Історія української літератури (перша половина ХІХ століття)_035.01

Тип: Нормативний

Кафедра: української літератури імені академіка михайла возняка

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент ЧОПИК РостиславФЛу-21, ФЛу-22, ФЛу-23, ФЛу-24, ФЛі-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ФЛу-21доцент ЧОПИК Ростислав
ФЛу-22доцент ЧОПИК Ростислав
ФЛу-23БОМКО Лілія
ФЛу-24БОМКО Лілія
ФЛі-21БОМКО Лілія

Опис курсу

Мета вивчення курсу полягає в якнайбільш повному, достовірному, системному і послідовному висвітленні українського літературного процесу першої половини ХІХ ст. як окремого феномену в контексті української літератури Х – ХХ ст.ст., у з’ясуванні закономірностей розвитку через включення в європейський контекст і внутрішньолітературні порівняння.

Завдання дисципліни – розкрити своєрідність літературного процесу зазначеного історичного періоду; охарактеризувати основні напрями розвитку української літератури у контексті світової; зосередити увагу студентів на тенденціях розвитку художніх жанрів, стилів, напрямів; об’єктивно і толерантно оцінити місце кожного письменника в літературному процесі, подолавши стереотип «неповноти» української літератури; дати системний аналіз знакових для розвиту літературного процесу художніх творів; навчити студентів самостійно давати оцінку літературних текстів, явищ, літературознавчих розвідок, критичних статей; узагальнити та систематизувати вивчений матеріал; підвищити рівень читацької компетенції реципієнтів; засобами художнього слова оптимізувати процес формування літературних і акторських здібностей, гармонізації духовності особистості майбутніх педагогів-словесників.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • основні тенденції функціонування і розвитку літературного процесу першої половини ХІХ ст. в Україні.
 • зміст творів,  що  входять  до  програми;
 • провідні літературознавчі художньо-естетичні  та  ідейні  концепти  періоду  та  провідні концепти творчості авторів;
 • рівень співвіднесення традицій і новаторства в літературному процесі означеного періоду;

вміти:

 • працювати з першоджерелами;
 • використовувати методологічні принципи при аналізі творів,
 • уміти аналізувати твори,  беручи  до  уваги  жанрово-стильову,  ідейно-тематичну специфіку творів;
 • враховувати внутріжанрові та  міжжанрові  процеси  у  прозі,  поезії, драматургії;
 • враховувати поліваріативність рецепцій художніх явищ;
 • самостійно аналітично мислити;
 • фахово аргументувати власну позицію.

Рекомендована література

 1. Айзеншток І. Українські поети-романтики // Українські поети-романтики 20-40-х років ХІХ ст. – К., 1968.
 2. Айзеншток. П.Гулак-Артемовський//Гулак-Артемовський П. Твори. – К., 1964.
 3. Афанасьєв-Чужбинський О. Поезії / Вступна стаття М.П.Гнатюка. – К., 1972.
 4. Афанасьєв-Чужбинський О. Спомини про Т.Г. Шевченка [переклад з рос.] // Спогади про Тараса Шевченка. – К., 1982.
 5. Балей С. З психології творчости Шевченка. – Черкаси, 2001.
 6. Барабаш Ю. „Коли забуду тебе, Єрусалиме…”: Гоголь і Шевченко. – Х., 2001.
 7. Барабаш Ю.Я. Тарас Шевченко: Імпеатив України: Історіо- й націсофська парадигми. – К., 2004.
 8. Барвiнський О. Примiрник українських баллад Костомарова з присвятою Срезневському // ЗНТШ. – Т. 126-127. –  Львiв, 1918. –  С.263-264.
 9. Берштейн М. Журнал “Основа” і український літературний процес кінця 50 –60-х років ХІХ ст. – К., 1959.
 10. Берштейн М.Д. Українська літературна критика 50 – 70-х років ХІХ ст. – К., 1959.
 11. Бетко І. Біблійні мотиви в українській літературі. – К., 1990.
 12. Білецький О.І. “Русалка Дністровая” // Русалка Дністрова. – К., 1972.
 13. Білецький О. Українська література серед інших літератур світу // Зібр. праць: У 5 т. – К., 1965. – Т.2.
 14. Білецький О. Українська проза першої половини ХІХ ст. (від Квітки до “Основи”) // Білецький О. Зібр. праць: У 5 т. – К., 1965. – Т.2.
 15. Білецький О.”Энеида” И Котляревского // Білецький О.Твори: У 5 т. — Т. 2. — К., 1965.
 16. Бiлецький О. Шевченко i захiдноєвропейськi літератури // Бiлецький О. Від давнини до сучасностi: Вибранi працi: В 2 т. – Т. 2. – К., 1960.
 17. Білецький-Носенко П.Поезії (упоряд., прим., вступ. стаття Б.Деркача). — К., 1973.
 18. Бойко Ю. Творчість Тараса Шевченка на тлі західноєвропейської літератури // Бойко Ю. Вибрані праці. – К., 1992.
 19. Бондар Л. Шевченків “Кобзар” 1840 р.: долання стереотипів // Українська філологія: школи, постаті, проблеми: Збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському Університеті. – Львів, 1999. – Ч.І. – С.241-247.
 20. Бондар Л. Шiсть свiтiв “Причинної” // 3бірник Харкiвського iсторико-фiлологічного товариства. –  Харків, 1995. –  Т. 5. –  С. 91-102.
 21. Бондар Л.Універсум «Причинної»//Слово і час. – 2005. – №3.
 22. Бондар М. “Дівча любе, чорнобриве…” // Слово і час. – 1998. – №3.
 23. Бондар М. Афанасьєв-Чужбинський Олександр // Шевченківська енциклопедія: Робочий зошит А. – К., 2004.
 24. Бондар М. Діалог з історичним часом: формування нової української літератури //Київська старовина. – 1999. – №5.
 25. Бондар М. Нова українська література. – К., 2003.
 26. Бондар М. Перший жанровий зразок української художньої прози (“Микола Коваь” М.Венгера) // Київська старовина. – 1999. –№3.
 27. Боровиковський Левко.Повне зібрання творів. – К., 1967.
 28. Бородін В.С. Т.Г.Шевченко і царська цензура. Дослідження та документи 1840 –1862 років. – К., 1969.
 29. Бурлеск і травестія в українській поезії першої половини ХІХ ст.. – К., 1986.
 30. Вербицька Є.Г. Г.Ф.Квітка-Основ”яненко. – Харків, 1968.
 31. Вінок Маркіянові Шашкевичу. Поезії, статті, виступи, хроніка. – К., 1987.
 32. Возняк М. До вияснення національних поглядів Якова Головацького в 1848 р. (Перша редакція “Розправи о язиці южно-рускім і єго нарічіях”) // ЗНТШ. – Т.121. –  Львів, 1914. –  С.133-172.
 33. Возняк М. До письменської дiяльностi Левка Боровиковського // ЗНТШ. – Т.136-137. –  Львiв, 1925. –  С.225-237.
 34. Возняк М. Історія української літератури у 2-х книгах. – Львів, 1992 – 1993.
 35. Возняк М.С. Історичне значення діяльності Маркіяна Шашкевича // Наукові записки Ін-ту суспільних наук НАН України. – Львів, 1953. Т.І.
 36. Волинський П. Український романтизм у зв’язку з розвитком романтизму в слов’янських літературах // Волинський П. З творчого доробку. – К., 1973.
 37. Волинський П.К. Іван Котляревський. Життя і творчість. — К., 1969.
 38. Волинський П.К. Своєрідність розвитку літературних напрямів в українській літературі ХІХ ст. – К., 1958.
 39. Волинський П.К. Український романтизм у зв”язку розвитком романтизму мв слов’янських літературах // Волинський П. З творчого доробку. – К., 1973.
 40. Галич О. Теорія літератури. – К., 1999.
 41. Гербільський Г.Ю. Розвиток прогресивних ідей в Галичині у першій половині ХІХст. (до 1848 р.) – Львів, 1964.
 42. Гнатюк М.П. Українська поема першої половини ХІХ століття: Проблеми розвитку жанру. – К., 1975.
 43. Гнідан О. Мотиви лірики Амвросія Метлинського // Гнідан О. Історія української літератури ХІХ – початку ХХ ст.: Практичні заняття. – К., 1987.
 44. Гончар О. Григорій Квітка-Основ’яненко: Життя і творчість. – К., 1969.
 45. Гончар О. Григорій Квітка-Основ’яненко. Семінарій. – К., 1974.
 46. Гончар О. Просвітительський реалізм в українській літературі. Жанри і стилі. – К., 1989.
 47. Гончар О.І. Зачарований небом: Романтичний світ М.Петренка – поета ХІХ ст. // Слово і час. – 1997. – №11 – 12.
 48. Гончар О.І. Українська література передшевченківського періоду і фольклор. – К., 1982.
 49. Гончар О.І. Формування реалізму в художній прозі 50 – 60-х років // Проблеми історії та теорії реалізму української літератури ХІХ – початку ХХ ст. – К., 1991.
 50. Грабович Г. До історії української літератури: Дослідження, есеї, полеміка. – К., 2003.
 51. Грабович Г. Поет як міфотворець: Семантика символів у творчості Тараса Шевченка. 2-е вид., випр. І авториз. – К., 1998.
 52. Грабович Г. Семантика котляревщини //Грабович Г. До історії української літератури: Дослідження, есеї, полеміка. – К., 2003.
 53. Гребінка Є. Твори: В 3 т. – К., 1980 – 1981.
 54. Григорій Федорович Квітка-Основ’яненко. Бібліографічний покажчик. – Харків, 1978.
 55. Гром’як Р.Т. Історія української літературної критики (від початків до кінця ХІХ ст.) – Тернопіль, 1999.
 56. Грушевський М. Історія української літератури у 6-ти томах. – Т.1-3. – К., 1993.
 57. Гузар І. Шевченко і Гете. – Торонто, 1999.
 58. Гулак-Артемовський П., Гребінка Є. Поетичні твори. Повісті та оповідання. – К., 1984.
 59. Гулак-Атемовський П. Поезії. – К., 1989.
 60. Гундорова Т. Повернений Рим, або “Енеїда” Котляревського // Сучасність. – 2000. – №4.
 61. Дей О. Балада про невiстку-тополю та її вiдгуки у творчостi Т.Шевченка, С.Руданського та Ю.Федьковича // Народна творчiсть та етнографiя. – 1984. –  № 2. –  С. 49-58.
 62. Дей О.І. Словник українських псевдонімів та криптонімів (16-20 ст.) – К., 1969.
 63. Демчук Н. Інтер’єр у прозі Т.Шевченка. – Львів, 1999.
 64. Демчук Н. Пейзаж у прозі Т.Шевченка. – Львів, 1999.
 65. Демчук Н. Портрет у прозі Т.Шевченка. – Львів, 1999.
 66. Денисюк І.О. Розвиток української малої прози ХІХ – початку  ХХ ст. – Львів, 1999.
 67. Деркач Б. Вступна стаття до видання: Гулак-Артемовський П.Твори. – К., 1989.
 68. Деркач Б. Євген Гребінка .— К., 1974.
 69. Деркач Б. Косяченко В. Жанр байки в українській літературі // Українська байка. — К., 1983.— С. 3 – 27.
 70. Деркач Б.А. На шляху становлення української літератури //Гулак-Артемовський П. Твори. – К., 1978.
 71. Деркач Б.А. П.П.Гулак-Артемовський // Гулак –Артемовський П. Пезії. – К., 1989.
 72. Деркач Б.А. Павло-Білецький –Носенко. Життя і творчість. – К., 1988.
 73. Деркач Б.А.Євген Гребінка. – К., 1974.
 74. Дзюба І. З криниці літ: У 3 т. – К., 2002. – Т.2.
 75. Дзюба І. Тарас Шевченко.Життя і творчість – К., 2008.
 76. Дзюба І.М. З криниці літ: У 3 т. – К., 2002. – Т.2.
 77. Дмитренко Т.В. Функції комічного в українській байці початку ХІХ ст. //Рад.літературознавство. – 1987. – №12.
 78. Дорошкевич О.К. Г.Ф.Квітка-Основ”яненко //Дорошкевич О.К. Реалізм і народність української літератури ХІХ ст. – К., 1986.
 79. Драгоманов М. Вибране. – К., 1991.
 80. Дядищева-Росовецька Ю.Б. Фольклор і поетичне слово Тараса Шевченка. – К., 2001.
 81. Євшан М. Критика; Літературознавство; Естетика. – К., 1998.
 82. Єременко О. Українська балада ХІХ ст.: Історія жанру. – Суми, 2004.
 83. Єфремов С. Історія українського письменства. – К., 1995.
 84. Животко А. Історія української преси. – К., 1999.
 85. Жулинський М. Слово і доля: Українські письменники ХІХ –ХХ ст. : Навч. посібник. – К., 2002.
 86. Жур П. Труди і дні Кобзаря: Літопис життя і творчості Т.Шевченка. – К., 2003.
 87. Забужко О. Шевченків міф України: Спроба філософського аналізу. – К., 1997.
 88. Задорожна Л. Євген ребінка: Літературна постать. – К., 2000.
 89. Зайцев П. Життя Тараса Шевченка. – К., 1994.
 90. Збірник праць наукових шевченківських конференцій (1952 – 2002 ): Покажчик змісту –Черкаси, 2002.
 91. Звиняцковский В.Я. Николай Гоголь: Тайны национальной души. – К., 1994.
 92. Зеров М. Григорій Квітка-Основ’яненко // Зеров М. Твори: У 2 т.—Т. 2. – К., 1990.—С. 52-64.
 93. Зеров М. Українське письменство ХІХ ст.//Зеров М. Твори: У 2 т. – Т.2. – К., 1990.
 94. Зубков С. Євген Павлович Гребінка: Життя і творчість.— К., 1962.
 95. Зубков С.Д. Григорій Квітка-Основ’яненко.Життя і творчість. — К., 1978.
 96. Зубков С.Д. Русская проза Г.Ф.Квитки и Е.П.Гребенки в контексте русско-украинских литературных связей. – К., 1979.
 97. І.П.Котляревський – перший класик нової української літератури: Зб. Наук. статей: У 2 ч. – Полтава, 1998.
 98. І.П.Котляревський у критиці та документах. – К., 1959.
 99. Івакін Ю. Коментар до “Кобзаря” Шевченка. Поезії 1847 – 1861 рр. – К., 1966.
 100. Івакін Ю. Коментар до “Кобзаря” Шевченка. Поезії до заслання. – К., 1964.
 101. Івакін Ю. Нотатки шевченкознавця: Літературно-критичні нариси. – К., 1986.
 102. Івакін Ю. Сатира Шевченка. – К., 1959.
 103. Івакін Ю. Стиль політичної поезії Шевченка. – К., 1961.
 104. Іван Котляревський у документах, спогадах, дослідженнях. – К., 1969
 105. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968. – К., 1969.
 106. Іванишин П.В. Національний спосіб розуміння в поезії Т. Шевченка, Є.Маланюка, Л. Костенко : монографія / П.В.Іванишин. – К. : Академвидав, 2008.
 107. Івашків В.М. Українська романтична драма 30 – 80-х років ХІХ ст. – К., 1990.
 108. Індивідуальні стилі українських письменників ХІХ – початку ХХ ст.: Зб.статей /За ред. М.Т.Яценка. – К., 1987.
 109. Історія української літератури (перші десятиріччя ХІХ століття) / За ред. Хропка П.П. – К., 1992.
 110. Історія української літератури ХІХ ст.. У 3-х кн.. / За ред. М.Яценка. – К.: Либідь, 1995. – Кн.1.
 111. Історія української літератури ХІХ ст.: У 2-х кн. – К., 2005.-Кн.1
 112. Історія української літератури: У 8 т. – К., 1968. – Т.3
 113. Історія української літературної критики та літературознавства. Хрестоматія: У 3 кн. / За ред. П.М.Федченка. – К., 1996. – Кн.1.
 114. Історія української літературної критики: Дожовтневий період / За ред П.Федченка. – К., 1988.
 115. Калениченко Н. Українська література ХІХ ст.: Напрями, течії. – К., 1977.
 116. Камінчук О. Поетика української романтичної лірики: Проблеми просторової організації поетичного тексту. – К., 1998.
 117. Квітка-Основ’яненко Г. Повісті та оповідання. Драматичні твори. – К., 1982.
 118. Квітка-Основ’яненко Г. Твори: У 8 т. – К., 1968 – 1970.
 119. Квітка-Основ’яненко Г.Зібрання творів: У 7 т. – К., 1978 – 1981.
 120. Квітка-Основ’яненко.Г.Ф.Бібліографічний покажчик. — Х., 1978.
 121. Квітка-Основ’яненко Г. Повісті та оповідання. Драматичні твори. – К., 1982.
 122. Квітка-Основ’яненко Г.Зібрання творів: У 7 т. – К., 1978 – 1981.
 123. Кирило-Мефодіївське товариство: В 3 т. – К., 1990.
 124. Кирилюк Є. Іван Котляревський: Життя і творчість.— К., 1969.
 125. Кирилюк Є. Невідома збірка творів Віктора Забіла // Кирилюк Є. Слово, віддане народові. – К., 1972.
 126. Кирилюк Є. Т.Шевченко: Життя і творчість. – К., 1979.
 127. Кирилюк Є. Український романтизм у типологічному зіставленні західно- і південнослов’янських народів (перша половина XIX ст.). – К., 1973.
 128. Кирилюк Є.П. Живі традиції: Іван Котляревський та українська література. – К., 1969.
 129. Кирилюк Є.П. Іван Котляревський: Життя і творчість. – К., 1981.
 130. Кирчів Р.Ф. Етнографічно-фольклористична діяльність “Руської трійці”. -К., 1990.
 131. Кичигін В.П. Від народнопоетичних форм до художнього цілого повісті (“Салдатський патрет” Г.Квітки-Основ”яненка) // Розвиток жанрів в українській літературі ХІХ – початку ХХ ст. – К., 1986.
 132. Клочек Г. Поезія Тараса Шевченка: Сучасна інтерпретація. – К., 1998.
 133. Козак С. Українська змова і месіанізм: Кирило-Мефодіївське братство. – Івано-Франківськ, 2004.
 134. Козак С. Український преромантизм (джерела, зумовлення, контексти, витоки). – Варшава, 2003.
 135. Колесса Ф. Студії над поетичною творчістю Т.Шевченка // Колесса Ф.М. Фольклористичні праці. – К., 1970.
 136. Комаринець Т. Ідейно-естетичні основи українського романтизму: проблема національного й інтернаціонального. – Львів, 1983.
 137. Комаринець Т. Тарас Шевченко і народна творчість. – К., 1963.
 138. Комаринець Т. Твори. – Львів, 1999.
 139. Комариця М. Фольклорний символ балади: мiф i ритуал // Українське лiтературознавство. – Вип. 59. – Львів, 1994. –  С.116-124.
 140. Кониський О.Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя. – К., 1991.
 141. Конкордація поетичних творів Тараса Шевченка: У 4 т. – Нью-Йорк, Едмонтон, Торонто, 2001.
 142. Костенко А.І. Шевченко в мемуарах. – К., 1965.
 143. Костомаров М. Обзор сочинений писанных на русском языке // Костомаров М.Твори: У 2 т.— К., 1967. – Т. 2.
 144. Костомаров М. Слов’янська міфологія. — К., 1994.
 145. Костомаров М. Твори: У 2 т. — К., 1990.
 146. Костомаров Н.И. Исторические произведения.Автобиография. – К., 1989.
 147. Котляревський І.П. Енеїда: Поема /Коментар уклав О.Ставицький. – К., 1989.
 148. Коцюбинська М. Етюди про поетику Шевченка: Літературно-критичний нарис. –К., 1990.
 149. Коцюбинська М. Поетика Шевченка й український романтизм // Матеріали до вивчення історії української літератури. – К., 1961 – Т. 2.
 150. Крижанівський С. “Украинские мелодии” Миколи Маркевича в початках українського романтизму ХІХ ст. // Сучасність. – 1993. – №2.
 151. Крижанівський С. Амвросій Метлинський та Ієремія Галка // Могила (Метлинський) А., Галка Ієремія (Костомаров М.) . Поезії. – К.,1972.
 152. Крижанівський С. Віктор Забіла: Поет і літературний герой // Київська старовина. – 1993. – №6.
 153. Крижанівський С. Михайло Петренко: вчора, сьогодні, завтра // Слово і час. – 1993. – №11.
 154. Крижанівський С.А., Ротач П.П. Визначний представник українського романтизму // Боровиковський Л. Повне зібрання творів. – К., 1967.
 155. Крохмальний Р. Езотеричність метаморфози і лімінальна зона у романтичному тексті.//»З його духа печаттю…»(Збірник наукових праць на пошану професора Івана Денисюка).— Т.ІІ.— Львів, 2001.— С.51-58.
 156. Крохмальний Р. Метаморфози в поезії Миколи Костомарова//Українська філологія: досягнення, перспективи (До 145-річчя заснування кафедри української філології у Львівському університеті).— Львів, 1994.— С.219-222.
 157. Крохмальний Р.Метаморфоза в українській літературі першої половини ХІХ століття: грані поетики (матеріали спецкурсу).— Львів, 2003.
 158. Крохмальний Р. Поетика трансферності у візіях Миколи Костомарова// Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2007.- Вип.41. – С.44-52.
 159. Крохмальний Р. Поетичний код романтичного світогляду// Крохмальний Р. Метаморфоза і текст (семантична, структуротворча та світоглядна роль переміни художнього образу): Монографія. – Львів, 2005.
 160. Куліш П. Віктор Забіла // Куліш П. Твори: В 2 т. – К., 1989. – Т.2.
 161. Куліш П. Григорій Квітка-Основ’яненко і його повісті //Куліш П. Твори: У 2 т. – К., 1989. – Т.2
 162. Куліш П. Історичне оповідання. //Куліш П. Твори: В 2 т. – К., 1994. – Т.1.
 163. Левицький І. Свiтогляд українського народа. – Львiв, 1876. – 80 с.
 164. Лепкий Б. Про життя i творчiсть Тараса Шевченка. – К., 1944. – 218 с.
 165. Лепкий Б. Романтизм // Начерк iсторiї української лiтератури. – Мюнхен, 1991. – С. 199-208.
 166. Листи до Тараса Шевченка. – К., 1993.
 167. Лімборський І. Оссіанізм в українській літературі // Всесвіт. – 1999. – №5 – 6. – С.141 –146.
 168. Лімборський І.В. Становленя художніх принципівсентименталізму в українскій літературіХУІІ-ХУІІІ ст. // Питання літературознавства. – Чернівці, 1997. – Вип. 4 (61).
 169. Лімборський І.Сентименталізм в українській літературі. – К., 1996.
 170. Літературознавчий словник-довідник / За ред. Р.Т.Гром’яка. – К.: ВЦ “Академія”, 1994.
 171. Лук М. Микола Костомаров: історіософія та соціальна філософія українського романтизму // Молода нація: Альманах. – К., 2002. – № 1.
 172. Луцький Ю. Драматургія Г.Ф. Квітки-Основ’яненка і театр. — К.,1978.
 173. Луцький Ю. Між Гоголем і Шевченком. – К., 1998.
 174. Луцький Ю.Д. Драматургія Г.Ф.Квітки-Основ”яненка і театр. – К., 1978.
 175. Майстренко М. Шевченко і античність. – Одеса, 1992.
 176. Матеріали до вивчення української літератури: У 5 т. – К., 1960. – Т.2.
 177. Махновець Л. Гумор і сатира предків // Давній український гумор і сатира. – К., 1959.
 178. Мейзерська Т. Проблеми індивідуальної міфології: Міфотворчість Шевченка. – Одеса, 1997.
 179. Микитенко Ю. Антична спадщина і становлення нової української літератури. – К., 1991.
 180. Микола Іванович Костомаров (1817 –1885): Матеріали до бібліографії / Упоряд. О.Т.Гончар, Г.В.Пасещенко. – Запоріжжя; Чернігів, 2002.
 181. Мишанич О.В. Українська література другої половини ХУІІІ ст і усна народна творчість. – К., 1980.
 182. Мікушев В., Добровольський О. Михайло Петренко: “Дивлюсь я на небо…”: Хронікально-документальна розповідь. – Слов”янськ, 2002.
 183. Мовчанюк В.П. Медитативна лірика Т.Г.Шевченка. – К., 1993.
 184. Мороз М.О. Іван Котляревський. Семінарій. – К., 1969.
 185. Наливайко Д.С. Искусство: Направления, течения, стихи. – К., 1981.
 186. Наливайко Д.С. Історія і міфологія у Шевченка (у контексті європейського романтизму) // Тарас Шевченко і європейська культура. Зб. Праць 33 наукової шевченківської конференції (20 – 22 квітня 1999 року). – Київ; Черкаси, 2000.
 187. Наливайко Д.С. Історія і міфологія у Шевченка (у контексті європейського романтизму) // Тарас Шевченко і європейська культура. Зб. Праць 33 наукової шевченківської конференції (20 – 22 квітня 1999 року). – Київ; Черкаси, 2000.
 188. Наливайко Д.С. Спільність і своєрідність: Українська література в контексті європейського літературного процесу. – К., 1988.
 189. Нахлiк Є. Українська романтична проза 20-60-х рокiв XIX ст. – К., 1988.
 190. Нахлік Є. Творчість Івана Котляревського. – Львів, 1994.
 191. Нахлік Є.К. Доля – Los – Судьба: Шевченко і польські та російські романтики. – Л., 2003.
 192. Нахлік Є.К. Пантелеймон Куліш і “Руська трійця”: До проблеми ідеологічних шукань серед української інтелігенції ХІХ століття. – Львів, 1994.
 193. Нахлік Є.К. Поетичний світ Шашкевича-романтика // Рад. літературознавство. – 1984. – №4.
 194. Нахлік Є.К. Українська романтична проза 20 – 60-х роківХІХ ст. – К., 1988.
 195. Неборак В.В. Перечитана “Енеїда”: Спроба сенсовного прочитання “Енеїди” Івана Котляревського на тлі зіставлення її з “Енеїдою” Вергілія. – Львів, 2001.
 196. Недiлько Г. Тарас Шевченко: Життя і творчiсть. – К., 1988. – 247 с.
 197. Нудьга Г. На шляхах до реалізму // Бурлеск і травестія в українській поезії першої половини ХІХ століття. – К., 1959.
 198. Нудьга Г. Слово і пісня . — К., 1985.
 199. Нудьга Г. Українська балада. – К., 1970.
 200. Нудьга Г.Два поети-романтики // Забіла В., Петренко М. Поезії. – К., 1960.
 201. Нямцу А.Е. Идеи и образы Нового Завета в литературе. – Черновцы, 1999.
 202. Овчаренко І. Слов”янський сокіл (Михайло Петренко): Історичний нарис. – Донецьк, 2004.
 203. Оренбурзька шевченківська енциклопедія. – Оренбург, 1997.
 204. Павлюк М.М. Інтерпретація Псалтиря в поезії Т.Шевченка // Українська література в системі літератур Європи і Америки (ХІХ – ХХ ст.). – К., 1997.
 205. Пахаренко В.І. Незбагнений апостол. – Черкаси, 1999.
 206. Петраш О. “Руська трійця”: М.Шашкевич, І.Вагилевич, Я.Головацький та їхні літературні послідовники. -–К., 1986.
 207. Пинчук Ю.А. Исторические взгляды Н.И. Костомарова. Критический очерк. – К., 1984.
 208. Письменники Західної україни 30-50-х років ХІХ ст.. – К., 1965.
 209. Пільгук І.І. Літературне відродження на Західній Україні // Письменники Західної України 30 – 50-х років ХІХ ст. – К., 1965.
 210. Плющ Л. Екзод Тараса Шевченка: Навколо „Москалевої криниці”: Дванадцять статтів. – Едмонтон, 1986; К., 2001.
 211. Попов П. М. Костомаров як фольклорист і етнограф. — К., 1968.
 212. Попович М.В. Історія української культури. – К., 2001.
 213. Приходько П.Г. Шевченко й український романтизм. – К., 1963.
 214. Розвиток жанрів в українській літературі ХІХ – початку ХХ ст.: Зб.статей /За ред. М.Т. Яценка. – К., 1986.
 215. Романтизм: між Україною та Польщею. – К., 2003.
 216. Русалка Дністрова (Фотокопія з видання 1837 р.). – К., 1972.
 217. “Руська трійця” в історії суспільно-політичного руху і культури України. – К., 1987.
 218. Русалка Дністровая. Документи і матеріали. – К., 1989.
 219. Русанівський В.М. У слові – вічність (Мова творів Т.Г.Шевченка). – К., 2002.
 220. Сарбей В.Національне відродження України. – К., 1999.
 221. Сверстюк Є. Шевченко і час. – К., 1996.
 222. Свириденко О.М. Історіософська концепція Амвросія Метлинського // Літературознавчі обрії: Праці молодих учених України. Вип. 2. – К., 2001.
 223. Світи Тараса Шевченка. – Нью-Йорк, 1991.
 224. Світова велич Шевченка: Зб. Матеріалів про життя і творчість Т.Г.Шевченка: У 3-х т. – К., 1964. – Т.1-3.
 225. Слюсар А.О. Фантастична повість в українській літературі 30-х років ХІХ ст. // Розвиток жанрів в українській літературі ХІХ – початку ХХ ст. – К., 1986.
 226. Смаль-Стоцький Ст. Т.Шевченко: Інтерпретації. – Черкаси, 2003.
 227. Смілянська В. Стиль поезії Шевченка. – К., 1981.
 228. Смілянська В., Чамата Н. Структура і смисл: спроба наукової інтерпретації поетичних текстів Тараса Шевченка. – К., 2000.
 229. Смілянська В.Л. “Святим огненним словом…”. Тарас Шевченко: Поетика. – К., 1990.
 230. Смілянська В.Л. Літературна творчість Миколи Костомарова // Костомаров М.І. Твори: У 2 т. – К., 1990. – Т.І.
 231. Спогади про Тараса Шевченка. – К., 1982.
 232. Сулима М. “Наталка Полтавка” й українська драматургія ХУІІ – ХУІІІ ст. //Київська старовина. – 1998. – №5.
 233. Т.Г.Шевченко: Біографія / Бородін В.С., Кирилюк Є.П., Смілянська В.Л., Шабліовський Є.С., Шубравський В.Є. – К., 1984.
 234. Т.Шевченко. Дневник. Автобиография. Автографы. – К., 1972.
 235. Т.Шевченко. Три літа. Автографи поезій 1843 – 1845 років. – К., 1966.
 236. Тарас Шевченко. 1989 – 2004: Матеріали до бібліографії. – К., 2005.
 237. Тарас Шевченко. Більша книжка. Автографи поезій 1847 – 1860 рр. – К., 1963. (Факсимільне видання).
 238. Тарас Шевченко. Мала книжка. Автографи поезій Шевченка 1847-1850. –К., 1984.
 239. Тарас Шевченко: Документи та матеріали до біографії. 1814 – 1861. – К., 1982.
 240. Творчий метод і поетика Т.Г. Шевченка / Бородін В.С., Івакін Ю.О., Кирилюк Є.П., Смілянська В.Л., Чамата Н.П., Шубравський В.Є. – К., 1980.
 241. Тертерян И. Романтизм // История всемирной литературы: В 9 т. – Т.6. – М., 1989. – С.16 – 27.
 242. Ткачук М. Лірика Маркіяна Шашкевича. – Тернопіль, 1999.
 243. Ткачук М. Поетика балад Левка Боровиковського. – Тернопіль, 2000.
 244. Трофименко В. Творчість Г.Ф. Основ”яненка і західноєвропейська просвітительська естетика. – Суми, 2000.
 245. Українська дожовтнева байка. – К., 1966.
 246. Українська драматургія першої половини ХІХ ст. Маловідомі п”єси. – К., 1958.
 247. Українська література в загальнослов”янському і світому літературному контексті: У 5 т. /Голова редкол. Г.Вервес. – К., 1987. – Т.1, 2.
 248. Українська література в портретах і довідках: Давня література – література ХІХ ст. – К., 2000.
 249. Українська Літературна Енциклопедія /Гол. редкол. І.Дзеверін. Т.1, 2, 3. –К., 1988-1995.
 250. Українська літературознавча думка в Галичині за 150 років: Хрестоматія / Л.Т. Сеник (ред.) – Львів, 2002. – Т.1.
 251. Український драматичний театр: Нариси історії: У 2 т. – Т.І: Дожовтневий період. – К., 1967.
 252. Українські літературні альманахи і збірники ХІХ – початку ХХ ст.: Бібл. Покажчик /І.З.Бойко. – К., 1967.
 253. Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. —К., 1978.
 254. Українські письменники: Біо-бібліографічний словник: У 5 т. – К., 1963.- Т. 2-3.
 255. Українські поети-романтики 20-40-х років ХІХ ст. – К., 1968.
 256. Українські поети-романтики: Поетичні твори (Вступ. стаття М.Яценка). – К., 1987.
 257. Федченко П. Тарас Григорович Шевченко. – К., 1989.
 258. Федченко П.М. Літературна критика на Україні першої половини ХІХ ст. – К., 1982.
 259. Федченко П.М. Петро Гулак-Артемовський. Євген Гребінка //Гулак-Артемовський П., ГРебінка Є. Поетичні твори. Повісті та оповідання. – К., 1984.
 260. Филипович П. Шевченко i романтизм // Записки історично-фiлологічного вiддiлу Всеукраїнської Академії наук. – Кн.4. – К.,1923. – С.3-18.
 261. Филипович П. Шевченкознавчі студії. – Черкаси, 2001.
 262. Франко І. “Тополя” Т.Шевченка // Франко І. Твори: У 50 т.– Т.28. – К., 1980. –  С.73-88.
 263. Франко І. Дещо про “Марусю” Л.Боровиковського та її основу // Франко І. Зібрання творів: У 50 т. – К., 1982. – Т.33.
 264. Франко І. До біографії та характеристики В.Забіли // Франко І. Зібрання творів: У 50 т. – К., 1982. – Т.37.
 265. Франко І. Етнологія та історія літератури //Франко І. Зібр. Творів: У 50 т. – Т.29. – К., 1981.
 266. Франко І. М.Шашкевич і галицько-руська література // Франко І. Твори: У 50 т. – К., 1981. – Т. 29.
 267. Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 року // Франко І. Твори: У 50 т. – Т. 41. – К., 1984.
 268. Франко І. Олександр Степанович Афанасьєв-Чужбинський // Франко І. Твори: У 50 т. – К., 1983. – Т.39.
 269. Франко І. Осип Бодянський // Франко І. Твори: У 50 т. — Т. 34. — К., 1981.
 270. Франко І. Поезії Віктора Забіли // Франко І. Твори: У 50 т. — Т. 37. —К., 1982.
 271. Харківська школа романтиків: у 3 т. – Харків, 1930.
 272. Хропко П. Біля джерел української реалістичної поезії (10-40-ві роки ХІХ ст.). — К., 1972.
 273. Хропко П. Становлення нової української літератури. — К., 1988.
 274. Хропко П. Українська драматургія першої половини ХІХ ст. – К., 1972.
 275. Хропко П.П. Біля джерел української реалістичної поезії (10-40-ві роки ХІХ ст.). – К., 1972
 276. Хропко П.П. Іван Котляревський. Біографічний нарис. – К., 1969.
 277. Чамата Н.П. Аналогія літературна // Слово і час. – 1995. – №3.
 278. Чамата Н.П. Метафора як основа композиції зіставлення у віршах Т.Г.Шевченка // Поетика. – К., 1992.
 279. Чамата Н.П. Ритміка Т.Г.Шевченка. – К., 1974.
 280. Чижевський Д. Історія української літератури (від початків до доби реалізму). – Тернопіль, 1994.
 281. Шалата М. “Перші будителі народного руху в Галичині” // Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич, Яків Головацький. Твори. – К., 1982.
 282. Шалата М. Будитель народного духу //Устиянович М. Поезії. – К., 1987.
 283. Шалата М.Й. Маркіян Шашкевич. Життя, творчість і громадсько-культурна діяльність. – К., К., 1969.
 284. Шамрай А. Боровиковський як поет-романтик // Харківська школа романтикiв. – Харкiв, 1930. – С. 84-126.
 285. Шамрай А. До початкiв романтизму (1828-1836) // Харкiвська школа романтикiв. – Харкiв, 1930. – С.16-20.
 286. Шамрай А.П. “Наталка Полтавка” І.Котляревського // Шамрай А.П. Вибрані статті і дослідження. – К, 1963.
 287. Шамрай А.П. Проблема реалізму в “Енеїді” І.П.Котляревського //Шамрай А.П. Вибрані статті і дослідження. – К., 1963.
 288. Шашкевич М. Твори. – К., 1973.
 289. Шашкевич Маркіян, Вагилевич Іван, Головацький Яків. Твори. – К., 1982.
 290. Шевельов Ю. 1860 рік у творчості Шевченка // ЗНТШ. – 1992. – Т. ССХХІV.
 291. Шевченківський словник: У 2 т. – К., 1976 – 1977.
 292. Шевченко Тарас. Повне зібрання творів: У 12 т. – К., 2001 – 2003. – Т.1 – 6.
 293. Шевчук В.О. “Personae verbum” (Слово іпостасне). Розмисел. – К., 2001.
 294. Шептій К. Його книжки ходили по руках // Вітчизна. – 1989. – №9.
 295. Шерех Ю. Інший романтик, інший романтизм // Шерех Ю. Третя сторожа: Література. Мистецтво. Ідеології. – К., 1993.
 296. Шерех Ю. Третя сторожа (Література. Мистецтво. Ідеології). – Балтімор – Торонто, 1991.
 297. Шубравський В. Балади Тараса Шевченка // Українська мова i лiтература в школi. – 1980. – № 3. –  С. 3-14.
 298. Шубравський В.Є. Від Котляревського до Шевченка (Проблема народності української літератури). – К., 1976.
 299. Шубравський В.Є. Драматургія Шевченка. – К., 1961.
 300. Щурат В. Шашкевичева “Олена” // Вибрані праці з історії літератури. – К., 1963.
 301. Энциклопедия жизни и творчества Н.И. Костомарова (1817-1885). – К., Донецк, 2001.
 302. Янищук О. Григорій Квітка-Основ”яненко в духовній історії України. – Тернопіль, 2003.
 303. Яценко М. Питання реалізму і позитивний герой в українській літературно-естетичній думці першої половини ХІХ ст. — К., 1979.
 304. Яценко М.Т. Український романтизм й інші слов”янські літератури // Слов”янські літератури. Доповіді. – К., 1988.
 305. Яценко М.Т. Гердеризм і українська літературно-теоретична думка доби романтизму // Українська література і системи літератур Європи і Америки (ХІХ – ХХ). – К., 1997.
 306. Яценко М.Т. Зачинатель українського романтизму (До 175-річчя від дня народження Л.І.Боровиковського) // Україна: Наука і культура. – К., 1982.
 307. Яценко М.Т. М.І. Костомаров – фольклорист і літературознавець //Костомаров М.І. Слов’янська міфологія: Вибрані з фольклористики й літературознавства. – К., 1994.
 308. Яценко М.Т. Микола Костомаров // Історія української літературної критики. Дожовтневий період. – К., 1988.
 309. Яценко М.Т. На рубежі літературних епох. “Енеїда” Котляревського і художній прогрес в українській літературі. – К., 1977.
 310. Яценко М.Т. Питання реалізму і позитивний герой в українській літературно-естетичній думці першої половини ХІХ ст. – К., 1979.
 311. Яценко М.Т. Романтизм як художній напрям в українській літературі // Укр. мова і літ. в школі. – 1989. – №2.
 312. Яценко М.Т. Українська романтична поезія 20 – 30-х років ХІХ ст. // Українські поети-романтики. Поетичні твори. – К., 1987.
 313. Яценко М.Т. Питання реалізму і позитивний герой в українській літературно-естетичній думці першої половини ХІХ ст. – К., 1979.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус