Історія світової літератури в середній школі (XVII-XVIII)

Тип: Нормативний

Кафедра: української літератури імені академіка михайла возняка

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент КРУК ГалинаФЛо-21, ФЛо-22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ФЛо-21доцент КРУК Галина
ФЛо-22доцент КРУК Галина

Опис курсу

Курс «Історія світової літератури XVII– XVIIІ ст.» є частиною нормативного базового курсу для студентів-філологів, у якому розглядається тогочасний літературний процес з акцентом на основних літературних напрям та стилях епохи, представленої у творах видатних письменників того часу.

Метою курсу є глибше і комплексне розуміння літературних процесів того часу та їхні витоків, стильових тенденцій та закономірності літературних явищ в їхній синхронії та діахронії, що дозволить скласти цілісну картину літератури як живого організму, а також формує загальну культуру, розуміння цінностей та ідеалів культури XVII– XVIIІ ст.

Завдання:

 1. формування знань про історико-літературні явища культури та літератури XVII– XVIIІ ст. із визначенням їхньої генези, межових дат, основних типологічних ознак;
 2. усвідомлення спадкоємності історико-літературного процесу цих літературних епох з одночасним розумінням їхньої динаміки та трансформації;
 3. формування ґрунтовних знань про родово-жанрову та художньо-образну системи визначених літературних періодів;
 4. засвоєння знань про найістотніші літературні явища кожної історико-літературної епохи;
 5. вивчення найзнаковіших текстів та творчих біографій найвидатніших представників літератури XVII– XVIIІ ст.;
 6. прочитання творів, визначених у переліку як обов’язкові;
 7. формування навичок аналізу та інтерпретації художніх творів.

У парадигмі практичних цілей нормативного курсу є:

 • засвоєння змісту термінів і понять бароко, маньєризм, маринізм, гонгоризм, культеранізм, гонгоризм, преціонізм, метафізична поезія, містицизм, синтез мистецтв, алегорія, символ, концепт, преціозна література, комедія ситуацій, доба Реставрації, Просвітництво, рококо, класицизм, сентименталізм, лібертинізм, вольтеріанство, нормативні поетики, сценічна мова, мімезис, єдність часу, місця і дії, картезіанство, психологічний роман, мемуарна література, байка, «цвинтарна лірика», «теогія гумору» сатирична казка, суб’єктивна нарація, «готичний роман», «комічна епопея», максими, балада, містифікація, преромантизм.
 • засвоєння літературно-географічних, ідеологічно-літературних структур періоду;
 • розуміння специфіки естетичної свідомості епохи;
 • мати поняття про літературні спільноти періоду, провідні жанри, літературні течії;

Результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни

 Студент повинен знати:

1) основні віхи розвитку, події та факти літературного процесу XVII – XVIII ст.;

2) етапи історії формування літературознавчих ідей цього періоду розвитку західноєвропейського письменства;

3) риси творчости основних учасників літературного процесу;

4) особливсті створення та функціонування літературних гуртків і шкіл;

5) ознаки еволюції окремих літературних родів і жанрів;

6) особливості літературних напрямів і стилів у текстах західноєвропейських літератур XVII – XVIII ст.

Студент повинен уміти:

1) визначати віхи розвитку, події та факти літературного процесу XVII – XVIII ст.;

2) аналізувати етапи історії формування літературознавчих ідей цього періоду розвитку західноєвропейського письменства;

3) застосовувати різні методи аналізу літературних творів цього періоду.

4) виявляти розуміння рис творчости основних учасників літературного процесу;

5) аналізувати основні причини еволюції окремих літературних родів і жанрів;

6) визначати особливості літературних напрямів і стилів у текстах західноєвропейських літератур XVII – XVIII ст.

Рекомендована література

 1. Від бароко до постмодернізму : [зб. наук. пр.] / Редкол. : Т. М. Потніцева (відп. редактор) [та ін.]. – Д. : Ліра, Т.1 – 22.
 2. Вікно в світ: Зарубіжна література: наукові дослідження, історія, методика викладання. [журнал, що виходив у 1999-2000 рр., там добре викладені окремі теми зі світової літератури, знадобиться для підготовки до практичних занять]
 3. Ґеник-Березовська З. П. Грані культур. Бароко, романтизм, модернізм / З. П. ҐеникБерезовська. – К. : Гелікон, 2000. – 368 с.
 4. Зарубіжні письменники: енциклопедичний довідник : у 2 т. / За ред. Н. Михальської та Б. Щавурського. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005-2006.
 5. История всемирной литературы. В 9 тт. Т. 4: Литература XVII в. – М.: Наука, 1987. – 683 с.; Т. 5: Литература XVIII в. – М.: Наука, 1988. – 783 с.
 6. История зарубежной литературы XVIIІ в. / Под. ред. З. И. Плавскина. – М.: Высшая школа, 1987.
 7. Жирмунская Н. А., Плавскин з. И., Разумовская М. В. История зарубежной литературы XVII в. – М.: Высшая школа, 1987. – 246 с.
 8. Лексикон загального та порівняльного літературознавства. – Чернівці: Литаври, 2001.Наливайко Д.С. Искусство: направление, течение, стили.- К., 1981.
 9. Ніколенко О.М. Бароко. Класицизм. Просвітництво. Література XVII – XVIII ст. – Х.: Ранок, 2003. – С. 7 – 24.
 10. Пастушенко,Людмила ІванівнаНімецький роман епохи барокопоетика та способи жанротворення традиціоналізму : монографія / Л. І. Пастушенко. – Дніпропетровськ : Ліра, 2016. – 608 c.
 11. Рязанцева Т. Стихія в системі. Європейська метафізична поезія XVII – першої половини XX ст. : мотивно-тематичний комплекс, поетика, стилістика : монографія / Т. Рязанцева. – К. : Ніка-Центр, 2014. – 356 с.
 12. Cоколянский М.Г. Западноевропейский роман эпохи Просвещения: проблемы типологии. – К., 1983
 13. Томашевский Н. Традиция и новизна. Заметки о литературе Италии и Испании. – М.: Худ. лит., 1981. – 287 с.
 14. Шалагінов Б.Б. Зарубіжна література: Від античності до початку ХІХ ст. – К.: КМ Академія, 2004.
 15. Штейн А. Л. Литература испанского барокко / А. Л. Штейн. – М. : Наука, 1983. – 179 с.
 16. Сassell’s Encyclopaedia of World Literature. In three volumes. – Vol.1: Histories and General Articles. – London: Cassell & Company Ltd., 1973. – 586 p.
 17. Low А. Metaphysical Poets and Devotional Poets / A. Low / George Herbert and the Seventeenth-Century Religious Poets : Authoritative Texts and Criticism ; [ed. Mario A. Di Cesare]. – NY : W. W. Norton Company, 1978. – P. 221–232. – (A Norton Critical Edition).
 18. Metaphysical Lyrics and Poems of the Seventeenth Century : Donne to Butler / Selected and Edited, with Eesay by H.J.C. Grierson ; Revised by A. Fowler.  – Oxford : Oxford University Press, 1995. – 320 p.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус