Чеська мова

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33.5Іспит
43.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент ЛОБУР НадіяФЛчес-21
432доцент ЛОБУР НадіяФЛчес-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
364ФЛчес-21ВАНЧУШОВИЧ Уляна
464ФЛчес-21ВАНЧУШОВИЧ Уляна

Опис курсу

3 семестр

Навчальна дисципліна “Основна слов’янська (чеська) мова” у 3 семестрі складається із двох модулів. Перший модуль складається із трьох змістових модулів: “Графіка та орфографія чеської мови”, “Граматико-комунікативний курс чеської мови”, “Індивідуальне читання”. Другий модуль передбачає виконання індивідуального науково-дослідного завдання – курсової роботи з чеської мови. Вивчення дисципліни передбачає такі мету і завдання:

Мета:

– ознайомити студентів із правописними нормами чеської мови, особливостями становлення орфографічної системи, основними принципами правопису та складними випадками;

– ознайомити студентів з граматичною нормою сучасної чеської мови та лексикою різноманітних тематичних полів;

– ознайомити студентів із основами здійснення дослідницької діяльності у лінгвістиці. 

Завдання: 

– навчити студентів грамотно писати та вміти аргументувати кодифіковані норми з огляду на історичний, фонетичний та морфологічний принцип;

– удосконалити практичні навички володіння чеською мовою;

– виробити навички здійснення студентського наукового дослідження.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– знати й розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів;

– знати й розуміти систему мови, історію чеської мови і вміти застосовувати ці знання у професійній діяльності;

– знати й розуміти основні поняття, теорії, концепції та терміни з галузі орфографії та уміти застосовувати їх у професійній діяльності;

– знати особливості правопису твердого (-y, -ý) і м’якого (-i, -í), правопису  (-ů) (-ě) та основні закономірності правопису слів іншомовного походження у чеській мові;

– знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній діяльності;

– знати лексику різноманітних тематичних полів;

вміти:

– вести бесіду з носіями чеської мови;

– читати і розуміти художні і публіцистичні тексти чеською мовою різної складності;

– реферувати усний та письмовий текст чеською мовою;

– творити тексти чеською мовою самостійно;

– перекладати тексти з чеської мови на українську та з української мови на чеську;

– окреслювати основні проблеми дисциплін, що визначають конкретну філологічну галузь, пояснювати їх взаємозв’язок у цілісній системі знань;

теоретично здобуті знання основних правил чеського правопису застосовувати на практиці;

– аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють;

– здійснювати лінгвістичний аналіз текстів різних стилів і жанрів;

– використовувати чеську мову в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій сферах життя;

– збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови й мовлення та використовувати їх для розв’язання складних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання;

– ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати;

– використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності;

– мати навички управління комплексними діями  або проектами при розв’язанні складних проблем у професійній діяльності в галузі обраної філологічної спеціалізації та нести відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах;

– застосовувати філологічні знання для розв’язання професійних завдань;

– мати навички участі в наукових та/або прикладних дослідженнях у галузі філології;

– організовувати процес свого навчання й самоосвіти.

4 семестр

Навчальна дисципліна “Основна слов’янська (чеська) мова” у 4 семестрі складається із двох модулів. Перший модуль складається із трьох змістових модулів: “Фонетика та орфоепія чеської мови”, “Граматико-комунікативний курс чеської мови”, “Індивідуальне читання”. Другий модуль передбачає виконання індивідуального науково-дослідного завдання – курсової роботи з чеської мови. Вивчення дисципліни передбачає такі мету і завдання:

Мета: дати знання з теоретичних питань фонетики сучасної чеської мови, відомості про становлення та формування теоретичної фонетики в контексті славістичних досліджень, схарактеризувати фонетичну систему; навчити теоретично здобуті знання з курсу застосовувати на практиці, окреслити основні проблеми фонетики та орфоепії, пояснити їх взаємозв’язок у цілісній системі знань, аналізувати одиницю фонетичної системи мови, визначати її системні відношення; ознайомити студентів з граматичною нормою сучасної чеської мови та лексикою різноманітних тематичних полів; ознайомити студентів із основами здійснення дослідницької діяльності у лінгвістиці.

Завдання:  представити характеристику вокалічної та консонантної системи з точки зору традиційного чеського мовознавства, сформулювати основні орфоепічні норми сучасної чеської мови, особливу увагу звернути на вимову власне чеських та запозичених слів; навчити майбутніх богемістів грамотно писати та говорити чеською мовою; удосконалити практичні навички володіння чеською мовою; виробити навички здійснення студентського наукового дослідження.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

– знати й розуміти основні поняття, теорії, концепції та терміни з галузі фонетики та орфоепії та уміти застосовувати їх у професійній діяльності;

– знати принципи виділення та характеристику вокалічної та консонантної системи з точки зору традиційного чеського мовознавства, орфоепічні норми сучасної чеської мови;

– знати й розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів;

– знати й розуміти систему мови і вміти застосовувати ці знання у професійній діяльності;

– знати принципи виділення та характеристику вокалічної та консонантної систем з точки зору традиційного чеського мовознавства;

– знати орфоепічні норми сучасної чеської літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній діяльності;

– знати граматичні норми сучасної чеської літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній діяльності;

– знати лексику різноманітних тематичних полів;

вміти:

– вести бесіду з носіями чеської мови;

– читати і розуміти художні і публіцистичні тексти чеською мовою різної складності;

– реферувати усний та письмовий текст чеською мовою;

– творити тексти чеською мовою самостійно;

– перекладати тексти з чеської мови на українську та з української мови на чеську;

– окреслювати основні проблеми фонетики та орфоепії, пояснювати їх взаємозв’язок у цілісній системі знань;

– виконувати фонетичний аналіз;

– системно аналізувати фонетичні явища сучасної чеської мови, залучаючи зіставний аналіз та матеріал інших слов’янських мов;

– володіти навичками культури мовлення і нормами сучасної чеської літературної вимови;

– аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють;

– здійснювати лінгвістичний аналіз текстів різних стилів і жанрів;

– використовувати чеську мову в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій сферах життя;

– збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови й мовлення та використовувати їх для розв’язання складних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання;

– ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати;

– використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності;

– мати навички управління комплексними діями  або проектами при розв’язанні складних проблем у професійній діяльності в галузі обраної філологічної спеціалізації та нести відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах;

– застосовувати філологічні знання для розв’язання професійних завдань;

– мати навички участі в наукових та/або прикладних дослідженнях у галузі філології;

– організовувати процес свого навчання й самоосвіти.

Рекомендована література

3 семестр

Базова

 1. Андерш Й.Ф. , Матвієнко Т.І. та ін. Граматика чеської мови. – К. :Наук. думка, 1992.
 2. Akademická gramatika spisovné češtiny / Ftantišek Šticha a kol. – Praha : Academia, 2013.
 3. Akademická příručka českého jazyka / Eds. Markéta Pravdová, Ivana Svobodová. – 2., rozšířené vydání. – Praha : Acadamia, 2019. – Режим доступу: http://prirucka.ujc.cas.cz/
 4. Nový encyklopedický slovník češtiny [Електронний ресурс] / Ed. Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. – Praha : Nakladateství Lidové noviny, 2017. – Sv.1–2. – Режим доступу: https://www.czechency.org/slovnik/
 5. Příruční mluvnice češtiny / Eds. Petr Karlík, Marek Nekula, Zdenka Rusínová. – Vydání 2., opravené. – Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2012.

Рекомендована література до змістового модуля  1

“Графіка та орфографія чеської мови”

 1. Андел В.П. Методичні вказівки до вивчення чеської часокількості (для студентів філологічного факультету). – Львів, ЛДУ, 1964.
 2. Медовников А.М., Тепляков И.М. Методические указания к выполнению контрольных работ по чешской орфографии (для студентов филологического ф-та). – Львов, ЛГУ, 1989.
 3. Co přinášejí nová Pravidla českého pravopisu. – Praha, 1991.
 4. Čech E., Kaňka J. Pišme správně česky. – Praha: SPN, 1969.
 5. Hanka V. Mluvnice českého jazyka na základě soustavy Dobrovského. 3. vydání. – Praha 1849.
 6. Gebauer  Příspěvky k historii českého pravopisu a výslovnosti staročeské. Praha 1871.
 7. Gebauer J. Uvedení do mluvnice české. – Praha 1876.
 8. Chudková J. Zdokonalujeme se v pravopisu. – Praha : SPN, 1970.
 9. Poldauf I., Šprunk K. Čeština jazyk cizí. – Praha: SPN, 1968.
 10. Pravidla českého pravopisu / Ústav pro jazyk český AV ČR. – Praha: Academia, 2005.
 11. Pravidla českého pravopisu. – Olomouc, 1997.
 12. Pravidla českého pravopisu. Školní vydání. – Praha, 1993, 1998.
 13. Pravidla českého pravopisu s kompletním zpracování dodatku MŠMT ČR/ Kolektiv autorů. – 2015.
 14. Sedláček М. K vývoji českého pravopisu. Část 2. // Naše řeč. – Ročník 76 (1993), Číslo 3.
 15. Starý Z. Psací soustavy a český pravopis. – Praha. Karollinum, 1992.
 16. Šaur V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. – Praha : Ottovo nakladatelství, 2004.
 17. ZubatýO českém pravopise // Naše řeč. – 1919. – Číslo 3. – S. 97–98 .

Рекомендована література до змістового модуля 2

“Граматико-комунікативний курс чеської мови”

 1. Гасіл Ї., Лобур Н., Паламарчук О. Чеська мова для українців. Підручник. Частина 1. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011.
 2. Даниленко Л.І. Чеська мова. – К. :Довіра, 2007.
 3. Осташ Л.Р. Методичні рекомендації і тестові завдання з морфології сучасної чеської мови (іменник) / Любов Осташ. – Львів : ПАІС, 2010. – 80 с.
 4. Українсько-чеські паралелі в текстах і ситуаціях. Розмовник / Й.Ф. Андерш, Л.І. Даниленко, О.Л. Паламарчук, В.М. Русанівський, В.Є. Федонюк. – К. : Довіра, 2006.
 5. Adamovičová A. Nebojte se češtiny. – Praha : Karolinum, 2005.
 6. Čechová E., Remediosová H., Putz H. Chcete mluvit česky? – Liberec, 1996.
 7. Čechová E., Remediosová H., Putz H. Chcete ještě lépe mluvit česky? – Liberec, 2001.
 8. Havránek B., Jedlička A. Stručná mluvnice česká. – Praha: Fortuna, 2007.
 9. Styblík V., Čechová M., Hauser P., Hošnová, E. Základní mluvnice českého jazyka. – Praha, 2004.

Рекомендована література для виконння курсової роботи

 1. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсових і кваліфікаційних робіт для студентів напряму “Філологія” (слов’янські мови та літератури) / Ольга Албул, Алла Кравчук, Людмила Петрухіна. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 45 с.
 2. Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky / eds. Petr Karlík, Marie Krčmová, Jana Pleskalová, Radoslav Večerka. – Praha : Academia, 2007. – 683 s.

Словники

 1. Новак Ї. Чесько-український словник. – К. : Чумацький шлях, 2008.
 2. Українсько-чеський словник лінгвістичної термінології / Н. Лобур, О. Антоненко, О. Паламарчук, Г. Стрельчук, М. Шевченко. – Видавничий центр ЛНУ Івана Франка, Львів, 2009.
 3. Чесько-український словник / [уклад. Й.Ф. Андерш та ін.]. – К.: Наукова думка, 1988–1989. – Т. 1–2.
 4. Чесько-український словник лінгвістичної термінології. Česko-ukrajinský slovník lingvistických termínů / Н. Лобур, О. Антоненко, Н. Зайченко, О. Паламарчук, Г. Стрельчук, М. Шевченко. – Київ : Освіта України, 2015.
 5. Akademický slovník současné češtiny [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу: http://www.slovnikcestiny.cz/uvod.php
 6. Kurimský A. Ukrajinsko-český slovník / A. Kurimský, R. Šišková, N. Savický. – Praha : Academia, 1994, 1996. – D. І.–ІІ.
 7. Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 1 / Kol. autorů pod vedením Olgy Martincové. – Praha : Academia, 1998.
 8. Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 2 / Kol. autorů pod vedením Olgy Martincové. – Praha : Academia, 2004.
 9. Nový akademický slovník cizíh slov / Kol. autorů pod vedením Jiřího Krause. – Praha : Academia, 2005.
 10. Slovník spisovného jazyka českého / [za red. ved. B. Havránka]. – Praha : Akademia, 1960–1971 (1. vydání, sv. 1–4), 1989 (2. vydání, sv. 1–8). – Режим доступу: https://bara.ujc.cas.cz/ssjc/
 11. Slovník spisovné čestiny pro školu a veřejnost / [hl. red J. Filipec, F. Daneš, J. Machač, V. Mejstřík]. – Praha: Academia, 2016.
 12. Svozilová N., Prouzová H., Jirsová A. Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení. – Praha: Academia, 2005.

Інформаційні ресурси

 1. Bibliografie české lingvistiky / [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу: https://bibliografie.ujc.cas.cz/search-form
 2. Elektronické slovníky a zdroje [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу: http://www.ujc.cas.cz/elektronicke-slovniky-a-zdroje/
 3. Internetová jazyková příručka [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу: http://prirucka.ujc.cas.cz/

4 семестр

Базова

 1. Андерш Й.Ф. , Матвієнко Т.І. та ін. Граматика чеської мови. – К. :Наук. думка, 1992.
 2. Akademická gramatika spisovné češtiny / Ftantišek Šticha a kol. – Praha : Academia, 2013.
 3. Akademická příručka českého jazyka / Eds. Markéta Pravdová, Ivana Svobodová. – 2., rozšířené vydání. – Praha : Acadamia, 2019. – Режим доступу: http://prirucka.ujc.cas.cz/
 4. Nový encyklopedický slovník češtiny [Електронний ресурс] / Ed. Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. – Praha : Nakladateství Lidové noviny, 2017. – Sv.1–2. – Режим доступу: https://www.czechency.org/slovnik/
 5. Čechová M. Čeština – řeč a jazyk / Marie Čechová, Miloš Dokulil, Zdeněk Hlavsa, Josef Hrbáček, Zdeňka Hrušková. – 3., rozšířené a upravené vydání. – Praha : SPN, 2011. – 442s.
 6. Příruční mluvnice češtiny / Eds. Petr Karlík, Marek Nekula, Zdenka Rusínová. – Vydání 2., opravené. – Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2012.

Рекомендована література до змістового модуля 1

“Фонетика та орфоепія чеської мови”

 1. Hála, B. Fonetické obrazy hlásek, 1960.
 2. Hála, B. Fonetika v teorii a praxi, 1975, 7–20.
 3. Hála, B. Uvedení do fonetiky češtiny na obecně fonetickém základě, 1962, 7–52.
 4. Hůrková, J. (ed.) Fonetika. In MČ 1, 1986, 11–14.
 5. Kráľ, Á. & J. Sabol. Fonetika a fonológia,
 6. Krčmová, M. Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty, 2008.
 7. Dvončová, J. Fyziologická fonetika,
 8. Havránek, B.- Weingart. Spisovná čeština a jazyková kultura. Praha, Melantrich, 1932
 9. Mluvnice češtiny / Dokulil, M. – Horálek, K.- Hůrková, J. – Knappová, M. I Fonetika, Fonologie, Morfologie a morfemika, Tvoření slov, Praha, 1986. Komárek, M.- Kořenský, J. – Petr, J.- Veselková, J. Mluvnice čestiny II. Tvarosloví, Praha, 1986. Daneš, F.- Hlavsa, Z. Mluvnice čestiny III. Skladba, Praha, 1987.
 10. Novotný J. a kolektiv. Mluvnice češtiny pro střední školy. Praha : Fortuna, 1992.
 11. Palková, Z. Fonetika a fonologie češtiny. Praha, Karolinum. 1994.
 12. Romportl, M. Základy fonetiky, 1973.
 13. Styblík, V., Čechová M., Hauser P., Hošnová, E. Základní mluvnice českého jazyka. Praha, 2004, 89-96.
 14. Šaur Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. – Praha : Ottovo nakladatelství, 2004.
 15. Phonetica Pragensia I, 1967.
 16. Phonetica Pragensia IІ, 1970.
 17. Phonetica Pragensia IІІ, 1972.
 18. Phonetica Pragensia IV, 1974.
 19. Phonetica Pragensia V, 1976.
 20. Phonetica Pragensia VI, 1983.
 21. Phonetica Pragensia VII, 1985.
 22. Phonetica Pragensia VIII, 1994.
 23. Phonetica Pragensia XI, 1996.
 24. Phonetica Pragensia X, 2004.
 25. Phonetica Pragensia XI, 2007.
 26. Phonetica Pragensia XII, 2009.

Рекомендована література до змістового модуля 2

“Граматико-комунікативний курс чеської мови”

 1. Гасіл Ї., Лобур Н., Паламарчук О. Чеська мова для українців. Підручник. Частина 1. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011.
 2. Даниленко Л.І. Чеська мова. – К. :Довіра, 2007.
 3. Українсько-чеські паралелі в текстах і ситуаціях. Розмовник / Й.Ф. Андерш, Л.І. Даниленко, О.Л. Паламарчук, В.М. Русанівський, В.Є. Федонюк. – К. : Довіра, 2006.
 4. Adamovičová A. Nebojte se češtiny. – Praha : Karolinum, 2005.
 5. Čechová E., Remediosová H., Putz H. Chcete mluvit česky? – Liberec, 1996.
 6. Čechová E., Remediosová H., Putz H. Chcete ještě lépe mluvit česky? – Liberec, 2001.
 7. Havránek B., Jedlička A. Stručná mluvnice česká. – Praha: Fortuna, 2007.
 8. Styblík V., Čechová M., Hauser P., Hošnová, E. Základní mluvnice českého jazyka. – Praha, 2004.

Рекомендована література для виконння курсової роботи

 1. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсових і кваліфікаційних робіт для студентів напряму “Філологія” (слов’янські мови та літератури) / Ольга Албул, Алла Кравчук, Людмила Петрухіна. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 45 с.
 2. Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky / eds. Petr Karlík, Marie Krčmová, Jana Pleskalová, Radoslav Večerka. – Praha : Academia, 2007. – 683 s.

Словники

 1. Новак Ї. Чесько-український словник. – К. : Чумацький шлях, 2008.
 2. Українсько-чеський словник лінгвістичної термінології / Н. Лобур, О. Антоненко, О. Паламарчук, Г. Стрельчук, М. Шевченко. – Видавничий центр ЛНУ Івана Франка, Львів, 2009.
 3. Чесько-український словник / [уклад. Й.Ф. Андерш та ін.]. – К.: Наукова думка, 1988–1989. – Т. 1–2.
 4. Чесько-український словник лінгвістичної термінології. Česko-ukrajinský slovník lingvistických termínů / Н. Лобур, О. Антоненко, Н. Зайченко, О. Паламарчук, Г. Стрельчук, М. Шевченко. – Київ : Освіта України, 2015.
 5. Akademický slovník současné češtiny [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу: http://www.slovnikcestiny.cz/uvod.php
 6. Kurimský A. Ukrajinsko-český slovník / A. Kurimský, R. Šišková, N. Savický. – Praha : Academia, 1994, 1996. – D. І.–ІІ.
 7. Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 1 / Kol. autorů pod vedením Olgy Martincové. – Praha : Academia, 1998.
 8. Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 2 / Kol. autorů pod vedením Olgy Martincové. – Praha : Academia, 2004.
 9. Nový akademický slovník cizíh slov / Kol. autorů pod vedením Jiřího Krause. – Praha : Academia, 2005.
 10. Slovník spisovného jazyka českého / [za red. ved. B. Havránka]. – Praha : Akademia, 1960–1971 (1. vydání, sv. 1–4), 1989 (2. vydání, sv. 1–8). – Режим доступу: https://bara.ujc.cas.cz/ssjc/
 11. Slovník spisovné čestiny pro školu a veřejnost / [hl. red J. Filipec, F. Daneš, J. Machač, V. Mejstřík]. – Praha: Academia, 2016.
 12. Svozilová N., Prouzová H., Jirsová A. Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení. – Praha: Academia, 2005.

Інформаційні ресурси

 1. Bibliografie české lingvistiky / [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу: https://bibliografie.ujc.cas.cz/search-form
 2. Elektronické slovníky a zdroje [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу: http://www.ujc.cas.cz/elektronicke-slovniky-a-zdroje/
 3. Internetová jazyková příručka [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу: http://prirucka.ujc.cas.cz/

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус