Літературно-художня та фольклорна ономастика

Тип: На вибір студента

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
728доцент СКОЛОЗДРА-ШЕПІТКО ОлесяФЛу-41, ФЛу-42, ФЛу-43, ФЛу-44,

Опис курсу

Мета:

Ознайомити студентів із літературно-художньою та фольклорною ономастикою як наукою.

Висвітлити проблемні питання дослідження онімного простору художнього твору.

Окреслити особливості функціонування власних назв у художньому творі.

Завдання:

Подати теоретичні відомості про літературно-художню та фольклорну ономастику.

Формувати у студентів навики аналізу власних назв у художньому та фольклорному тексті з погляду синтагматики та парадигматики.

Навчити виділяти ядро та периферію онімного простору.

Виробити практичні навики укладання словників онімії художнього твору.

Результати навчання

знати:

 • предмет та об’єкт дослідження літературно-художньої та фольклорної ономастики, її зв’язок з іншиими лінгвістичними та нелінгвістичними дисциплінами;
 • проблемні питання термінології літературно-художньої та фольклорної ономастики;
 • аспекти й методи дослідження літературно-художніх онімів;
 • історію виникнення та становлення літературної ономастики в Україні та світі;
 • три школи літературно-художньої ономастики;
 • основні наукові праці з літературно-художньої та фольклорної ономастики;
 • визначення онімного простору художнього твору;
 • стилістичні функції власних назв у художньому та фольклорному текстах;
 • класифікації літературно-художніх антропонімів;
 • основні функції топонімів та інших розрядів власних назв у художньому творі.
 • специфіку фольклорної ономастики.

вміти:

 • аналізувати праці з літературно-художньої та фольклорної ономастики;
 • досліджувати онімний простір художнього твору з погляду синтагматики та парадигматики, визначати його ядро та периферію;
 • з’ясовувати стилістичні функції власних назв у творах;
 • класифікувати власні назви конкретного художнього твору за стилістичними функціями;
 • визначати родо-жанрову специфіку онімів художнього тексту;
 • порівнювати ономастикони різних творів;
 • укладати елементарні ономастичні словники.

Рекомендована література

 

 • Белей Л.О. Функціонально-стилістичні можливості української літературно-художньої антропонімії ХІХ – ХХ століття. – Ужгород, 1995. – 119с.
 • Белей Л.О. Нова українська літературно-художня антропонімія: проблеми теорії та історії. – Ужгород, 2002. – 176с.
 • Бучко Г. Питанні про деривацію онімічну та апелятивну // Словотвірна та семантична структура української лексики. Тези доповідей. – Львів, 1991. – С.16-18.
 • Бучко Г. Способи творення українських прізвищ (морфологічний спосіб) // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Серія: Мовознавство. – 1 (II). – Тернопіль, 2003. – С. 22 – 28.
 • Бучко Д. Апелятивна і пропріальна номінації // Слово і доля: Збірник на пошану У.Єдлінської. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. 14. – Львів: Інститут українознавства ім.. І.Крип’якевича НАНУ, 2005. – С.261-269.
 • Вальнюк Б. Історична повість Івана Франка «Захар Беркут»: найменування та художні образи // Семантика мови і тексту. Матеріали ІХ міжнародної конференції. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2006. – С.460-463.
 • Галич В.М. Антропонімія Олеся Гончара: природа, еволюція, стилістика. – Луганськ: Знання, 2002. – 212с.
 • Григорук О.П. Антропонімія художніх творів Л.Мартовича // Питання сучасної ономастики. — К.,1976. — С.159-162.
 • Гриценко Т.Б. Ономастикон художнього тексту як об’єкт лінгвістичного аналізу // Щорічні записки з українського мовознавства – Одеса: ОДУ, 1999. – Вип.6. – С.92-98.
 • Денисюк І.О. «Усе мистецьке є символом» (розшифровані й нерозшифровані символи у «Перехресних стежках») // Іван Денисюк. Невичерпність атома. Серія: Франкознавчі студії. – Вип.2. / Упорядкування та передмова Тараса Пастуха. – Львів,2001. – С.101-109.
 • Зубов М.І. Ім’я персонажа як елемент мовленнєво-образної структури художнього твору // Літературна ономастика української та російської мов: взаємодія, взаємозв’язки. Збірник наукових праць.– К.: НМКВО, 1992. – С.4-14.
 • Карпенко Ю.О. Літературна ономастика: Зб. статей. – Одеса: Астропринт, 2008. – 328с.
 • Касим Ю.Ф. Словотворчі особливості прізвищ персонажів у творах українських радянських сатириків і гумористів // Питання сучасної ономастики. – К.: Накова думка, 1976. – С.163-166.
 • Ковалик І. І. Про власні і загальні назви в українській мові // Мовознавство. – 1977. – № 2. – С. 11 –18.
 • Ковалик І.І.Стефаникове назовництво . Метода й техніка назовництва в творах Стефаника // Рідна мова. – Варшава, 1939. – Ч. 3. – С. 131-136.
 • Кочан І.М. Лінгвістичний аналіз тексту: Курс лекцій. – Львів: Світ, 1999. –142с..
 • Кочерган М.П. Слово і контекст. (Лексична сполучуваність і значення слів). – Львів: Вища школа, 1980. – 180с.
 • Крупеньова Т.І. Функції власних назв у драматичних творах Лесі Українки. – Одеса: Астропринт, 2004. – 159с.
 • Крупеньова Т.І. Функції власних назв у драматичних творах Лесі Українки. – Одеса: Астропринт, 2004. – 159с.
 • Кухаренко В. Інтерпретація тексту. – Вінниця: Нова книга, 2004. – С.109.
 • Мельник Г.І. Міркування про теоретичні засади літературної ономастики // Записки з ономастики. – Вип.11. – Одеса: Астропринт,
 • Полюга Л. Антропоніми в лексичній системі поетичних творів Івана Франка // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин: Матеріали міжнародної наук. конференції. – Львів: Світ, 1998. – С.657-661.
 • Сімович В. Українські йменники чоловічого роду на –о в історичному розвитку й освітленні // Праці Укр. Високого педагог. ін-ту ім. М.Драгоманова у Празі: Наук. Зб. – Прага, 1929. – Т.1. – С.305-369.
 • Сколоздра О. Літературно-художня ономастика як предмет дослідження у вищій школі // Вісник Львівського університету. Серія філологічна.- Вип.46. – Ч.2. – С.355-360.
 • Сколоздра О.Р. «Гуцульські» оповідання Івана Франка та Марка Черемшини: ономастичні спостереження // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Філологія (мовознавство). – Випуск ХІХ-ХХ. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2008. – С.148-151.
 • Сколоздра О.Р. Власні назви персонажів у прозі Івана Франка як національний ідентифікатор // Наукові записки. – Випуск 75 (3). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 5ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2008. – С.105-109.
 • Сколоздра О.Р. Номінаційне поле оповідання Івана Франка «Яць Зелепуга» // Текст як об’єкт лінгвістичного дослідження і засіб навчання мови: Збірник наукових доповідей: У 2т. – Полтава, 2007. – Т.2. – С.247-250.
 • Сколоздра О.Р. Номінація осіб – представників єврейської національності у малій прозі Івана Франка // Рідне слово в етнокультурному вимірі. Матеріали Першої Міжнародної науково-практичної конференції / Упор. М.Федурко, В.Котович, Г,Філь. – Дрогобич: Посвіт, 2007. – С.128-134.
 • Сколоздра О.Р. Номінація осіб «суспільного дна» (на матеріалі оповідання Івана Франка «На дні») // Лінгвостилістика: об’єкт – стиль, мета – оцінка: Збірник наукових праць, присвячений 70-річчю від дня народження проф. С.Я.Єрмоленко / Відп. ред.. академік НАН України В.Г.Скляренко. – К., 2007. – С.281-288.
 • Сколоздра О.Р. Номінація осіб в оповіданнях Івана Франка про школу та дітей // Лінгвістичні студії: Зб. Наук. праць. Випуск 16 / Укл. Анатолій Загнітко (наук. ред.) та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2008. – С.320-325.
 • Сколоздра О.Р. Номінація осіб у малій прозі Івана Франка про інтелігенцію // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Філологічні науки. Випуск 15. Том 1.- Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2007. – С.259-264.
 • Сколоздра О.Р. Номінація персонажів оповідань Івана Франка «Батьківщина» та «Сойчине крило» // Література. Фольклор. Проблеми поетики. Збірник наукових праць. – Вип.27. – Ч.1. / Ред. кол. А.В.Козлов (відп. ред.) та ін. – К.: Акцент. – 2007. – С.438-447.
 • Сколоздра О.Р. Онімно-апелятивна номінація особи у малій прозі Івана Франка // Актуальні проблеми дослідження граматики та лексикології. Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції 4-5 жовтня 2006р. – Вінниця: Вінницький державний педагогічний університет імені М.Коцюбинського, 2006. – С.93-98.
 • Сколоздра О.Р. Промовисті імена в малій прозі Івана Франка // Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук. ст.. / Відп. ред.. В.А.Зарва. – Ніжин: ТОВ «Видавництво»Аспект – Поліграф», 2008. – Вип.XVIII: Лінгвістика і літературознавство. – С.172-178.
 • Сколоздра О.Р. Функціональне навантаження власних імен персонажів у малій прозі Івана Франка // Мовознавчий вісник: Зб. наук. пр. / МОН України. Черкаський нац. Ун-т ім.. Б.Хмельницького; Відп. ред. Г.І.Мартинова. – Черкаси, 2008. – Вип..6. – С.316-322.
 • Сколоздра О.Р. Явище гетерономінації особи у художньому тексті (на матеріалі оповідань Івана Франка про духовенство) // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. – Вип.ХV-XVIII. – Івано-Франківськ, 2007. – С.365-368.
 • Сколоздра О.Р. Явище гетерономінації особи у художньому тексті (на матеріалі оповідань Івана Франка про духовенство) // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. – Вип.ХV-XVIII. – Івано-Франківськ, 2007. – С.365-368.
 • Словник української ономастичної термінології / Уклад. Бучко Д.Г., Ткачова Н.В. – Харків: Ранок – НТ, 2012. – 256 с.
 • Сухомлин І.Д. Власні імена людей та їх функції в поезіях Т.Г Шевченка // Шевченківська конференція. Тези доп. – Дніпропетровськ: ДДУ, 1964, С.117-118.
 • Сухомлин І.Д. Прізвища та їх функції в поезіях Т.Г.Шевченка // Питання стилістики української мови в її взаємозв’язку з іншими слов’янськими мовами. Тези доп. міжвуз. наук. конф. – Чернівці: ЧДУ, 1963. – С.68-70.
 • Франко З.Т. Ономастика в мові творів Івана Франка // Мовознавство, – 1975. – №2. – С.55-86.
 • Франко І. Причинки до української ономастики // Франко І. Зібрання творів: У 50-ти томах. – Т.36. – К.: Наукова думка, 1982. – С.391-426.
 • Чучка П.П. Шевченкова антропонімія // Тези доп. та пов. наук. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Т.Г.Шевченка. – Ужгород, 1964. – С.89-93.

Матеріали

E-learning courses: Літературно-художня та фольклорна ономастика

Силабус:

Завантажити силабус