератури: зб. наук. пр. за матеріалами міжнар. наук.-теор. конф., присвяченої вшануванню пам’яті письменника, літературознавця, мислителя і громадянина (м. Донецьк, 12 лютого 2015 р. ). Донецьк – Вінниця: ДонНУ, 2015. С.355–366.
 2. Єщенко Т. Кореляцiя текстових категорій. Naukowa myśl informacyjneś powieki: мateriały XIмięgzynarodowes naukowi-praktycznes konferencji 07–15 marca 2015 roku. Philologiczne nauki. Przemyśl: Nauka i studia, 2015. Vol.10. Р.63–65.
 3. Єщенко Т. Культурно-естетична і прагматична своєрідність текстової категорії«інформативність». Етика та естетика в сучасному людському світовідношенні: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «ХХVII читання, присвячені пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи Казимира Твардовського» (м. Львів, 11–12 лютого 2015 р.). Львів: Вид-во «Ліга-Прес», 2015. С. 175–180.
 4. 62. Єщенко Т. Проблема категорійної ієрархії тексту у сучасному мовознавстві. Modern scientific potential: мaterials of the XI International scientific and practical conference (February 28 – March 7. 2015). Philological sciences. Sheffield Science and education LTD. Vol. 25. Р. 40–42.
 5. 63. Єщенко Т. Сучасний стан наукового вирішення проблеми комунікативної природи тексту: структура, семантика, прагматика. Moderné vymoženosti vĕdy: мateriály XI мezinárodní vĕdecko-prakická conference (27ledna 05 února 2015 roku). Díl 9 Philologické vĕdy. Praha: Publishing «House Education and Science», 2015. Р. 96–99.
 6. 64. Єщенко Т. Функційно-стильове навантаження термінів в українській поезії 90-х років ХХ ст. Слово, знак, значення: проблеми, інновації, рішення: матеріали ІІ всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 12 грудня 2015 р.). Львів: ЛНМУ імені Данила Галицького, 2015. С. 14–23.
 7. 65. Єщенко Т. Комунікативно-прагматичний аспект текстової категорії «адресат» у поезії Івана Франка. Іван Франко в сучасних вимірах та осягах (до 160-річчя з дня народження): наук. зб. Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», 2016. С. 108–115.
 8. 66. Єщенко Т. Графіка як знаково-символічний та комунікативно-прагматичний складник постмодерністського тексту. Людина соціум історія: складності сучасних взаємин: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «ХХVІІІ читання, присвячені памʼяті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи Казимира Твардовського» (м. Львів, 11 лютого 2016 р.). Львів: Вид-во «Ліга-Прес», 2016. С. 201–206.
 9. 67. Єщенко Т. До питання про етнологію тексту: символ «козак» у мовній картині світу українців. Сучасна українська нація: зб. наук. пр. за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди 15-річчя кафедри українознавства (м. Львів, 16–17 березня 2016 р.) / наук. ред. Т. Єщенко. Львів: Друкарня ЛНМУ, 2016. С. 26–29.
 10. 68. Єщенко Т. Концепт «ДУША» та асоціативно-смислова зв’язність поетичного тексту. Антропний принцип в контексті актуальних проблем філософії науки зб. матеріалів всеукр. наук.-практ. конф. з нагоди 15-річчя кафедри філософії та економіки (м. Львів, 8–9 грудня 2016 р.). Львів: Друкарня ЛНМУ, 2016. С. 90–94.
 11. Єщенко Т. Метафора як виразник текстової категорії антропоцентричності. Moderné vymoženosti vĕdy: мateriály XIІ мezinárodní vĕdecko-prakická conference (22–30 ledna 2016 roku). Díl 10 Philologické vĕdy. Psychologie a sociologie. Praha: Publishing «House Education and Science», 2016. S.7–9.
 12. 70. Єщенко Т. Асоціативно-смислова звʼязність поетичного тексту (на прикладі концепту«ЖИТТЯ»): мateriały XI мięgzynarodowes naukowi-praktycznes konferencji (07–15 marca 2017 roku). Philologiczne nauki. Przemyśl: Nauka i studia, 2017. Vol. 10. P. 63–65.
 13. 71. Єщенко Т. Концептуальна метафора як складник цілісності релігійно-філософського тексту (на прикладі автобіографічного твору Святого Августина «Сповідь»). Реформація і трансформація суспільства: досвід минулого і виклики сучасності: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 8–9 грудня 2017 р. ). Львів: ЛНМУ, 2017. С. 82–86.
 14. 72. Єщенко Т. Текстова категорія «інформативність» у християнській поезії Наталії Назар. Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Т. 66. Історія. Музейна справа. Бібліотечна справа. Літературознавство. Портрет сучасного Донбасу. Маріуполь: Східний видавничий дім, 2017. С. 162–175.
 15. 73. Єщенко Т. Текстова категорія «інформативність» у народних оповіданнях про Голодомор (на прикладі Оріхівського району Запорізької області). Національна пам’ять (до 85-их роковин Голодомору 1932–1933 рр. в Україні): зб. наук. пр. Львів: ЛНМУ, 2017. С. 36–44.
 16. 74. Єщенко Т. Лінгводидактична стратегія викладання елективного курсу «Мовленнєва комунікація лікаря». Людина. Комп’ютер. Комунікація: зб. наук. пр. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2017. С. 166–167.
 17. 75. Єщенко Т. Метафоризація мистецьких понять як лінгвоперсонологійний вияв адресанта у поетичній комунікації 1990-х років. Музика і філософія: до 150-ліття знайомства Ваґнера і Ніцше: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 7–8 листопада 2018 р.). Львів: ЛНМУ імені Данила Галицького, 2018. С. 71–74.
 18. 76. Єщенко Т. Медичні терміни як засіб лексичного вираження текстової категорії «інформативність». Вісник національного університету «Львівська політехніка»: зб. наук. пр. Серія: Проблеми української термінології. № 870. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2018. С. 42–46.
 19. 77. Єщенко Т. Аксілогічний концепт як мовно-етична і етнокогнітивна норма національної лінгвокультури. Наука. Релігія. Суспільство. 2018. № 1. С. 99–106.
 20. 78. Єщенко Т. Категорія оцінки в текстах-народних оповіданнях про Голодомор (на прикладі Запорізької області). Національна пам’ять (на вшанування жертв тоталітаризму): зб. наук. пр. Львів: ЛНМУ, 2019. С. 52–59.
 21. 79. Єщенко Т. Поетичний текст і свобода творчості адресанта. Феномен свободи у контексті цивілізаційних викликів ХХІ ст.: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 23–24 травня 2019 р.). Львів: ЛНМУ, 2019. С. 116–120.
 22. 80. Єщенко Т. Текстова категорія «зв’язність» у практиці викладання української мови для іноземних студентів. Українська мова у фокусі інновацій: від досвіду до впровадження: зб. матеріалів наук.-практ. сем. Львів: МІОК, 2019. С. 56–61.
 23. 81. Єщенко Т. Текстово-антропоцентричний вимір метафори українських поетів. У вимірах слова: зб. наук. пр. на пошану професора Ірини Кочан. Дрогобич: Посвіт, 2019. С. 387–396.
 24. 82. Єщенко Т. Семантика і прагматика текстових категорій (на прикладі віршованих творів збірки «Азовом… Зіскрижалені» Володимира Тимчука). Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Т. 49. Літературознавство. Мовознавство. Маріуполь: Східний видавничий дім, 2021. С. 134–140.
 25. 83. Єщенко Т. Категорії часу і простору у народних оповіданнях про Голодомор. Тоталітаризм як система знищення національної пам’яті: зб. наук. пр. / наук. ред. Т. Єщенко. Львів: Друкарня ЛНМУ, 2020. С. 81–86.
 26. 84. Єщенко Т. Антропоцентричний вияв адресанта крізь призму концепту «Щастя». Щастя та цивілізаційний розвиток: зб. матеріалів міжнар. наук. конф. (м. Львів, 12 листопада 2020 р.). Львів: ЛНМУ, 2020. С. 89–94.
 27. 85. Єщенко Т. А. Аналіз текстових у поезії Лесі Українки. Ідеологиня національної аристократії (на пошану 150-річчя від дня народження Лесі Українки): зб. наук. пр. / наук. ред. Т. А. Єщенко. Львів: Друкарня ЛНМУ імені Данила Галицького, 2021. С. 162–172.
 28. 86. Єщенко Т. Історичний адресат художнього тексту як знак національної пам’яті українців. Національна пам’ять (на вшанування жертв тоталітаризму): зб. наук. пр. Вип. 5. Львів: ЛНМУ імені Данила Галицького, 2021. С. 28–33.
 29. Єщенко Т. Функційна трансформація метафор у поетичному мовленні кінця ХХ століття. Функціонально-когнітивні вияви граматичних структур: Зб. наук. праць. Київ: ІЗМ, 1998. С. 165 – 171.
 30. Єщенко Т. Філософія «серця» у метафорі другої половини ХХ століття (системно-функційний аспект). Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. Вип. 4. Донецьк: ДонДУ, 1998. С. 141 – 148.
 31. Єщенко Т. Статус метафори в модусі граматики. Studia methodologica: Науковий альманах. Вип. 6 – Тернопіль, 1998. – С. 123 – 130.
 32. Єщенко Т. Метафора на тлі поетичного дискурсу 90-х років ХХ століття (нормативний аспект). Українська мова і література: історія, сучасний стан, перспективи розвитку: Науковий щорічник.Тернопіль: Збруч, 1999. С. 153 – 156.
 33. Єщенко Т. Парадокси та можливості метафори (у руслі апофатичної теології Деонісія Аеропагіта). Матеріали міжнародної конференції «Треті Діонісійські читання. Діонісій Ареопагіт та греко-слов’янська культура». Донецьк: ДонДУ, ДІСО, 1999. С. 15 – 16.
 34. Єщенко Т. Когнітивний статус метафори (у руслі актуальних проблем українського мовознавства). Матеріали регіональної науково-методичної конференції 26 квітня 2000 року «Проблеми української мови у вищих навчальних закладах». Донецьк: ДонДТУ, 2000. С. 8 – 9.
 35. Єщенко Т. Мовна картина світу дитини. Українська мова і література. 2002. вересень. Число 34 (290). С. 3 – 5.
 36. Єщенко Т. Мовний стиль українських графіті кінця ХХ початку ХХІ століття. Східнословʼянська філологія: Збірн. наук. праць. Вип. 3. Горлівка: Вид.-во ГДПІІМ, 2003. – С. 40 – 47.
 37. Єщенко Т. Дитяче мовлення: концепції, підходи. Матеріали ІІІ наукової конференції викладачів ДІСО 21 – 22 січня 2004 р. Донецьк: ДВУ, 2004. С. 218 – 223 с.
 38. Єщенко Т. Словотвірні оказіоналізми дитячого мовлення: система і норма. Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. Вип. 12. Донецьк: ДонНУ, 2004. С. 247 – 252.
 39. Єщенко Т. До питання про географічні терміни: лінгво-історичний аспект. Розвиток географічної науки України та Донбасу в ХХІ столітті: Збірник матеріалів І міжвишівської науково-практичної конференції. Донецьк: Донецький відкритий університет, 2005. С. 93 – 103.
 40. Єщенко Т. Дитячі новотвори в аспекті лінгвістичної прогностики. Філологічні дослідження. Зб наук. Праць. Вып. VІІ. Донецк: ДонНУ, 2005. С. 174 – 184.
 41. Єщенко Т. Роль газети «РАДА» у формуванні українського медіа-простору першої половини ХХ століття. Перша всеукраїнська газета «РАДА» та її роль у формуванні суспільної свідомості (з нагоди 100- річчя видання): Збірник матеріалів науково-практичної конференції студентів і молодих учених ДІСО 30 листопада 2006 року. Донецьк: Донецький відкритий університет, 2006. С. 11 – 18.
 42. Єщенко Т. Географічна терміносистема в історико-культурному аспекті. Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Т.11. Мова. Література. Донецьк: Український культурологічний центр, 2006. С. 42 – 47.
 43. Єщенко Т. Проблема ранньої двомовності дитини. Шляхи вдосконалення професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів: Збірник матеріалів всеукраїнського науково-практичного семінару 29 листопада 2007 року. Донецьк: ДІСО, 2007. С. 85 – 88.
 44. Єщенко Т. Ідіостиль Микити Шаповала в аспекті психопоетики (з нагоди 125 – річчя письменника). Шляхи вдосконалення професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів: Збірник матеріалів всеукраїнського науково-практичного семінару 29 листопада 2007 року. Донецьк: ДІСО, 2007. С. 3 – 5.
 45. Єщенко Т. Урбаністична свідомість українських поетів кінця ХХ століття: психолінгвістичний аспект. Особистість і мегаполіс: антропологічний аспект: Збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції 26 листопада 2008 року. Донецьк: ДІСО, 2008. С. 124 – 131.
 46. Єщенко Т. Японська лексика в українській культурі (на матеріалі української поезії 90-х років ХХ століття). Україно-Японський форум з культури і регіональної економіки: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 23-24 березня 2011 року. Донецьк: ІПШІ «Наука і освіта», 2011. С. 11 – 15.
 47. Єщенко Т. Постать та ідеї Агатангела Кримського в історії української та східної культур. Ісламознавство в Україні: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 23-24 квітня 2011 року. Донецьк: ІПШІ «Наука і освіта», 2011. С. 11 – 15.
 48. Єщенко Т. Писанка як сакральний текст (про народні та християнські вірування українців). Роль науки, релігії і суспільства у формуванні моральної особистості. Межі мультикультуралізму в постсекулярному суспільстві: матеріали ХХІХ Міжнародної науково-практичної конференції 20 травня 2011 року. Донецьк: ІПШІ «Наука і освіта», 2011. С. 129 – 131.
 49. Єщенко Т. Переклад наукового тексту як лінгводидактична проблема. Наукові праці ДонНТУ. Серія: педагогіка, психологія і соціологія № 11. 2012. С. 217 – 222.
 50. Єщенко Т. Створення єдиного університетського інформаційно-освітнього середовища. Проблеми і шляхи вдосконалення науково-методичної та навчально-виховної роботи в ДонНТУ: Зб. матеріалів V науково-методичної конференції 20 лютого 2013 року, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет». Донецьк: ДонНТУ, 2013. С. 48 – 53.
 51. Єщенко Т. Нормативні документи, які регулюють мовну підготовку іноземних студентів у вищому навчальному закладі. Актуальні проблеми викладання української (російської) мови іноземним студентам і аспірантам: Матеріали всеукраїнського семінару-наради 26 – 27 травня 2015 року. Івано-Франківськ: Видав-во ІНМУ, 2015. С. 34 – 40.
 52. Єщенко Т. Лінгводидактична стратегія викладання елективного курсу «Мовленнєва комунікація лікаря». Людина. Комп’ютер. Комунікація. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. С. 166 – 167.
 53. Єщенко Т. Концептуальна метафора як складник цілісності релігійно-філософського тексту (на прикладі автобіографічного твору Святого Августина «Сповідь»). Реформація і трансформація суспільства: досвід минулого і виклики сучасності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 8 – 9 грудня 2017 року. С. 82 – 86.
 54. Єщенко Т. Репресії сталінського режиму проти становлення мови медичної науки на національному ґрунті (на прикладі наукової творчості Олени Курило). Національна пам’ять (на вшанування жертв тоталітаризму): міжуніверситетський збірник наукових праць. Вип. 2. Львів: Лівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2018. С. 52 – 58.
 55. Єщенко Т. Мовний вимір національної безпеки України в умовах гібридної війни. Соціолінгвістичне знання як засіб формування нової культури безпеки: Україна і світ: матеріали Міжнародної наукової конференції 22 – 23 листопада 2018 року. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. С. 44 – 45.
 56. Єщенко Т. Феномен Олени Курило у становленні медичної науки на національному ґрунті. Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Т. 46. Економічний портрет Донецької області. Історія, фольклористика, етнографія. Історія, філософія, соціологія. Медіаосвіта. Мовознавство в особах. Сільське господарство. Рецензії, інформації. Маріуполь: Східний видавничий дім, 2019. С. 271 – 279.
 57. Єщенко Т.А. Концепт «Я» у в’язничій поезії Василя Стуса. Національна пам’ять (на вшанування жертв тоталітаризму): збірник наукових праць. Вип. 6 / наукова редакторка Наталія Гірна. Львів: ЛНМУ імені Данила Галицького, 2023. С. 46 – 54.
 58. Єщенко Т. Екологія мови сучасної медичної документації у галузі охорони здоров’я. Лінгвоекологія: мова медицини: збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю 22-23 лютого 2023 року / наукова редакторка Тетяна Єщенко. Львів: ЛНМУ імені Данила Галицького, 2023. С. 159-165.
 59. Єщенко Т. А. Засоби мовного вираження текстових категорій у народних оповіданнях про Голодомор. Українська філологія в контексті розвитку європейської наукової думки: матеріали всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої 85-річчю від дня народження професора Дмитра Бучки 10-11 листопада 2022 року. Тернопіль: ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2022. С. 10-17.
 60. Єщенко Т. А. Чому варто вживати маркери статі у фаховому мовленні? ALMA MATER. №6 (411) за червень 2023 року. C. 12 – 13.
 61. Єщенко Т. А. Нова редакція «Українського правопису» (2019): огляд основних змін (частина І) ALMA MATER. №1 (406) за січень 2023 року. C. 10-11.
 62. Єщенко Т. А. Нова редакція «Українського правопису» (2019): огляд основних змін (частина ІІ). ALMA MATER. №2 (407) за лютий 2023 року. C. 4-5
 63. Єщенко Т. А. Тримаємо лідерство в україноцентричних проєктах. ALMA MATER. №3 (408) за березень 2023 року. C. 7-8.
 64. Єщенко Т. А. Надмірне зросійщення: мовний аналіз сучасної документації у галузі охорони здоров’я. ALMA MATER. №4 (409) за квітень 2023 року. C. 8-9.
 65. Єщенко Т. А. Мовний патріотизм сучасного українського лікаря. ALMA MATER. №5 (410) за травень 2023 року. C. 9-10.
 66. Єщенко Т. А. Фонд чи фундація (про підступність паронімів). ALMA MATER. №9 (414) за вересень 2023 року. C. 8.
 67. Єщенко Т. А. Військовий чи воєнний (про підступність паронімів). ALMA MATER. №7-8 (412, 413) за липень і серпень 2023 року. C. 9-10.
 68. Єщенко Т. Поняття «рідна мова» в двомовному середовищі. Українська мова в сучасному культурному просторі Східної України: Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції 17 листопада 2010 року. Донецьк: Український культурологічний центр, 2010. С. 99 – 103.

Біографія

Народилася 6 квітня 1971 року в місті Оріхові Запорізької області в освітянській родині. У 2021 році успішно захистила кандидатську дисертацію «Метафора в українській поезії 90-х років ХХ століття (10.02.01 – українська мова). Науково-педагогічну діяльність розпочала в Донецькому інституті соціальної освіти на посаді доцента (2001), а потім проректора з наукової роботи (2002—2010). Працювала доцентом кафедри українознавства факультету філософії та релігієзнавства Державного університету інформатики та штучного інтелекту (ДУІШІ) (2010 – 2012 рр.), а після реорганізації та об’єднання вишів (ДУІШІ й ДонНТУ) – на кафедрі української мови ДВНЗ «Донецький національний технічний університет». З квітня 2014 і нині – завідувач кафедри українознавства Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького і за сумісництвом – доцент кафедри загального мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка. Здобула вчене звання доцента (2010).

22 грудня 2021 року захистила докторську дисертацію з теми «Категорії художнього тексту: комунікативність, семантика, прагматика» в Інституті української мови Національної академії наук України. Член НТШ, член Всеукраїнської організації краєзнавців України.

Автор понад 180 наукових праць, з-поміж яких монографії, розвідки з лінгвістики тексту, психолінгвістики, когнітології, лінгвоперсонології, а також підручники і посібники з грифом Міністерства освіти й науки України. Цьогоріч увійшла до «Енциклопедії сучасної України».

Проекти

 

Наукове (літературне) редагування:

Львівський клінічний вісник: Український спеціалізований науково-практичний журнал

Сучасна українська нація: мова, історія, культура: збірник наукових праць за матеріалами науково-практичної конференції з міжнародною участю 16 березня 2016 року з нагоди 15-річчя кафедри українознавства / наукова редакторка Тетяна Єщенко. Львів: Друкарня ЛНМУ імені Данила Галицького, 2016. 471 с.

Тоталітаризм як система знищення національної  пам’яті: збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 11 — 12 червня 2020 року / наукова редакторка Тетяна Єщенко. Львів: Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. 556 с.

Ідеологиня національної аристократії (на пошану 150-річчя від дня народження Лесі Українки): збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 25 — 26 лютого 2021 року / наукова редакторка Тетяна Єщенко. Львів: Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2021. 620 с.

Лінгвоекологія: мова медицини: збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 22 — 23 лютого 2023 року / наукова редакторка Тетяна Єщенко. Львів: Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2023. 428 с.

Читання лекцій за кордоном (Польща, 2016, 2018 рр.), участь у понад 180 наукових конференціях (в Україні, Польщі, Угорщині).

Була організаторкою 9 Міжнародних наукових конференцій, брала участь у заснуванні та виданні наукового фахового журналу з філології, Міжнародного наукового журналу з філології (Польща-Україна).

Нагороди

Відзнаки

У 2020 році відзначена премією за найкращу монографію (ІІІ місце) Національною академією наук вищої освіти України, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (2016, 2021 рр.). Була науковим керівником чотирьох студенток-переможець на національному рівні у Міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка, маю наукові нагороди на рівні Львівської обласної державної адміністрації (2018 р., 2019 р., 2020 р., 2022 р.), відзначена грамотою за перемогу у Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті» (2023).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!