Історія російської літератури (ІІ половина ХІХ століття)

Тип: Нормативний

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516

Опис курсу

Мета курсу – ознайомити студентів з досягненнями російської літератури другої пол. 19 ст., розкрити характерні особливості літературного та історичного процесу цієї доби, розглянути російську літературу у історчній перспективі, показати, як проходило у Росії формування культури в епоху реалізму.

Завдання – студенти повинні засвоїти характерні особливості історико-літературного процесу. Творчість письменників 19 ст., створені ними твори будуть вивчатися з точки зору їх взаємовідносин з культурним контекстом та світосприйняттям епохи. Багато уваги буде приділятися зв´язу літератури з культурою та літературою першої половини 19 ст.Студенти повинні  засвоїти методи тлумачення окремих творів та літературного процесу в цілому, спираючись на знання, отримані з курсів “Вступ до літературознавства” та “Історія російської літератури  першої пол. 19 ст.”.Програма курсу побудована проблемно, у логічній та хронологічній послідовності

У процесі вивчення лекційного курсу “Історія російської літератури  другої пол.19 ст. ” студент повинен

знати:

 • основні закономірності розвитку російської літератури 19 ст. та її періодізацію;
 • положення праць провідних вчених, які досліджували літературу 19 ст.;
 • базові ідейно-естетичні поняття російської літературної класики 19 ст.;
 • творчі біографії авторів, характерні особливості індивідуального стилю творів;
 • оцінку творчості того чи іншого російського письменника 19 ст. у критичній літературі;
 • зміст і проблематику основних художніх творів російської літератури 19 ст.;
 • об´єктивні процеси взаємовпливів і взаємодії російської та світової літератури 19 ст.;

вміти

 • вільно користуватися системою знань з історії російської літератури 19 ст.
 • виокремлювати основні напрями російської літератури 19 ст., орієнтуватися у загальній проблематиці літератури;
 • розкривати суть та характерні особливості романтизму і реалізму як літературних напрямів 19 ст.; з´ясовувати специфічні особливості критичного реалізму;
 • вміло застосовувати літературно-критичну термінологію;
 • аналізувати художні твори та розрізняти “форму” і “зміст” цих творів;
 • виявляти особливості авторської позиції у літературному творі;
 • володіти методами зіставного аналізу;
 • орієнтуватися у світовому літературному процесі цієї доби;
 • усвідомлювати об´єктивну цінність того чи іншого російського письменника для сучасного українського читача;
 • порівнювати і знаходити спільні риси та відмінності у російському та українському літературному процесі 19 ст.

                                 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

  ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  Літературний процес 1856-1868 рр.

Тема 1. Творчість письменників-демократів (Чернишевський, Помяловський, Слепцов)

.Місце часопису “Современник” у культурно-політичному житті Росії середини ХІХ ст. Літературний рух у Росії. Основні ідейні та стильові течії у літературі 50-х-60-х років. Типологічні різновиди реалізму. Художнє новаторство Чернишевського-романіста. Своєрідність прози письменників-демократів.

Тема 2. Стан російської поезії. Творчість А.Фета, Ф.Тютчева, М.Некрасова

Місце Тютчева та Фета у історії російської поезії. Творчість А.Майкова, Я.Полонського, А.Григор´єва. М.Некрасов як народний поет Росії. Жанр поеми у творчості Некрасова.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Розвиток прози у 60-х роках. Творчість І.Тургенєва та І.Гончарова.

Тема 3. Жанр роману у творчості І.С.Тургенєва

Творчій шлях письменника. Романи “Рудін”, “Дворянское гнездо”, “Накануне”, “Дим”, “Новь”. Роман “Отцы и дети» . Оцінка роману сучасною йому критикою. Принципи характеристики героїв та розвитку сюжету в романах.

Тема 4. Еволюція жанру повісті у творчості І.С.Тургенєва

Особливості художньої манери Тургенєва у жанрі повісті. Повісті “Ася”, “Первая любовь”, “Вешние воды», «Затишье», Фауст», «После смерти». Жанрові особливості повісті-спомину. Ліризм прози Тургенєва.(Муратов А. Тургенев-новеллист. Л.,1985.

Тема 5. Творчій шлях І.Гончарова

Проблематика романів Гончарова. Роман “Обломов” як вершина творчості письменника. Обломов та обломовшина у романі. Характер типізації у романі. Художні особливості романів Гончарова. Значення Гончарова у історії російської літератури.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Особливості розвитку літератури у 1868-1880 рр.

Тема 6. О.М.Островській як творець репертуару російського театру

Основні теми, мотиви, образи комедій та драм Островського: “Свои люди-сочтемся”, “Волки и овцы», «Бесприданница», Гроза», «Доходное место». Островській  у розвитку російської драматургії та театру.

Тема 7. Творчій шлях Ф.М.Достоєвського

Моральна, філософська, соціальна проблематика творів Достоєвського. «Бедные люди» как роман. «Записки из Мертвого дома» как автобиографическое произведение. Роман «Униженные и оскорбленные». Видавнича діяльність письменника.

Тема 8. Своєрідність реалізму Достоєвського. Жанр роману у творчості письменника

Романи Ф.Достоєвського. Ідейно-філософський зміст роману “Преступление и наказание”. Стиль романів. Світове значення творчості Достоєвського.

Тема 9. Життєвий та творчій шлях Л.М.Толстого

Трилогія Толстого “Детство”, “Отрочество”, “Юность”. Тема патриотизму у “Севастопольских рассказах”, Жанр повісті у творчості Толстого. Своєрідність життєвого і творчого шляху письменника.

Тема 10. Романи Толстого “Война и мир”, “Анна Каренина”

Творчість Толстого як одна з вершин світової літератури. Проблематика епопеї “Война и мир” і роману “Анна Каренина”. Тематика та образи творів.

 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IV. Розвиток літератури у 1881-1905 рр.

Тема 11.  Творчість В.М.Гаршина та В.Г.Короленка

Демократичний характер творчості Короленка. Його суспільна та публіцистична діяльність. Жанр повісті у творчості Короленка (“Сон Макара”, Лес шумит”, “Слепой музікант”). Своєрідність творчої манери В.Гаршина. Жанр оповідання у його творчості. (“Встреча”, “Художники”, “Красный цветок”).

Тема 12. Проза та драматургія А.П.Чехова

Жанр повісті та оповідання у творчості Чехова. Особливості сюжетотворення та стилю прози письменника. Твори “Степь”, “Тоска”, “Скучная история”, “Дом с мезонином”, “Случай из практики”, “Учитель словесности”. Драматургія Чехова. А.Чехов і сучасний европейський театр.

                                                                           РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

БАЗОВА

 1. История русской литературы: В 4-х т. Л., 1982. – Т. 3.
 2. История русской литературы Х1Х века. В двух частях. М.,2001.
 3. Теплинский М.В., Султанов Ю.И. Русская литература. Киев, 1996.
 4. Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. М.,1995.
 5. Дунаев М.М. Русская литература ХІХ века и христианство. М.,1997.
 6. Лотман Л.М. Реализм русской литературы 60-х годов Х1Х века. Л.,1974.
 7. Ревякин А.И. История русской литературы ХІХ века: Первая половина. М., 1985.
 8. Рубцов Н.С. Русская литература Х1Х века/ Институт русского языка им. А.С.Пушкина.-М.,1993.
 9. Бердников Г.П. А.П.Чехов. М.,1984.
 10. Камянов В. О чеховской драматургии // Камянов В. Время против безвременья. М.,1987.
 11. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества.М.,1986. М., 1977.
 12. Громов М. Чехов М.,1993.
 13. Русские писатели: Библиографический словарь: В 2 Ч. М.,1990.
 14. Сердюченко В.Л. Достоевский и Чернышевский. Единство крайностей. Львов-Москва. 1999.
 15. Мочульский К.В. Великие русские писатели Х1Х века.СПб.2000.
 16. Шкловский В.Б. Лев Толстой. М., 1963.
 17. Эткинд Е.Г. “Внутренний человек” и внешняя речь. Очерки психопоэтики русской литературы ХУІІІ-ХІХ веков. М.,1999.
 18. Эйхенбаум Б. Л.Толстой. 60-е годы. Л.,1974.

ДОПОМІЖНА

 1. Бистрова О. Поетикальна парадигма романної прози Ф.Достоєвського в аспекті теоретичних ідей Д.Чижевського. Тернопіль-Дрогобич. 2010.
 2. Гей Н.К.Теория литературных стилей. – М.,1978.
 3. Буряк Б. Художній світ Достоєвського: літературно-критичні статті. – К.,1973.
 4. Достоевский в конце ХХ века. М.,1996.
 5. Назиров Р.Г. Творческие принципы Ф.М.Достоевского. Саратов. 1982.
 6. Туниманов В. Творчество Достоевского. 1854 – Л.,1980. 1847 г.
 7. Достоевский. Материалы и исследования. СПб. 1994. Т.11.
 8. Лакшин В. Пять великих имен. М.,1988.
 9. Успенский Б.А. Семиотика искусства. М.,1995.
 10. Костелянец Б. Мир поэзии драматической…Л.,1992.
 11. Маймин Е. Л.Толстой. Путь писателя. М.,1978.
 12. Чичерин А.В. Возникновение романа-эпопеи. М.,1975.
 13. Краснов Г. Герой и народ. О романе Льва Толстого “Война и мир”. М.,1994.
 14. Л.Н.Толстой. Сборник статей. М., 1954.
 15. Бердяев Н.А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли Х1Х века и начала ХХ века // О России и русско й философской культуре. М.,1989.
 16. Чирков И.М. О стиле Достоевского. М.,1991.
 17. Чудаков А.П. Мир Чехова. М.,1986.

18. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. – М.,1999.