Методика викладання польської мови як іноземної

Тип: На вибір студента

Кафедра: польської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Немає
82Залік

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
740ФЛк-41Туз О.
828ФЛк-41Туз О.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Методика викладання польської мови як іноземної» є ознайомлення студентів з теоретичними основами методики викладання польської мови як іноземної (методи роботи, набуття конкретних умінь, навчання (популяризація) культури, а також набуття практичних навичок: планування уроків, написання конспекту лекції, використання в процесі навчання різних методів (відповідно до потреб групи), оцінка успішності учнів, розробка тестів, підготовка навчально-методичних посібників.

Результати навчання:

знати:

ідеї сучасного викладання іноземних мов; різні методи викладання іноземних мов; основні поняття і термінологію, яка стосується викладання іноземних мов; різні аспекти дидактичних ситуацій у вивченні польської мови в Україні; специфіку навчання польської мови в Україні; принципи навчання (презентації) культури в межах курсу вивчення іноземної мови; специфіку навчання дітей та молоді; доступні в Україні підручники для викладання польської мови; мультимедійні засоби для викладання польської мови як іноземної.

вміти:

запланувати урок, скласти конспект уроку; аналізувати підручник з точки зору методики викладання, змісту, відповідності для конкретної групи; впровадити до уроку з мови елементи культури; використати на уроці мультимедійні засоби; визначити мовний рівень учня; здійснити оцінку успішності учня; створити приємну та дружню атмосферу на уроці.

Рекомендована література

Основна:

 1. Зінчук С.О. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 2–11, 5–11 класи. – Дрогобич, 2010.
 2. Кравчук А., Ковалевський Є. Методика викладання польської мови. Мова і культура в полоністичній дидактиці в Україні: підручник для вищих навч. закладів. Київ, 2017.
 3. Мацькович М.Р., Біла С.Я., Островська Д. Д., Петрушка Л.А., Синкевич Н. Т., Тимошенко О.П., Кудрич О.С., Хлопек А.Б. Програми з польської мови та культури для позашкільних навчальних закладів. – Дрогобич, 2010.
 4. Dąbrowska , Dobesz U., Pasieka M. Co warto wiedzieć. Poradnik metodyczny dla nauczycieli języka polskiego jako obcego na Wschodzie. – Warszawa, 2010.
 5. Ćwiczenia komunikacyjne w nauce języka obcego. R H. Komorowska. – Warszawa, 1988.
 6. Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie. CODN. – Warszawa, 2003.
 7. Gębal P. E., Dydaktyka kultury polskiej w kształceniu językowym cudzoziemców, Kraków 2010.
 8. Inne optyki. Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego jako obcego, red. Cudak, J. Tambor, Katowice 2001.
 9. Janowska Planowanie lekcji języka obcego. Podręcznik i poradnik dla nauczycieli języków obcych. – Kraków, 2010.
 10. Język i kultura polska w szkolnictwie i oświacie polonijnej. Red. A. Koprukowniak, T. Skubalanka. – Lublin, 1983.
 11. Język polski w świecie. Red. W. Miodunka. – Warszawa-Kraków, 1990.
 12. Komorowska H. Metodyka nauczania języków obcych. – Warszawa, 2002.
 13. Komorowska H. Podstawy metodyki nauczania języków obcych. – Warszawa, 1993.
 14. Kowalewski J. Kultura polska jako obca? – Kraków, 2011.
 15. Nauczanie języka polskiego jako obcego. Materiały z konferencji Grupy „Bristol”, red. Miodunka, Kraków 1997.
 16. Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej. Materiały z VI miedzynarodowej Konferencji Glottodydaktycznej, red. P. Garncarek, Warszawa 2005.
 17. Nauczanie języka polskiego jako ojczystego, etnicznego i obcego. Red. I. Nowakowska-Kempna. – Wrocław, 1992.
 18. Oswajanie chrząszcza w trzcinie. (Red. W. Miodunka, J. Rokicki). – Kraków, 1999.
 19. Państwowe Egzaminy Certyfikatowe z Języka Polskiego jako Obcego. Standardy wymagań egzaminacyjnych. Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, MENiS. – Warszawa, 2003.
 20. Portfolia językowe. Wydania polskie CODN. – Warszawa, 2005.
 21. Postscriptum Polonistyczne: Polonistyka i język polski na Ukrainie. – 2009. – Nr 1 (3) (науковий редактор А. М. Кравчук спільно з Й. Тамбор та М. Русін).
 22. Seretny A., Lipińska E. ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, Kraków, 2016.
 23. Skuteczna nauka języka obcego. Struktura i przebieg zajęć językowych. H. Komorowska. – Warszawa, 2009.
 24. Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego. Red. A. Achtelik, J. Tambor. – Katowice, 2009.
 25. W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku, red. T. Miodunka, A. Seretny, Kraków 2008.
 26. Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym. Materiały z międzynarodowej konferencji stowarzyszenia „Bristol”, red. Dąbrowska, Wrocław 2004.
 27. Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego, red. E. Lipińska, A. Seretny, Kraków 2006.

 

Інформаційні ресурси:

http://certyfikatpolski.pl/

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000405/O/D20160405.pdf

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/attachments/ESOKJ_Europejski-System-Opisu.pdf

https://www.ore.edu.pl/2010/09/europejskie-portfolio-jzykowe/

https://dinolingo.com/learn-polish-for-kids/

https://bilingual-kid.com/spis-tresci/

https://www.youtube.com/watch?v=LPxiJ2v2H5k

https://www.youtube.com/watch?v=-bulE8LBRuo

https://www.glossa.pl/

https://kahoot.it/

https://quizlet.com/

https://udsc.gov.pl/uchodzcy-2/pomoc-socjalna/materialy-dydaktyczne-go-nauki-jezyka-polskiego/

https://www.superkid.pl/polski-dla-dzieci-jako-jezyk-obcy

http://www.sjikp.us.edu.pl/pl/biblioteka-lektora/nauczanie-dzieci/

http://wymowapolska.pl/

http://www.bristol.us.edu.pl/pomoce_dydaktyczne.php

http://jows.pl/content/archiwum

http://jows.pl/artykuly/budowanie-kompetencji-jezykowej-z-zakresu-slownictwa-filmowego

http://leksykografia.uw.edu.pl/

http://wid.org.pl/wp-content/uploads/Informator-Placwki-owiatowe-na-Ukrainie.pdf

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус