Основи наукових (мовознавчих) філологічних досліджень

Тип: На вибір студента

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Немає
43.5Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ФЛслц-21доцент ГІЛЕЦЬКА Зоряна
448ФЛсрб-21професор ВАСИЛЬЄВА Людмила

Опис курсу

У курсі «Основи наукових філологічних досліджень (мовознавчих)» студенти отримують базові знання, необхідні для здійснення наукових досліджень у галузі мовознавства, знайомляться з вимогами щодо структури та оформлення курсових та кваліфікаційних робіт.                                                                       Мета навчальної дисципліни –  ознайомити студентів із основами здійснення дослідницької діяльності у філології, зокрема у славістиці, правилами і принципами проведення наукових досліджень, засадами студентської наукової праці.

Завдання навчальної дисципліни –  ознайомити студентів із особливостями наукової діяльності, її видами і формами, принципами здійснення студентського наукового пошуку на всіх етапах: вибір теми дослідження, підбір джерельного матеріалу, ознайомлення із науковою літературою, аналіз матеріалу, формулювання висновків, технічне оформлення кваліфікаційних робіт.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: принципи наукової діяльності як особливого виду людської активності; розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів; засади створення студентських наукових праць, вимоги до оформлення кваліфікаційних робіт.

вміти: здійснювати науковий пошук під керівництвом наукового керівника, створювати і оформляти студентську наукову працю; використовувати українську мову як державну в усіх сферах суспільного життя, зокрема у професійному спілкуванні; володіти нормами мовного оформлення наукових текстів різних жанрів; ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати; використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності; аналізувати тексти наукового стилю різних жанрів; технічно грамотно оформляти результати наукових досліджень; організовувати процес свого навчання й самоосвіти.

Рекомендована література

 1. Албул О., Лобур Н. Львівська славістика в загальноєвропейському контексті / О. Албул, Н. Лобур // Компаративні дослідження слов′янських мов і літератур. Пам′яті академіка Л.А. Булаховського. – Київ, Освіта України, 2017. – C. 3 –11.
 2. Албул О., Лобур Н. Славістика у Львівському національному університеті імені Івана Франка (історія, сучасний стан та перспективи розвитку) / О. Албул, Н. Лобур // Компаративні дослідження слов’янських мов та літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського: Збірник наукових праць. – К., 2009. – С. 3–10.
 3. Возний І. Основи наукових досліджень : навчальний посібник / Ігор Возний. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2009. – 144 c.
 4. Вчені кафедри слов’янської філології. – Львів: ЛДУ, 1998. – 126 с.
 5. Гуторов О.І. Методологія та організація наукових досліджень : навчальний посібник / О.І. Гуторов. – Харків : ХНАУ, 2017. – 272 c.
 6. Еко У. Как се пише дипломна работа/ Умберто Еко – София: Труд 2013. – 280 с. http://www.electronic-library.org/books/Book_0069.html
 7. Крейчова Е. Сталянова Н. Речник на лингвистичните термини за студенти слависти. А-Н / Елена Крейчова, Надежда Сталянова. – София : Парадигма, 2019. – 380 с.
 8. Кульбабська О.В. Основи мовознавчих досліджень : модульний курс : навчальний посібник / О.В. Кульбабська, Н.О. Шатілова. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2009. – 144 c. https://kulbabska.com/images/catalog/pdf/study-materials/Kulbabska.com–Posibniki–Osnovi_movoznavcih_doslidzen_2016_rik.pdf
 9. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсових і кваліфікаційних робіт для студентів напряму “Філологія” (слов’янські мови та літератури) / Ольга Албул, Алла Кравчук, Людмила Петрухіна. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 45 с.
 10. Gačić M. Pisanje znanstvenih i stručnih radova     https://ua1lib.org/book/16815276/d70055?id=16815276&secret=d70055
 11. Български национален корпус https://dcl.bas.bg/bulnc/en/
 12. Croatian language Corpus – Hrvatski jezični korpus http://riznica.ihjj.hr/

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус