Історія української літератури (друга половина ХІХ століття)_035.09, 035.10, 035.01 (літературна творчість)

Тип: Нормативний

Кафедра: української літератури імені академіка михайла возняка

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416ArrayФЛл-21, ФЛл-22, ФЛт-21, ФЛф-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ФЛл-21
ФЛл-22
ФЛт-21
ФЛф-21

Опис курсу

Метою курсу є формування у студентів фундаментальних знань з історії української літератури другої половини ХІХ ст., з’ясування особливостей літературного процесу в Наддніпрянській Україні і в Галичині, розкриття жанрового розмаїття національного письменства й стильової манери провідних письменників.

Завдання: розуміння загальних закономірностей розвитку української літератури другої половини ХІХ ст., ідейно-естетичних засад її функціонування; вияснення основних проблемно-тематичних та стилістичних рис творчості українських письменників; представлення кола основних авторів, аналіз їхніх найкращих здобутків у ліриці, прозі, драматургії; визначення місця національного письменства у світовому літературному просторі.

Практичними цілями нормативного курсу є:

 • засвоєння змісту термінів і понять «реалізм-науковий реалізм-позитивізм», «поетична збірка і ліричний цикл», «жанрово-тематичні різновиди ліро-епосу», «історичний, соціально-побутовий, соціально-психологічний, філософський роман, роман виховання», «театр корифеїв», «комедія, трагікомедія», «зародження модернізму» тощо;
 • засвоєння літературно-географічних, ідеологічно-літературних структур періоду;
 • розуміння специфіки естетичної свідомості епохи;
 • мати поняття про ідейно-естетичну «фізіономію» літературних часописів, альманахів, літературно-мистецьких і культурно-просвітницьких товариств тощо.

Курс також допоможе студентові збагнути долю письменника в умовах царських заборон рідного слова; боротьбу з цензурою; особисті й громадські зв’язки митців в умовах бездержавності по обидва боки кордону між двома імперіями.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 1. основні віхи розвитку, події та факти літературного процесу другої половини ХІХ ст.;
 2. етапи історії формування літературознавчих ідей цього періоду розвитку українського письменства;
 3. характерні риси творчості чільних учасників літературного процесу;
 4. місце і значення творчого доробку письменника в літературному процесі цього періоду;
 5. особливості створення і функціонування літературних шкіл;
 6. ознаки еволюції окремих літературних родів та жанрів;
 7. особливості літературних напрямів та стилів в українській літературі другої половини ХІХ ст.

вміти:

 1. визначати основні етапи розвитку, події та факти літературного процесу другої половини ХІХ ст.;
 2. аналізувати етапи історії формування літературознавчих ідей цього періоду розвитку українського письменства;
 3. застосовувати різні методи аналізу літературних родів і жанрів цього періоду;

4.виявляти розуміння рис творчості основних учасників літературного процесу;

 1. аналізувати основні причини еволюції окремих літературних родів та жанрів;
 2. визначати особливості літературних напрямів та стилів у текстах української літератури другої половини ХІХ ст.;
 3. аналізувати твори з урахуванням художньої, естетичної та ідейної цілісності, авторської позиції, сучасного прочитання;
 4. виявляти основні, провідні ознаки й домінанти творів;
 5. зіставляти різні погляди на творчість письменника, виявляти здатність доказувати, аргументувати свої твердження про твір;
 6. користуватися джерелами (монографіями, статтями, енциклопедіями, довідниками, словниками термінів тощо);
 7. готувати доповіді, реферати чи дослідження-повідомлення проблемного характеру на літературну тему.

Рекомендована література

Антонович Д. Триста років українського театру: 1619 – 1919. – К., 2003.

Білецький О. Українська література серед інших літератур світу // Білецький О. Зібр. праць: У 5 т. – К., 1965. – Т.2.

Бондар М. Поезія пошевченківської епохи. Система жанрів. – К., 1986.

Бунчук Б. Віршування Івана Франка: Монографія. – Чернівці, 2000.

Возняк М. З життя і творчості Івана Франка. – Львів, 1955.

Голод Р. Іван Франко та літературні напрями кінця ХІХ – початку ХХ століття. – Івано-Франківськ, 2005.

Голомб Л. Особа і суспільство в українській ліриці кінця ХІХ – початку ХХ століття. – Львів, 1988.

Гром’як Р. Історія української літературної критики (від початків до кінця ХІХ ст.). – Тернопіль, 1999.

Гундорова Т. Франко не Каменяр. Франко і Каменяр. – К., 2006.

Дей О. Іван Франко: Життя і діяльність. – К., 1981.

Денисюк І. Розвиток української малої прози ХІХ – початку ХХ ст. – К., 1981.

Євшан М. Іван Франко (Нарис його літературної діяльности) // Євшан М. Критика; Літературознавство; Естетика. – К., 1998. – С.135–153.

Єфремов С. Історія українського письменства. – К., 1995.

Жулинський М. Слово і доля: [Українські письменники ХІХ – ХХ ст.]: Навч. посібник. – К., 2002.

Зеров М. Українське письменство ХІХ ст. // Зеров М. Твори: У 2 т. – К., 1990. – Т. 2.

Івашків В. Українська романтична драма 30 – 80-х років ХІХ ст. – К., 1990.

Іван Франко: дух, наука, думка, воля. Т. 1. Львів, 2008. Т. 2. Львів, 2010.

Історія української літератури другої половини ХІХ століття / За ред. В.Поважної, М.Грицая. – К., 1986.

Історія української літератури ХІХ ст.: У 3 кн. – К., 1996. – Кн. 1–3.

Історія української літератури : У 2 т. / За ред. О.Гнідан. – К., 2003. – Т.1–2.

Калениченко Н. Українська література ХІХ ст. Напрями, течії. – К., 1977.

Ковалів Ю. Історія української літератури: кінець ХІХ – поч. ХХІ ст. У 10‑ти т. – К., 2013. – Т. 1. У пошуках іманентного сенсу.

Козлов А. Українська дожовтнева драматургія. Еволюція жанрів. – К., 1991.

Корнійчук В. Ліричний універсум Івана Франка: Горизонти поетики. – Львів, 2004.

Корнійчук В. “Мов органи в величному храмі…”. Контексти й інтертексти Івана Франка. Львів, 2007.

Міщук Р. Українська оповідна проза 50 – 60-х рр. ХІХ ст. – К., 1978.

Нахлік. Є. Українська романтична проза 20 – 60-х рр. ХХ ст. – К., 1988.

Салига Т. Франко – Каменяр. – Ужгород, 2007.

Франко І. З останніх десятиліть ХІХ віку // Франко І. Зібр. творів: У 50 т. – К., 1976–1986. – Т.41.

Франко І. Нарис історії українсько–руської літератури до 1890 // Франко І. Зібр. творів: У 50 т. – К., 1976–1986. – Т. 41.

Чижевський Д. Історія української літератури (від початків до доби реалізму). – Тернопіль, 1994.

Щурат С. Рання творчість Івана Франка. – К., 1956.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус