Постмодернізм у словацькій літературі

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
105Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016ArrayФЛслц-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ФЛслц-11м

Опис курсу

Мета курсу: ознайомити студентів з історією зародження, філософською та культурологічною основою постмодернізму, із становленням та розвитком словацького постмодернізму, продемонструвати специфіку функціонування цього культурного явища на слов`янському ґрунті, а також ознайомити з творчістю провідних представників словацького постмодерністського літературного простору.

 

Завдання: навчити розпізнавати ознаки постмодерністської літературної парадигми, проводити компаративний аналіз постмодерністських творів, а також аналізувати конкретний твір, вписуючи його у відповідні поетикальні координати.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

 • історію виникнення і розвитку постмодернізму у світовій та слов’янських літературах;
 • особливості поетики постмодерністської літератури;
 • специфіку індивідуальної творчої манери окремих словацьких письменників-постмодерністів;
 • погляди літературознавців та критиків на окремі літературні явища та літературні постаті;

вміти:

 • засвоїти основні поняття постмодерністської літературної теорії;
 • аналізувати й інтерпретувати твори літератури словацького постмодернізму;
 • вміти орієнтуватися у словацькому та світовому постмодерністському просторі;
 • користуватися критичною літературою;
 • оперувати літературознавчими термінами;
 • реферувати подану інформацію словацькою мовою;
 • оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення;
 • упевнено володіти державною та іноземною мовами для реалізації письмової та усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; презентувати результати досліджень державною та іноземною мовами;
 • застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості дослідження в конкретній філологічній галузі;
 • оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та професійно значущі проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування;
 • знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у професійному колективі та з представниками інших професійних груп різного рівня;
 • застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови та техніку мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату й організації успішної комунікації;
 • оцінювати історичні надбання та новітні досягнення літературознавства;
 • характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні поняття тощо) та прикладні аспекти обраної філологічної спеціалізації;
 • збирати й систематизувати літературні факти, інтерпретувати й перекладати тексти різних стилів і жанрів;
 • здійснювати науковий аналіз літературного матеріалу, інтерпретувати та структурувати його з урахуванням доцільних методологічних принципів, формулювати узагальнення на основі самостійно опрацьованих даних;
 • дотримуватися правил академічної доброчесності;
 • доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних філологічних питань, власну точку зору на них та її обґрунтування як фахівцям, так і широкому загалу, зокрема особам, які навчаються;
 • створювати, аналізувати й редагувати тексти різних стилів та жанрів;
 • обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного літературного матеріалу;
 • використовувати спеціалізовані концептуальні знання з обраної філологічної галузі для розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог;
 • володіти на високому рівні словацькою мовою (усно та письмово) для здійснення професійної діяльності.

Рекомендована література

Основна:

 1. Татаренко А. Поетика форми в прозі постмодернізму: досвід сербської літератури. Львів: ПАІС, 2010.
 2. Gibová I. Postmoderné postupy v slovenskej próze rokov // Zborník abstraktov z 8. študentskej vedeckej konferencie. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012 // https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Olostiak4/subor/Gibova.pdf.
 3. Rédey Z. Súčasná slovenská próza v kontexte civilizačno-kultúrnych premien. Nitra, 2007.
 4. Tužinský J. Postmoderna – Smrť literatúry. T.R.I. Médium. Bratislava, 2002.
 5. Žilka T. Modernizmus a postmodernizmus vo svetovej literatúre. Metodické centrum mesta Bratislavy. Bratislava. 1994.

Допоміжна:

 1. Бедзір Н. Жіноча тема в українській, словацькій та російській постмодерністичній прозі // Studia Slovakistica: Словацька філологія в Україні: зб. наук. ст. Ужгород: Вид-во О. Гаркуші, 2014. Вип.15. С. 145–152 // https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/4809/1/%D0%96%D0%86%D0%9D%D0%9E%D0%A7%D0%90%20%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%90%20%D0%92%20%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%87%D0%9D%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%86%D0%99%2C%20%D0%A1%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A6%D0%AC%D0%9A%D0%86%D0%99.pdf
 2. Енциклопедія постмодернізму/ За ред. Ч.Вінквіста та В.Тейлора; Пер. з англ. В.Шовкун; Наук.ред.пер. О.Шевченко. К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003. 503 с.
 3. Лексикон загального та порівняльного літературознавства. Чернівці, 2001.
 4. Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн, Київ: Критика, 2005. 263 с.
 5. Денисова Т. Феномен постмодернізму: контури й орієнтири // Слово і час. 1995. №2. С.18–27.
 6. Машкова А. К истории словацкого постмодернизма: проза Павла Виликовского // Девин. №1 (2). С. 110–124 // https://cyberleninka.ru/article/n/k-istorii-slovatskogo-postmodernizma-proza-pavla-vilikovskogo/viewer.
 7. Сиваченко Г. Постмодернізм і словацька проза 70-80-их років // Питання літературознавства. Вип. 3. С. 62–70 //http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_1996_3_9
 8. Татаренко А. «Гіпертекст», «гіпертекстуальність», «ергодична література»: походження та окремі аспетки функціонування термінів // Studia Slovakistica: збірник науков.статей / упор.і відп.ред.: С.Пахомова, Я.Джоганик. – Ужгород : О. Гаркуші, 2011. Вип. 11 : Елімінація мовних бар’єрів. С. 102–116 // https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/20280/1/%D0%90.%D0%9B.%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.pdf
 9. Bajánek J. Americký postmodernizmus ako kríza existencie literatúry 20. storočia // Obrys kmen, roč. 5, 2005. č. 49. 3.
 10. Balko P., Prokopec P. Literatúra bodka sk. Literárne informačné centrum, 2016.
 11. Bokníková-Tóthová A., Čúzy L., Hevier D. a kol. Portréty slovenských spisovateľov 4. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007.
 12. Grupač M. Súčasná slovenská literatúra po roku 1989. Heslár vybraných slovenských literárnych tvorcov debutujúcich po roku 1989. Martin: Matica slovenská, 2015.
 13. Halvoník A. Premeny – literárny proces v slovenskej próze na začiatku 2. tisícročia. Martin: Matica slovenská, 2014.
 14. Halvoník A. Premeny – Slovenská próza na rozhraní storočí. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2005/10.
 15. Hostová I. Medzi entropiou a víziou. Kritické interpretačné sondy do súčasnej slovenskej poézie. Prešov, 2014. 216 s.
 16. Juhásová J. Modlitba v súčasnej slovenskej poézii (aktuálne žánrové tendencie) // Od symbolu k latencii: spirituálna téma a žáner v súčasnej slovenskej poézii. Ružomberok: Verbum – vydavateľstvo KU, 2016. S. 105–126.
 17. Kolektív autorov. Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kaligram, Ústav slovenskej literatúry SAV, 2005.
 18. Klučárová B., Štefancová A. Realizácia príbehu v slovenskej postmodernej literatúre // Podoby a funkce přibĕhu: pokus o interdisciplinární debatu. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 2011 // https://www.ucl.cas.cz/slk/data/2010/sbornik/sbornik.pdf
 19. K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 1989 ІІ. / ed. M. Součková. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2007.
 20. K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000 ІІ. / ed. M. Součková. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2014.
 21. autorov. Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. Bratislava, LIC, 2008.
 22. Kršáková D. Situácia súčasnej slovenskej literatúry (1990 – 2004) // http://www.iliteratura.cz/Clanek/17307/situacia-sucasnej-slovenskej-literatury-1-
 23. Koli F. K vývinu slovenskej prózy druhej polovice 20. storočia // Slovenská literatúra. 2008. 55. č. 5 // https://www.sav.sk/journals/uploads/01111256–SL-2008-5-Koli-348-369.pdf
 24. Machala D. Otvorené okná literárneho týždenníka. II. zväzok. Literárne informačné centrum, 2001.
 25. Markovič E. Palintropickosť a pojem postmoderny v súčasnej slovenskej literatúre // K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 1989 IV. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity. 2011. S. 307–
 26. Páleníková Z. Postmoderná divadelnosť v tvorbe Viliama Klimáčeka // Slovenské divadlo, Roč. 55. č. 4. S. 658–675 // https://www.sav.sk/journals/uploads/01151237divadlo4-07.pdf.
 27. Parížeková A. Intertextualita v slovenskej postmodernej próze. Podoby medzitextového nadväzovania v prozaickom diele Dušana Dušeka Ponožky pred odletom // Slovenenská literatúra. Bratislava, 2016. Roč. 63. č. 2. S. 134–139 // https://www.sav.sk/journals/uploads/02120907–SL-2016-2-porizekova-134-139.pdf.
 28. Passia R., Taranenková I. Hľadanie súčasnosti. Slovenská literatúra začiatku 21. storočia. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2014.
 29. Päť x päť (Antológia súčasnej slovenskej prózy). Literárne informačné centrum, 2011.
 30. Sliacky O. Klimáček Viliam // Bibiana, roč. 10, 2003. č. 2–
 31. Slovník diel slovenskej literatúry storočia. Bratislava, Kaligram, 2005.
 32. Interpretácie kľúčových diel slovenskej literatúry 20. storočia. Kalligram, 2014.
 33. Sivcová S. Populárna literatúra a súčasná slovenská próza // https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Olostiak13/subor/Sivcova.pdf
 34. Šenkár P. Ballova (ne)typická postmoderna // Postmodernismus: smysl, funkce a výklad: (jazyk, literatura, kultura, politika). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012 // https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/133557/BrnenskeTextykSlovakistice_015-2012-1_15.pdf?sequence=1
 35. Špoták R. Súčasná literatúra a mŕtva postmoderna // Motus in verbo: vedecký časopis mladej generácie. Roč. 3. č. 1. 2014. S. 64–72.
 36. Šrank J. Individualizovaná literatúra: slovenská poézia konca 20. a začiatku 21. storočia z perspektívy nastupujúcich autorov. Cathedra, 2013. 465 s.
 37. Taranenková I. Premeny poetík? (Niekoľko poznámok k reflexii slovenskej literatúry po roku 1989) // Slovenská literatúra, roč. 56, 2009. č. 4. // http://www.jetotak.sk/autonomna-zona/slovenska-literatura-po-roku-1989.
 38. Zajac P. Druhý polčas. Antológia súčasnej civilizačnej poézie. Bratislav: Slovenský spisovateľ. 1987. 192 s.
 39. Zajac P., Jenčiková E. Situácia súčasnej slovenskej literatúry. Slovenské pohľady, 105, 1989. č. 2. S. 45–71.
 40. Zambor J. Interpretácia a poetika. O poézii slovenských básnikovstoročia. Bratislava, 2005.
 41. Žilka T. Postmodernizmus v slovenskej próze // K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry 90. rokov 20. storočia. Edits. J. Sabol, M. Součková. Prešov: Náuka, 2004. S. 9–17.
 42. Žilka T. Metafikcia v slovenskej postmodernej próze // https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/133560/BrnenskeTextykSlovakistice_015-2012-1_18.pdf?sequence=1.
 43. https://zborniky.e-slovak.sk/

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус