Педагогічна (асистентська) практика (богемісти)

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
116Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
11180ФЛчес-21мдоцент ОСТАШ Любов

Опис курсу

Педагогічну (асистентську) практику студенти-богемісти проходять протягом другого року магістерського навчання. Практика триває 4  тижні і завершується диференційованим заліком.

Педагогічна (асистентська) практика студентів-магістрантів є важливою частиною професійної підготовки філологів. Вона формує особистість майбутнього викладача вищої школи, вчить застосовувати теоретичні знання у практичній діяльности, сприяє засвоєнню педагогічних умінь, набуттю, вивченню та аналізу педагогічного досвіду.

Мета проведення педагогічної (асистентської) практики полягає в тому, щоб магістранти здобули практичні навички та досвід викладацької роботи, необхідні для викладання дисципліни за профілем отриманої спеціальності у закладах вищої освіти. Педагогічній (асистентській) практиці передує вивчення курсів з педагогіки та психології вищої школи та методики викладання фахових дисциплін у вищій школі.

Завдання практики полягають у :

 • безпосередньому ознайомленні студентів-практикантів з формами та методами викладання дисциплін;
 • вихованні в студентів творчого підходу до навчально-методичної роботи, формуванню потреби у самовдосконаленні, підвищенні своєї кваліфікації;
 • здобутті професійних якостей майбутнього викладача (вміння готувати лекційний матеріал та матеріал для практичного заняття з використанням найновіших досягнень науки; чітко, доступно, логічно і послідовно викладати цей матеріал студентам, керувати аудиторією тощо);
 • формуванні вміння критично оцінювати лекції та практичні заняття своїх колег та робити висновки щодо організації власної викладацької роботи.

Студент повинен знати:

 • сутність процесів навчання й виховання, їхні психолого-педагогічні основи;
 • шляхи вдосконалення майстерности викладача й способи самовдосконалення;
 • дидактику навчальної дисципліни;
 • питання часткових методик за курсом;
 • нові технології навчання;
 • методи формування навичок самостійної роботи й розвиток творчих здібностей і логічного мислення студентів;
 • наукові основи курсу, історію й методологію відповідної науки.

Студент повинен уміти:

 • проєктувати, конструювати, організовувати, аналізувати й оцінювати власну навчальну, педагогічну та науково-професійну діяльність, будувати і втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення;
 •  планувати навчальні заняття відповідно до навчального плану закладу й на основі його стратегії;
 • забезпечувати міждисциплінарні зв’язки курсу з іншими дисциплінами;
 • розробляти й проводити різні за формою навчання заняття найбільш ефективні при вивченні відповідних тем і розділів програми, адаптуючи їх до різних рівнів підготовки студентів;
 • ясно, логічно викладати зміст матеріалу, опираючись на знання й досвід студентів;
 • відбирати й використовувати відповідні навчальні засоби для побудови технологій навчання;
 • аналізувати навчальну й навчально-методичну літературу й використовувати її для побудови власного викладу програмного матеріалу;
 • організовувати навчальну діяльність студентів, управляти нею й оцінювати її результати;
 • застосовувати основні методи об’єктивної діагностики знань студентів з предмету, вносити корективи в процес навчання;
 • володіти методикою проведення заняття із застосуванням мультимедійних засобів навчання;
 • створювати й підтримувати навчальне середовище, що сприяє досягненню цілей навчання;
 • розвивати інтереси студентів і мотивацію навчання, формувати й підтримувати зворотний зв’язок;
 • упевнено володіти державною та іноземною мовами для реалізації письмової та усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; презентувати результати досліджень державною та іноземною мовами;
 • застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості дослідження в конкретній філологічній галузі;
 • оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та професійно значущі проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування;
 • знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у професійному колективі та з представниками інших професійних груп різного рівня;
 • застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови та техніку мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату й організації успішної комунікації;
 • характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні поняття тощо) та прикладні аспекти обраної філологічної спеціалізації;
 • збирати й систематизувати мовні, літературні факти, інтерпретувати тексти різних стилів і жанрів (залежно від обраної спеціалізації);
 • дотримуватися правил академічної доброчесності;
 •  доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних філологічних питань, власну точку зору на них та її обґрунтування як фахівцям, так і широкому загалу, зокрема особам, які навчаються;
 •  створювати, аналізувати й редагувати тексти різних стилів та жанрів;
 • використовувати спеціалізовані концептуальні знання з обраної філологічної галузі для розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.

Рекомендована література

Основна

 1. Гура О.І. Педагогіка вищої школи: вступ до спеціальності / Олександр Іванович Гура. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 224 с.
 2. Закон України “Про освіту” // Освіта. — 1991. — 25 червня. – С. 3.
 3. Козій М.К. Психолого-педагогічні умови удосконалення педагогічної практики студентів: методичний посібник [для студ. педуніверситетів] / М.К. Козій. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2001. –140с.
 4. Організація, зміст та оцінювання неперервної педагогічної практики майбутніх учителів. Навчально-методичний посібник / за заг. ред. А.М.Бойко. – Полтава, 2002. – 144с.
 5. Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, наказ Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року № 93 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міносвіти № 351 (0351281-94 від 20.12.94) // Інформ. зб. Міністерства освіти України. – 1993. – № 17–18. – С.16–30.
 6. Шулдик Г. О. Педагогічна практика: Навч. посіб. [для студ. пед. вузів] / Г.О.Шулдик, В.І.Шулдик. – К. : Науковий світ, 2000. – 143 с.

 

Додаткова

 1. Графік проведення тренінгів та майстер-класів освітній WEEKEND [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.airo.com.ua/grafik-provedennya-treningiv-ta-mayster-klasiv-osvitniy-weekend/
 2. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О.Сухомлинського [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dnpb.gov.ua
 3. Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon3.rada.gov.ua
 4. Концепція розвитку інклюзивної освіти (Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.10.2010 №912) [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки – Режим доступу: www.mon.gov.ua
 5. Концепція розвитку неперервної педагогічної освіти : Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.08.2013 р. № 1176 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/36816/
 6. Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lsl.lviv.ua/
 7. Міністерство освіти і науки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/
 8. Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://lnulibrary.lviv.ua/
 9. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
 10. Освітній портал «Педагогічна преса». – Режим доступу: http://pedpresa.ua/185635-osvityan-zaproshuyut-navseukrayinskyj-naukovo-praktychnyj-seminar-web-stem-shkola-2017.html
 11. Освітні проекти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.facebook.com/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96 -%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-734064553392340/
 12. Український проект «Якість освіти» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: yakistosviti.com.ua

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус