Історична граматика чеської мови

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316БРИЛИНСЬКА Надія

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316БРИЛИНСЬКА Надія

Опис курсу

Дисципліну «Історична граматика чеської мови» студенти-богемісти вивчають протягом третього семестру бакалаврського навчання. Курс триває один семестр і завершується іспитом.

Мета курсу – ознайомити студентів з історією формування чеської мови, періодизацією історії чеської мови, особливостями розвитку її графічної, фонетичної та граматичної систем, простежити на окремих прикладах та аналізі текстів найважливіші мовні процеси.

Завдання курсу:

 • ознайомити студентів з основними поняттями, термінами, теоріями та концепціями історичної граматики, та виробити вміння застосовувати їх у професійній діяльності;
 • подати знання про періоди розвитку чеської мови;
 • ознайомити студентів із особливостями формування графічної фонетичної та граматичної систем чеської мови;
 • навчити розпізнавати окремі мовні факти, властиві чеській мові в різні періоди її розвитку, зіставляючи із сучасним мовним матеріалом, реконструювати архетипи словоформ.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

 • знати й розуміти систему мови, історію чеської мови і вміти застосовувати ці знання у професійній діяльності;
 • розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів;
 • знати й розуміти основні поняття, терміни, теорії та концепції історичної граматики, уміти застосовувати їх у професійній діяльності;
 • знати періодизацію історії чеської мови;
 • особливості графічної системи чеської мови та історію її формування;
 • особливості фонетичної системи чеської мови та історію її формування;
 • найважливіші фонетичні процеси та явища в історії чеської мови;
 • загальну характеристику історії формування граматичної системи чеської мови;
 • вміти окреслювати основні проблеми історичної граматики як лінгвістичної дисципліни, пояснювати її взаємозв’язки у цілісній системі знань;
 • знати й розуміти основні поняття, терміни, теорії та концепції історичної граматики, уміти застосовувати їх у професійній діяльності;
 • застосовувати філологічні знання для розв’язання професійних завдань;
 • характеризувати діалектні та соціальні різновиди чеської мови, описувати соціолінгвальну ситуацію;
 • збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови й мовлення та використовувати їх для розв’язання складних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання;
 • здійснювати лінгвістичний аналіз текстів різних стилів і жанрів;
 • аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють: відтворювати фонетичний розвиток словоформ від прадавніх часів до сучасного стану; давати історико-лінгвістичний коментар до явищ чеської мови; визначати історичне походження сучасних словоформ; порівнюючи словоформи чеської мови з іншими слов’янськими мовами, відтворювати їх архетипи;
 • використовувати чеську мову в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій сферах життя;
 • ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати;
 • використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності;
 • організовувати процес свого навчання й самоосвіти.

Рекомендована література

 1. Осташ Л.Р. Вивчаймо чеську мову : збірник тестових завдань : навчальний посібник / Любов Осташ. – Львів : ПАІС, 2018. – 164 с.
 2. Bělič J. Malý staročeský slovník / Jaromír Bělič, Adolf Kamis, Karel Kučera. – Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1978. – 707
 3. Komárek M. Historická mluvnice česká. 1.Hláskosloví / Miroslav Komárek. – Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1958. – 179
 4. Komárek M. Dějiny českého jazyka / Miroslav Komárek. – Brno: Host, 2012. – 273
 5. Kosek P. Historická mluvnice češtiny I / Pavel Kosek. – Brno : Masarykova univerzita, 2014. – 302 – Режим доступу: https://digilib.phil.muni.cz/data/handle/11222.digilib/130625/monography.pdf
 6. Kosek P. Historická mluvnice češtiny – překlenovací seminář [Електронний ресурс] / Pavel Kosek. – Brno : Masarykova univerzita, 2014. – 112 s.  – Режим доступу: https://digilib.phil.muni.cz/data/handle/11222.digilib/131101/monography.pdf
 7. Lamprecht A. Historická mluvnice češtiny / Arnošt Lamprecht, Dušan Šlosar, Jaroslav Bauer. – Praha: Státní pedagogické naklada telství, 1986. – 424
 8. Máchek V. Etymologický slovník jazyka českého / Václav Machek. – Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. – 866
 9. Marešová H. Zákaldy historické mluvnice češtiny s texty k rozboru / Hana Marešová. – Olomouc, 2008. – 130 s.
 10. Nový encyklopedický slovník češtiny [Електронний ресурс] / Ed. Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. – Praha : Nakladateství Lidové noviny, 2017. – Sv.1–2. – Режим доступу: https://www.czechency.org/slovnik/
 11. Pleskalová J. Stará čeština pro nefilology / Jana Pleskalová. – Brno: Masaryková univerzita, 2009. – 150
 12. Porák J. Chrestomatie k vývoji českého jazyka (13.–18. století). – Praha : SPN, 1979. – 407 s.
 13. Rejzek J. Český etymologický slovník / Jiří Rejzek. – Praha: Leda, 2015. – 823
 14. Večerka R. Staroslověnstina v kontextu slovanských jazyků. – Olomouc ; Praha, 2006. – 273 s.
 15. Výbor ze starší české literatury (školní vydání) / Hl. ed. Alena M. Černá. – Praha : Academia, 2015. – 83 s.

Інформаційні ресурси

 1. Bibliografie české lingvistiky / [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу: https://bibliografie.ujc.cas.cz/search-form
 2. Elektronické slovníky a zdroje [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу: http://www.ujc.cas.cz/elektronicke-slovniky-a-zdroje/
 3. Internetová jazyková příručka [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу: http://prirucka.ujc.cas.cz/
 4. Databáze Manuscriptorium [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.manuscriptorium.com/cs
 5. Diachronní část Českého národního korpusu (DIAKORP) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ucnk.ff.cuni.cz/cs/, https://www.korpus.cz/
 6. Vokabulář webový [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу: https://vokabular.ujc.cas.cz/

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус